Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3687. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara , stran 10004.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) je Občinski svet občine Žužemberk na 4. izredni seji dne 19. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prepreče in Zafara (Uradni list RS, št. 78/03 – v nadaljnjem besedilu: OdlPUP-1NAS), ki jih je izdelal Topos d.o.o., Dolenjske Toplice. Spremembe in dopolnitve OdlPUP-1NAS se nanašajo na določitev meril in pogojev za gradnjo objektov na novih stavbnih zemljiščih, ki so bila določena z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 82/04).
Kartografski del OdlPUP-2NAS je izdelan v digitalni obliki in izrisan v M 1: 3500.
2. člen
Spremembe in dopolnitve OdlPUP-1NAS se odražajo v kartografskem delu:
– v naselju Žužemberk se dodata dve novi morfološki enoti 050 I/C12 in 050 II/C4, morfološka enota 050 II/D1 pa se razširi,
– v naselju Prapreče se razširi morfološka enota 030 I/A2.
3. člen
2. člen odloka se dopolni tako, da se za zadnjo alineo doda nova alinea z naslednjim besedilom:
»– Dopolnitev strokovnih podlag – poselitev za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Žužemberk ter PUP Občine Žužemberk (Topos d.o.o. Dolenjske Toplice, marec 2004).«
4. člen
44. člen odloka se dopolni tako, da se za drugim odstavkom doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»Morfološka enota 050 I/C12
V morfološki enoti je dovoljena gradnja gospodarskega objekta (kozolca, skednja), katerega oblikovanje naj upošteva značilne arhitekturne elemente (značilni tloris, konstrukcijski elementi, naklon strehe, materiali – les in drugi elementi značilni za ruralno arhitekturo) gospodarskih objektov, ki so značilni za Suho Krajino.«
5. člen
48. člen odloka se dopolni tako, da se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»Morfološka enota 050 II/C4 – rekonstrukcija regionalne ceste
V morfološki enoti je dovoljena rekonstrukcija regionalne ceste, po izvedeni rekonstrukciji pa se prostor med rekonstruirano regionalno cesto in poslovno stanovanjskim objektom, ki je predviden z zazidalnim načrtom za stanovanjsko cono Klek (Uradni list RS, št. 21/04) lahko uporabi za ureditev dodatnih parkirišč in oblikovanje vstopa v stanovanjsko cono.«
6. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
7. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara je stalno na vpogled na sedežu Občine Žužemberk.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2004-1564
Žužemberk, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti