Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3670. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2004, stran 9979.

Na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 -odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 87/01 – ZSam-1, 51/02 in 108/03 – odl. US), na podlagi določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US, 79/99 – ZJF, 89/99 – odl. US), 28., 29. in 30. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 12. redni seji dne 7. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2004 (Uradni list RS, št. 24/04) se v 2. členu spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, za leto 2004 se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto Opis postavke
Podkonto
    I. S K U P A J  P R I H O D K I         3.389,409.100
    (70+71+72+73+74)
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)             1.678,381.100
70   DAVČNI PRIHODKI                 1.326,315.000
700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK            941,483.000
703  DAVKI NA PREMOŽENJE                177,704.000
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO
    IN STORITVE                    207,128.000
71   NEDAVČNI PRIHODKI                 352,066.100
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
    OD PREMOŽENJA                    59,523.900
711  TAKSE IN PRISTOJBINE                 9,931.000
712  DENARNE KAZNI                    12,269.000
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
    IN STORITEV                     44,546.200
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI              225,796.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI                187,900.000
720  PRIHODKI OD PRODAJE
    OSNOVNIH SREDSTEV                  25,200.000
722  PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
    IN NEMATERIAL                   162,700.000
74   TRANSFERNI PRIHODKI               1.523,128.000
740  TRANSFERNI PRIHODKI DRUGIH
    JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ            1.523,128.000
 
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         3.928,278.460
40   TEKOČI ODHODKI                   775,000.460
400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM         144,878.800
401  PRISPEVKI DELODAJALCEV
    ZA SOCIALNO VARNOST                 25,142.160
402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE            547,083.500
403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI               5,000.000
409  SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE            52,896.000
41   TEKOČI TRANSFERI                 1.031,290.000
410  SUBVENCIJE                     28,000.000
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM
    IN GOSPODINJSTVOM                 497,570.000
412  TRANSFERI NEPROFITNIM
    ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM             138,450.000
413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI           367,270.000
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)           1.319,653.000
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
    SREDSTEV                     1.319,653.000
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI              802,335.000
430  INVESTICIJSKI TRANSFERI              312,624.960
    INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIH
    IN FIZIČNIH OSEB, KI NISO
    PRORAČUNSKI UPORABNIKI               489,710.040
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK             –538,869.360
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)           –
    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441)                      –
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    S SALDOM DANIH MINUS VRNJENIH
    POSOJIL (I.+IV.) – (II. + V.)           –538,869.360
 
C) RAČUN FINANCIRANJA – ZBIR OBČINA IN KRAJEVNE SKUPNOSTI
    VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)            180,000.000
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE                180,000.000
    VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)           4,500.000
550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA               4,500.000
    IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH          –363,369.360
    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII.-IX.)        175,500.000
    XI. SREDSTVA NA RAČUNIH              363,369.360
    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                –
    SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.+XI.+XII.)
2. člen
Ostali členi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2004 ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2004 se objavi v Uradnem listu RS, prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Spremembe Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2004 začnejo veljati naslednji dan po objavi odloka v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se od dneva sprejema odloka na občinskem svetu dalje.
Št. 403-02-2/2003
Trebnje, dne 7. julija 2004.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti