Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

18. Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2010, stran 60.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) in 38. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 8/99, 92/99, 27/01, 69/01 in 131/06) je župan Občine Črenšovci dne 28. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar-marec 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Črenšovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2009 (Uradni list RS, št. 92/09; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov/          Proračun
   Konto/Podkonto             januar - marec
                            2010
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      912.147,00
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           611.744,00
70  DAVČNI PRIHODKI               570.463,00
   700 Davki na dohodek in dobiček       531.848,00
   703 Davki na premoženje           24.874,00
   704 Domači davki na blago in storitve    13.741,00
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI              41.281,00
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     2.850,00
   premoženja
   711 Takse in pristojbine            250,00
   712 Denarne kazni                150,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki         38.031,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI              2.075,00
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      2.075,00
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI             298.328,00
   740 Transferni prihodki iz drugih      298.328,00
   javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        925.639,00
40  TEKOČI ODHODKI               241.555,00
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    57.521,00
   401 Prispevki delodajalcev za socialno    9.388,00
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve      165.499,00
   403 Plačila domačih obresti          1.243,00
   409 Rezerve                  7.904,00
41  TEKOČI TRANSFERI              269.680,00
   410 Subvencije                5.000,00
   411 Transferi posameznikom in        165.637,00
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam   15.953,00
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      83.090,00
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            371.745,00
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   371.745,00
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           42.659,00
   430 Investicijski transferi         42.659,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        -13.492,00
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJI
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji
   lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     -13.492,00
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo         13.492,00
------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolževati.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. Ž-150/2009
Črenšovci, dne 28. decembra 2009
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti