Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3672. Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Trebnje, stran 9980.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 12. seji dne 7. 7. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o podeljevanju štipendij Občine Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in kriterije za podeljevanje štipendij, višino štipendije, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja, ki jih podeljuje Občina Trebnje.
2. člen
Občina Trebnje podeljuje štipendije za dijake in študente Občine Trebnje, razen za tiste, ki imajo možnost pridobiti štipendijo po Pravilniku o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 35/03).
Štipendije Občine Trebnje so celoletne in se dijakom izplačujejo od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta, dijakom 4. letnika pa do 30. junija tekočega leta. Študentom se štipendije izplačujejo od 1. oktobra tekočega leta do 30. septembra naslednjega leta.
Štipendisti, ki prejemajo štipendijo na osnovi tega pravilnika imajo možnost, da se v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu ponovno prijavijo na razpis.
3. člen
Sredstva za izplačilo štipendij zagotavlja Občina Trebnje v okviru vsakoletnega proračuna. Finančna sredstva prispevajo tudi donatorji, s katerimi se sklene donatorska pogodba.
4. člen
Pravico do štipendije po tem pravilniku lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne, srednje tehniške in strokovne šole, program gimnazije in študenti višješolskega, visokošolskega in univerzitetnega študija. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima stalno prebivališče v Občini Trebnje,
– da ima status rednega študenta oziroma status dijaka,
– da je v preteklem šolskem letu dosegel najmanj prav dober šolski uspeh – učenci, vajenci in dijaki oziroma najmanj povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti,
– da je njegovo izobraževanje neprekinjeno in redno,
– da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, ni lastnik ali solastnik podjetja in ne prejema druge štipendije v Republiki Sloveniji.
II. POSTOPEK IN KRITERIJI ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
5. člen
Sklep o razpisu štipendij Občine Trebnje sprejme županja Občine Trebnje.
6. člen
Štipendije po tem pravilniku se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi po sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto oziroma najkasneje 30 dni pred začetkom novega šolskega leta, zaključi pa se najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja vlog.
Postopek javnega razpisa za dodelitev štipendij izvaja občinska uprava v skladu z določili tega pravilnika.
7. člen
Javni razpis za dodelitev štipendij mora vsebovati podatke o razpisanih štipendijah, pogoje in merila za pridobitev štipendije, zahtevano dokumentacijo in rok za vložitev prijave na javni razpis.
8. člen
Prijava na javni razpis obsega:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega programa,
– predstavitev in utemeljitev izbora šole oziroma univerze,
– dokazilo o doseženem učnem uspehu v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni oceni predhodnega študijskega leta,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o stalnem prebivališču v Občini Trebnje,
– podpisano izjavo kandidata, da ne prejema druge štipendije, v primeru nepolnoletnosti kandidata pa mora biti izjava podpisana tudi s strani staršev oziroma skrbnikov,
– podpisana izjava, da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, ni lastnik ali solastnik podjetja in ne prejema druge štipendije v Republiki Sloveniji,
– izjava, da bo v primeru enakih pogojev na zahtevo štipenditorja dostavil podatke o socialnem stanju družine.
9. člen
Kriteriji za dodelitev štipendije so:
– boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata;
– mnenje Zavoda RS za zaposlovanje glede deficitarnosti smeri študija oziroma srednješolskega izobraževanja na trgu delovne sile na območju Občine Trebnje;
– na podlagi pridobljenega mnenja se upošteva višji letnik v določenem deficitarnem profilu;
– ob enakih pogojih ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana.
10. člen
Pri ugotavljanju dohodka na družinskega člana bo kandidat naknadno pozvan k dopolnitvi svoje vloge.
Dohodek na družinskega člana po tem pravilniku je vsota vseh bruto dohodkov in osebnih prejemkov, ugotovljenih v odločbah o odmeri dohodnine, izdanim družinskim članom kandidatove družine v preteklem koledarskem letu in so viri dohodnine, kot tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, prejeti v obdobju preteklega koledarskega leta, razen:
– dodatka za pomoč, postrežbo in varstvenega dodatka;
– dohodkov, ki jih prejema oseba za oskrbo otroka v rejniški družini (materialni stroški za rejenca);
– prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini;
– štipendij;
– otroškega dodatka;
– pomoči ob rojstvu otroka;
– dodatka za nego otroka;
– sredstev, namenjenih odpravi posledic elementarne nesreče.
V dohodek družine po tem pravilniku se upoštevajo preživnine do katere so upravičeni družinski člani v višini izvršljivega pravnega naslova in prejete pokojnine. Preživnina se v dohodek družine ne upošteva le v primeru, ko se v vlogi dokaže, da je upravičenec ne prejema.
Izplačane preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova, ki jih izplača posamezni družinski član, se pri ugotavljanju letnega dohodka družine, odštejejo.
Kot dohodek od kmetijstva se šteje katastrski dohodek iz preteklega leta, brez upoštevanj znižanj in olajšav, ugotovljen v letnem obvestilu davčne uprave o višini katastrskega dohodka, pomnožen s faktorjem za preračun katastrskega dohodka, določenim s predpisom za upoštevanje dohodka iz kmetijstva za pridobitev pravice do socialno varstvenih dajatev in pomoči. Če dohodek od kmetijstva ustvarja več oseb, solastnikov, uporabnikov ali uživalcev zemljišča, ki sestavljajo eno samo gospodinjstvo, kot je to določeno v 24. členu zakona o dohodnini, se v dohodek vlagateljeve družine všteva sorazmerni del katastrskega dohodka, glede na število članov družine.
Kot dohodek iz dejavnosti se šteje dobiček, ugotovljen z odločbo o odmeri davka od dohodka iz dejavnosti, brez upoštevanja znižanj in olajšav, povečan za obračunane obvezne prispevke za socialno varnost zavezanca. Samostojnim ustvarjalcem na področju kulture, ki jim je priznana pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, se dohodek poveča za plačane prispevke iz državnega proračuna.
Dohodek in prejemek, pri katerem je v skladu z zakonom o dohodnini osnova za davek lahko zmanjšana za normirane stroške, se kot bruto dohodek oziroma prejemek po tem pravilniku upošteva višina davčne osnove, določena v odločbi o odmeri dohodnine.
11. člen
Za člane družine kandidata po tem pravilniku štejejo:
– oče, mati, ali zakonec oziroma oseba, ki živi z enim od staršev v življenjski skupnosti, ki je v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, najmanj eno koledarsko leto pred vložitvijo vloge za uveljavitev pravice do štipendije, kakor tudi otroci kandidata,
– otroci, posvojenci oziroma pastorki, ki so jih kandidatovi starši dolžni preživljati, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,
– stari starši, posvojitelji, očim ali mačeha oziroma vnuki kandidatovih staršev, če so jih ti dolžni preživljati po predpisih iz prejšnje alinee,
– otroci oziroma posvojenci vzdrževalcev tudi po 18. letu starosti, če se izobražujejo v javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle oziroma so prijavljeni pri zavodu kot brezposelne osebe, ki iščejo prvo zaposlitev in živijo z vzdrževalci v skupnem gospodinjstvu ter nimajo lasnih sredstev za preživljanje.
Število družinskih članov se upošteva po stanju v času oddajanje vloge za uveljavitev pravice do štipendije.
12. člen
Število štipendij se vsakoletno določi v javnem razpisu za posamezno šolsko leto glede na razpoložljiva finančna sredstva.
Višina dodeljene štipendije je za posamezno šolsko oziroma študijsko leto fiksna in se določi glede na zagotovljena sredstva v proračunu z javnim razpisom.
Štipendija se izplača najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
13. člen
Postopek javnega razpisa vodi komisija za štipendiranje, ki jo imenuje občinski svet na predlog župan(a)-je. Komisija ima štiri člane in predsednika v naslednji sestavi:
1. predstavnik Obrtne zbornice,
2. predstavnik Gospodarske zbornice,
3. predstavnik negospodarstva,
4. predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje, Območne enota Trebnje,
5. predstavnik lokalne študentske organizacije – KŠOT.
Komisija izmed svojih članov na njeni prvi seji izvoli predsednika. Mandat komisije je vezan na mandat župan(a)-je.
Strokovne in administrativno tehnične naloge, ki izhajajo iz tega pravilnika, opravlja Oddelek za družbene dejavnosti Občine Trebnje, pri čemer upošteva navodila in sklepe Komisije za štipendiranje.
14. člen
Naloge komisije so:
– priprava vsebine javnega razpisa in objava,
– obravnava vlog, priprava poročila ter predloga kandidatov za pridobitev štipendije,
– podaja mnenje glede prispelih pritožb zoper izdane odločbe o podelitvi štipendij,
– priprava predloga o prenehanju pravice do štipendije posameznemu kandidatu,
– pripravlja predloge sprememb pravilnika in kriterijev za dodelitev štipendij.
15. člen
Komisija obravnava popolne, ustrezno dokumentirane in v razpisnem roku prispele vloge. Na osnovi prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter na osnovi določenih meril in kriterijev iz 9. člena tega pravilnika, pripravi poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Trebnje.
V primeru, da komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, se kandidata pozove k njeni dopolnitvi in se mu določi 5-dnevni rok za dopolnitev njegove vloge.
Če prosilec v tem roku ne dopolni prijave, se prijava zavrže. Sklep o tem se pošlje prosilcu v 8 dneh po preteku roka za dopolnitev prijave. Zoper sklep o zavržbi ni pritožbe.
16. člen
O podelitvi štipendij Občine Trebnje odloča na predlog komisije za štipendiranje Občinska uprava občine Trebnje z odločbo. Odločba je posredovana vsakemu kandidatu, ki se je javil na javni razpis.
Kandidat ima pravico v osmih dneh od prejema odločbe zoper odločitev občinske uprave vložiti pritožbo. O pritožbi odloča župan(ja), najkasneje v roku enega meseca. Odločba župana(je) zoper pritožbo je dokončna.
Po pravnomočnosti odločbe se s štipendistom sklene pogodbo o štipendiranju.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA
17. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Trebnje kot štipenditorjem in štipendistom se podrobneje uredijo s pisno pogodbo o štipendiranju in v skladu z določili tega pravilnika. Pogodbo o štipendiranju podpišeta župan(ja) in štipendist. V primeru, da štipendist še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati: višino štipendije, čas prejemanja štipendije, opredelitev izobraževalnega programa in opredelitev pravic in obveznosti štipenditorja in štipendista.
18. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti prejete zneske štipendije skupaj z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite, če:
– po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
– ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik in ne posreduje dokazila najkasneje do 15. septembra dijak oziroma do 15. oktobra študent, o opravljenem letniku za katerega mu je bila dodeljena štipendija,
– navaja neresnične podatke,
– sklene pogodbo z drugim štipenditorjem, se zaposli, opravlja dejavnost ali pridobi status zasebnika ali samostojnega podjetnika.
Štipendist je dolžan vsako spremembo, ki vpliva na prejemanje štipendije, sporočiti štipenditorju najkasneje v roku 15 dni od nastanka razloga.
19. člen
Štipendista, ki prekine izobraževanje ali ga ne konča v roku zaradi objektivnih razlogov (težki ekonomsko socialni pogoji, težja bolezen, invalidnost) se na njegovo prošnjo lahko delno ali v celoti oprosti vračila štipendije. V izjemnih primerih se lahko odloži vračilo štipendije ali omogoči obročno vračanje štipendije.
O oprostitvi vračila štipendije ali morebitnem odlogu vračila štipendije odloči župan-ja na predlog komisije za štipendiranje.
20. člen
Štipendist je dolžan ob zaključku šolskega leta poročati o učnih, študijskih in drugih uspehih, občinska uprava pa je dolžna z njim vzdrževati stalne stike, se seznanjati z morebitnimi problemi pri opravljanju njegovih študijskih obveznosti in mu v okviru svojih pristojnosti nuditi potrebno pomoč.
IV. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Trebnje in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 60400-00001/2004
Trebnje, dne 8. julija 2004.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti