Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3684. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2004, stran 9998.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 16. člena statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) in Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2004 (Uradni list RS, št. 35/03) je Občinski svet občine Žiri na 9. redni seji dne 22. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2004
1. člen
V odloku o proračunu Občine Žiri za leto 2004 (Uradni list RS, št. 35/03) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                           v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / Podskupina kontov / Proračun leta 2003
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              675.486
70   DAVČNI PRIHODKI                    320.078
    700 Davki na dohodek in dobiček            270.142
    703 Davki na premoženje                 39.953
    704 Domači davki na blago in storitve          9.983
71   NEDAVČNI PRIHODKI                   115.827
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                      19.300
    711 Takse in pristojbine                 2.211
    712 Denarne kazni                      89
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        71.827
    714 Drugi nedavčni prihodki               22.400
72   KAPITALSKI PRIHODKI                   39.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        6.500
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr.
    dolgor. sredstev                    32.500
73   PREJETE DONACIJE                       –
    730 Prejete donacije iz domačih virov            –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                  200.581
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij               200.581
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               668.213
40   TEKOČI ODHODKI                     200.728
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          54.164
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      6.600
    402 Izdatki za blago in storitve            134.199
    403 Plačila domačih obresti               5.265
    409 Rezerve                        500
41   TEKOČI TRANSFERI                    249.857
    410 Subvencije                     10.931
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                   141.476
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                      31.668
    413 Drugi tekoči domači transferi            65.782
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                 119.610
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         119.610
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                 98.019
    430 Investicijski transferi               98.019
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)               7.273
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                  –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                 100
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV                        100
    441 Povečanje drugih finančnih naložb           100
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)            –100
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                       –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   7.173
55   ODPLAČILA DOLGA                     7.173
    550 Odplačila domačega dolga               7.173
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                   7.173
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)                –
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                  –100
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, in posebni del ter načrt razvojnih programov, so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-01-3/2004
Žiri, dne 22. junija 2004.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti