Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3671. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Trebnje, stran 9980.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 64. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države ali občin (Uradni list RS, št. 12/03) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 12. redni seji, dne 7. 7. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Trebnje
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji za obremenjevanje nepremičnega premoženja v lasti Občine Trebnje s služnostnimi pravicami, način določanja odškodnine zaradi poškodb pri gradnji infrastrukturnega omrežja, odškodnino zaradi ustanovljenih stvarnih služnosti in odškodnino zaradi vzdrževanja napeljav in popravila napak infrastrukturnega omrežja, ki se pojavljajo v njihovi življenjski dobi.
Odškodnino zaradi poškodb pri izgradnji in zaradi vzdrževanja objektov določi vsakokrat cenilec ustrezne stroke.
2. člen
Pri ustanavljanju služnostnih pravic je potrebno vsako služnostno pravico natančno določiti in sicer v čim manjšem obsegu, racionalno in gospodarno.
Služnostna pravica na nepremičnem premoženju v lasti Občine Trebnje je praviloma odplačna, razen kadar ta pravilnik določa drugače.
3. člen
Zavezanci za plačilo odškodnine določene v 1. členu tega sklepa so fizične osebe, pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki sklepajo z Občino Trebnje služnostne pogodbe za vzpostavitev stvarne služnosti gradnje gospodarske javne infrastrukture.
4. člen
Brezplačno se ustanovi služnost za:
1. Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Trebnje so oproščeni plačila odškodnine zaradi ustanovitve stvarne služnosti gradnje gospodarske javne infrastrukture.
2. Brezplačno se ustanovi stvarna služnost tudi v primerih novogradnje gospodarske javne infrastrukture, ki je v interesu občine, določene v izvedbenih prostorskih aktih občine.
3. Kadar izvaja investitor novo gradnjo služnosti v obstoječi koridor obstoječe gospodarske javne infrastrukture, v kolikor je za obstoječ koridor že ustanovljena služnost.
4. Kadar investitor izvaja rekonstrukcijo obstoječe služnosti.
5. člen
Odškodnina za ustanovitev služnostne pravice na stavbnih zemljiščih (v nadaljevanju: SZ) glede na lego zemljišča znaša:
1. območje SZ   2. območje SZ  3. območje SZ   4. območje SZ
1.286 SIT/m2   1.114 SIT/m2   942 SIT/m2     813 SIT/m2
– območja in naselja v posameznem območju so določena v Odloku o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 78/03).
Odškodnina za ustanovitev služnostne pravice na kmetijskih, gozdnih in ostalih zemljiščih:
+--------------------+-------------------+
|Katastrska kultura | Odškodnina SIT/m2|
+--------------------+-------------------+
|Njiva        |        577|
+--------------------+-------------------+
|Travnik       |        322|
+--------------------+-------------------+
|Pašnik       |        115|
+--------------------+-------------------+
|Sadovnjak      |        577|
+--------------------+-------------------+
|Vinograd      |        577|
+--------------------+-------------------+
|Gozd        |        230|
+--------------------+-------------------+
|Neplodna zemljišča |        100|
+--------------------+-------------------+
6. člen
Navedene odškodnine veljajo na dan 31. 12. 2003 in se revalorizirajo dvakrat letno (junija in decembra) z indeksom cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
7. člen
Investitor mora k vlogi za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine priložiti:
– projektno dokumentacijo z vrisom poteka trase po posameznih zemljiščih, na katerih se ustanavlja služnostna pravica in površino posega na posamezno zemljišče, izraženo v m2
– katastrske podatke za posamezno zemljišče, na katerem se ustanavlja služnostna pravica
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-01-2/2004
Trebnje, dne 7. julija 2004.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti