Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3649. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve Celje, stran 9939.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter 17. in 61. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet mestne občine Celje na 15. seji 8. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda
Zavod za kulturne prireditve Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Celje uskladi delovanje javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve Celje (v nadaljevanju: zavod) z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju: ustanovitelj).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni svet mestne občine Celje (v nadaljevanju: Mestni svet).
2. člen
Kulturna skupnost Celje je 26. 12. 1978 z aktom o ustanovitvi ustanovila zavod za izvajanje kulturno-umetniške dejavnosti.
Mestni svet je 12. 1. 1998 sprejel Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve Celje (Uradni list RS, št. 13/98), 27. 6. 2000 pa Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve Celje (Uradni list RS, št. 65/00).
Zavod je pravni naslednik Zavoda za kulturne prireditve Celje s sedežem v Celju, Trg celjskih knezov 8.
3. člen
Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje kulturnih programov in projektov ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih vizualne in glasbene umetnosti ter drugih sodobnih umetniških praks v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru.
Zavod uresničuje svoje poslanstvo tako, da:
– zagotavlja kakovostno umetniško produkcijo in omogoča domači ter tuji publiki vrhunske umetniške prireditve;
– načrtno vzpodbuja pripravo in izvedbo avtorskih projektov na področju klasične likovne umetnosti in novih medijev;
– načrtno vzpodbuja pripravo in izvedbo novih in izvirnih slovenskih glasbenih del ter drugih umetniških projektov;
– omogoča njihovo profesionalno in kakovostno umetniško izvedbo, v največji meri dostopno občinstvu;
– se na področju sodobne umetniške likovne in glasbene produkcije povezuje s sorodnimi institucijami doma in v svetu ter omogoča dvosmeren pretok: predor sodobne slovenske produkcije v tujino in gostovanje tuje produkcije v slovenskem prostoru.
Poleg prireditvene dejavnosti zavod gradi svoje poslanstvo na varovanju premične kulturne dediščine področja likovne umetnosti od začetka 20. stoletja do danes obsegu občin: Celje, Vojnik, Dobrna, Štore, Laško, Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava, Nazarje, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur pri Celju, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Rogaška Slatina, Rogatec, Žalec, Vransko, Tabor, Prebold, Braslovče in Polzela. Skrbi za ohranjanje, dokumentiranje in zbiranje umetniških del v skladu s strokovnimi opredelitvami in zbiralno politiko; z občasnimi postavitvami le-te popularizira dinamiko likovne ustvarjalnosti celjske regije; ustvarja bibliografsko dokumentacijo umetnikov v obsegu navedenih občin.
V okvir poslanstva zavoda sodi tudi časovno, organizacijsko in informacijsko usklajevanje javnih kulturnih programov in projektov drugih izvajalcev kulturnih prireditev na območju Mestne občine Celje. Informacije o vseh kulturnih prireditvah v Celju mesečno ureja, skrbi za njihovo redno izdajo v obliki tiskovin (mesečniki), jih posreduje medijem in širši javnosti, hkrati pa omogoča njihovo dostopnost tudi drugim uporabnikom.
Pri uresničevanju svojega poslanstva je zavod usmerjen v nenehno komuniciranje z okoljem, tako da klasično in sodobno umetniško (likovno in glasbeno) produkcijo predstavlja javnosti z razstavami, koncerti, študijskimi krožki, predavanji in delavnicami za vse generacijske stopnje ter s strokovnimi in promocijskimi publikacijami.
4. člen
Ime zavoda je: Zavod za kulturne prireditve Celje.
Skrajšano ime zavoda je: ZKP Celje.
Ime zavoda v mednarodnem poslovanju je: Institute for Cultural Events.
Sedež zavoda je v Celju, Trg celjskih knezov 8.
Zavod ima štampiljko okrogle oblike, znotraj krožnice teče napis ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE CELJE. Notranjost kroga je likovno oblikovana s prepletom stilizirane slikarske palete, harfe in tremi zvezdami.
Zavod je pravna oseba. Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod registrsko številko 1-558-00.
5. člen
Zavod sestavlja pet notranjih organizacijskih enot:
Galerija sodobne umetnosti Celje,
Likovni salon Celje,
Koncertna poslovalnica,
Mednarodni mladinski pevski festival,
Skupne službe.
Notranje organizacijske enote niso pravne osebe.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
6. člen
Zavod opravlja pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo, naslednje dejavnosti:
– organizira, ustvarja in izvaja kulturno-umetniške prireditve na področju likovne in glasbene umetnosti;
– uveljavlja likovne in glasbene dosežke slovenskih avtorjev doma in v tujini ter seznanja domačo javnost z umetniškimi dosežki drugih narodov;
– izvaja pripravo in izvedbo koncertov, festivalov in drugih multimedijskih predstav;
– organizira gostovanja domačih in tujih razstav;
– organizira priložnostne muzejske razstave;
– izvaja dejavnost koncertnih dvoran in podobnih zmogljivosti;
– v prostorih Galerije sodobne umetnosti in Likovnega salona izvaja osrednjo galerijsko dejavnost za celotno celjsko regijo;
– ustvarja pogoje za dostopnost del stalne likovne zbirke in jo dopolnjuje z deli, pomembnimi za obravnavo polpreteklih in sodobnih razvojnih dogodkov na Celjskem;
– sistematično zbira gradivo, hrani in proučuje preteklo in sodobno likovno kulturo celjske regije;
– zbira, evidentira, ureja, dokumentira, hrani ter strokovno in znanstveno raziskuje umetniško in bibliografsko gradivo in druge vire svojega delovnega in geografskega področja ter pripravlja študije za vrednotenje posameznih avtorjev, skupin in obdobij celjske regije;
– zbira in arhivira strokovno in publicistično refleksijo svoje dejavnosti ter posreduje podatke o dediščini v register;
– organizira in izvaja znanstveno-raziskovalne naloge s področja likovne in glasbene umetnosti;
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije, sintetične monografske študije, razstavne kataloge in poljudne publikacije s svojega področja dela;
– načrtno sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in šolami v okviru izobraževalnih, glasbenih in likovnih programov ter drugih umetniških medijev;
– izvaja razne oblike vzgojno – izobraževalnih programov za vse generacijske stopnje, sodeluje z vzgojno – izobraževalnimi organizacijami in skrbi za popularizacijo svoje dejavnosti;
– pripravlja predavanja, strokovna in znanstvena srečanja ter seminarje s področja humanistike;
– posreduje razstave in koncerte drugim sorodnim pravnim in fizičnim osebam doma in v tujini;
– sodeluje z drugimi galerijami, muzeji ter festivali, raziskovalnimi in drugimi institucijami ter strokovnjaki s svojega delovnega področja iz Slovenije in tujine;
– vzdržuje strokovno knjižnico;
– vključuje se v kulturno življenje lokalne in regijske in širše slovenske skupnosti;
– časovno usklajuje programe vseh kulturnih ustanov in organizacij v Mestni občini Celje;
– koordinira prireditve po programu ustanovitelja;
– združuje umetnike in ljubitelje umetnosti;
– opravlja storitve, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost.
Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje druge dejavnosti, ki se financirajo izključno iz nejavnih virov:
– oddaja prostore in opremo za razstave in druge kulturno oziroma vzgojno-izobraževalne, promotivne in podobne prireditve;
– daje v najem umetniška dela iz svoje stalne zbirke po pravilniku o izposoji;
– nudi strokovne storitve s področja glasbene in likovne dejavnosti pravnim in fizičnim osebam;
– opravlja strokovne ekspertize in ocenitve na področju sodobne umetnosti za fizične in pravne osebe;
– opravlja dejavnost prodajnih galerij (prodaja umetniških del v obliki odkupa ali posredništva med ustvarjalci ter fizičnimi in pravnimi osebami);
– izdaja, zamenjuje in prodaja strokovne publikacije, študijsko gradivo, razstavne kataloge in druge knjižne in audio publikacije ter promocijske materiale s področja umetnosti;
– omogoča dostopnost do knjižnega gradiva za posebne uporabnike (dijake, študente, znanstvenike, člane);
– opravlja založniško dejavnost, izdaja in prodaja publikacij, reprodukcij in apliciranih predmetov, izvedenih iz svojega gradiva;
– opravlja gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev in obiskovalcev.
Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.
7. člen
Dejavnosti iz 6. člena tega odloka se v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
– O/92.521  Dejavnost muzejev
– O/92.522  Varstvo kulturne dediščine
– O/92.310  Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– O/92.320  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92.511  Dejavnost knjižnic
– K/74.841  Prirejanje razstav, sejmov, kongresov
– K/73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
       humanistike
– M/80.421  Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
– M/80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
       d.n.
– DE/22.110 Izdajanje knjig
– DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
– DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
– DE/22.150 Drugo založništvo
– DE/22.220 Drugo tiskarstvo
– DE/22.320 Razmnoževanje video zapisov
– G/52.486  Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
– G/52.488  Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
       d.n.
– G/52.471  Dejavnost knjigarn
– G/52.620  Trgovina na drobno, na tržnicah in stojnicah
– H/55.401  Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih
– G/52.630  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
– K/70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/71.340  Dajanje drugih strojev in opreme v najem
– K/72.300  Obdelava podatkov
– K/71.403  Izposojanje drugih predmetov široke potrošnje
– K/74.204  Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
– K/74.843  Druge poslovne dejavnosti.
III. ORGANA ZAVODA
8. člen
Organa zavoda sta:
– direktor,
– svet.
9. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Naloge direktorja so:
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela s finančnim ovrednotenjem,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo,
– določa cene javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, enajste in dvanajste alinee prejšnjega odstavka tega člena daje soglasje svet.
10. člen
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen:
– pogodb o investicijah in najemnih pogodbah, katerih vrednosti presegajo tiste, določene s predpisi, ki urejajo naročila malih vrednosti in za katere je potreben sklep sveta,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih zavod ima v upravljanju, za kar je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizacija delovnih mest.
V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec zavoda, določen v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
11. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, umetniške ali humanistične smeri,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– pozna umetniško in poslovno problematike zavoda,
– pozna sodobno umetniško produkcijo,
– ima vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik in pasivno najmanj en svetovni jezik,
– aktivno obvlada slovenski jezik.
Kandidat za direktorja mora ob prijavi na razpis predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
12. člen
Direktorja imenuje Mestni svet na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta. Javni razpis objavi pristojno delovno telo Mestnega sveta, ki lahko povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Če svet ne poda mnenja iz prejšnjega odstavka tega člena v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Po pridobitvi mnenja sveta ali poteku roka za njegovo pridobitev pristojno delovno telo Mestnega sveta predlaga Mestnemu svetu kandidata za direktorja.
Mandat direktorja traja pet let. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene svet z direktorjem pogodbo o zaposlitvi. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Če je bil direktor pred svojim imenovanjem zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
Direktorja se imenuje največ 6 mesecev in najmanj 3 mesece pred iztekom mandatne dobe prejšnjega direktorja.
13. člen
Mestni svet je dolžan razrešiti direktorja pred potekom časa, za katerega je bil imenovan, če:
– direktor sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta ali ravna v nasprotju z njimi,
– direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Poleg razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko direktorja predčasno razreši zaradi bistvenih sprememb kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
Direktorja razreši Mestni svet v skladu s Statutom Mestne občine Celje.
Pred razrešitvijo direktorja si mora Mestni svet pridobiti mnenje sveta, razen če je dal pobudo za razrešitev direktorja svet. Svet mora mnenje izdati v 30 dneh, sicer se šteje, da je mnenje pozitivno.
Direktorja je treba seznaniti o razlogih za njegovo razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
14. člen
Svet ima pet članov:
– tri člane kot predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet,
– enega člana kot predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci,
– enega člana kot predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Umetnostnozgodovinsko društvo Slovenije.
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja, zaposlene in Umetnostnozgodovinsko društvo Slovenije o poteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred potekom mandata.
Na konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Konstitutivno sejo skliče direktor najpozneje v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi njegovih članov.
Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta, če to zahtevata najmanj dva člana sveta, direktor zavoda ali župan Mestne občine Celje. Če predsednik sveta ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče tisti, ki je zahteval sklic.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta.
15. člen
Svet ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda in politiko ustanovitelja,
– potrjuje letno poročilo,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– sprejema poslovnik o delu sveta in tiste splošne akte zavoda, ki jih po zakonu ali tem odloku ne sprejema direktor,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– daje predhodno mnenje k razrešitvi direktorja, razen če je sam dal pobudo za njegovo razrešitev,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
16. člen
Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta ali se jih udeležuje neredno,
– ne opravlja svojih nalog,
– ne zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
– ustanovitelj ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje, oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan, oziroma izvoljen razrešeni član.
IV. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
17. člen
Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje ustanovitelj zavodu v upravljanje naslednje nepremičnine in opremo v njih, ki so del javne infrastrukture na področju kulture:
– ZKP in Galerija sodobne umetnosti: parcela št. 2036/22, vložek št. 1947, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje
– Likovni salon: parcela št. 2035, vložek št. 1545, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
Premoženje iz prvega odstavka tega člena, ki ga ima zavod v upravljanju, je last ustanovitelja in je zavod dolžan z njim ravnati kot dober gospodar.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
18. člen
Sredstva za delo zavoda so, razen premoženja ustanovitelja iz prejšnjega člena, še sredstva, ki jih zavod pridobi:
– iz proračuna ustanovitelja,
– iz državnega proračuna in drugih javnih virov,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z vstopninami
– s sponzorskimi sredstvi, z donacijami, darili in iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
VI. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
19. člen
Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod uporabi le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je ustanovljen.
O namenu uporabe presežka prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
20. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
Zavod upravlja s premičnim premoženjem samostojno, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju Mestnega sveta.
Zavod lahko sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnega premoženja ustanovitelja v najem, nameni le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen ter za investicije.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
21. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
22. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– omogoča finančne in prostorske pogoje za delovanje zavoda v skladu z zakonodajo,
– ugotavlja skladnost strateških načrtov in programov dela zavoda s plani in programi Mestne občine Celje,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembam ali razširitvam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan na zahtevo organa Mestne uprave mestne občine Celje, pristojnega za kulturo, predložiti letni program dela in načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom in na zahtevo ustanovitelja posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
23. člen
Splošni akti zavoda so pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se ureja način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, notranja organizacija in druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda.
Splošni akti morajo biti v skladu z zakonom in tem odlokom.
Splošni akti začnejo veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski zavoda, razen če ni v aktu drugače določeno.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Svet se konstituira najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravljajo nujne naloge obstoječi organi zavoda.
25. člen
Dosedanji direktor opravlja svojo funkcijo do izteka mandata.
26. člen
Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja obstoječi akt v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem odlokom.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve Celje (Uradni list RS, št. 13/98), ki ga je Mestni svet sprejel na seji 12. 1. 1998, in Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve Celje (Uradni list RS, št. 65/00), ki ga je Mestni svet sprejel na seji 27. 6. 2000.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Statut javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve Celje, ki ga je svet zavoda sprejel na seji 29. 11. 2000, razen določb o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda, ki se smiselno uporabijo za prve volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in niso v nasprotju s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi.
28. člen
Direktor poskrbi za vpis tega odloka v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi.
29. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66000-00005/2003
Celje, dne 8. junija 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti