Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

Št. 656/09 Ob-8560/09 , Stran 16
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet in področja programskega poziva Predmet programskega poziva je triletno sofinanciranje javnih kulturnih programov izvajalcev, katerih ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost, na naslednjih področjih zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo opredeljuje javni kulturni program v 56. členu: »Javni kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga država ali lokalna skupnost financira na primerljiv način kot javni zavod. Javni kulturni program je določen s cilji kulturnega izvajalca, ki morajo upoštevati cilje in prioritete kulturne politike in biti relevantni, merljivi, uresničljivi in časovno opredeljeni.« 2. Namen in cilji programskega poziva Programski poziv je namenjen triletnemu sofinanciranju javnih kulturnih programov tistih izvajalcev, katerih dosedanje delovanje je bilo po kvalitativnih in kvantitativnih merilih v javnosti ovrednoteno kot strokovno, uspešno in javno dostopno, njihovi programi dela pa odražajo cilje in prioritete kulturne politike. Splošni srednjeročni cilji kulturne politike na navedenih področjih programskega poziva so: – trajnejše zadovoljevanje kulturnih potreb; – izvajanje celovitih in vsebinsko zaokroženih programov; – zagotavljanje dostopnosti programov na področju Republike Slovenije in na skupnem slovenskem kulturnem prostoru; – izvajanje programov, ki imajo posredne gospodarske učinke in vplivajo na razvoj človeških virov; – izvajanje programov, ki prispevajo h krepitvi nevladnega sektorja na področju programskega poziva ter – izvajanje programov, ki vključujejo sodelovanje med vladnim in nevladnim sektorjem. Splošni srednjeročni cilji kulturne politike so podlaga za vrednotenje dejavnosti posameznega izvajalca oziroma predlagatelja. 3. Pomen izrazov V okviru tega programskega poziva se uporabljajo naslednji pojmi: – Predlagatelj programa (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) je izvajalec javnega kulturnega programa, ki je pravna oseba, katere ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost, je pa njeno delovanje v javnem interesu do te mere, da jo država ali lokalna skupnost financira na primerljiv način kot javne zavode. – Področje programskega poziva je tisto področje, na katerem predlagatelj izvaja svojo dejavnost. Predlagatelj se lahko prijavi le na eno področje tega programskega poziva. – Upravičena oseba je predlagatelj, katerega vloga izpolnjuje splošne pogoje, določene v besedilu tega programskega poziva. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja. – Javni kulturni program (v nadaljnjem besedilu: program) je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota dejavnosti, ki jih izvaja predlagatelj, ter je dostopen javnosti in ustreza kulturnopolitičnim in strokovnim ciljem. – Programski sklop je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota v okviru programa, npr. delo nevladne organizacije, mednarodno sodelovanje ipd. Sestavljajo ga ena ali več programskih enot v skladu s posebnimi pogoji za posamezno področje. – Programska enota je posamezna programska aktivnost v okviru programskega sklopa, na primer: udeležba na mednarodni konferenci, izdaja publikacije ipd. – Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa po posameznih programskih sklopih in vseh programskih enotah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). Prikazani morajo biti vsi viri financiranja programa in njihov obseg. 4. Področja programskega poziva Ministrstvo bo sofinanciralo programe na naslednjih področjih zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: 4.1 Kulturna dediščina Program obsega naslednje možne programske sklope: – organizacija in izvedba izobraževalni vsebin, – mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah, – promocijske dejavnosti, – izdajanje publikacij s področja kulturne dediščine. 4.2 Arhivska dejavnost Program obsega naslednje možne programske sklope: – organizacija izobraževalnih vsebin, – izdajanje publikacij s področja arhivske dejavnosti, – mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah, – promocijske dejavnosti, – delo nevladnih organizacij na področju arhivske dejavnosti. 4.3 Knjižnična dejavnost Program obsega naslednje možne programske sklope: – delo nevladnih organizacij na področju knjižnične dejavnosti, – organizacija izobraževalnih vsebin, – mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah, – promocijske dejavnosti, – izdajanje publikacij s področja knjižnične dejavnosti, – ponudba informacijskih storitev za knjižnice. Vloga predlagatelja se upošteva kot program, če so predlagani vsaj trije programski sklopi. 5. Splošni pogoji za sodelovanje pri programskem pozivu 5.1 Na programski poziv se lahko prijavijo le predlagatelji programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – so v Republiki Sloveniji registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju programskega poziva in njihova ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost; Obvezna dokazila: – kopija izpiska iz sodnega registra oziroma drugega javnega registra ali kopija potrdila upravne enote ali drugega ustreznega potrdila, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za izvajanje dejavnosti v Republiki Sloveniji in – kopija veljavnega statuta ali ustanovnega akta. Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu in ustanove na področju kulture), niso dolžne predložiti dokazil. – da na prijavljenem področju delujejo vsaj tri leta v obdobju zadnjih petih let, Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja, da na prijavljenem področju deluje vsaj tri leta v obdobju zadnjih petih let, – da zagotavljajo javno dostopnost sofinanciranega programa, Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost sofinanciranega programa, – so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v preteklih letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva, Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva. Resničnost izjave se ugotavlja na podlagi dokumentacije, ki jo za pogodbene stranke hrani ministrstvo. – da za izvedbo programa zaprosijo sredstva v višini največ 70% vseh predvidenih stroškov programa, Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja o nepreseganju 70% predvidenih stroškov programa, – da predlagajo vsaj tri programske sklope, – ne prijavljajo programskih vsebin, ki so že bile izbrane ali financirane na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih ministrstva ali na razpisih Filmskega sklada RS, Javne agencije za knjigo Republike Slovenije ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Obvezno dokazilo: izjava o tem, da predlagatelj ne sodeluje na programskem pozivu z že izbranimi oziroma financiranimi programskimi vsebinami. 5.2 Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve, da predlagatelj ne izpolnjuje splošnih pogojev, po že izdani odločbi o izboru izvajalca javnega kulturnega programa spremeni odločitev in s predlagateljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve (npr. po pregledu poročil za leto 2009) o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva iz prejšnjih let (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) razdre že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva njihovo povračilo. 6. Kriteriji za izbor na programskem pozivu 6.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja v zadnjih treh letih bosta ocenjeni glede na: – realizacijo programa predlagatelja v obdobju 2007–2009, – aktivno javno delovanje (objave, nagrade, konference in druge reference), – dostopnost in številčni doseg programa (število uporabnikov, obiskovalcev, bralcev, udeležencev). 6.2 Kakovost in izvedljivost posameznega predlaganega programskega sklopa za obdobje 2010–2012 bosta ocenjeni glede na: – celovitost in ustreznost, – stopnjo izvedljivosti, – izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalni interes (državna, mednarodna raven), – realno finančno ovrednoteni in uravnoteženi programski sklopi po programskih enotah, – predvideno dostopnost in odmevnost v javnosti (število uporabnikov, obiskovalcev, bralcev, udeležencev …). 7. Uporaba kriterijev V okviru programskega poziva JP-KAM-2010–2012 bodo financirani programi upravičenih oseb, in sicer po vrstnem redu prispetja vlog do porabe sredstev. Strokovna komisija bo ocenjevala vloge po vrstnem redu njihovega prispetja. Sofinancirani bodo lahko le programi tistih predlagateljev, ki bodo dosegli: – vsaj 15 točk pri oceni kakovosti in uspešnosti javnega kulturnega programa v zadnjih treh letih (točka 6.1) ter – vsaj 30 točk pri kakovosti in izvedljivosti pri vsakem od vsaj treh predlaganih programskih sklopov za obdobje 2010–2012 (točka 6.2). Višina odobrenih sredstev za posamezni program bo odvisna od skupne višine prejetih točk in od razpoložljivih sredstev, skladno z določbami 9. točke tega programskega poziva. 8. Obrazložitev načina ocenjevanja Kriteriji za izbor so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v dokumentaciji tega programskega poziva. Za posamezni kriterij lahko predlagatelj prejme 10 točk (ko je vsebina ustrezna), 5 točk (ko je vsebina delno ustrezna) ali 0 točk (ko je vsebina neustrezna). Pri kriterijih za ocenjevanje kakovosti in uspešnosti predlagatelja v zadnjih treh letih (ki so navedeni pod točko 6.1), je minimalno število točk, ki pomeni uvrstitev v postopek nadaljnjega ocenjevanja, 15 točk. Najvišje možno število prejetih točk je 30. Pri kriterijih za ocenjevanje kakovosti in izvedljivosti posameznega predlaganega programskega sklopa za obdobje 2010–2012 (ki so navedeni pod točko 6.2), je minimalno število točk na posameznem programskem sklopu (in programski enoti), ki pomeni uvrstitev v izbor, 30 točk. Najvišje možno število prejetih točk na posameznem programskem sklopu (in programski enoti) je 50 točk. Število točk za programski sklop z več programskimi enotami se določi tako, da se najprej oceni posamezne programske enote znotraj posameznega sklopa, nato pa se seštevek točk vseh programskih enot deli s številom enot. Skupno število točk za program se določi tako, da se seštevek točk po programskih sklopih deli s številom programskih sklopov. Po končanem ocenjevanju po kriterijih se določi tudi opisno oceno programa, in sicer tako, da se seštevek točk iz točk 6.1 in 6.2 opredeli po naslednji opisni lestvici: zelo kakovostno (od 70 do 80 točk), kakovostno (od 50 do 69 točk), zadovoljivo (od 30 do 49 točk), nezadovoljivo (od 0 do 29 točk). 9. Okvirna vrednost programskega poziva Obseg sredstev, namenjenih za predmet tega programskega poziva (JP-KAM-2010–2012), za leto 2010 znaša skupaj predvidoma 296.000 EUR. Po področjih programskega poziva pa znaša: – kulturna dediščina: okvirno 170.000 EUR; – arhivska dejavnost: okvirno 34.000 EUR; – knjižnična dejavnost: okvirno 92.000 EUR. Za leti 2011 in 2012 se letni obseg sredstev, dodeljenih posameznemu izvajalcu, določi v okviru proračunskih možnosti. Ministrstvo bo izbralo predloge javnih kulturnih programov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in predvidoma do vrednosti, določenih s tem programskim pozivom. 10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do konca posameznega proračunskega obdobja v proračunskih letih 2010, 2011 in 2012 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določata Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakon o izvrševanju proračuna RS. Izbrani izvajalci, s katerimi bodo sklenjene pogodbe o financiranju in izvedbi javnih kulturnih programov, bodo za leti 2011 in 2012 neposredno pozvani k predložitvi podrobnejših programov dela za vsako leto posebej. Vsebina in obseg programa za vsako naslednje leto bosta opredeljena v dodatku k osnovni pogodbi, ki bo sklenjen na podlagi predloga strokovne komisije in pristojnega uslužbenca ter odločitve ministra. 11. Rok za prijavo na programski poziv Rok za prijavo na programski poziv prične teči 8. 1. 2010 in se zaključi 9. 2. 2010. 12. Dokumentacija programskega poziva Dokumentacija programskega poziva obsega: – besedilo programskega poziva, – opredelitev področja in programskih sklopov z navodili, navedbo posebnih pogojev, posebnih kriterijev in obveznih prilog, – prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec), – prijavni obrazec 2 (kontrolni obrazec z navedbo bistvenih sestavin vloge), – prijavni obrazec 3 (izjave o izpolnjevanju splošnih pogojev), – prijavni obrazec 4 (zbirni obrazec za obdobje 2010–2012), – prijavni obrazci 5 (zbirni obrazci po programskih sklopih in programskih enotah), – prijavni obrazec 6 (rekapitulacija finančnega načrta), – vzorec ocenjevalnega lista. Predlagatelj mora ob prijavi na programski poziv priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene prijavne obrazce 1-6, – ustrezno potrdilo o registraciji, navedeno v prvi alineji točke 5.1 (če je potrebno), – zahtevane obvezne priloge za posamezna področja oziroma sklope programskega poziva. Dokumentacijo programskega poziva lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni čas ministrstva. Dokumentacijo programskega poziva si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo tega javnega poziva (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem navedeno dokumentacijo tudi poslati. 13. Oddaja in dostava predlogov 13.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih programskega poziva za posamezno področje, programski sklop oziroma programsko enoto in mora vsebovati vse sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji poziva. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do vključno 9. 2. 2010 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na programski poziv z oznako JP-KAM-2010–2012, z obvezno navedbo razpisnega področja (npr. Kulturna dediščina). Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov (sedež) vlagatelja. 13.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 9. 2. 2010 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale po času prispetja. 13.3 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo programskega poziva in dokumentacije. Pristojni uslužbenec je dolžan pozvati predlagatelja k dopolnitvi vloge in mu določiti rok, do katerega mora biti predložena dopolnjena vloga. Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje ali spreminja do zaključka programskega poziva oziroma do roka, določenega v pozivu za dopolnitev, z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Za datum prispetja vloge se šteje datum, ko je prispela zadnja dopolnitev in je vloga s tem popolna. 13.4 Oddaja popolne vloge pomeni, da je predlagatelj seznanjen s pogoji in kriteriji tega programskega poziva. 13.5 Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo: – vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog ter – nepopolne vloge. 14. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: kulturna dediščina: Vida Koporc Sedej (vida.koporc@gov.si), arhivska dejavnost: Nina Zupančič-Pušavec (nina.zupancic@gov.si), knjižnična dejavnost: Marjan Gujtman (marjan.gujtman@gov.si). Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede programskega poziva obrnejo na pristojne uslužbence. 15. Vpogled v dokumentacijo programskega poziva: vpogled v dokumentacijo programskega poziva je možen v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 12. 16. Obveščanje o izboru: Ministrstvo bo predlagatelja o izboru ali zavrnitvi obvestilo predvidoma do 20. 3. 2010. Ministrstvo bo izbralo predloge javnih kulturnih programov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, v okviru vrednosti, določenih v dokumentaciji tega javnega poziva.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti