Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3676. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje počitniških hiš Nune (ureditveno območje 2) v Občini Zreče, stran 9987.

Župan Občine Zreče je na podlagi drugega odstavka 27. člena in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popr. 8/03) in 29. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02), dne 15. 7. 2004, sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje počitniških hiš Nune (ureditveno območje 2) v Občini Zreče
(Uradni list RS, št. 48/02)
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje počitniških hiš Nune (ureditveno območje 2) v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 48/02; v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP);
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev PUP;
– okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev PUP;
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP;
– način pridobitev strokovnih rešitev;
– roki za spremembe in dopolnitve PUP;
– obveznosti v zvezi s financiranjem.
2. člen
Ocena stanja:
1. V prostorskih ureditvenih pogojih, ki urejajo območje počitniških hiš Nune, so bili postavljeni roki za legalizacijo obstoječih objektov. Glede na dejansko stanje in možnost investitorjev, da legalizirajo objekte, so bili postavljeni roki za legalizacijo prekratki.
Občina Zreče je tudi prejela pozitivno mnenje k osnutku PUP, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje vzdrževanje in varstvo cest, izpostava Celje. Na podlagi pozitivnega soglasja je mogoče legalizirati dovoz k objektu z oznako A, ki je prav tako predmet sprememb in dopolnitev PUP.
Zaradi neurejenega stanja imajo lastniki objektov v severnem delu počitniškega naselja Nune težave s parkiranjem. Ureditev omenjenega parkirišča in legalizacija obstoječih dovoznih cest in je prav tako predmet sprememb in dopolnitev PUP-a.
Območje, ki se ureja s temi PUP se nahaja v katastrski občini Resnik, v občini Zreče.
2. Pravna podlaga:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Slovenske Konjice za obdobje 1986 – 2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986 – 1990 za območje občine Zreče – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 29/98 in 64/99, 68/03), opredeljujejo obravnavano območje kot obstoječe stavbno zemljišče, veljavni Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje počitniških hiš Nune (ureditveno območje 2) v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 48/02) pa ga opredeljuje kot območje namenjeno izgradnji počitniških objektov.
3. člen
(Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev PUP)
Predmet sprememb in dopolnitev je ureditveno območje počitniških hiš Nune (ureditveno območje 2), konkretneje legalizacija dovoza h garaži (objekt A), ki leži znotraj mej obravnavanega območja, sprememba rokov za legalizacijo obstoječih objektov in ureditev parkirišč v severnem delu naselja Nune ter legalizacija obstoječih dovoznih cest.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev sodelujejo naslednji udeleženci:
Pripravljalec in koordinator ter pobudnik – Občina Zreče;
Ostali pobudniki: investitorji in lastniki objektov v počitniškem naselju Nune.
Nosilci urejanja prostora: le-ti morajo podati smernice za načrtovanje skladno z 31. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popr. 8/03) v roku 15 dni po prejemu programa priprave in mnenje skladno z istim členom istega zakona v roku 15 dni po prejemu dopolnjenega predloga prostorskega akta. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo. Nosilci urejanja prostora so:
– Zavod za gozdove, OE Celje, Celje;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje vzdrževanje in varstvo cest, izpostava Celje;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava za varstvo narave, izpostava Maribor, Maribor;
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje, Celje:
– Zavod za gozdove Slovenije, Celje;
– Občina Zreče;
– Krajevna skupnost Resnik, Zreče;
– Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Maribor;
– Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Maribor, Območna enota Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica;
– Telekom Slovenije, PE Celje, Celje;
– Občina Zreče, Režijski obrat, Zreče.
5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/03),
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje občine Zreče – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 29/98 in 64/99, 68/03);
– Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje počitniških hiš Nune (ureditveno območje 2) v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 48/02);
– Idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki bodo v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve izdelane v postopku izdelave sprememb in dopolnitev PUP;
– že izdelane strokovne podlage.
Spremembe in dopolnitve PUP se v vsebinskem smislu pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in izdanimi podzakonskimi akti.
6. člen
(Roki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev PUP)
Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP bo potekal po naslednjem terminskem planu:
1. Župan Občine Zreče sprejme Program priprave sprememb in dopolnitev PUP.
2. Program priprave se takoj pošlje pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil, ki v roku petnajst dni od prejema Programa podajo pogoje in usmeritve v zvezi s spremembami PUP.
3. Izdelovalec sprememb in dopolnitev pripravi predlog sprememb in dopolnitev PUP.
4. Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev PUP se izvede na sedežu Občine Zreče za petnajst dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi.
5. Javna razprava o osnutku sprememb in dopolnitev PUP se izvede na sedežu Občine Zreče v času trajanja javne razgrnitve.
6. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev PUP.
7. V času javne razgrnitve pridobi izdelovalec k osnutku sprememb in dopolnitev PUP vsa potrebna soglasja.
8. Komisija za okolje in prostor obravnava predlog odloka o spremembah in dopolnitvah PUP in poda dopolnitve in pripombe.
9. Župan Občine Zreče posreduje predlog PUP na Občinski svet občine Zreče, da o njem razpravlja in ga sprejeme z odlokom v enofaznem (skrajšanem) postopku.
7. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev PUP se sprejema po skrajšanem postopku.
8. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev PUP, za organizacijske in druge stroške potrebna sredstva zagotovijo investitorji in po potrebi iz proračuna Občine Zreče.
9. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev PUP začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu RS.
Št. 350-05-11/2003-2
Zreče, dne 14. julija 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti