Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

17. Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja (Topličanec), stran 60.

Na podlagi 50., 60. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) župan Mestne občine Celje s tem
J A V N I M N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja (Topličanec)
I.
Župan Mestne občine Celje naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka (s povzetkom za javnost) Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja (Topličanec), ki ga je pod št. 369/09 izdelal načrtovalec Lamal d.o.o. in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje - Celjski prostorski plan (Uradni list SRS št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predvideni poseg je lociran znotraj ureditvenega območja, ki je po namembnosti predvsem stanovanjsko, pozidano s prostostoječimi enodružinskimi objekti. Lastnik zemljišč želi na obravnavanih zemljiščih kot zapolnitev območja zgraditi enodružinsko hišo, pri čemer je potrebno z načrtovanjem nove ureditve ohraniti obstoječo pot za pešce in uskladiti odmike z upravljavci komunalnih vodov.
III.
Z razgrnjenim predlogom se spreminja ureditev na zemljiščih s parcelnimi številkami 580/3 in 580/20, oboje k.o. Spodnja Hudinja.
IV.
Gradivo iz prve točke bo od 18. januarja 2010 do vključno 17. februarja 2010 javno razgrnjeno:
- v prostorih Mestne občine Celje, soba za stranke Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, III. nadstropje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
- na sedežu Mestne četrti Hudinja, Ulica Frankolovskih žrtev 17a, 3000 Celje.
V.
Javna obravnava bo potekala v sredo 10. februarja 2010, s pričetkom ob 16. uri, v sejni sobi pod dvoranami Narodnega doma, Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
VI.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorsko ureditvenih pogojev. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 17. februarja 2010 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, ali na elektronski naslov prostor@celje.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »ZN Zgornja Hudinja-Topličanec«.
VII.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
VIII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00013/2008 4200 DZ
Celje, dne 23. decembra 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti