Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3667. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Katica" (SC 5), stran 9971.

Na podlagi 12., 23. in 34. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 20. seji dne 6. julija 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Katica« (SC 5)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu »Katica«, ki ga je izdelal KTNK Andrej Kotnik s.p., Dobja vas 127, 2390 Ravne na Koroškem, pod projektno številko KTNK-04/04.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Katice« (S8 – SC 5) se nanaša na spremembe, ki so bile potrebne za realizacijo dveh stanovanjskih blokov v Funkcionalni enoti F1, v smislu zagotavljanja zadostnega števila parkirnih in garažnih mest za avtomobile stanovalcev.
Spremembe in dopolnitve odloka so izdelane v skladu s Programom priprave navedenega odloka z dne 24. 12. 2003 (Uradni list RS, št. 131).
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Katica« se sprejemajo zaradi tlorisnih in vertikalnih gabaritnih odstopanj od prvotnega zazidalnega načrta in upoštevajo idejne zasnove, ki jih je izdelalo podjetje ARH DEKO iz Slovenj Gradca, septembra 2003.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo:
I. tekstualno gradivo:
– izjave,
– smernice in mnenja,
– odlok,
– obrazložitev sprememb in dopolnitev;
II. grafično gradivo s prikazi:
1. Izsek iz kartografskega dela prostorskega akta, ki velja na območju nameravanega prostorskega posega PUP za območja urejanja, ki jih določa Urbanistična zasnova Mestne občine Slovenj Gradec M 1: 5000
2. Načrt parcel M 1: 1000
3. Geodetski načrt obstoječega stanja z vrisnimi mejami iz zemljiškega katastra M 1: 1000
4. Zazidalna situacija – Regulacije v prostoru (z vrisanimi spremembami) M 1: 1000
5. Prometna ureditev M 1: 1000
6. Načrt gradbene parcele s prikazom elementov za zakoličenje objekta M = 1: 1000
7. Etape izvajanja M 1: 1000
8. Rušitvena situacija M 1: 1000
9. Programska zasnova komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih priključkov s prikazom priključevanja na javno infrastrukturo M 1: 1000
10. Načrt gradbenih parcel – Funkcionalna zemljišča M 1: 1000
11. Ukrepi za obrambo in zaščito M 1: 1000.
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Katica« zajema parcele v okviru območja funkcionalne enote F1 in sicer parcelne številke 790/2, 791/1, 791/2, 791/4, 790/18, in 790/3, vse k.o. Slovenj Gradec.
4. člen
Prvotni Odlok o zazidalnem načrtu »Katica« se spremeni v 20. členu, kjer se zamenja drugi odstavek in se po novem glasi:
F1 Stanovanjski blok
Tlorisni gabariti: Blok sestavljata dve enoti okvirnih tlorisnih dimenzij za drugo (poglobljeno) kletno etažo 35 m x 35,90 m, za prvo kletno etažo znaša 25,50 m x 35,90 m in za stanovanjske etaže 18 m x 35,90 m.
Vertikalni gabarit V max = 15 m – višina kapi.
2 x Klet, Pritličje + 3 + Mansarda.
Oblikovanje strehe: streha objekta bo oblikovana kot simetrična dvokapnica po vzoru na že realizirane stanovanjske objekte v okviru soseske, naklon strešin 30, kritina – betonski strešnik v opečni oziroma temno rjavi barvi.
Možni posegi: V funkcionalni enoti se lahko poleg stanovanjskih umeščajo tudi poslovne funkcije v okviru pritlične etaže objekta.
Pri realizaciji mora arhitektura objekta upoštevati vzpostavitev zahtevanih horizontalnih in vertikalnih gabaritov – pri posegih je potrebno upoštevati gradbeno mejo in gradbeno linijo, ki določa tudi etapnost gradnje.
Izven podanih gabaritnih mer so vhodni aneksi, dostopne in dovozne rampe, zunanja stopnišča in balkoni, kot je to razvidno iz grafičnih prilog.
Pri osnovnem objektu so možna odstopanja od navedenih mer za + oziroma – 1 m.
Preostali tekst prvotnega odloka ostane v celoti v veljavi.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost prikazov grafičnega dela prvotnega zazidalnega načrta (Uradni list RS, št. 116/00), ki se nadomestijo z ustreznimi novimi grafičnimi prikazi tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-23/2003
Slovenj Gradec, dne 21. julija 2004.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti