Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3663. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Oplotnica, stran 9963.

Na podlagi 4. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 67/02) 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 63 – obvezna razlaga, 9-96 – odl. US, 44/96 odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US), 3. in 25. člen zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, popravek 36/83, 42/85, popravek 2/86, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01), 16. člena Statuta občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99 in 1/02) in 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica (Uradni list RS, št. 22/02) je Občinski svet občine Oplotnica na 7. redni seji dne 18. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Oplotnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Namen odloka
Ta odlok določa splošne pogoje oskrbe s pitno vodo iz vodovodov, gospodarjenje z napravami in objekti, pravice, dolžnosti in odgovornosti upravljavcev in uporabnikov v zvezi z dobavo in odjemom pitne vode, nadzor nad izvajanjem tega odloka v Občini Oplotnica in prenos javnega vodovoda v last Občine Oplotnica.
2. člen
Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo
Oskrba s pitno vodo, je obvezna lokalna javna služba, ki jo Občina Oplotnica zagotavlja na območjih navedenih v 3. členu tega odloka. Oskrbo s pitno vodo Občina Oplotnica zagotavlja z oddajo koncesij, ali z podelitvijo pooblastila javnim podjetjem, vaškim, oziroma vodovodnim odborom, ki izpolnjujejo vse zakonske in podzakonske predpise iz področja urejanja oskrbe s pitno vodo in pogoje iz tega odloka.
3. člen
Območja oskrbe s pitno vodo
Občina Oplotnica oskrbo s pitno vodo zagotavlja na naslednjih območjih:
Občina Oplotnica zagotavlja oskrbo s pitno vodo na celotnem območju občine. Upravljavci vodovodnih omrežij zagotavljajo oskrbo s pitno vodo na območju, ki je določeno grafično z razmejitvijo območja občine na območja oskrbe. Upravljavec je na območju, za katerega ima koncesijo dolžan vsem zainteresiranim uporabnikom zagotoviti oskrbo s pitno vodo za potrebe gospodinjstva in kmetijske dejavnosti. Oskrba s pitno vodo za potrebe gospodarske dejavnosti se lahko zagotovi, če zaloge pitne vode in kapaciteta vodovodnega omrežja to dopuščajo. Če uporabniku krajevno pristojni na območju, kjer je upravljavec dolžan zagotoviti oskrbo s pitno vodo, zaradi tehničnih ali drugih razlogov ne more zagotoviti oskrbe s pitno vodo, je oskrbo s pitno vodo uporabniku dolžan zagotoviti upravljavec, ki je tehnično sposoben iz drugega območja. V primeru spora med upravljavci, določi uporabnika k območju Občina Oplotnica.
4. člen
Vodovodno omrežje
Vodovodno omrežje je vsako vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki preskrbuje uporabnike s pitno vodo. Vodovodna omrežja se delijo glede na lastništvo na javna, ter zasebna vodovodna omrežja.
5. člen
Pogoji zagotavljanja vodooskrbe
Vodooskrba v Občini Oplotnica se zagotavlja pod pogoji, ki so določeni s tem odlokom in Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica (Uradni list RS, št. 22/02).
6. člen
Javni vodovod
Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki zagotavljajo več kot 10 m3 pitne vode na dan in oskrbo s pitno vodo:
– več kot 50 oseb,
– javne objekte,
– objektov za proizvodnjo in promet z živili,
– javnih prometnih površin.
7. člen
Lastnik javnega vodovoda
Lastnik javnega vodovoda je Občina Oplotnica. Tista vodovodna omrežja, ki niso v lasti Občine Oplotnica in ki zagotavljajo s pitno vodo več kot 10 m3 pitne vode na dan in oskrbujejo s pitno vodo več kot 50 oseb, si morajo pridobiti za oskrbo s pitno vodo na njihovem območju koncesijo ali pooblastilo Občine Oplotnica v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi iz področja urejanja z oskrbo s pitno vodo in pogojih iz tega odloka.
8. člen
Upravljavci
Upravljavci morajo biti tehnično opremljeni in strokovno usposobljeni za kakovostno izvajanje javne službe. Zagotavljati morajo zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost oskrbe s pitno vodo, upoštevati vse zakonske in podzakonske predpise iz področja urejanja z oskrbo s pitno vodo, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02), Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04), Pravilnik o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/02), Pravilnik o uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili (Uradni list RS, št. 73/03). Upravljalec mora imeti zaposleno odgovorno osebo za zagotavljanje skladnosti z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo naravoslovne, tehnične ali zdravstvene smeri.
Uporabniki javnega vodovoda so fizične osebe osebe javnega prava in pravne osebe, ki uporabljajo pitno vodo iz javnega vodovoda za katerekoli namene, tudi za požarnovarnostno funkcijo. Upravljavec sodeluje kot strokovni sodelavec pri tehničnih pregledih objektov.
Vsi uporabniki javnega vodovoda imajo pravico do oskrbe s kakovostno pitno vodo pod enakimi pogoji, ki so določeni z zakonodajo in s predpisi Občine Oplotnica, oziroma upravljavcev javnega vodovoda. V primeru pomanjkanja pitne vode imajo prednost pri oskrbi uporabniki za namene gospodinjstva in kmetijskih dejavnosti.
9. člen
Javna služba oskrbe s pitno vodo
Javna služba oskrbe s pitno vodo obsega:
– upravljanje z objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo,
– zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom,
– varnost vodooskrbe v skladu z veljavnimi predpisi,
– vzdrževanje objektov in naprav,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnoloških izboljšav z namenom ohranjati in izboljševati kakovost pitne vode,
– izvajanje meritev in monitoringa kakovosti pitne vode,
– obveščanje uporabnikov o meritvah in monitoringa kakovosti pitne vode,
– razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih objektov in naprav, ter priključevanje novih uporabnikov na omrežje,
– vodenje in razvijanje katastra, ter registra komunalnih naprav,
– izdajanje soglasij za priključitev na javni vodovod s strani upravljavca po javnem pooblastilu Občine Oplotnica.
II. NAPRAVE IN OBJEKTI OSKRBE S PITNO VODO
10. člen
Objekti in naprave upravljavcev
Objekti in naprave upravljavcev so:
a) Sekundarno omrežje in naprave:
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko območje, turistično območje, manjše naselje),
– omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantna mreža),
– omrežje za vzdrževanje javnih površin,
– črpališča in naprave za dviganje ali zmanjševanje tlaka vode v sekundarnem omrežju,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem omrežju;
b) Primarno omrežje in naprave:
– omrežje in naprave, ki služijo za oskrbovanje dveh ali večstanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja (industrijskih območij, turističnih območij) kot so: vodnjaki, črpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem omrežju,
– vodohrami,
– cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja ali vodohranov,
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi območji, turističnimi območji, manjšimi naselji);
c) Magistralno omrežje in naprave:
– objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode, ki so pomembni za oskrbo več občin ali regije,
– tranzitni cevovodi od črpališča ali zajetja do primarnega omrežja,
– vodna črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice in naprave za pripravo vode, ki služijo več občinam ali regiji.
Objekti in naprave upravljavcev so v lasti Občine Oplotnica, upravljajo in vzdržujejo pa jih upravljavci na stroške uporabnikov.
11. člen
Objekti in naprave uporabnikov
Objekti in naprave uporabnikov:
– interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje, ki ga od javnega ločuje merilno (obračunsko) mesto ali s pogodbo dogovorjeno mesto,
– vodovodni priključek, t.j. spojna cev med sekundarnim, oziroma primarnim omrežjem in obračunskim vodomerom, vključno s priključnim ventilom, odvzemnim jaškom, ter vsemi vgrajenimi elementi in obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred njim in nepovratnim ventilom za njim,
– vodomerni jašek,
– interni hidranti, interni vodomeri, naprave za zmanjševanje ali dvigovanje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno, požarno in industrijsko vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščeni za obračunskim vodomerom ali pogodbeno dogovorjenim mestom.
Objekti in naprave uporabnikov so v lasti oziroma osnovno sredstvo uporabnikov, ki jih zgradijo na osnovi dovoljenja za gradnjo objekta na lastne stroške, ter jih tudi upravljajo in vzdržujejo na lastne stroške.
Če objekt in naprava v lasti uporabnikov nima gradbenega dovoljenja, se sme priključiti na javni vodovod samo na podlagi ustrezne odločbe upravnega organa, ki izdaja gradbena dovoljenja.
12. člen
Namen naprav in objektov upravljavca
Naprave in objekti upravljavca se glede na namen uporabljajo bodisi za individualno bodisi za skupno rabo. Vse naprave in objekti so praviloma namenjeni za individualno rabo, razen tistih, za katere ta odlok izrecno določa, da so namenjeni za skupno rabo.
13. člen
Naprave in objekti za skupno rabo
Naprave in objekti za skupno rabo so:
– objekti in naprave za oskrbo prebivalstva s požarno vodo v javni rabi (hidranti in hidrantana omrežja),
– vodovodna omrežja za vzdrževanje javnih površin.
Vzdrževanje naprav in objektov za skupno rabo se financira iz sredstev pridobljenih s prodajo vode in iz sredstev proračuna Občine Oplotnica, zato so upravljavci dolžni vsako leto, najkasneje do 30. novembra za naslednje leto predložiti občinski strokovni službi, pristojni za okolje in prostor, finančno ovrednoten plan vseh del, ki so povezana z vzdrževanjem in obnavljanjem teh naprav in objektov.
14. člen
Kataster vodovodnega omrežja
Upravljavci vzdržujejo kataster vodovodnega omrežja in register vodovodnih priključkov, ter hidrantov. Kataster in register sta last Občine Oplotnica. Upravljavci so dolžni trajno hraniti evidenco izdanih soglasij za priključitev objektov na javni vodovod.
15. člen
Tehnična izvedba in uporaba javnih vodovodov
Podrobnejši pogoji izvedbe vodovodnega priključka in tehnična izvedba ter uporaba javnih vodovodov se določi s pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda na območju Občine Oplotnica.
III. POGOJI PRIKLJUČITVE NA JAVNI VODOVOD
16. člen
Obveznost priključitve
Kjer je javni vodovod že zgrajen, se gradi ali rekonstruira, je priključitev novega objekta na javni vodovod obvezna.
17. člen
Priključitev na javni vodovod
Objekt se priključi na javni vodovod samo s pisnim soglasjem upravljavca, ki priključitev tudi izvede. Kolikor uporabnik, oziroma investitor sam ne zaprosi za izdajo soglasja za priključitev na javni vodovod, ga mora upravljavec obvestiti, da je priključitev obvezna in mu posredovati pogoje za izdajo soglasja za priključitev na javni vodovod.
18. člen
Obveznost uporabnika
Uporabnik, oziroma investitor je dolžan zagotoviti izvedbo priključka v okvirih, ki so določeni s soglasjem. Za vsak odmik v postopku izvedbe priključka ali za vse kasnejše spremembe na priključku, mora uporabnik ponovno pridobiti soglasje upravljavca.
19. člen
Soglasja upravljavca
Upravljavci vodovodnega omrežja dajejo za svoje območje soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in k vlogi za spremembo namembnosti prostora,
– vlogi za priključitev, če ni bilo izdano že v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za začasni priključek.
20. člen
Vloga k določitvi projektnih pogojev
Uporabnik, oziroma investitor mora k vlogi za določitev projektnih pogojev za projektno dokumentacijo predložiti upravljavcu naslednjo dokumentacijo:
– idejni projekt,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali drugem merilu, ki je dostopno v katastru,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s predvideno potrošnjo vode.
21. člen
Dokumentacija k vlogi za izdajo soglasja k projektni dokumentaciji
Uporabnik, oziroma investitor mora k vlogi za izdajo soglasja k projektni dokumentaciji ali pred priključitvijo objekta predložiti upravljavcu naslednjo dokumentacijo:
a) za soglasje k prostorsko izvedbenemu aktu:
– predlog prostorsko izvedbenega akta z izračunom potrebnih količin pitne vode;
b) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ali za spremembo namembnosti objekta:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s podrobnim projektom za priključitev na javni vodovod (detajl izvedbe priključka),
– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi komunalnimi vodi (po potrebi),
– soglasje lastnikov, oziroma oseb, ki razpolagajo z zemljišči, po katerih bo potekal priključek ali pravnomočno sodno odločbo, oziroma drugi ustrezen pravni akt, ki nadomesti njihovo soglasje;
c) soglasje za priključitev, če ni bilo izdano že v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali drugem merilu, ki je dostopen v katastru,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s podrobnim projektom za priključitev na javni vodovod (detalj izvedbe priključka),
– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi komunalnimi vodi (po potrebi),
– soglasje lastnikov oziroma oseb, ki razpolagajo z zemljišči, po katerih bo potekal priključek ali pravnomočno sodno odločbo oziroma drugi ustrezen pravni akt, ki nadomesti njihovo soglasje;
d) soglasje za začasni priključek (za gradbišče ali za začasni objekt), katero se izda za največ dve leti:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali drugem merilu, ki je dostopno v katastru,
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu ali gradbeno dovoljenje za objekt, ki se gradi,
– soglasje lastnikov oziroma oseb, ki razpolagajo z zemljišči, po katerih bo potekal priključek ali pravnomočno sodno odločbo oziroma drugi ustrezen pravni akt, ki nadomesti njihovo soglasje,
– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi komunalnimi vodi (po potrebi),
– opis predvidene porabe pitne vode,
– predviden datum odstranitve začasnega priključka.
Dokumenti, ki jih je uporabnik predložil že v fazi pridobivanja soglasja za priključitev, ni potrebno ponovno predložiti.
22. člen
Pogoji pri pridobivanju enotnega gradbenega dovoljenja
Če uporabnik, oziroma investitor pridobiva enotno dovoljenje za gradnjo, mora za pridobitev soglasja upravljavca za priključitev upoštevati pogoje, ki veljajo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
23. člen
Izdajanje soglasij
Soglasje, oziroma ustrezno upravno odločbo izdajajo upravljavci tudi k tistim gradnjam objektov, ki se priključujejo na lastni vir oskrbe s pitno vodo (vodovodni sistemi s katerimi ne upravlja upravljavec, oziroma ne sodijo med javne vodovode), kakor tudi v primerih, ko objekt ne potrebuje pitne vode in v primerih, kadar je potrebna prestavitev cevovoda zaradi gradnje objekta.
24. člen
Soglasja za obstoječe zgradbe
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporabljajo določbe člena, ki določa katera dokumentacija se prilaga k vlogi za soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja in za spremembo namembnosti.
25. člen
Kriteriji pri izdaji soglasja za priključitev objekta na vodovodno omrežje
Pri izdaji soglasja za priključitev objekta na vodovodno omrežje mora upravljavec določiti:
– minimalni odmik objektov od vodovodnega omrežja,
– pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja pred vplivom ostalih objektov, predvsem novogradenj,
– traso, globino in profil priključnih cevi in priključno mesto na javno omrežje,
– presek vodomera,
– reducirni ventil,
– lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška,
– posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali na območjih predvidenih za zajem pitne vode,
– pogoje križanja komunalnih vodov z vodovodnim omrežjem,
– mesto priključitve na naprave in objekte, za katere je odgovoren upravljavec in zahteve oziroma pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je predvidena trasa vodovoda.
26. člen
Pridobitev soglasja
Uporabnik oziroma investitor si mora pridobiti soglasje upravljavca za vse gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije, ki bi imele zaradi svoje lokacije posledice ali vpliv na objekte in naprave za pitno vodo.
Uporabnik oziroma investitor, izvajalec, pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela v bližini vodovodnega omrežja ali naprav, si morajo za ta dela pridobiti soglasje upravljavca, ter pokriti vse s tem nastale stroške, vključno z upravljavčevim nadzorom in pri opravljanju teh del zagotoviti, da ostanejo vodovodno omrežje ali naprave nepoškodovane.
Stroške za morebitne poškodbe vodovoda, ki jih povzroči izvajalec del po svoji krivdi, nosi izvajalec sam. Ti stroški zajemajo neposredne stroške za odpravo napak in posledično vse stroške, ki pri tem nastanejo.
27. člen
Dolžnost lastnika zemljišča
Pri izvajanju del na vodovodnem omrežju oziroma del, katerih posledica bo priključitev na vodovodno omrežje, so dolžni lastniki zemljišč oziroma osebe, ki razpolagajo z zemljiščem, dopustiti pooblaščenim osebam upravljavca dostop do naprav in objektov vodovodnega omrežja.
Pooblaščene osebe upravljavca morajo pri izvajanju del paziti, da je škoda zaradi izvedbe del čim manjša.
28. člen
Dolžnost upravljavca
Upravljavec je dolžan izdati soglasje za vodovodni priključek in priključiti uporabnika na vodovodno omrežje, če je uporabnik oziroma investitor izpolnil vse pogoje soglasja, ko je k svoji vlogi predložil predpisano, oziroma zahtevano dokumentacijo, ko poravna priključno takso (priključnino) in če to dopuščajo razpoložljive kapacitete vodnih virov in propustnost omrežja.
V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključkov, je upravljavec dolžan obvestiti uporabnika oziroma investitorja o razmerah, ter pogojih pod katerimi bi bila priključitev možna. Upravljavec je dolžan vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje, v nasprotnem je upravljavec dolžan povrniti vso škodo, ki jo je lastnik oziroma oseba, ki razpolaga z zemljiščem zaradi posega utrpela.
29. člen
Stroški vodovodnega priključka
Vodovodni priključek izdela upravljavec na stroške uporabnika. Po končani gradnji se priključek brezplačno prenese v upravljanje upravljavcu, ki vpiše lastnika objekta v kataster javnega vodovoda in v register priključkov in hidrantov.
Priključek je del objekta in je last uporabnika. Priključek, vključno z obračunskim vodomerom vzdržuje upravljavec na stroške uporabnika. Stroški vzdrževanja so zajeti v števnini, ki se zaračunava ob ceni vode.
30. člen
Prepoved uporabnikov
Uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na svojo interno vodovodno inštalacijo. Upravljavec si pridružuje pravico preureditve priključka, če je ta potrebna za priključitev ostalih porabnikov preko obstoječega priključka.
31. člen
Izvajalec del na javnem vodovodu
Izvajalec del na javnem vodovodu je upravljavec ali strokovna usposobljena oseba, ki jo pooblasti upravljavec.
Ne glede na izvajalca, mora upravljavec zagotoviti strokovni nadzor nad deli v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
IV. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV ZA OSKRBO S PITNO VODO V UPRAVLJANJE
32. člen
Prenos sistemov v upravljanje izvajalcu javne gospodarske službe
Prenos tistega sistema, ki še ni prenesen v upravljanje izvajalcu javne gospodarske službe, se opravi zapisniško v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka. Za prenos vodovodnega sistema se smiselno uporabljajo določila 33. člena tega odloka.
33. člen
Pogoji pri prenosu sistemov
Za prenos novozgrajenega infrastrukturnega sistema, ki ima status javnega vodovoda v upravljanje upravljavcu, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
a) vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, vpisan v kataster in v evidenco priključkov in hidrantov, vpisan v evidenco osnovnih sredstev in navedene njihove vrednosti, urejena lastninska razmerja),
b) vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregledani in žigosani, skladno s predpisi Republike Slovenije,
c) izračunani morajo biti stroški vzdrževanja vodovoda, ki se predaja in stroški v zvezi s prevzetjem,
d) sprejet in ocenjen mora biti program sanacije, avtomatizacije in razvoja vodovodnega omrežja, ki se prevzema in zanj izdelan predračun,
e) izračunana in sprejeta mora biti enotna cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje prevzetih naprav,
f) postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji; dokumentacije, evidence knjigovodskih podatkov, blagajniških podatkov, listin o lastništvu, podatkih o terjatvah in dolgovih in ostalih poslovnih zadev.
V. MERITVE IN OBRAČUN PORABLJENE PITNE VODE
34. člen
Količina porabljene pitne vode
Količina porabljene pitne vode se meri z obračunskimi vodomeri. Z velikimi porabniki pitne vode lahko upravljavec sklene posebno pogodbo o meritvi porabljene vode.
Kadar meritev ni mogoča, se lahko z uporabniki sklenejo posebne pogodbe s pavšalnim odjemom. Za pavšalni odjem pri porabi pitne vode v gospodinjstvu se za enoto vzame 4–9 m³ na osebo na mesec, vendar to velja le za obstoječe vodovodne sisteme.
35. člen
Meritve načrpane pitne vode
Porabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire na območju, ki ga oskrbuje s pitno vodo javni vodovod, morajo stalno meriti količino načrpane pitne vode.
36. člen
Obračunski vodomer
Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec vodovoda obračunski vodomer. Stroški nabave in namestitve obračunskega vodomera bremenijo uporabnika.
Tip, velikost in mesto namestitve določi upravljavec samostojno, oziroma v skladu s projektom. Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera. Vsak obračunski vodomer mora pregledati in žigosati pristojni organ. Upravljavec je dolžan na vsak obračunski vodomer namestiti plombo. Upravljavec vzdržuje obračunske vodomere, skrbi za njihove redne preglede in zamenjavo.
37. člen
Prostor za vodomer
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim osebam upravljavca. Vsako okvaro na priključku ali vodomeru mora uporabnik prijaviti upravljavcu.
Uporabnik ima zraven rednih pregledov pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če je sporna njegova točnost. Če se ugotovi, da je točnost obračunskega vodomera izven dopustnih toleranc, nosi stroške preizkusa upravljavec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
Vse okvare, ki so nastale na vodomeru ali na priključku po krivdi uporabnika (npr. zaradi zmrzali, udara vroče vode in mehanskih poškodb) bremenijo uporabnika.
38. člen
Vodomeri v interni napeljavi
Vodomeri v interni napeljavi, ki so nameščeni za obračunskim vodomerom služijo uporabniku ali upravljavcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih mestih in jih upravljavec javnega vodovoda ne vzdržuje in ne odčituje za obračun stroškov, razen če upravljavec javnega vodovoda in upravljavec internega vodomera skleneta o tem posebno pogodbo.
39. člen
Tarifni sistem za obračun pitne vode
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v kubičnih metrih po odčitku obračunskega vodomera na priključku. Cena kubičnega metra vode se določa skladno s predpisi o oblikovanju cen storitev.
Tarifni sistem za obračun pitne vode sprejme občinski svet skladno z veljavnimi predpisi v roku šest mesecev od uveljavitve tega odloka.
40. člen
Nedovoljen način rabe
Če upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe ali če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba v zadnjem, na osnovi odčitkov obračunanem obdobju. Če še ni bilo nobenega obračuna in vgradnja vodomera ni mogoča se določi povprečna poraba na osnovi standardov porabe.
41. člen
Plačevanje uporabe pitne vode
Uporabniki plačujejo porabljeno pitno vodo na podlagi izdanih računov – položnic mesečno (akontacija). Akontacija se določi na podlagi povprečne porabe pitne vode v zadnjem obračunskem obdobju. Uporabnik mora plačati račun v roku navedenem na računu. V primeru, da uporabnik ne poravna vodarine v določenem roku po prejemu računa, ga je upravljavec dolžan opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok za plačilo in opozoriti uporabnika na posledice neplačila. Če uporabnik zamudi s plačilom, mu upravljavec zaračuna zakonsko veljavne zamudne obresti. Uporabnik, ki se s prejetim računom ne strinja, lahko sporoči upravljavcu pisni ugovor na obračun najkasneje v osmih dneh po prejemu računa. Upravljavec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor uporabnika v petnajstih dneh in v tem času ne sme prekiniti dobavo vode. Ugovor ne zadrži plačila. Če porabnik ne plača zneska računa na položnici oziroma niti v petnajstih dneh po izdanem opominu, lahko upravljavec prekine dobavo vode brez ponovnega opomina.
Kadar je na enem vodomeru priključenih več uporabnikov vsak od uporabnikov plačuje delež porabljene vode, ki se odčita na odjemnem mestu. Upravljavec obračuna deleže skladno s sporazumom, ki ga sklenejo souporabniki na odjemnem mestu. Če se souporabniki ne sporazumejo o deležu upravljavec izstavi račun lastniku objekta oziroma njegovemu upravljavcu.
42. člen
Odčitki obračunskih vodomerov
Upravljavec opravi odčitke obračunskih vodomerov praviloma dvakrat letno in opravi obračun porabljene vode za vsakega uporabnika.
43. člen
Objava spremembe cene pitne vode
Upravljavec je dolžen objaviti spremembo cene vode na krajevno običajen način. Če se spremeni cena vode, upravljavec obračuna porabljeno pitno vodo, vendar ne odčita vodomerov, temveč se stanje vodomera na dan uveljavitve cene pitne vode izračuna iz povprečne porabe pitne vode v preteklem obračunskem obdobju.
VI. PREKINITEV DOBAVE VODE
44. člen
Prekinitev dobave pitne vode
Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti dobavo pitne vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah vodovodnega omrežja, vendar mora o času trajanja prekinitve dobave vode pravočasno obvestiti uporabnike, bodisi preko sredstev javnega obveščanja na krajevno običajen način, bodisi neposredno.
45. člen
Prekinitev dobave pitne vode za krajši čas
Upravljavec ima pravico za krajši čas prekiniti dobavo pitne vode brez predhodnega obvestila uporabnikov v primerih:
– če stanje interne napeljave ali vodomernega jaška ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kakovost vode v vodovodnem omrežju,
– če je priključek na vodovod izveden brez soglasja ali pa ni v skladu s soglasjem upravljalca,
– če interna inštalacija in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik ne izboljša stanja,
– če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali razširi svojo napeljavo,
– če uporabnik onemogoča delavcu upravljavca odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka in notranjih napeljav, ki jih ta izvaja v skladu z določili tega odloka,
– če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo priključka glede na stanje ob priključitvi,
– če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju z vodo,
– če uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu – položnici niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode v roku, ki je na njem naveden,
– če z odvodom odpadne vode ali nedopustnim ravnanjem z odpadki, ki ogrožajo vire ali distribucijo vode povzroča nevarnost onesnaževanja vode,
– če uporabnik pismeno odpove priključek ali zahteva prekinitev dobave pitne vode.
46. člen
Ukinitev priključka
Upravljavec ukine priključek tako da:
– fizično odstrani priključni ventil in cev,
– izbriše priključek iz katastra,
– vnese v evidenco uporabnikov njegovo ukinitev.
Stroške ukinitve priključka bremenijo uporabnika.
47. člen
Prekinitev dobave pitne vode
Dobava vode je prekinjena za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Stroške prekinitve in stroške morebitne ponovne priključitve nosi uporabnik, kolikor ne izpolnjuje določil 45. člena tega odloka.
VII. ODVZEM PITNE VODE IZ HIDRANTOV
48. člen
Hidranti
Hidranti v omrežju javnega vodovoda, služijo predvsem požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni, v brezhibnem stanju in redno vzdrževani. Javne hidrante vzdržuje upravljavec. Za uporabo vode iz hidrantov mora imeti uporabnik tehnično brezhiben hidrantni nastavek, ki ga registrira upravljavec. Spremembe na hidrantih upravljavec redno sporoča pristojni gasilski enoti.
49. člen
Odvzem pitne vode iz hidrantov
Iz hidrantov se sme odvzemati pitne voda brez soglasja upravljavca, le za gašenje požarov in za odpravljanje posledic elementarnih nesreč. Zaradi registracije odvzete pitne vode, je potrebno najkasneje naslednji delovni dan obvestiti upravljavca o odvzemu vode iz hidranta. Upravljavec po obvestilu nemudoma pregleda hidrant in o morebitnih poškodbah obvesti uporabnika hidranta.
Odvzem pitne vode iz hidrantov za primere:
– čiščenja ulic, cest in trgov,
– zalivanja parkov in javnih nasadov,
– izpiranje kanalov,
– utrjevanje cestišč in pri drugih gradbenih delih,
– javnih prireditev,
– gasilskih vaj,
– polnjenja cistern za razvoz pitne vode (suša ipd.)
je dovoljen samo s soglasjem upravljavca. Za takšen odvzem pitne vode se sklene pogodba o odvzemu pitne vode, v kateri se določijo pogoji odvzema in plačilo vodarine.
50. člen
Interni hidranti
Za uporabo hidrantov v lasti uporabnika (interni hidranti), ki se napaja direktno iz javnega vodovoda in je brez vodomera, veljajo prav tako določbe tega poglavja. Te hidrante plombira upravljavec, vzdržuje pa jih lastnik na lastne stroške. O odstranitvi plombe mora uporabnik obvestiti upravljavca najkasneje naslednji delovni dan.
Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju. V primeru, da uporabnik poškoduje hidrant nosi vse stroške popravila.
VIII. IZREDNE RAZMERE IN VARČEVANJE Z VODO
51. člen
Nadzor nad uporabo pitne vode
Upravljavec je dolžan porabo pitne vode stalno nadzirati. V primeru čezmerne porabe oziroma pomanjkanja pitne vode, lahko izda navodilo za racionalno porabo pitne vode, ki so ga porabniki dolžni upoštevati.
V primeru višje sile kot so potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije, velike okvare in podobno ima upravljavec pravico brez povračila škode prekiniti ali zmanjšati dobavo pitne vode. V teh primerih mora postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere in o tem poročati pristojnim občinskim službam.
Upravljavec mora v primeru izrednih razmer in varčevanja z vodo skrbeti predvsem za prednostno preskrbo s pitno vodo osnovnih življenjskih potreb občanov in za požarno varnost.
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo isti vodni vir kot javni vodovod, so pri nastopu višje sile dolžni po potrebi zmanjšati porabo vodnega vira ali dati svoje črpališče na razpolago za prednostno preskrbo osnovnih življenjskih potreb občanov in za požarno varnost.
IX. OBVEZNOST IN NALOGE UPRAVLJALCA, TER UPORABNIKOV
52. člen
Obveznosti upravljavca
Upravljavec ima pri oskrbi s pitno vodo naslednje obveznosti:
a) zagotavljati mora normalno obratovanje vodovoda v okviru razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljati predloge za planiranje obnove, širitve in dopolnitve oskrbovalnega sistema in izkoriščanja vodnih virov,
b) redno vzdrževati vse objekte in naprave javnega vodovoda,
c) vzdrževati in obnavljati vodovodne priključke,
d) redno vzdrževati obračunske vodomere in skrbeti za redne preizkuse skladno z zakonodajo Republike Slovenije in predpisi Občine Oplotnica oziroma upravljavca ali na zahtevo uporabnika,
e) redno kontrolirati kakovost pitne vode skladno s predpisi, ki urejajo to področje,
f) obveščati uporabnike o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah dobave pitne vode v sredstvih javnega obveščanja na krajevno običajen način ali neposredno,
g) voditi kataster in register vodovoda, ter ostale evidence,
h) odčitavati vodomere in redno obračunavati stroške po veljavnem tarifnem sistemu,
i) izdajati soglasja in omogočiti priključitev na javni vodovod kot to določa ta odlok,
j) organizirati preskrbo v primeru višje sile in poročati o nastopu višje sile pristojnim občinskim organom,
k) sistematično pregledovati omrežje, ugotavljati izgube, ter skrbeti za avtomatizacijo,
l) preizkušati in vzdrževati hidrante,
m) kontrolirati ustreznost interne napeljave v objektih uporabnikov pred priključitvijo na javni vodovod,
n) opraviti pregled interne napeljave in opraviti kontrolo kakovosti vode, če je podan utemeljen sum, da je voda neustrezna,
o) meriti količino načrpane vode na lastnih črpališčih,
p) skrbi, da so javni vodovodi zgrajeni iz atestiranih materialov in v skladu z geotehničnimi pogoji,
r) pri vzdrževanju, saniranju ali rekonstrukciji vodovodnega omrežja, preverja in po potrebi obnavlja vodovode, ki ne ustrezajo več veljavnim normativom za hidrantno omrežje,
s) pripravlja načrte za izvedbo del iz zbranih amortizacijskih in investicijskih sredstev.
53. člen
Način oskrbe iz javnega vodovoda
Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z vodo drugih porabnikov priključenih na javni vodovod ali bi morda lahko vplival na kakovost pitne vode v javnem vodovodu.
Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in hkrati lastnega vodnega vira le, če sta priključek in interna napeljava na javni vodovod in lastni vodni vir izvedena ločeno, brez kakršnekoli medsebojne povezave.
54. člen
Obveznosti uporabnikov
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
a) na javni vodovod se priključijo le s soglasjem upravljavca,
b) redno vzdržujejo interno napeljavo, vodomerni jašek ali nišo in interne hidrante, jih ščitijo pred zmrzovanjem in čistijo dostope do njih pred snegom, ledom in ostalimi neprilikami,
c) ščitijo pred zmrzovanjem obračunski vodomer,
d) dovoljujejo vstop v svoj objekt, kadar gre za odčitavanje in vzdrževanje vodomera, ugotavljanje vzrokov motenj ali okvar, meritve tlakov ali odvzem vzorcev pitne vode,
e) dovoljujejo dostop, ko upravljavec kontrolira stvarno porabo pitne vode in jo primerja z dovoljeno ob priključitvi,
f) javljajo upravljavcu vse okvare na javnem vodovodu, priključku in vodomerih in o odjemu vode iz požarnih hidrantov za sekundarni sistem na katerega so priključeni,
g) pismeno obveščajo upravljavca o spremembi naslova, lastništva in spremembah na objektu, ki lahko vplivajo na odvzem – porabo in obračun porabe pitne vode,
h) redno plačujejo porabljeno vodo in števnino na podlagi izdanih računov – položnic,
i) urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun preko enega obračunskega vodomera in sporočijo upravljavcu naslovnika in plačnika računov – položnic,
j) se drže varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru višje sile ali upravičene prekinitve dobave pitne vode,
k) pridobijo soglasje upravljavca za večja dela pri predelavi in popravilih interne inštalacije,
j) povrnejo škodo povzročeno na javnem vodovodu, ki je povzročena zaradi del v zvezi z njihovim objektom ali zaradi motenj.
55. člen
Dela na infrastrukturnih objektih
Izvajalci del pri vzdrževanju, rekonstrukciji ali gradnji cest, ulic, trgov in drugih objektov morajo pred začetkom del pridobiti soglasje upravljavca javnega vodovoda. Po zaključku del morajo vzpostaviti vodovodno omrežje in naprave v prvotno stanje.
Upravljavci drugih komunalnih inštalacij (PTT, elektro, javna razsvetljava, toplovod, plinovod, kabelska TV, kanalizacija itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo vodovodne naprave in objekti nepoškodovane.
X. NADZOR
56. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, pooblaščeni delavci upravljavca pa strokovni nadzor.
Če je kot ukrep nadzora nad izvajanjem določb tega odloka izrečena denarna kazen, predstavlja plačilo te kazni prihodek proračuna Občine Oplotnica.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
57. člen
Prekrški upravljavca
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje upravljavec javnega vodovoda:
a) če prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila uporabnikom in je s tem povzročena materialna škoda,
b) če z nestrokovnim delom onesnaži vodo v vodovodnem omrežju,
c) če ne dopusti priključitve ob predhodni izpolnitvi pogojev,
č) če ne izpolnjuje obveznosti prednostne oskrbe s pitno vodo za osnovne potrebe občanov v času pomanjkanja ob nastopu višje sile,
d) če ne izpolnjuje svojih obveznosti po 52. členu tega odloka.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se z denarno kaznijo 60.000 SIT kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca.
58. člen
Prekrški fizičnih oseb
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik – fizična oseba če:
a) se ne priključi in ne uporablja vodovoda, pod pogoji določeni s tem odlokom,
b) se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca,
c) ne izpolnjuje svojih obveznosti iz 54. člena tega odloka,
č) prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z nestrokovnim delom onesnaži vodo v napeljavi,
e) neupravičeno odvzema vodo iz hidranta.
Za prekrške iz prejšnjega odstavka tega člena se kaznuje uporabnik – fizična oseba v zvezi z opravljanjem dejavnosti z denarno kaznijo 150.000 SIT.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje uporabnik – pravna oseba z denarno kaznijo 200.000 SIT odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 60.000 SIT.
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki:
a) ne poskrbi, da pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest ali ulic in trgov ostanejo vodovodni objekti in naprave v prvotnem stanju,
b) pri opravljanju del na svojih objektih in napravah ne zagotovijo, da ostanejo objekti in naprave javnega vodovoda nepoškodovane,
c) ne merijo načrpane vode.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
59. člen
Prilagoditev zahtevam odloka
Upravljavec in uporabniki vodovodnega omrežja, ki je v lasti občine, vaških, oziroma vodovodnih odborov, se morajo zahtevam tega odloka prilagoditi najkasneje v roku enega leta po začetku veljave tega odloka.
60. člen
Sprejem pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov
Občinski svet občine Oplotnica sprejme v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda.
61. člen
Veljavnost odloka
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti