Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

Ob-8578/09 , Stran 8
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 2. Predmet sofinanciranja so naslednji projekti in programi: – projekti in programi za preprečevanje zlorabe drog in drugih nevarnih substanc, – projekti in programi, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi, – raziskovalna dejavnost mladih, – projekti in programi, ki spodbujajo kulturno izražanje mladih, kreativno ustvarjanje ter učinkovito izrabo prostega časa, – projekti mladinskega prostovoljnega dela, – informiranje in svetovanje mladim, – preventiva proti alkoholu, kajenju in spolno prenosljivim boleznim, – redno kakovostno preživljanje prostega časa. V letu 2010 se bodo prioritetno sofinancirali: – projekti in programi, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi; – projekti in programi, ki spodbujajo kakovostno preživljanje prostega časa – zdrav življenjski slog; – projekti in programi osnovnih šol (razen šol v naravi). 3. Na razpisu lahko sodelujejo javni zavodi, društva, zveze društev, skladi, samostojni izvajalci in druge organizacije, ki izvajajo projekte in programe za mladino do 27 let v Občini Medvode, so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo na razpis in imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine Medvode. 4. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci programov in projektov v letu 2010, so določeni v Pravilniku za vrednotenje ter sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 67/04). 5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za dejavnosti iz 2. točke javnega razpisa je 20.400 EUR. Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih programov in projektov bo razpisnik določil najvišje število programov oziroma projektov, ki jih bo sofinanciral posameznemu prijavitelju. 6. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2010. 7. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 8. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni razpis – mladinski projekti in programi 2010 – Ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 9. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode. Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozne vloge. 10. Prijavitelji lahko z istim programom oziroma projektom kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2010. 11. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis, bo razpisnik pozval, da prijavo v določenem roku dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene. 12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci projektov in programov bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2010. 13. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si, zainteresirani izvajalci pa jo lahko dvignejo tudi na Občini Medvode, Oddelek za družbene dejavnosti, v času uradnih ur. 14. Razpisna dokumentacija vsebuje: – besedilo javnega razpisa; – prijavni obrazec; – vzorec pogodbe; – zahtevek za izplačilo; – obrazec poročila o porabi sredstev. 15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode pri Tatjani Komac na tel. 361-95-25 in Sonji Rifel na tel. 361-95-43.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti