Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3657. Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnih linijskih prevozov in posebnih linijskih prevozov na območju Občine Dol pri Ljubljani, stran 9956.

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01 in 76/03) in v skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Dol pri Ljubljani ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 12. seji dne 26. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnih linijskih prevozov in posebnih linijskih prevozov na območju Občine Dol pri Ljubljani
1. člen
S tem odlokom se opredeljuje dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe in splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe ter druge pogoje za opravljanje dejavnosti.
2. člen
Opravljanje javnih linijskih prevozov in posebnih linijskih prevozov ki so predmet podelitve koncesije po tem odloku, se na območju Občine Dol pri Ljubljani izvaja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba.
3. člen
Opravljanje javnih linijskih prevozov in posebnih linijskih prevozov, ki so predmet podelitve koncesije po tem odloku, obsega:
– izvajanje javnega prevoza znotraj območij naselij občine, ki se izvaja po določenih avtobusnih linijah,
– opravljanje avtobusnih prevozov učencev za potrebe osnovnih šol v Občini Dol pri Ljubljani,
– zagotavljanje uporabe javnih prevoznih storitev vsem uporabnikom pod enakimi splošnimi pogoji.
4. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba in da ima opravljanje dejavnosti javnega potniškega prevoza vpisano v sodni register,
– da ima reference na področju opravljanja koncesionirane dejavnosti,
– da ima licenco za opravljanje javnega avtobusnega prevoza potnikov po zakonu o prevozih v cestnem prometu,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri za racionalno izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– da je lastnik ali da razpolaga z večjim številom vozil, primernih za javne potniške prevoze ter da razpolaga z licencami za vozila, s katerimi bo opravljal koncesionalno dejavnost,
– da ima lastna ali s pogodbo zagotovljena parkirišča za svoje avtobuse in prostore za vzdrževanje vozil.
Kandidat za koncesionarja izkaže izpolnjevanje pogojev z ustreznimi listinami ali priporočili o dosedanjih izkušnjah in referencah na tem področju.
5. člen
Koncedent (v nadaljnjem besedilu: občina) pridobi koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. O javnem razpisu za podelitev koncesije odloča župan s sklepom, s katerim tudi določi natančne razpisne pogoje.
Koncesija je neodplačna.
6. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas do 10 let.
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Doba trajanja koncesije se določi na podlagi rezultatov javnega razpisa, predvsem pogojev s strani ponudnikov za koncesionarja. Koncesijska pogodba se po njenem poteku po sporazumu strank lahko podaljša z aneksom.
Koncesionar ima pri ponovnem sklepanju pogodbe o koncesiji prednost pod enakimi pogoji.
7. člen
Javna dobrina, ki se s predmetno službo zagotavlja, je kvalitetno in neprekinjeno opravljanje prevozov potnikov v javnih linijskih prevozih in posebnih linijskih prevozih.
Uporaba javne dobrine, ki jo nudi gospodarska javna služba, za uporabnike ni obvezna.
8. člen
Avtobusne linije iz 3. člena tega odloka so:
– šolski prevozi za prevoz učencev osnovnih šol v Občini Dol pri Ljubljani,
– potniški prevozi na relacijah določenih z voznim redom, ki ga letno predloži v potrditev županu.
Nove avtobusne linije ali spremembe obstoječih avtobusnih linij določi na predlog pristojne strokovne službe občine ali koncesionarja župan s sklepom.
Način oblikovanja in spreminjanja voznih redov se določi s koncesijsko pogodbo.
9. člen
Občina bo koncesionarju podelila naslednja javna pooblastila:
– izključno pravico opravljanja koncesionirane dejavnosti za čas trajanja koncesijske pogodbe na pogodbeno določenem območju,
– pravico uporabe postajališč, ki so v njegovi lasti.
10. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja za uporabnike kontinuirano in kvalitetno izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– da upošteva strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega programa na republiko in usmeritev občine,
– da pri opravljanju koncesioniranih storitev dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative in da upošteva cene, ki jih oblikuje oziroma določa občina v skladu s postopkom, ki ga določa zakon oziroma akt lokalne skupnosti.
11. člen
Višina izhodiščnih tarif je določena s koncesijsko pogodbo in se ob izpolnitvi pogojev iz koncesijske pogodbe spreminja s sklepom Občinskega sveta občine Dol pri Ljubljani na predlog koncesionarja.
Pri oblikovanju in spreminjanju tarif za javne linijske prevoze v Občini Dol pri Ljubljani se upoštevajo tudi veljavne tarife odbora za cestni potniški promet pri Združenju prometa in zvez Gospodarske zbornice Republike Slovenije.
Cene voznih kart se lahko tudi subvencionirajo, za kar je potrebno sprejeti ustrezen akt, s katerim se določita višina in vir subvencij. Višina subvencij se oblikuje na podlagi obrazloženega predloga koncesionarja.
V primeru, da ni zagotovljeno subvencioniranje cen voznih kart avtobusnih linij, se lahko take linije ukinejo s soglasjem občine.
Občina subvencionira cene posebnih linijskih prevozov. Višina, vir in način subvencioniranja se opredelijo v koncesijski pogodbi.
12. člen
Koncesionar koncesije ne more prenesti na druge osebe.
Koncesionar ima pravico, da za izvajanje posameznih aktivnosti pri opravljanju javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, vendar mora v odnosu do občine in uporabnikov ter javnosti v zvezi s tem nastopati v svojem imenu.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe izvaja občina.
Občina za posamezna strokovna in druga opravila lahko pooblasti pristojne institucije.
14. člen
Organom, pooblaščenim za nadzor, mora koncesionar omogočiti odrejeni nadzor.
15. člen
Občina lahko izvrši nadzor kadarkoli, vendar s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom pristojnega organa. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in občine.
16. člen
Občina lahko zaradi utemeljenih razlogov izvrši tudi nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega člena.
17. člen
Koncesionar je dolžan izvajati trajno notranjo kontrolo med izvajanjem predpisanih zdravstvenih, delovnih in drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati vozniki, potrebnih za varno upravljanje z vozilom, nad predpisanimi pogoji glede vozil in izvajanjem drugih predpisanih ukrepov, od katerih je odvisna varnost cestnega prometa.
Koncesionar je odgovoren za svoje delavce in mora v primerih kršitev ukrepati.
18. člen
Koncesionar mora na zahtevo občine predložiti poročila o stanju stvari, opravljenih in potrebnih vzdrževalnih delih in drugih potrebnih investicijah v infrastrukturo, samoiniciativno pa lahko v teh in tudi v vseh drugih primerih.
19. člen
Koncesijska pogodba preneha s pretekom obdobja, za katerega je bila sklenjena, z odpovedjo ene ali druge stranke, s sporazumnim razdrtjem ali z odvzemom koncesije.
Prenehanje koncesijske pogodbe ne sme prizadeti pravic uporabnikov do nemotene kontinuirane uporabe storitev koncesionirane dejavnosti.
20. člen
Koncesijska pogodba preneha na podlagi odpovedi koncesionarja, če jo sporoči v pisni obliki z obrazložitvijo in s postavitvijo odpovednega roka, ki ne sme biti krajši od enega leta.
21. člen
Stranki se sporazumeta za razdrtje v primeru, da soglasno ugotovita, da zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin opravljanje dejavnosti kot javne službe ni umestno ali da je opravljanje dejavnosti pod pogoji iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
Načelne okvire in razmerja za primer razdrtja se določi s koncesijsko pogodbo, konkretna razmerja pa sporazumno z aktom o razdrtju.
22. člen
Občina lahko koncesionarju odvzame koncesijo v primeru hudih kršitev koncesijske pogodbe ali drugih ponavljajočih se ali neopravljenih koncesionarjevih nalog.
Ob odvzemu koncesije je občina dolžna koncesionarju v dveh letih po odvzemu zagotoviti povrnitev ocenjenih neamortiziranih vlaganj v objekte in vozila, ki jih ni mogoče brez posledic za kontinuirano opravljanje storitev službe in v interesu potnikov vrniti koncesionarju v naravi.
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi utemeljevale odvzem, prišlo do višje sile.
23. člen
Hude kršitve koncesijske pogodbe so:
– nepravočasen začetek izvajanja koncesije glede na rok, določen s koncesijsko pogodbo,
– izpad opravljanja storitev javne službe v obdobju, daljšem od treh dni v celoti ali na katerikoli liniji po krivdi koncesionarja.
24. člen
Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi katerih je možen odvzem koncesije so:
– neupravičeno odklanjanje opravljanja prevoza zainteresiranim potnikom,
– tehnično neustrezna kvaliteta vozil.
Odvzem koncesije v primerih iz prvega odstavka je možen, če je občina na konkretno kršitev koncesionarja predhodno pisno opozorila, mu postavila rok za odpravo morebitnih posledic kršitev in mu pri tem zagrozila z odvzemom koncesije.
25. člen
Kot višja sila so opredeljene izredne nepredvidene okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje strank.
Za višjo silo štejejo zlasti požari, potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke (razen pri koncesionarju), vojna ali ukrepi oblasti, pri čemer pride ali do hudih poškodb poslovnih prostorov in vozil ali do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, pri katerih izvajanje službe delno ali v celoti ni možno na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju službe v pogojih višje sile.
Koncesionar mora o prekinitvi prevoza obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja takoj, ko nastopijo okoliščine, ki so povzročile prekinitev, istočasno pa tudi občino.
26. člen
Za škodo, ki jo zaradi izvajanja ali pri izvajanju službe povzročijo koncesionar ali pri njem zaposleni delavci ali pogodbeni podizvajalci občini, uporabnikom ali tretjim osebam, je odgovoren koncesionar po pravilih, ki urejajo odgovornost podjetij oziroma družb.
27. člen
Javni razpis za prvo podelitev koncesije mora biti objavljen najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34401-1/2004
Dol pri Ljubljani, dne 26. maja 2004.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti