Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

Št. 6130-1192/2009 Ob-8565/09 , Stran 4
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje: – izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij z znanstveno vsebino, – izdajanja znanstvenih periodičnih publikacij, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj. 3. Razpisno področje in cilji razpisa Javni razpis obsega izdaje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani in elektronski obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved. JAK podpira izdaje publikacij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih publikacij, ki so: – aktualne in temeljnega pomena za razvoj določenega znanstvenega področja ali podpodročja, – pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije, – pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru, – pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj. 4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu 4.1. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu: Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih publikacij se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost (ARSS), založbe ter društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj). Prijavitelj je dolžan priložiti dokazilo o svojem statusu. Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih splošnih pogojev, bodo kot neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08). Prijavitelj z isto prijavno vlogo in za isti namen ne more kandidirati na drugih razpisih Javne agencije za knjigo RS. 4.2. Posebni pogoji za uvrstitev publikacije v prednostni seznam so naslednje: – izhaja že najmanj eno leto pred razpisom; – izhaja skladno z letnim načrtom v letu pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju); – ima naslov na svetovnem spletu (vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom); – ima ustrezno tehnično kakovost po mednarodnih standardih; – izbrani prijavitelj je dolžan predložiti agenciji ob podpisu pogodbe pisno izjavo, da ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do agencije za leto 2009; – ima pisne recenzije znanstvenih člankov, prijavitelj je dolžan vlogi priložiti seznam recenzij; – ima katalogizirane v sistemu COBISS vse prispevke za obdobje treh let pred objavo novega razpisa oziroma za obdobje njihovega izhajanja, če je le-to krajše od treh let; prijavitelj je dolžan vlogi priložiti izpisek iz sistema COBISS. Prijava na javni razpis mora vsebovati: – V celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: JR9–ZP–2010 – Prijavna vloga na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij. – Izjava prijavitelja (pravilo »de minimis«). To izjavo podajo le prijavitelji, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (gospodarske družbe), in sicer gre za izjavo prijavitelja, da za kritje stroškov, ki bodo predmet sofinanciranja, ni prejel sredstev iz drugih virov državnega proračuna (pravilo »de minimis«). – En izvod celotnega letnika znanstvene periodične publikacije, ki v predhodnem proračunskem letu ni bila sofinancirana (samostojna priloga). Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih posebnih pogojev za posamezno razpisno področje, bodo kot neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo- Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08). 5. Splošni razpisni kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja Pristojna strokovna komisija za knjižno in revijalno produkcijo s področij znanosti (v nadaljevanju: strokovna komisija) pregleda in oceni pri vsaki prijavni vlogi izpolnjevanje razpisnih kriterijev. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Višina odobrenih sredstev je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezno publikacijo, od obsega in zahtevnosti publikacije, od števila evalviranih vlog, ter razpoložljivih finančnih sredstev, namenjenih javnemu razpisu. Najvišje možno število točk za znanstveno publikacijo je 100 točk. Za sofinanciranje mora prijavitelj pri ocenjevanju doseči minimalno 60 točk. Strokovna komisija pri točkovanju določi štiri kategorije: I, II, III in IV. Publikacija, ki se pri ocenjevanju uvrsti v prve tri kategorije, se sofinancira. Publikacija, ki se pri ocenjevanju uvrsti v četrto kategorijo, se ne sofinancira. Za vsako znanstveno vedo se posebej določi točkovni razpon kategorij s pomočjo srednje vrednosti (v nadaljevanju SV). SV je kumulativa vseh ocen v določeni znanstveni vedi deljeno s številom uvrščenih, evalviranih vlog: – v I. kategorijo se uvrstijo vloge, ki so dosegle ocene nad SV ocen področja s prišteto polovico razlike med SV in 100 točk. – v II. kategorijo se uvrstijo vloge, ki so dosegle ocene nad SV področja in do spodnje meje I. kategorije. – v III. kategorijo se uvrstijo vloge, ki so dosegle ocene nad določenim spodnjim pragom in do SV ocen področja. Delež sredstev, glede na izračunano subvencijo: – I. kategoriji pripada 100% delež sredstev, glede na izračunano subvencijo; – II. kategoriji pripada 75% delež sredstev, glede na izračunano subvencijo; – III. kategoriji pripada preostali delež sredstev, glede na izračunano subvencijo; – IV. kategorija se ne sofinancira. Odstotni delež se določi za vsako leto posebej in je odvisen od višine sredstev za ta program. a) Publikacija se uvrsti v posamezno kategorijo na osnovi točkovnih ocen. Ločeno po posameznih vedah publikacijo ocenjujeta po en član strokovne komisije in po en recenzent za to znanstveno področje (v nadaljevanju: recenzenta). b) Ko posamezno publikacijo po vedah ocenita oba recenzenta, pooblaščena oseba agencije izračuna aritmetično sredino obeh ocen. Na podlagi ocen po posameznih vedah se pripravi vrstni red posameznih publikacij po vedah glede na število točk. c) Strokovna komisija za vsako vedo posebej določi razpon točk za posamezno kategorijo, ki je podlaga za razvrščanje publikacij po kategorijah glede na doseženo izračunano aritmetično sredino ocen. Točkovni razpon za posamezne kategorije za vsako vedo mora sprejeti oziroma potrditi strokovna komisija na skupnem sestanku. d) Na seji strokovna komisija odloča o zvišanju oziroma znižanju praga za vključitev publikacije v sofinanciranje, oziroma z nadomestno oceno odloča o vključitvi publikacije, ki je izpadla iz sofinanciranja, če so za to podani tehtni razlogi. e) Na podlagi razdelitve publikacij po kategorijah pooblaščena oseba agencije izračuna višino sredstev za posamezno publikacijo na podlagi sprejetih normativov za izračun subvencije. Normativi za izračun subvencije Za izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje izdaje publikacij, se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi: Za izračun sredstev se upoštevajo naslednji elementi: – Število avtorskih pol na zvezek (za III. kategorijo le do največ 20 avtorskih pol) (D1). – Naklada (do 1000 izvodov na zvezek) (D2). – Število zvezkov na letnik (za III. kategorijo le do največ 4 zvezke) (D3). – Priznani stroški na eno avtorsko polo (D4) (stroški tiska, stroški priprave za tisk, lektoriranje, prevajanje, stroški odpošiljanja). Strokovna komisija določi po višini stroške (D4) za avtorsko polo. Strokovna komisija lahko določi tudi izjeme zaradi dražjega tiska, in sicer maksimalno do višine +50%, o čemer odloča strokovno telo za vsak primer posebej. Subvencija se izračuna na naslednji način: DPPZ = D1 * D2* D3 * D4 /10 JAK sofinancira stroške tiska in stroške priprave na tisk, ne sofinancira pa avtorskih honorarjev piscem člankov. JAK upošteva robne pogoje ob predpostavki, da se znanstvena publikacija po obsegu, nakladi in uredniški politiki ne bo spreminjala. Če je izračun subvencije bistveno manjši kot subvencija v preteklem letu se upošteva 80 odstotkov lanskih sredstev. Če je izračun subvencije večji kot zaprošena sredstva, se upoštevajo zaprošena sredstva. Pri izdaji publikacije JAK sofinancira stroške tiska, tehnične priprave rokopisa za tisk (stroške oblikovanja in računalniškega preloma) in stroške lektoriranja, ne financira pa avtorskega dela. 7. Predvidena vrednost javnega razpisa: predvidena vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa znaša 420.173,31 EUR. 8. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: publikacija mora iziti do zaključka koledarskega leta 2010 in biti dostavljena JAK. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010 oziroma v plačilnih rokih, kot to določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2009 in 2010 (Uradni list RS, št. 99/09). 9. Razpisni rok: javni razpis se začne 8. 1. 2010 in se zaključi 29. 1. 2010. 10. Razpisna dokumentacija: – besedilo javnega razpisa; – prijavni obrazec z navedbo obveznih prilog in originalne izjave o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec; – zahtevane obvezne priloge, navedene v prijavnem obrazcu. Za pravilno oddane se štejejo vloge, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami: 1. v enem izvodu v elektronski obliki (samo obrazce brez dokončnega rokopisa) na naslov: znanstvena.periodika@jakrs.si; 2. in v enem izvodu v tiskani obliki skupaj s celotnim dokončnim rokopisom na CD-ROM-u na naslov agencije. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani JAK: www.jakrs.si, kjer so tudi drugi podatki, potrebni za izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij). Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni pisani JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro. 11. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Predlagatelj, ki prijavlja več vlog, mora vsako vlogo poslati v ločeni kuverti. Vloga mora biti poslana na naslov: JAK, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana do 29. 1. 2010 oziroma najkasneje tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih publikacij z oznako JR9 – ZP – 2010. Hkrati mora biti vloga najkasneje tega dne oddana po elektronski pošti na naslov: znanstvena.periodika@jakrs.si. Za prepozno šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 29. 1. 2010 oziroma do tega dne ni bila predložena v glavni pisarni JAK in ni bila hkrati poslana po elektronski pošti na naslov agencije. Za nepopolno šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za neupravičeno osebo šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. JAK bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila: – vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. 12. Dodatne informacije in pojasnila: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, pri Gabrijeli Biserki Šertel, osebno ali po tel. 01/369-58-23, vsak delavnik od 10. do 12. ure, e-pošta: biserka.sertel@jakrs.si. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog bo na Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, dne 3. 2. 2010. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.

AAA Zlata odličnost