Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004, Kazalo


MINISTRSTVA

3627. Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah
3628. Pravilnik o uniformi in službeni izkaznici pomorskih inšpektorjev in pristaniških nadzornikov
3629. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3630. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev
3689. Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti

USTAVNO SODIŠČE

3631. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 3. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč, kolikor se nanaša na kandidata za ad hoc sodnika za varstvo osebnih podatkov v skupnem nadzornem telesu, ni v neskladju z Ustavo
3632. Odločba o zahtevi za preizkus odločitve Državnega zbora, da ne bo razpisal predhodnega zakonodajnega referenduma

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3633. Aneks k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za gradbene dejavnosti za leto 2004
3634. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Statistika za srednje šole
3635. Sklep o potrditvi učnega gradiva Računovodstvo 2
3636. Sklep o potrditvi učnega gradiva Računovodstvo 3
3637. Sklep o potrditvi učnega gradiva Sodobno gospodarstvo Slovenije
3638. Sklep o potrditvi učnega gradiva Kemija za gimnazije 1
3639. Sklep o potrditvi učnega gradiva Kemija za gimnazije 2
3640. Sklep o potrditvi učnega gradiva Uvod v turizem
3641. Sklep o potrditvi učnega gradiva Živilska tehnologija - vaje, 1. zvezek
3642. Sklep o potrditvi učnega gradiva Mehanika - Dinamika

OBČINE

Braslovče

3643. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Braslovče
3644. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice

Brežice

3645. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice
3646. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice

Celje

3647. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Celje
3648. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Celje
3649. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve Celje
3650. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje
3651. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko ljudsko gledališče Celje
3652. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje
3653. Odlok o spremembi Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje
3654. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
3655. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
3656. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Dol pri Ljubljani

3657. Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnih linijskih prevozov in posebnih linijskih prevozov na območju Občine Dol pri Ljubljani

Gorenja vas-Poljane

3658. Odlok o spremembah in dopolnitvah z odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas-Poljane
3659. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3660. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ivančna Gorica

3661. Razpis predčasnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Šentvid pri Stični

Ljubljana

3662. Akt o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.

Oplotnica

3663. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Oplotnica

Rogaška Slatina

3664. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Rogaška Slatina
3665. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin v Občini Rogaška Slatina
3666. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

3667. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Katica" (SC 5)
3668. Odlok o lokacijskem načrtu Industrijska cona "Pameče - Troblje enota Pi1B"

Šentjur pri Celju

3669. Program priprave spremembe zazidalnega načrta stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju (skrajšan postopek)

Trebnje

3670. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2004
3671. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Trebnje
3672. Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Trebnje
3673. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990

Tržič

3674. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2004
3675. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Tržič

Zreče

3676. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje počitniških hiš Nune (ureditveno območje 2) v Občini Zreče
3677. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu SN1 Zreče
3678. Cenik daljinskega ogrevanja

Žalec

3679. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žalec
3680. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec
3681. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Žalec
3682. Spremembe in dopolnitve pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Žalec

Žiri

3683. Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2003
3684. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2004
3685. Odlok o predkupni pravici Občine Žiri

Žužemberk

3686. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Žužemberk
3687. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara
3688. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

82. Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zatiranju financiranja terorizma (MMKZFT)
83. Zakon o ratifikaciji Konvencije, pripravljene na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije (MKKUES)
84. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o izvajanju člena III (1) in (4) Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (MSPNJO)
85. Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola k Sporazumu med Republiko Avstrijo, Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Republiko Finsko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Portugalsko republiko, Kraljevino Španijo, Kraljevino Švedsko, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo pri izvajanju člena III (1) in (4) Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (MDPNJO)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti