Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

Ob-8609/09 , Stran 12
po skupni izhodiščni ceni 2.700.00,00 EUR. Dražba bo potekala, dne 15. 1. 2010 ob 12. uri v odvetniški pisarni Nine Zidar Klemenčič, Dvorakova 5, 1000 Ljubljana. II. Omejitev upnikove obveznosti prodati delež družbe Zastavni upnik ni dolžan opraviti dražbe in prodati deleža družbe, ki je predmet dražbe: 1. če dolžnik do začetka dražbe plača terjatev, 2. če tretja oseba do začetka dražbe od upnika odkupi terjatev, zaradi poplačila katere se vodi dražba, 3. če zastavni upnik kadarkoli tekom dražbe izjavi, da odstopa od nadaljnje dražbe. III. Pravila dražbe 1. Predmet prodaje Na dražbi se prodajata samo oba poslovna deleža družbe iz I. točke tega razpisa skupaj. Pogoji sodelovanja na dražbi 2.1. Na dražbi lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe. Udeleženec mora pred začetkom dražbe svojo identiteto izkazati z naslednjimi listinami: – domača pravna oseba z izpiskom iz sodnega registra, – tuja pravna oseba z overjenim prevodom izpiska iz registra svojega sedeža, – domača fizična oseba z osebno izkaznico ali potnim listom, – tuja fizična oseba s potnim listom. 2.2. Zastopnik oziroma pooblaščenec dražitelja mora svojo identiteto izkazati na način iz tretje oziroma četrte alinee točke 2.1. teh pravil. Zastopnik, ki ni zakoniti zastopnik, mora predložiti pred začetkom dražbe pooblastilo. 3. Varščina 3.1. Na dražbi lahko sodelujejo osebe iz točke 2.1. teh pravil, ki pred začetkom dražbe vplačajo varščino v višini 5 odstotkov izhodiščne izklicne cene iz I. točke tega razpisa in predložijo potrdilo o vplačilu varščine. Varščino je treba vplačati na notarski deponacijski račun pri SKB d.d. banki št. 03106-1000406396, odprt na ime notarja Jožeta Sikoška, Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana. 3.2. Vplačana varščina se ne obrestuje. 3.3. Dražitelju, ki na dražbi ne uspe, se plačana varščina vrne v 8 dneh po koncu dražbe. Dražitelj iz prejšnjega stavka mora po koncu dražbe voditelju dražbe sporočiti številko računa, na katerega naj se vrne vplačana varščina. 3.4. Če dražitelj na dražbi uspe in ne podpiše prodajne pogodbe v roku iz točke 5.1. teh pravil, zastavni upnik obdrži varščino. 3.5. Če dražitelj na dražbi uspe in podpiše prodajno pogodbo, se varščina šteje za aro, dano v znamenje sklenitve prodajne pogodbe in se všteje v kupnino. 4. Način izklicevanja in korak dražbe. 4.1. Dražba bo opravljena sprva kot dražba z zniževanjem izhodiščne izklicne cene, ko pa bo izklicna cena prvič sprejeta, se dražba nadaljuje kot dražba z zviševanjem izklicne cene. Dokler se dražba opravlja kot dražba z zniževanjem izhodiščne izklicne cene ima zastavni upnik pravico odstopiti od nadaljnje dražbe v katerem koli koraku dražbe po izklicu začetne izklicne cene. 4.2. Dražba se začne s tem, da voditelj dražbe izkliče izhodiščno ceno iz I. točke tega razpisa. Če nobeden od dražiteljev ne sprejme začetne izklicne cene, se izklicna cena zniža za 50.000,00 EUR. Nadaljnja izklicna cena se zniža v enakih korakih dokler: – bodisi nekdo od dražiteljev ne izjavi, da sprejme zadnjo izklicano ceno, – bodisi zastavni upnik ne izjavi, da odstopa od nadaljnje dražbe in se dražba s tem zaključi. 4.3. Če posamezni dražitelj sprejme izklicano ceno, se v naslednjem koraku dražbe izklicna cena zviša za 50.000,00 EUR. Nadaljnja izklicna cena se zvišuje v enakih korakih, dokler tudi po tretjem izklicu cene v posameznem koraku ne sprejme nihče od dražiteljev. 4.4. Če cene, izklicane v posameznem koraku dražbe, tudi po tretjem izklicu cene v tem koraku ne sprejme nihče od dražiteljev, na dražbi uspe dražitelj, ki je prvi sprejel izklicano ceno v enem koraku prej. 4.5. Če izklicano ceno v predzadnjem koraku dražbe hkrati sprejme več dražiteljev, se opravi žreb z vlečenjem številk, katerih število je enako trikratniku števila dražiteljev, ki so hkrati sprejeli izklicano ceno. V takem primeru na dražbi uspe tisti od dražiteljev iz prejšnjega stavka, ki izvleče najvišjo številko. 4.6. Dražba se vodi tako, da voditelj dražbe v vsakem koraku dražbe izkliče ceno z besedami: “Izklicujem ceno v .. koraku dražbe v višini .. EUR”. Dražitelj sprejme izklicno ceno z besedo: “Sprejmem”. 5. Sklenitev prodajne pogodbe 5.1. Zastavni upnik mora podpisati prodajno pogodbo iz točke 5.3. teh pravil z dražiteljem, ki na dražbi uspe (točka 4.4. oziroma 4.5. teh pravil). Najkasneje naslednji delovni dan po koncu dražbe bo v notarski pisarni notarja Jožeta Sikoška v obliki notarskega zapisa podpisana pogodba o prodaji in nakupu poslovnega deleža z vsebino, določeno v točki 5.3. teh pravil. 5.2. Zastavni upnik bo o razpisani javni dražbi obvestil imetnike predkupne pravice na poslovnih deležih, ki sta predmet te prodaje. Predkupni upravičenci lahko uveljavljajo predkupno pravico neposredno po zaključeni javni dražbi na način, da izjavijo, da kupijo deleža po pogojih in ceni, kot je določena po zaključenem draženju. Če predkupni upravičenec izkoristi svojo pravico, ima najboljši ponudnik pravico takoj po končani dražbi ponuditi višjo ceno. Postopek se nato ponovi, dokler bodisi predkupni upravičenec izjavi, da ne uveljavlja predkupne pravice bodisi dražitelj ne ponudi več višje cene od cene sprejete s strani predkupnega upravičenca (164. člen v povezavi z 181. in 182. členom ZIZ). V primeru, ko predkupni upravičenec uveljavlja predkupno pravico, mora zastavni upnik skleniti pogodbo o prodaji deleža iz I. točke tega razpisa s predkupnim upravičencem. Dražitelj, ki je uspel na dražbi, v tem primeru ni upravičen do sklenitve pogodbe o prodaji deleža iz I. točke tega razpisa in se mu v roku 8 dni vrne vplačana varščina. 5.3. Vsebina prodajne pogodbe: 5.3.1. Predmet prodaje sta deleža družbe iz I. točke tega razpisa. 5.3.2. Kupnina je enaka izklicni ceni, ki jo je sprejel dražitelj. 5.3.3. Varščina iz točke 3.1. teh pravil se šteje za aro, dano v znamenje sklenitve prodajne pogodbe in se všteje v kupnino. 5.3.4. Kupec mora preostali del kupnine (po vštetju are) plačati v roku 8 dni, šteto od podpisa prodajne pogodbe tako, da znesek v višini kupnine, zmanjšan za aro (varščino), deponiran pri notarju Jožetu Sikošku z nakazilom na notarski deponacijski račun iz točke 3.1. teh pravil. Šteje se, da kupec z deponiranjem kupnine pooblašča notarja, da znesek kupnine izroči zastavnemu upniku, ko zastavni upnik predloži dokaz, da je delež, ki je predmet prodaje, v sodnem registru vpisan na ime kupca. 5.3.5. Rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec v roku iz točke 5.3.4. teh pravil ne plača preostalega dela kupnine, se šteje prodajna pogodba za razvezano in zastavni upnik obdrži aro. 5.3.6. Zastavni upnik mora naslednji delovni dan po tem, ko mu kupec predloži dokaz o deponiranju kupnine (točka 5.3.4.), podati predlog za vpis v sodni register o prenosu deležev družbe iz I. točke tega razpisa na kupca.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti