Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

Št. 100/09 Ob-8575/09 , Stran 2
1 Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« in dodelitev pripadajočih sredstev lastne udeležbe iz Proračuna Republike Slovenije. Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov (v nadaljevanju: operacij), na vsebinskih področjih prometne, okoljske in ekonomske infrastrukture ob državni meji z Republiko Hrvaško, s poudarkom na operacijah, s katerimi se rešuje problematika dostopov po slovenskem ozemlju do bivališč na slovenskem ozemlju, ki je nastala z uvedbo »schengenskega režima« na meji z Republiko Hrvaško. Cilj sofinanciranja je ohranjanje poseljenosti območij ob meji. Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji. 2 Upravičeni prijavitelji Upravičeni prijavitelji in upravičenci do nepovratnih sredstev po tem razpisu so samoupravne lokalne skupnosti, ki so hkrati investitor in nosilec operacije. Kadar se prijavljena operacija izvaja na območju več samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma je v operacijo vključenih več upravičencev, morajo partnerji v operaciji določiti nosilca operacije, ki je prijavitelj na tem javnem razpisu ter upravičenec za nepovratna sredstva. Vse postopke v zvezi s to operacijo izvaja njen nosilec in je zanje v celoti odgovoren. V tem primeru mora biti vlogi priložen dogovor, ki natančno določa obveznosti in pravice vseh udeležencev v operaciji; podpisati ga morajo vsi udeleženci operacije. 3 Upravičeni nameni Do sofinanciranja so upravičene samo namensko upravičene operacije, ki se bodo izvajale v naseljih na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško. Seznam naselij znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško je priloga razpisni dokumentaciji in je objavljen na spletni strani http://www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/. Upravičeni nameni so: 1. Prometna infrastruktura: – upravičena je izgradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti, – prednost bodo imele operacije, s katerimi se bo reševala problematika neodvisnih dostopov po slovenskem ozemlju do bivališč na slovenskem ozemlju, ki je nastala z uvedbo »schengenskega« režima na meji z Republiko Hrvaško; 2. Okoljska infrastruktura: – upravičena je izgradnja ali rekonstrukcija sistemov vodooskrbe ali odvajanja in čiščenja odpadnih voda (operacije, ki hkrati obsegajo tako urejanje vodooskrbe kot urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda niso upravičene do sofinanciranja!), – prednost bodo imele operacije, s katerimi se bo reševala problematika neodvisne oskrbe s pitno vodo oziroma čiščenja in odvajanje odpadnih voda; 3. Ekonomska infrastruktura: – upravičeno je komunalno urejanje zemljišč za novogradnjo ali širitev manjših obrtnih ali poslovnih con do 10 ha površine, – upravičene so operacije, katerih cilj je zagotavljanje najmanj 5 novih bruto delovnih mest poslovni coni v 2 letih po zaključku operacije. 4 Upravičeni stroški Upravičeni stroški se presojajo, določajo in dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 in to razpisno dokumentacijo. Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije. 4.1 Vrste upravičenih stroškov Upravičeni stroški tega javnega razpisa so: 1. stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, rušitve, izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ipd.); 2. stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije); 3. stroški nakupa zgradb; 4. stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, ki je upravičena v okviru namena vsebine operacije; 5. stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije; 6. stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije; 7. stroški zunanjega urejanja objektov; 8. stroški storitev strokovnega nadzora gradnje; 9. stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji. Stroški navedeni pod zaporedno številko 2 do 9 so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov pod zaporedno številko 1. 4.2 Postopek izbora izvajalcev Upravičenec je dolžan izbrati izvajalce aktivnosti v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje (ZJN-2) in hkrati navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki poleg ostalih pogojev podrobneje ureja označevanje dokumentov in objav, nastalih v postopku javnega naročanja. V primeru nakupa stvarnega premoženja je upravičenec dolžan spoštovani zakon, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin. 4.3 Posebnosti upravičenih stroškov Davek na dodano vrednost in davek od prometa nepremičnin sta po tem javnem razpisu vselej neupravičen strošek. Nakup nepremičnin (zemljišč in zgradb) je lahko upravičen strošek: – če med nakupom in cilji sofinancirane operacije obstaja neposredna povezava, – je zanjo izdelano cenitveno poročilo, ki izkazuje, da cena nepremičnine ne presega tržne vrednosti, kar mora potrditi neodvisni uradni priznani cenilec z ustrezno licenco; – da upravičenec poda izjavo, da zgradba v zadnjih desetih letih ni prejela nacionalnih nepovratnih sredstev ali nepovratnih sredstev Skupnosti, s katerimi bi prišlo do podvajanja pomoči v primeru sofinanciranja nakupa iz EU sredstev in da se (bo) nepremičnina uporabljala za namen in v skladu s cilji, določenimi v operaciji. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se bo upoštevala nižja cena (cena iz cenitvenega poročila ali nakupna cena). Sredstva za vse neupravičene stroške v celoti mora zagotoviti upravičenec. 4.4 Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov Sredstva se bodo upravičencu izplačala na osnovi posameznega zahtevka za izplačilo, kateremu so priloženi: – vsebinsko in finančno poročilo o napredku na operaciji, – računi oziroma druge verodostojne knjigovodske listine, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca, – dokazila o plačilu nastalih obveznosti. Izjema pri posredovanju dokazil o plačilih so gradbene situacije, pri katerih je upravičeno predplačilo en dan pred zapadlostjo situacije (in ob hkratnem upoštevanju drugih pogojev iz pogodbe o sofinanciranju) v skladu s petim odstavkom 22. čl. Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011(Uradni list RS, št. 99/09 – ZIPRS1011) in pri katerih je potrebno dokazilo o plačilu obveznosti posredovati v roku 5 delovnih dni po prejetju predplačila za predložene gradbene situacije. Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih izdatkov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja. 4.5 Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev 4.5.1 Obdobje upravičenosti stroškov Stroški pripravljalnih del (priprava projektne in investicijske dokumentacije ter nakupi zemljišč in zgradb) bodo upravičeni od 1. 1. 2009, vendar ne pred datumom sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta s strani pristojnega organa. Preostali upravičeni stroški bodo upravičeni od dneva izdaje sklepa o dodelitvi sredstev operaciji. Stroški, ki bodo nastali po 30. 9. 2011, ne bodo upravičeni do sofinanciranja. Operacija se mora zaključiti najkasneje do 31. 12. 2011, ko se tudi zaključi obdobje upravičenosti stroškov. Cilji operacije morajo biti doseženi najkasneje 2 leti po zaključku operacije, v nasprotnem primeru je upravičenec dolžan povrniti vsa izplačana sofinancerska sredstva, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila. 4.5.2 Obdobje za porabo sredstev S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva za leti 2010 in 2011. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2010, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje 30. 9. 2010. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2011, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje 30. 9. 2011. Skrajni rok za porabo sredstev strukturne politike je 31. 12. 2011. 5 Višina sredstev 5.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša okvirno 10.000.000,00 EUR za leti 2010 in 2011. 5.2 Višina sofinanciranja Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Nepovratna sredstva so v deležu 85% namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije. Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije. Znesek sofinanciranja iz namenskih sredstev po tem javnem razpisu se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo prihodke v ekonomski dobi investicije (v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi: http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/download/metodoloski%20del.%20dok.%204.pdf). Najvišji možni znesek sofinanciranja (skupaj sredstva Evropske unije in Proračuna Republike Slovenije) posamezne prijavljene operacije lahko znaša največ 500.000,00 EUR. Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih postavkah SVLR: – štev. 7616 Razvoj regij – infrastruktura regijskih poslovnih con – 07-13-EU, – štev. 7624 Razvoj regij – infrastruktura regijskih poslovnih con – 07-13 – slovenska udeležba, – štev. 7618 Razvoj regij – prometna infrastruktura – EU – 07-13, – štev. 7625 Razvoj regij – prometna infrastruktura – 07-13 – slovenska udeležba, – štev. 7619 Razvoj regij – okoljska infrastruktura – EU 07-13, – štev. 7627 Razvoj regij – okoljska infrastruktura – 07-13 – slovenska udeležba. 6 Pogoji za kandidaturo na javnem razpisu 6.1 Splošni pogoji 1. Na javni razpis se lahko prijavijo le upravičeni prijavitelji. Predmet operacije mora biti skladen z upravičenimi nameni iz 3. poglavja tega javnega razpisa. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 2. Operacija se mora izvajati v naseljih na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško. 3. Operacije, ki so se pričele pred 1. 1. 2009, niso upravičene do sofinanciranja. 4. Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Operacija mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije. V primeru operacij investicijskega značaja mora biti izgrajena ali obnovljena infrastruktura po zaključku operacije polno funkcionalna (delujoča), kar bo upravičenec moral najkasneje v roku 6 mesecev po datumu zaključka operacije iz pogodbe o sofinanciranju dokazati s predložitvijo uporabnega dovoljenja. 5. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene lastne vire za izvedbo celotne operacije. Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in sicer v načrtu razvojnih programov-NRP (tretji del proračuna). Naziv operacije, zneski in viri financiranja morajo biti v investicijskem dokumentu, v obrazcih in v NRP enaki. V kolikor naziv, zneski in/ali viri niso enaki, mora predlagatelj priložiti izjavo, da bo do podpisa pogodbe uskladil načrt razvojnih programov oziroma posebni del proračuna. 6. Upravičenec mora ob prijavi na javni razpis predložiti kopijo pravnomočnega gradbenega oziroma drugega ustreznega dovoljenja za poseg v prostor na celotni površini, kjer se bo izvajala investicija. 7. Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo: – o seznanitvi in strinjanju z vsebino tretjega javnega razpisa za prednostno usmeritev Razvoj obmejnih območij s Hrvaško v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj regij in o seznanitvi in strinjanju z razpisnimi pogoji tega javnega razpisa, – o upoštevanju upravičenih stroškov iz razpisne dokumentacije in Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013, – o označevanju operacije, informiranju in obveščanju javnosti skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, – o hranjenju dokumentacije, povezane z operacijo ter upoštevanju omejitev glede sprememb na operaciji v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES, – o dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom, – o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, – o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo in spremljanju kazalnikov in prihodkov na operaciji še najmanj 5 let po zaključku operacije, – o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena operaciji, – o zagotavljanju enakosti med spoloma in preprečitvi vsakršne diskriminacije v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v vseh fazah projekta, – da bo najkasneje do podpisa pogodbe predložil usklajen načrt razvojnih programov s predmetno operacijo, – o resničnosti vseh navedenih podatkov. 6.2 Posebni pogoji 1. Za operacije mora biti izdelana in s strani pristojnega organa upravičenca potrjena investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije mora biti izdelan v skladu z vzorcem in navodili Ministrstva za finance (http://www.mf.gov.si/slov/invest/vzorcni_dokumenti.htm). Dodatne obvezne vsebine investicijskega dokumenta – v primeru operacije iz namena ekonomske ali okoljske infrastrukture – so obvezne kot sledi: a) v primeru, da je vrednost operacije višja od 1.000.000,00 EUR, mora biti sestavni del tega dokumenta tudi analiza stroškov in koristi, izdelana v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/download/metodoloski%20del.%20dok.%204.pdf). b) v primeru, da je vrednost operacije manjša od 1.000.000,00 EUR, je potrebno v investicijski dokumentaciji izračunati samo finančno vrzel in najvišji pripadajoči znesek sofinanciranja (DA) v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/download/metodoloski%20del.%20dok.%204.pdf). Kot pomoč pri izračunu finančne vrzeli lahko upravičenci uporabijo prilogo B razpisne dokumentacije »Obrazec za pomoč pri izračunu finančne vrzeli« (v Excelu). 2. Projektna dokumentacija za operacije investicijskega značaja mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08). 3. Iz zadnjega investicijskega dokumenta mora biti razvidno, kako so bili pri načrtovanju investicije upoštevani naslednji okoljski omilitveni ukrepi: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin) – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno). 4. Sofinanciranje operacije, ki je predmet prijave na javni razpis, ne sme predstavljati državne pomoči. 7 Merila za izbiro operacij Popolne vloge bo ocenila komisija za odpiranje, pregled in ocenjevanje vlog, v skladu z naslednjimi merili (ocenjuje se po le po enem namenu operacije – A, B ali C). Merila so podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji. A) Prometna infrastruktura (skupaj največ 100 točk): 1) Urejanje dostopa do gospodinjstev (največ 60 točk), 2) Urejanje dostopa do poslovnih objektov (največ 40 točk). B) Okoljska infrastruktura (skupaj največ 100 točk): 1) Število prebivalcev, katerim se izboljšujejo življenjski pogoji ob meji s Hrvaško na področju okoljske problematike (največ 90 točk), 2) Prispevek operacije k ustvarjanju novih bruto delovnih mest (največ 10 točk). C) Ekonomska infrastruktura (skupaj največ 100 točk): 1) Bruto delovna mesta v poslovni oziroma obrtni coni (največ 80 točk), 2) Število prebivalcev, katerim se potencialno izboljšujejo življenjski pogoji ob meji s Hrvaško na področju ekonomske problematike – število prebivalcev občine s stalnim prebivališčem v 10-kilometrskem pasu ob meji s Hrvaško (največ 20 točk). Ocenjene vloge bo strokovna komisija razvrstila od vloge, ki je bila ocenjena z največ točkami, do vloge, ki je bila ocenjena z najmanj točkami, in predlagala za sofinanciranje vloge, ki so na tej listi prejele relativno največ točk, do porabe razpoložljivih sredstev po tem javnem razpisu. V primeru, da je več vlog ocenjenih z enakim številom točk, bodo prednostno sofinancirane operacije (po vrsti): 1. tistih predlagateljev, ki jim še niso bila odobrena sredstva iz naslova te prednostne usmeritve, 2. tistih predlagateljev, katerim je bilo na preteklih dveh javnih razpisih iz naslova te prednostne usmeritve skupaj odobreno relativno manj sredstev od predlagatelja, ki je dosegel enako število točk; 3. ki imajo nižjo registrirano zaporedno številko v zadevi SPIS, dodeljeno v glavni pisarni SVLR ob prejemu vloge. 8 Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega podrobnejše pogoje javnega razpisa, navodila in obrazce za prijavo. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: http://www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/ ali vsak delovni dan med 9. in 12. uro na sedežu Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, 4. nadstropje (glavna pisarna). Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi zahteve potencialnega prijavitelja, poslane na elektronski naslov: gp.svlr@gov.si. 9 Rok in način prijave Popolna vloga, izdelana v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, osebno ali po pošti do 5. 2. 2010, do 15. ure. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom SVLR (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj! Vloga na 3.JR prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ter polnim naslovom prijavitelja na ovojnici. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (obrazec št. 5), ki ga lahko (izpolnjenega) nalepite na sprednjo stran ovojnice. Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. V primeru, da iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva in naslova prijavitelja ter naziva operacije in nato vrnjena pošiljatelju. 10 Odpiranje in pregled vlog Odpiranje vlog bo izvedeno v roku 8 dni od roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ne bo javno. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se neodprte vrnejo pošiljatelju. Prijavitelji nepopolnih vlog bodo v 8 dneh od odpiranja pozvani k dopolnitvi dokumentacije, ki jo bodo morali dopolniti najkasneje v 8 dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom za dopolnitev in tako, da je v svoji končni obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena. Po prejemu vseh dopolnitev bo komisija vloge vsebinsko pregledala in ocenila v skladu z merili za izbor. 11 Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščani najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. 12 Pritožbeni postopek: za pritožbeni postopek se uporabljajo določbe 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809 in 61/08). 13 Dodatne informacije: kontaktna oseba za vse eventualno potrebne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je mag. Igor Gabrenja. Vse informacije morajo biti zahtevane v izključno pisni obliki na e-naslov igor.gabrenja@gov.si ali po faksu 01/478-37-60. Odgovori se podajajo izključno v pisni obliki ter se skupaj z dodatnimi informacijami v zvezi s predmetnim javnim razpisom in morebitnimi spremembami razpisne dokumentacije istočasno objavljajo tudi na spletni strani SVLR, kjer je objavljena razpisna dokumentacija. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti