Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

32. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Pivka, stran 112.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo ZVO-1-UPB1), 9., 11. in 17. člena Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 11/96, 28/05, 54/06), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, ZP-1-UPB4) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 25. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Pivka
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 107/00, 90/02, 73/08) se dopolni 2. člen tako, da se za peto alinejo razdelka a) doda nova alineja:
»- izdajanje potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,«.
2. člen
22. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda in so priključeni na javno kanalizacijo, plačujejo odvedeno odpadno vodo v enaki količini in v enakih obdobjih kot porabljeno vodo. Pri tem se smiselno uporabljajo tudi določbe odloka o oskrbi s pitno vodo.
Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire, so pa priključeni na javno kanalizacijo, plačujejo odvedeno komunalno odpadno vodo v enaki količini, kot je izmerjena količina zajete vode. Glede obračunskih vodomerov veljajo predpisi kot za obračunske vodomere za porabljeno vodo.
Upravljavec lahko z uporabniki javne kanalizacije, ki nimajo vgrajenih obračunskih vodomerov za porabo pitne vode niti za odvajanje komunalne odpadne vode, sklene pogodbo o odvajanju in načinu meritve odvedenih količin komunalne odpadne vode.
Upravljavec lahko uporabi za obračun čiščenja odpadnih vod tudi prekomerno onesnaženost odpadnih vod uporabnika.
Z večjimi in posebnimi uporabniki lahko upravljavec sklene posebno pogodbo o meritvah odvedene vode in njeni onesnaženosti ter plačilu.
Cena storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz omrežnine, stroškov izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
Omrežnina je del cene, ki pokriva stroške javne infrastrukture, ki je namenjena odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter se uporabnikom obračunava mesečno glede na zmogljivost vodovodnih priključkov, določenih z velikostjo obračunskega vodomera. Faktorji za različne velikosti vodomerov so določeni v odloku o oskrbi s pitno vodo.
Stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode vključujejo proizvajalne stroške, splošne stroške izvajanja javne službe in donos na vložena sredstva upravljavca, ter se uporabnikom obračunavajo po posameznih storitvah v skladu z veljavnimi predpisi.
Stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode so stroški okoljskih dajatev v skladu s predpisi, ki določajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja.
3. člen
23. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Cene storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode potrjuje pristojni organ Občine Pivka na predlog upravljavca v skladu z veljavno zakonodajo.
Upravljavec oziroma lastnik je dolžan objaviti spremembo cen v sredstvih javnega obveščanja.
Upravljavec mesečno zaračuna uporabniku stroške storitev odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic z odvozom na komunalno čistilno napravo in odvajanja padavinske odpadne vode z javnih površin v javno kanalizacijo:
- z omrežnino, določeno s produktom cene omrežnine za faktor 1 (v EUR/mesec) in ustreznim faktorjem,
- s kanalščino (drugi stroški), določenimi s produktom cene kanalščine (v EUR/m3) in količine odvedene odpadne vode,
- z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
Upravljavec mesečno zaračuna uporabniku stroške storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin na čistilni napravi:
- z omrežnino, določeno s produktom cene omrežnine za faktor 1 (v EUR/mesec) in ustreznim faktorjem,
- s čiščenjem komunalne in padavinske odpadne vode, določenim s produktom cene čiščenja odpadne vode (v EUR/m3) in količine odvedene odpadne vode.
Upravljavec zaračuna uporabniku stroške storitev, vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave:
- z omrežnino, določeno s produktom cene omrežnine za faktor 1 (v EUR/mesec) in ustreznim faktorjem,
- s prevzemom blata iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku storitev, določenim s produktom cene prevzema (v EUR/m3) in količine odpeljanega blata,
- s ceno prvih meritev in obratovalnega monitoringa oziroma oceno obratovanja za male komunalne čistilne naprave, določeno s ceno posamezne storitve
- z obdelavo in ravnanjem z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav, določeno s produktom cene obdelave in ravnanja (v EUR/m3) in količine obdelanega blata,
- stroške okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
Upravljavec zaračuna uporabniku opravljeno storitev izdaje potrdil in strokovnih ocen.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-25/2009
Pivka, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost