Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3683. Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2003, stran 9997.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet občine Žiri na 8. redni seji dne 18. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2003
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2003.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Žiri za leto 2003 znašajo:
                              v 000 SIT
I.  SKUPAJ PRIHODKI                    630.935
70  DAVČNI PRIHODKI                    308.691
700  Davki na dohodek in dobiček              253.775
703  Davki na premoženje                   39.501
704  Domači davki na blago in storitve            15.415
71  NEDAVČNI PRIHODKI                   111.159
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      30.587
711  Takse in pristojbine                   1.659
712  Denarne kazni                       145
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev          67.977
714  Drugi nedavčni prihodki                 10.792
72  KAPITALSKI PRIHODKI                   6.972
722  Prihodki od prodaje zemljišč
   in neopredmetenih dolgoročnih sredstev          6.972
74  TRANSFERNI PRIHODKI                  204.114
740  Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij               204.114
 
II.  SKUPAJ ODHODKI                     621.338
40  TEKOČI ODHODKI                     184.324
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim            44.367
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost        6.438
402  Izdatki za blago in storitve              129.819
403  Plačila domačih obresti                 3.701
409  Rezerve                           –
41  TEKOČI TRANSFERI                    205.946
410  Subvencije                        8.121
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom        115.697
412  Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                      32.773
413  Drugi tekoči domači transferi              49.355
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                 206.619
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev           206.619
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                 24.449
430  Investicijski transferi                 24.449
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
   (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)                9.597
3. člen
Račun finančnih terjatev in naložb v letu 2002 obsega:
                               v 000 SIT
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV                      –
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                            –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)                 –
4. člen
Račun financiranja v letu 2002 obsega:
                               v 000 SIT
VII.  ZADOLŽEVANJE                         –
VIII. ODPLAČILA DOLGA                     3.445
55   ODPLAČILA DOLGA                     7.086
550  Odplačila dolga                     7.086
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
    NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)     2.511
X.   NETO FINANCIRANJE
    (VI. + VII. – VIII. – IX = – III.)           –9.597
XI.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
    OB KONCU PRETEKLEGA LETA                 4.608
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in bilanca stanja Občine Žiri za leto 2003 so sestavni del tega odloka.
6. člen
Stanje sredstev na računih Občine Žiri konec leta 2003 znaša 9,178.475,38 SIT, od tega znašajo sredstva rezerv za naravne nesreče 4,200.000 SIT. Ostanek sredstev na računih konec leta 2003 v višini 4,978.478,38 SIT je sestavni del proračuna za leto 2004.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 414-01-4/2004
Žiri, dne 18. maja 2004.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti