Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3662. Akt o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., stran 9961.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00 in 82/01), 16. člena Statuta Občine Dobrova – Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99), 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo), 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01), 7. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01 in 3/03), 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95, 82/98 in 69/04), 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 15/99, 30/01 in 93/01, Uradno glasilo občine št. 6/03) in v skladu s četrtim in petim odstavkom 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02 in 108/03 – odl. US), so Mestni svet mestne občine Ljubljana, na 25. izredni seji dne 24. 5. 2004, Občinski svet občine Brezovica na 15. seji dne 30. 6. 2004, Občinski svet občine Dobrova – Polhov Gradec na 13. seji dne 16. 6. 2004, Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 5. izredni seji dne 9. 6. 2004, Občinski svet občine Horjul na 16. seji dne 8. 7. 2004, Občinski svet občine Ig na 13. redni seji dne 16. 6. 2004, Občinski svet občine Medvode na 17. seji dne 22. 6. 2004, Občinski svet občine Škofljica na 2. izredni seji dne 17. 6. 2004 in Občinski svet občine Velike Lašče na 14. seji dne 15. 7. 2004 sprejeli
A K T
o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.
1. člen
(ustanoviteljske pravice)
Mesto Ljubljana je s Sklepom o ustanovitvi javnega holdinga mestnih javnih podjetij (Uradni list RS, št. 37/94, 62/94, 64/94 in 75/94) ustanoviteljske pravice, ki jih ima mesto po zakonu in na podlagi lastnine sredstev holdinga, v celoti odstopilo na holding in njegove organe.
Mesto Ljubljana je, na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), pridobilo naslednje ustanoviteljske pravice v razmerju do javnih podjetij, povezanih v javni holding mestnih javnih podjetij, ki so na njegovem območju izvajala obvezne in izbirne gospodarske javne službe:
– določanje posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb ter za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odločanje o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– sprejemanje poslovnih poročil, obračunov in zaključnih računov javnih podjetij,
– imenovanje in razreševanje direktorjev javnih podjetij.
2. člen
(pravno nasledstvo ustanoviteljskih pravic)
Pravne naslednice ustanoviteljskih pravic Mesta Ljubljana iz prejšnjega člena so Mestna občina Ljubljana in občine Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice (v nadaljnjem besedilu: občine), ki so bile ustanovljene na območju Mesta Ljubljana z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98, 75/98 in 52/02) v skladu s svojimi pristojnostmi na področju zagotavljanja gospodarskih javnih služb in glede na območje, na katerem se izvajajo gospodarske javne službe. Občina Vodice je leta 2001 svoj poslovni delež prenesla na Mestno občino Ljubljana (notarski zapis pogodbe o prenosu poslovnega deleža opr. št. 994/01 z dne 12. 6. 2001).
Občine iz prejšnjega odstavka, na podlagi zakona in ustanovitvenih aktov, prevzamejo izvrševanje ustanoviteljskih pravic v naslednjih javnih podjetjih: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o, Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Snaga Javno podjetje, d.o.o., Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o., Parkirišča Javno podjetje, d.o.o. in Žale Javno podjetje, d.o.o.
3. člen
(ustanovitev skupnega organa občin)
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v javnih podjetjih iz drugega odstavka prejšnjega člena in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb, mestni in občinski sveti ustanovijo skupni organ občin.
Ime skupnega organa občin je Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev).
Sedež Sveta ustanoviteljev je v Ljubljani, Mestni trg 1.
4. člen
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljev)
Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin.
Župani izmed sebe izvolijo predsednika Sveta ustanoviteljev, ki tudi predstavlja Svet ustanoviteljev, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja.
Svet ustanoviteljev dela na sejah.
Seje Sveta ustanoviteljev potekajo na kraju, ki se ga določi na ustanovni seji Sveta ustanoviteljev.
Svet ustanoviteljev sprejme poslovnik o delu sveta z 92 odstotno večino glasov.
5. člen
(število glasov članov Sveta ustanoviteljev)
Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev naslednji odstotek glasov:
– župan Mestne občine Ljubljana: 85,10% glasov,
– župan Občine Medvode: 3,84% glasov,
– župan Občine Brezovica: 2,76% glasov,
– župan Občine Dobrova – Polhov Gradec: 2,16% glasov,
– župan Občine Ig: 1,83% glasov,
– župan Občine Škofljica: 1,80% glasov,
– župan Občine Dol pri Ljubljani: 1,26% glasov,
– župan Občine Horjul: 0,86% glasov,
– župan Občine Velike Lašče: 0,39% glasov.
6. člen
(pristojnosti Sveta ustanoviteljev)
Svet ustanoviteljev ima v okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic občin naslednje pristojnosti:
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki jih zagotavljajo javna podjetja, če se le-te ne sprejemajo v obliki odloka,
– sprejema poslovna poročila, obračune in zaključne račune javnih podjetij,
– daje soglasje k nakupu oziroma odprodaji poslovnega deleža v drugi družbi,
– daje soglasje za najemanje kreditov in drugo zadolževanje ki je nad 5% vrednosti osnovnega kapitala javnega podjetja,
– daje soglasje za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5% vrednosti osnovnega kapitala javnega podjetja,
– sprejema poslovni načrt javnih podjetij,
– imenuje in razrešuje direktorje javnih podjetij.
Mestni svet in občinski sveti lahko pooblastijo župane o načinu odločanja na sejah Sveta ustanoviteljev s posebnim sklepom.
7. člen
(način sprejemanja odločitev)
Svet ustanoviteljev na svojih sejah sprejema odločitve z navadno večino glasov županov.
Za odločanje o zadevah v peti alinei 6. člena Svet ustanoviteljev odloča s soglasjem vseh županov.
Za odločanje o sprejemu poslovnega načrta, poslovnega poročila, obračunu in zaključnem računu javnega podjetja, Svet ustanoviteljev odloča z 92 odstotno večino glasov.
8. člen
(usklajevanje odločitev)
Svet ustanoviteljev usklajuje predloge predpisov in drugih odločitev, ki jih v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb na podlagi zakona in tega akta sprejemajo organi občin tako, da doseže soglasje članov sveta glede vsebine posameznih predpisov oziroma odločitev.
Svet ustanoviteljev usklajena besedila predpisov in drugih odločitev posreduje v sprejem pristojnim organom občin.
9. člen
(strokovne in administrativne naloge)
Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe Sveta ustanoviteljev opravlja Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, če ni s poslovnikom ali sklepom Sveta ustanoviteljev drugače določeno.
10. člen
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljev)
Sredstva za delovanje Sveta ustanoviteljev zagotavljajo občine v razmerju glasov članov Sveta ustanoviteljev v skladu s finančnim načrtom, ki ga za posamezno proračunsko leto sprejme Svet ustanoviteljev na podlagi poslovnika Sveta ustanoviteljev.
Stroške, ki so povezani z izvajanjem strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za potrebe Sveta ustanoviteljev, zagotavlja Mestna občina Ljubljana, oziroma organ, ki je zadolžen za opravljanje teh nalog.
11. člen
(poročanje Sveta ustanoviteljev)
Svet ustanoviteljev o svojem delu najmanj enkrat letno oziroma na posebno zahtevo poroča mestnemu svetu oziroma občinskim svetom, poročevalec pa je vsak župan na mestnem oziroma občinskih svetih.
Svet ustanoviteljev o svojih odločitvah redno in sproti obvešča direktorje in organe javnih podjetij in holdinga.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin, ki so jih v razmerju do javnih podjetij izvrševali organi Holdinga Ljubljana d.o.o..
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo veljati:
– 11. in 18. člen Sklepa o ustanovitvi javnega holdinga mestnih javnih podjetij (Uradni list RS, št. 37/94, 62/94, 64/94 in 75/94),
– 18. člen Sklepa o preoblikovanju Javnega podjetja Ljubljanske tržnice (Uradni list RS, št. 37/94 in 64/94),
– 18. člen Sklepa o preoblikovanju Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija (Uradni list RS, št. 37/94 in 64/94),
– 18. člen Sklepa o preoblikovanju Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet (Uradni list RS, št. 37/94 in 64/94),
– 18. člen Sklepa o preoblikovanju Javnega podjetja Energetika Ljubljana (Uradni list RS, št. 37/94 in 64/94),
– 19. člen Sklepa o preoblikovanju Javnega podjetja Snaga (Uradni list RS, št. 75/94),
– 19. člen Sklepa o preoblikovanju Javnega podjetja Parkirišča (Uradni list RS, št. 75/94),
– 19. člen Sklepa o preoblikovanju Javnega podjetja Žale (Uradni list RS, št. 75/94).
V skladu z določbami tega akta se ustrezno uskladi družbena pogodba o ustanovitvi holdinga z dne 14. 6. 2001.
13. člen
Po sprejemu na seji mestnega sveta in vseh občinskih svetih objavi županja Mestne občine Ljubljana ta akt v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Županja
Mestne občina Ljubljana
Danica Simšič l. r.
 
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.
 
Župan
Občine Dobrova Polhov Gradec
Lovro Mrak l. r.
 
Župan
Občina Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.
 
Župan
Občine Horjul
Daniel Fortuna l. r.
 
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l. r.
 
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.
 
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.
 
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti