Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

21. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2009, stran 91.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 28. redni seji dne 21. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2009 (Uradni list RS, št. 40/09) se spremeni 2. člen in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v EUR|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |   Proračun|
|   |                     |  leta 2009|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  5.237.448|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |PRIHODKI (70+71)             |  3.796.644|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  2.956.112|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  2.478.112|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   276.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   202.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   840.532|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   716.450|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    3.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni            |    5.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   116.082|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   335.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|   250.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    85.000|
|   |neopredmetenih sredstev         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |   182.400|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |   182.400|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   923.404|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   728.603|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sr. iz državnega proračuna iz|   194.801|
|   |sredstev proračuna EU          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  5.552.747|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  1.129.802|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   298.088|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    47.271|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   753.810|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |    30.633|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  1.412.473|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    25.900|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |   835.105|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   165.952|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   385.516|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  2.788.012|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  2.788.012|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   222.460|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Inv. trans. pravnim in fizičnim   |   145.460|
|   |osebam, ki niso pror. uporabniki     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    77.000|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.- |   -315.299|
|   |II.                   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |    28.144|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA              |    28.144|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA             |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |   -315.299|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)       |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   -315.299|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |Stanje sredstev na računih dne 31.12.  |   376.499|
|   |preteklega leta             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podskupin kontov sta prilogi k temu odloku in se objavita ne spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 410-0011/2009-4
Miren, dne 14. decembra 2009
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti