Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

29. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Oplotnica (prečiščeno besedilo), stran 102.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2), 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) ter Sprememb in dopolnitev pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Oplotnica z dne 22. 12. 2009 je Občinski svet Občine Oplotnica na 15. redni seji dne 22. 12. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Oplotnica
(prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa merila in postopke za izbor in vrednotenje izvajalcev letnega programa športa ter njihovih programov, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev v Občini Oplotnica.
2. člen
(izvajalci)
Izvajalci športnih programov so:
- športna društva,
- zveze športnih društev,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju in izvajanju letnega programa športa.
3. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež in delujejo v Občini Oplotnica,
- da so registrirani za izvajanje dejavnosti najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje, za uresničevanje načrtovanih športnih programov,
- da imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za določene športne programe,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih (velja le za društva),
- da občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, o realizaciji programov in druge zahtevane podatke,
- imajo organizirano športno dejavnost najmanj 36 tednov v letu.
II. VSEBINE, RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE TER OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI
4. člen
(programi)
Sofinancira se naslednja vsebina športnih programov:
- športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
- športna rekreacija,
- kakovostni in vrhunski šport,
- šport invalidov.
Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne naloge:
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- znanstveno-raziskovalna dejavnost
- založniška dejavnost,
- mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve,
- informacijski sistem na področju športa,
- delovanje društev, športnih zvez in drugih zavodov povezanih s športom na lokalni ravni.
5. člen
(obseg programa športa)
V okviru vsebin iz prejšnjega člena tega pravilnika, lahko izvajalci kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s programi v maksimalnem obsegu določenim s tem pravilnikom.
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
6. člen
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi:
- zlati sonček,
- naučimo se plavati,
- ciciban planinec,
- športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti.
Lokalna skupnost lahko financira: propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta za skupino z največ 20 otroki.
7. člen
Program “Zlati sonček”, je program na ravni države, zato se izvajalcu sofinancira razlika, ki je ne zagotovi država.
Za program “Naučimo se plavati”, se sofinancira strokovni kader in najem objekta za izvedbo 20 urnega tečaja plavanja na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok.
Za program “Ciciban planinec” in “Mladi planinec” se sofinancira programsko gradivo, priznanja, ter kader za organizacijo in izvedbo programa.
8. člen
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi:
- zlati sonček,
- krpan
- naučimo se plavati,
- mladi planinec,
- drugi 80-urni programi za skladen gibalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.
Lokalna skupnost lahko financira: propagandno gradivo, organizacijo, uporabo športnega objekta za 80-urne programe, izpeljavo in udeležbe na občinskih, regijskih in državnih šolskih prvenstvih, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja za skupino z največ 10 otroki in 80-urnih programov za skupino z največ 20 otroki.
9. člen
Program “Zlati sonček” in “Krpan” sta programa na ravni države, zato se izvajalcu sofinancira razlika, ki je ne zagotovi država.
10. člen
1.3. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V te programe se lahko vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije Združenjem športnih zvez. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje:
- cicibani, cicibanke - 240-urni programi,
- mlajši dečki in deklice - 240 do 400-urni programi,
- starejši dečki in deklice - 300 do 800-urni programi.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: objekt, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje. Dodatno se sofinancira vključevanje oseb s posebnimi potrebami.
11. člen
Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva naslednja velikost skupin:
- individualni športi: najmanj 6 vadečih (12 vadečih = 2 skupini),
- kolektivni športi: najmanj 12 vadečih (24 vadečih = 2 skupini).
Objekt se financira za:
- 240 do 400 ur v primeru, da gre za programe mlajših dečkov in deklic,
- 300 do 800 ur v primeru, da gre za programe starejših dečkov in deklic.
12. člen
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira kader za izvedbo 80 ur programa na skupino z največ 10 otroki in objekt. Na lokalni ravni se izvajajo programi prilagajanja otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi jahanja za otroke s posebnimi potrebami, programi iger z žogo in drugi podobni programi.
13. člen
1.5. Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanje človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
Na ravni lokalne skupnosti se financira: strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi ter uporaba športnega objekta za 80-urne programe.
14. člen
1.6. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: od 400 do 1100 ur.
Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje:
a. mlajši mladinci in mladinke
b. starejši mladinci in mladinke
c. kadeti in kadetinje.
Na ravni lokalne skupnosti se financira: objekt, strokovni kader, oboje za 400 do 1100-urne programe. (Izvzeta je dolžnost lokalne skupnosti, financiranje tekmovanj v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez, saj to ni omenjeno v nacionalnem programu športa.) Dodatno se financira vključevanje oseb s posebnimi potrebami.
15. člen
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do 20. leta starosti s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje. Na ravni lokalne skupnosti se financirajo programi športne vadbe, tekmovanj in tečajev in posebni programi za posamezne vrste pomanjkljivosti oziroma ovir. V obsegu strokovnega kadra za 80-urni program na skupino z največ 10 mladimi. Prav tako se financira objekt za 80-urne programe.
16. člen
1.8. Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo med fakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah, 80-urne programe, odpravljanje plavalne nepismenosti in univerzijado. Financira se lahko strokovni kader za 80-urne programe za skupino z največ 20 študenti, objekt, 7 dni realiziranih priprav za univerzijado po merilih MŠŠ in udeležba na univerzijadi.
17. člen
2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi vadbe za skupino z največ 20 člani, v različnih športnih panogah v obsegu najemnine objekta. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se lahko financira tudi strokovni kader.
18. člen
3. Kakovostni šport
V kakovosten šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih pogojev za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje. V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez, ki nastopajo do naslova državnega prvaka.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za 320 ur programa in dodajo bonusne točke za kategorizirane tekmovalce državnega razreda.
19. člen
4. Vrhunski šport
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za 1200 ur programa tako pri individualnih kot tudi pri kolektivnih športnih panogah. Dodajo pa se bonusne točke za kategorizirane športnike.
20. člen
5. Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni programi za skupino z največ 10 invalidi, sofinancira pa se uporaba objekta in strokovni kader.
21. člen
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje volunterskih strokovnih kadrov ter njihovo štipendiranje. Kandidata predlaga in prijavi osnovna športna organizacija ter z njim sklene pogodbo, s katero se kandidat zaveže, da bo po končanem usposabljanju ali izpopolnjevanju najmanj 2 leti deloval v enem od programov društva. Po uspešno končanem programu ter predložitvi dokazil, se društvu povrne ustrezni del stroškov.
22. člen
7. Znanstveno raziskovalna dejavnost
Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih financ lokalne skupnosti se lahko zagotovi razlika, ki jo ne zagotavlja država.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancirajo raziskave, ki zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso.
23. člen
8. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti.
24. člen
9. Pomembne mednarodne, državne, medobčinske in občinske prireditve
Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen športnih šolskih tekmovanj.
25. člen
10. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu. Na ravni lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalnih skupnosti ter nakup tehnologije.
26. člen
11. Delovanje društev, športnih zvez in zavodov na ravni lokalne skupnosti
Športna društva kot osnovne športne organizacije se na lokalni ravni lahko združujejo v športne zveze. Vse institucije potrebujejo za svoje delovanje sredstva za kritje osnovnih materialnih sredstev.
Na ravni lokalne skupnosti se financirajo materialni stroški, ki nastanejo zaradi delovanja društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov, ki delujejo na lokalni ravni.
Šteje se, da društvo deluje v primeru, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih ter v primeru, da majo organizirano športno dejavnost najmanj 36 tednov v letu.
III. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV
27. člen
(merila)
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v skupine:
1. skupina: izvajalci v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov državnega prvaka.
2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka.
3. skupina: izvajalci različnih športno rekreativnih programov.
4. skupina: izvajalci miselnih iger.
28. člen
V posamezni skupini izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke glede na razširjenost in kakovost dosežkov športnikov.
V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost športne panoge upoštevani:
- število članov s plačano članarino,
- število registriranih tekmovalcev.
Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so upoštevani:
- kategorizacija športnikov,
- uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih, državnem prvenstvu,
- nastopanje v tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze.
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so:
- obseg programa,
- velikost vadbene skupine,
- vrednost ure strokovnega kadra,
- vrednost ure najema športnega objekta,
- materialni stroški za izpeljavo programov.
29. člen
Točkovni sistem določa maksimalni obseg financiranja. Pri programih, kjer je določeno maksimalno število udeležencev, se program izvaja za najmanj 50% maksimalnega števila udeležencev. Če je udeležencev manj izvajalec programa pridobi le proporcionalni delež točk.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebine in glede na obseg sredstev za te vsebine, kot jih določa letni program športa. Točkovni sistem za ovrednotenje programov športa je v nadaljevanju tega pravilnika (tabela od 1 do 9).
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE TER IZBIRO PROGRAMOV ŠPORTA
30. člen
(letni program športa)
Predlog letnega programa športa Občine Oplotnica za posamezno proračunsko leto pripravi občinska uprava, sprejme pa ga občinski svet.
V letni program športa morajo biti uvrščene tiste vsebine nacionalnega programa, ki so pomembne za lokalno skupnost. Prav tako pa je potrebno upoštevat tudi tradicijo in posebnosti športa v lokalni skupnosti.
V letnem programu športa se določi:
- športne vsebine in naloge, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz proračuna Občine Oplotnica,
- delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge.
Delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge je odvisen od razpoložljivih sredstev proračuna Občine Oplotnica.
31. člen
(javni razpis)
Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov je Občina Oplotnica, na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Oplotnica.
Javni razpis se izvede po sprejetju vsakoletnega proračuna lokalne skupnosti na osnovi določil letnega programa športa. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje športnih programov in nalog. Izvajalec javnega razpisa objavi razpis najmanj v enem javnem mediju ki pokriva območje Občine Oplotnica, ter na spletnih straneh Občine Oplotnica.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od prvega dne objave razpisa.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev, se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje zahtevane v razpisni dokumentaciji. Izvajalec razpisa lahko posameznega kandidata pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 15 dni po roku za oddajo prijave.
32. člen
(komisija za šport)
Komisija za šport Občine Oplotnica je sestavljena iz petih članov. Štirje člani so iz vrst športnih delavcev, eden pa izmed strokovnih delavcev občinske uprave. Župan s sklepom določi celotno sestavo komisije, ter njenega predsednika.
Naloge komisije za šport so:
- pregled prispelih prijav na razpis, iz predhodnega člena tega pravilnika,
- vrednotenje prijavljenih športnih programov, skladno z določili tega pravilnika,
- priprava poročila županu,
- spremljanje izvajanja športnih programov in analiza poročil izvajalcev,
- priprava predlogov ukrepov in sankcij skladno z določili tega pravilnika,
- priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo meril za vrednotenje športnih programov,
- izvajanje ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativna dela za komisijo za šport opravlja občinska uprava Občine Oplotnica. Sedež komisije je na sedežu Občine Oplotnica.
Komisija za šport skladno z merili iz tega pravilnika in razpisnimi pogoji zbere in obdela prijavljene programe, ter jih ustrezno točkuje. Komisija za šport županu Občine Oplotnica poda poročilo o vrednotenju posameznih prijavljenih športnih programov. Župan vse kandidate s sklepom obvesti o vrednotenju njihovega športnega programa in z izbranimi izvajalci programov sklene pogodbe o sofinanciranju.
33. člen
(pogodba o sofinanciranju)
Pogodba med izvajalcem javnega razpisa, ter izvajalci športnih programov vsebujejo:
- podatke o obeh skleniteljih pogodbe,
- vsebino in obseg programa,
- čas realizacije programa,
- rok za oddajo poročil,
- obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz proračuna Občine Oplotnica,
- način nadzora nad porabo sredstev,
- druge medsebojne pravice in obveznosti,
- posledice morebitnega kršenja pogodbenih obveznosti.
34. člen
(izvajanje programov)
Izvajalci programov morajo oddati komisiji za šport najkasneje do 28. februarja naslednjega leta letno poročilo o izvedbi programov, z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V primeru, da komisija na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku komisija ravna tudi v primeru, če ugotovi da je izvajalec prejel oziroma so se odobrena proračunska sredstva koristila za namen znotraj vsebine in za naloge za katere stroški dejansko ne nastajajo.
Če izvajalec do roka navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil celotnega poročila, se šteje da programov ni izvajal in je dolžan vsa proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
V primeru, da izvajalec programa ni porabil vseh odobrenih sredstev, zaradi zmanjšanega obsega programa, prenehanja delovanja ipd., se odobrena proračunska sredstva vrnejo oziroma ostanejo proračunu Občine Oplotnica.
Komisija za šport je skladno s vsebino tega člena dolžna predlagati ustrezne ukrepe.
35. člen
(sofinanciranje ostalih nalog)
Sredstva za investicije v športne objekte v Občini Oplotnica se zagotavljajo na posebni proračunski postavki in ni predmet tega pravilnika.
Sredstva za sofinanciranje ostalih nalog s področja športne dejavnosti, prireditve in drugi programi, ki so pomembni za lokalno skupnost, pa jih ni mogoče predvideti oziroma ob prijavi na razpis še niso znane, se zagotovijo na ustreznih proračunskih postavkah. Sofinancira se lahko tudi udeležba ekip ali posameznikov na mednarodnih športnih prireditvah izven države.
Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov s sklepom o župana.
36. člen
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Oplotnica.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15.11.2/2009
Oplotnica, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti