Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

47. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Zreče, stran 178.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), v zvezi z določili Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03) je Občinski svet Občine Zreče na 21. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih Občina Zreče, v skladu z določili Zakona o športu in usmeritvah Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, zagotavlja v vsakoletnem proračunu.
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Zreče ter opredeljuje ostala sredstva za šport v občini, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
2. člen
(postopek)
Izvajalec letnega programa športa se izbere v skladu s tem pravilnikom in javnim razpisom ter letnim programom športa v Občini Zreče.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
3. člen
(pogoji)
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani za izvajanje športne dejavnosti najmanj eno koledarsko leto,
- imajo sedež v Občini Zreče,
- imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za določene športne programe,
- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih (velja le za športna društva).
V primeru, da se posamezen program izvaja in so v njem vključeni člani iz Občine Zreče, na razpis pa se z enakim programom ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Zreče, je za izvajalca tega programa lahko izbran tudi subjekt, ki nima sedeža v Občini Zreče, izpolnjuje pa pogoj, da ima vsaj 20 udeležencev iz Občine Zreče. Le-tem se prizna 70% sofinanciranje odobrenih sredstev, razen društvom ki kandidirajo na programe šport invalidov.
4. člen
(upravičenci)
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko ob upoštevanju pogojev iz 2. člena tega pravilnika, kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
- športna društva,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
- vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa v občini.
5. člen
(vsebine, razvojne in strokovne naloge)
Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov po tem pravilniku so opredeljena po naslednjih:
A. VSEBINAH
- interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom izven obveznega izobraževalnega programa,
- športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- športna rekreacija,
- šport invalidov.
B. RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOGAH V ŠPORTU
- izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov,
- zavarovanje odgovornosti strokovnega kadra,
- založniška dejavnost,
- mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve,
- delovanje društev, zvez,
- informacijski sistem na področju športa.
Vsebine in naloge, ki se bodo sofinancirale, se določijo v letnem programu športa v Občini Zreče.
6. člen
(višina sofinanciranja)
Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih in razvojnih nalog se opredeli v točkah, v deležih sofinanciranja oziroma kot izhaja iz posameznih določb tega pravilnika.
7. člen
(vrednost točke)
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk po vsebinah in razvojnih in strokovnih nalogah ter glede na s strani občinskega sveta Občine Zreče potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za izvajanje posameznih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalogah, opredeljeno v letnem programu športa.
III. VSEBINA
8. člen
(vsebine)
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom izven obveznega izobraževalnega programa
1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do vstopa v šolo. Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so programi: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, športni programi ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci kot 60-urne programe za skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok.
Program »Zlati sonček« je program na ravni države, zato se izvajalcu sofinancira razlika, ki jo ne zagotovi država.
Za program »Naučimo se plavati« se sofinancira propagandno gradivo, strokovni kader in najem objekta za izvedbo 10-urnega tečaja plavanja na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok.
Za program »Ciciban planinec« se sofinancira propagandno gradivo, priznanja ter strokovni kader za organizacijo in izvedbo programa. Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1 in 1.1.
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe za otroke od vstopa v šolo do zaključka osnovnošolske obveznosti.
Programi, ki jih sofinancira občina so: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Mladi planinec, drugi 80-urni programi na skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok.
Programa »Zlati sonček« in »Krpan« sta programa na ravni države, zato se izvajalcu sofinancira razlika, ki jo ne zagotovi država.
Za program »Mladi planinec« in »Naučimo se plavati« se sofinancira propagandno gradivo, priznanja, strokovni kader ter objekt za organizacijo in izvedbo programa, ki ni obvezen del športne vzgoje v 2. ali 3. razredu Osnovne šole.
Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader in 20-ur objekta.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1 in 1.1.
Iz javnih sredstev se sofinancira tudi organizacija, izvedba in udeležba na šolskih športnih tekmovanjih na občinski, medobčinski, področni in državni ravni - TABELA 1ŠŠT.
1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovosti in vrhunski šport
V te programe se lahko vključijo otroci ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport in Olimpijski komite Slovenije. Programi so lahko razdeljeni v tri skupine:
a) cicibani, cicibanke - 240-urni programi,
b) mlajši dečki, mlajše deklice - 240 do 400-urni programi,
c) starejši dečki, starejše deklice - 300 do 800-urni programi.
Iz javnih financ na lokalni ravni se sofinancira najem objekta, strokovni kader, materialni stroški ter nezgodno zavarovanje.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
1.4 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Iz javnih financ se sofinancira strokovni kader za izvedbo 80-urnih programov na skupino, v kateri je 10 otrok ter objekt. Izvajajo se zlasti programi prilagajanja otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi iger z žogo in drugi podobni programi. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
1.5 Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta, ki se prostovoljno vključujejo v športne 80-urne programe za skupine z največ 20 in najmanj 12 mladimi. Za te programe se sofinancira strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
1.6 Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi, ki jih lahko poimenujemo tudi »panožne športne šole« so razdeljeni v več stopenj: obseg treninga je odvisen od specifične športne zvrsti in je lahko od 400 do 1100 ur. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
1.7 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami je namenjena ustrezni skrbi za vključevanje le-te v vsakdanje življenje. Na lokalni ravni se sofinancira strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino z največ 10 in najmanj 5 mladimi.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
1.8 Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo 80-urne programe za katere se sofinancira strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi vadbe za skupino, ki šteje najmanj 20 članov in članic v različnih športnih panogah v obsegu najemnine objekta.
Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let pa se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 3.
3. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in odraslih posameznikov, registriranih športnikov in članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za 320 ur programa in dodajo bonus točke za kategorizirane športnike državnega pomena. Pri najemu objekta se upošteva naslednja velikost skupin:
- individualni športi: najmanj 6 vadečih (12 vadečih = 2 skupini),
- kolektivni šport: najmanj 12 vadečih (24 vadečih = 2 skupini).
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2 in 2.1.
4. Vrhunski šport
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega svetovnega in perspektivnega razreda. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za 320 ur programa in dodajo bonus točke za kategorizirane športnike svetovnega, mednarodnega in državnega razreda. Velikost skupin je opredeljena v točki 4.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2.
5. Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in objekt za 80-urne programe z največ 10 in najmanj 5 invalidi.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 4.
9. člen
(razvrstitev v skupine in razrede)
A) Razvrstitev športnih panog v skupine
1. skupina - individualne športne panoge z disciplinami, v katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega prvaka,
2. skupina - kolektivne športne panoge s športnimi igrami, v katerih lahko ekipa osvoji naslov državnega prvaka.
B) Razvrstitev izvajalcev programov v razrede
Kazalec razširjenosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev v naslednje razrede:
1. razred:
- izvajalec mora imeti organizirano športni program v vsaj štirih zaporednih starostnih stopnjah,
- izvajalec mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih zvez z udeleženci športne šole,
- izvajalec mora nastopati v uradnih tekmovanjih članskih kategorij na državnem nivoju.
2. razred:
- izvajalec mora imeti organizirano športni program v vsaj treh zaporednih starostnih stopnjah,
- udeleženci športnega programa morajo nastopati na uradnih tekmovanjih panožne zveze vsaj na regijskem nivoju ali državnih polfinalnih tekmovanjih,
- članska ekipa ni pogoj.
3. razred:
- izvajalec mora imeti organizirano športni program v vsaj dveh stopnjah, za katere ni obvezno da so zaporedne,
- udeleženci športnega programa morajo nastopati na rednih uradnih tekmovanjih panožne zveze vsaj na področnem nivoju,
- članska ekipa ni pogoj.
4. razred:
- izvajalec nima organiziranih športnih programov ali samo eno stopnjo in se vključuje v redna tekmovanja samo občasno na rekreativnem področju.
IV. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
10. člen
(razvojne in strokovne naloge v športu)
1. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu preko Inštituta za šport pri Fakulteti za šport, Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, nacionalnih panožnih zvez ali preko ostalih izobraževalnih institucij. Posebej se podpirata usposabljanje in spopolnjevanje volonterskih strokovnih kadrov.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira kotizacija za programe izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih delavcev v športu.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 5.
2. Zavarovanje odgovornosti strokovnega kadra
Lokalna skupnost sofinancira zavarovanje odgovornosti strokovnega kadra ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
- za vadbeno skupino se prizna en vaditelj,
- vaditelj mora imeti potrjeno licenco.
3. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti do višine 50% stroškov.
4. Mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve
Lokalna skupnost sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu (ZŠpo), medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem, kulturo in ostalo gospodarstvo.
4.1. Velike mednarodne športne prireditve, ki jih opredeljuje 52. člen ZŠpo se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
- prireditev je odmevna v širšem prostoru,
- udeležijo se je uveljavljeni mednarodni športniki,
- prireditev je navedena v mednarodnem koledarju tekmovanj,
- se delno ali v celoti odvija v Občini Zreče,
4.2. Športne prireditve na državni ravni se sofinancirajo če izpolnjujejo naslednje pogoje:
- prireditev se delno ali v celoti odvija na območju Občine Zreče,
- prireditev je na programu nacionalne panožne zveze,
- na njej nastopajo športniki Občine Zreče,
4.3. Medobčinske, občinske in druge športne prireditve se sofinancirajo če izpolnjujejo naslednje pogoje:
- prireditev se delno ali v celoti odvija na območju Občine Zreče,
- prireditev ima tradicijo oziroma je jubilejna,
- je odmevna pri občanih in dostopna vsem ter
- na njej sodeluje večje število ekip ali posameznikov.
Višina sredstev za športne prireditve se določi na osnovi točkovanja po TABELI 6.
4.4. Sofinanciranje udeležbe športnikov iz Občine Zreče na večjih mednarodnih tekmovanjih (52. člen ZŠpo) in sofinanciranje uspešnih nastopov na uradnih državnih tekmovanjih. Pogoji za dodelitev sredstev športnikom za udeležbo na večjih tekmovanjih so naslednji:
- vsak športnik oziroma ekipa mora oddati prošnjo na Občino Zreče vsaj en mesec pred pričetkom tekmovanja,
- prošnja mora biti potrjena s strani nacionalne panožne zveze in kluba,
- vsi športniki, ki dobijo sredstva za mednarodna tekmovanja, morajo promovirati občino,
- športniki na Občino Zreče po končanem tekmovanju dostavijo uradne rezultate.
Ekipi oziroma posamezniku, ki v kolektivni ali individualni športni panogi tekmuje na tekmovanjih opredeljenih v 52. členu ZŠpo, se sofinancira udeležba.
Do sofinanciranja so upravičeni tudi vrhunski športniki v individualnih športnih panogah, ki imajo stalno prebivališče v Občini Zreče in so člani klubov izven Občine Zreče - ob upoštevanju korekcijskega faktorja 0,3.
Za uspešne nastope športnikov na uradnih državnih tekmovanjih pridobi točke iz tega naslova v individualnih športnih posameznik, v kolektivnih pa ekipa, ki je v predhodnem letu (letu razpisa) pridobila naslov državnega prvaka oziroma drugo ali tretje mesto v svoji športni panogi. Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 6.
5. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti ter nakup tehnologije.
6. Delovanje društev in zvez Občine Zreče
Športna društva, kot osnovne športne asociacije, se na lokalni ravni lahko združujejo v športne zveze. Društva in zveze za svoje delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov. Društvo pridobi točke:
- za vsakega člana, ki je poravnal članarino za tekoče leto od dneva razpisa,
- za vsakega športnika (po ZŠpo),
- če s programi nacionalnega programa športa sodeluje tudi izven kraja sedeža.
Športna zveza pridobi točke za vsako včlanjeno društvo v zvezo.
Športna društva in zveze, ki imajo status društva, ki deluje v javnem interesu imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobitvi točk iz tega naslova.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 7.
V. LETNI PROGRAM ŠPORTA
11. člen
Izvajalci letnega programa športa se izberejo v skladu s tem pravilnikom, Letnim programom športa Občine Zreče in javnim razpisom.
Predlog letnega programa športa s prioritetami financiranja v posameznem proračunskem letu pripravi občinska uprava, sprejme pa ga občinski svet. Letni program športa se objavi na sedežu Občine Zreče ter na internetnih straneh Občine Zreče v 8. dneh po sprejemu.
Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo v tekočem proračunskem letu, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za posamezne programe.
Letni program športa lahko prednostno upošteva tiste panoge, ki so pomembne za Občino Zreče in predstavljajo tradicijo in posebnost športa v lokalni skupnosti ter prednostne naloge, določene v 8. poglavju nacionalnega programa športa.
VI. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
12. člen
(razpis)
Proračunska sredstva namenjena športnim programom lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na vsakoletnem razpisu, ki ga objavi župan Občine Zreče.
Vsak izvajalec lahko kandidira za dodelitev sredstev le za tiste programe športa, ki jih dejansko sam izvaja ali organizira.
Razpis se izvede po sprejetju vsakoletnega proračuna lokalne skupnosti na osnovi določil letnega programa športa.
Razpis mora vsebovati:
1. navedbo naročnika,
2. programe, ki so predmet javnega razpisa,
3. pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati vlagatelji,
4. višino razpoložljivih sredstev,
5. navedbo pogojev za porabo sredstev,
6. rok za prijavo na razpis,
7. naslovnika in način vložitve vloge na razpis,
8. kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo,
9. datum odpiranja vlog,
10. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Prijava na razpis mora biti izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Razpis se objavi na spletnih straneh Občine Zreče ter najmanj v enem javnem mediju na območju Občine Zreče. Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od dneva objave razpisa.
Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 45 dni.
Vloga mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v razpisu.
Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev je 8 dni od prejema poziva.
13. člen
(komisija za vodenje postopka)
Župan imenuje s sklepom 3-člansko Komisijo za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Zreče (v nadaljevanju: komisija), katere člani so predstavnik športnih društev, predstavnik Komisije za negospodarske zadeve in civilno družbo ter predstavnik občinske uprave. Mandat komisije traja 4 leta.
Naloge komisije so:
- pregled prispelih prijav na razpis iz predhodnega člena tega pravilnika,
- priprava poročila županu.
- spremljanje izvajanje športnih programov in pregled poročil izvajalcev,
- priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 16. člena tega pravilnika,
- priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje športnih programov,
- izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Komisija v skladu z merili iz tega pravilnika in razpisnimi pogoji zbere in obdela prijavljene programe ter jih ustrezno točkuje. Komisija poda županu Občine Zreče poročilo o vrednotenju posameznih prijavljenih športnih programov. Direktor občinske uprave vse kandidate s sklepom obvesti o vrednotenju njihovega športnega programa. Kandidati na javnem razpisu lahko v roku 8. dno vložijo pripombe na podan sklep.
14. člen
(pogodba o sofinanciranju)
Pogodbe med izvajalcem razpisa ter izvajalci športnih programov vsebujejo: podatke obeh skleniteljev pogodb, vsebina in obseg programa, čas realizacije programa, rok za oddajo poročila o izvedbi programa, obseg sredstev, ki se zagotovijo iz posebne proračuna Občine Zreče, način nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti navedene v pogodbi.
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na transakcijski račun izvajalcev programov. Sredstva za sofinanciranje uporabe objekta se nakazujejo s pogodbo o upravljanju direktno upravljavcu objekta na podlagi mesečnih obvestil upravljavca o uporabi športnega objekta za posamezno društvo. Do podpisa pogodb se prijavljenim društvom nakazuje 1/12 odobrenih sredstev preteklega leta.
15. člen
(sredstva)
Sredstva za investicije v športne objekte v Občini Zreče se zagotavljajo na posebni proračunski postavki in niso predmet tega pravilnika.
Sredstva za sofinanciranje ostalih nalog s področja športne dejavnosti, prireditve in drugi programi, ki so pomembni za lokalno skupnost, pa jih ni mogoče predvideti oziroma ob prijavi na razpis še niso znane, se zagotovijo v drugih ustreznih proračunskih postavkah. Sofinancira se lahko tudi udeležba ekip ali posameznikov na mednarodnih športnih prireditvah izven države.
Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov s sklepom župana.
16. člen
(izvajanje programov)
Izvajalci programov morajo komisiji najkasneje do prijave na razpis naslednjega leta podati letno poročilo o izvedbi programov v preteklem letu.
V primeru, da komisija na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem odboju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku komisija ravna tudi v primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine in naloge, za katero stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil celoletnega poročila, se smatra da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
V primeru, da izvajalec programa ni porabil vseh odobrenih sredstev zaradi zmanjšanega obsega dela, prenehanja delovanje, ipd. se odobrena proračunska sredstva na koncu leta prerazporedijo drugim izvajalcem programov športa v Občini Zreče.
Komisija je v zvezi z določili tega člena dolžna predlagati ustrezne ukrepe. Komisija na osnovi zadržanih, vrnjenih oziroma neporabljenih sredstev pripravi predlog za prerazporeditev sredstev županu Občine Zreče, ki s sklepom prerazporedi ta sredstva.
17. člen
(nadzor)
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo poslovanja in porabe dodeljenih sredstev opravlja: komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Zreče, komisija za negospodarske zadeve in civilno družbo in drugi pristojni organi Občine Zreče.
VII. DOLOČITEV VIŠINE SREDSTEV SOFINANCIRANJA
18. člen
(določitev višine sredstev)
Glej tabele višin sredstev sofinanciranja.
VIII. KONČNI DOLOČBI
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pri razdelitvi sredstev za leto 2010.
20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 44/04).
Št. 67100-0007/2009-1
Zreče, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti