Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3644. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice, stran 9925.

Na podlagi 12. in 23. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/97, 74/98 in 59/99 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 12. redni seji dne 28. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice (Uradni list RS, št. 27/94, dopolnitve Uradni list RS, 74/97, 69/01, 4/02, 36/02), ki jih je izdelal projektivni biro Region d.o.o. Brežice pod št. 2176/U2001 in so sestavni del tega odloka. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na »Pošto Brežice«.
Meja območja sprememb in dopolnitev poteka po naslednjih parcelah: 561, 562, 563, 564, 565, 566, 573, 574, 557, 520/1 k.o. Brežice.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namembnosti in spremembo zazidalne zasnove »del kareja F« –Pošta Brežice.
Za preostali del veljajo še naprej določila odloka navedenega v 1. členu tega odloka.
Za območje sprememb, ki ga obravnava ta odlok, se lahko smiselno uporabi določila odloka navedenega v 1. členu tega odloka, kolikor ni v tem odloku drugače navedeno.
3. člen
(spremembe in dopolnitve)
V 6. členu se doda odstavek, ki glasi:
V »delu kareja F« – Pošta Brežice so dopustni naslednji posegi v prostor:
– odstranitev zapuščenega gospodarskega poslopja, odstranitev grmovja, dreves ob trasi obzidja,
– ureditev dela Ulice stare pravde in Kržičnikove ulice (razširitev cestišča, ureditev pločnikov in kolesarskih poti, zasaditev drevoreda in obcestnih zelenic),
– izvedba vhodnega platoja z novim objektom za potrebe pošte Brežice,
– ureditev parkirnih prostorov za potrebe pošte Brežice (parkovna ureditev), ločeno obiskovalci in zaposleni,
– ureditev okolice objekta pošte Brežice v celoti,
– ureditev dostopov oziroma dovozov do objekta – ločeno obiskovalci, zaposleni, dostava,
– ureditev povezovalnih pešpoti,
– ureditev komunalne in elektroenergetske infrastrukture.
V 47. členu se doda odstavek, ki glasi:
V »delu kareja F« – Pošta Brežice se parkovno uredi parkirišče za potrebe Pošte Brežice.
Črta se tekst 50. člena.
V 75. členu se v drugem stavku, za besedo »dvorišče« črta preostali tekst do naslednjega odstavka.
V 75. členu se doda odstavek, ki glasi:
V »delu kareja F« – Pošta Brežice se izvede objekt Pošte Brežice horizontalnega gabarita 20 x 28 m (±10%) in vertikalnega gabarita K + P + Po – brez kolenčnega zidu. Konstrukcija je klasična; AB skeletna. simetrična dvokapnica naklona ca. 40-45° formira zasnovo v obliki črke U, brez zatrepov, kritina je opečna. Zunanji rob streh naj sopada z zunanjim robom objekta. Vmesni prostor med tremi trakti se lahko uredi kot nadkrit atrij. Dovoljena je izvedba strešnih oken oziroma frčad in sicer samo na mestih, kjer to izjemno zahteva funkcija.
Pri oblikovanju fasad je potrebno akceptirati kvalitetne arhitekturne elemente v Brežicah. Dovoljena je uporaba sodobnih materialov.
Gradbena linija novega objekta sledi gradbeni liniji objekta Trgovske šole, vzporedno s potekom Kržičnikove ulice in vzporedno s potekom obzidja, vendar z odmikom min. 4 m.
Objekt je lociran na platoju – med dvema prometnicama (Ulica stare pravde in Kržičnikovo ulico), kar omogoča kvalitetne dostope do objekta.
Uredijo se dostopi, dovozi in parkirni prostori ločeno za obiskovalce, zaposlene in dostavo.
Uredita se obe obodni ulici, definirajo se dostopi, dovozi in parkirne površine, ločeno za obiskovalce, zaposlene in dostavo.
Objekt in ureditev okolice morata biti celota prilagojena obstoječemu terenu ter usklajena z obstoječimi višinskimi razlikami na način, da so prehodi tekoči in postopni.
V 99. členu se za prvim odstavkom osnovnega odloka doda novi odstavek, ki glasi:
Od Bizeljske ceste do Križičnikove ulice se Ulica stare pravde uredi kot dvosmerna z obojestranskim pločnikom in enostranskim drevoredom.
V 99. členu se v drugem odstavku osnovnega odloka briše »od Bizeljske ceste » in nadomesti z »od Križičnikove ulice«
V 99. členu se v četrtem odstavku osnovnega odloka za besedo »minimalno« briše »2.0 m« in nadomesti z »1.2m«
V 99. členu se za zadnjim odstavkom doda novi odstavek, ki glasi:
V »delu kareja F« – Pošta Brežice so pogoji za prometno urejanje naslednji: Dovozi oziroma dostopi do obravnavanega območja so možni z obstoječih ulic in sicer zaposleni s Kržičnikove ulice, obiskovalci in dostava z Ulice stare pravde. Za potrebe pošte Brežice je obe obcestni ulici potrebno preurediti (širitev cestišča za dvosmerni promet, ureditev potrebnih uvozov, ureditev površin za pešce in kolesarje, zasaditev drevoreda ob Ulici stare pravde, ureditev obcestnih zelenic, ureditev javne razsvetljave).
Ulica stare pravde se uredi kot sprehajalna in povezovalna cesta z upočasnjenim prometom in prednostjo pešca. V urejevanju to pomeni, da se tlakuje, organizirano zazeleni in parkovno uredi z elementi urbane opreme.
Parkirni prostori za potrebe pošte in sicer za obiskovalce se zagotovijo z ureditvijo novega parkirišča ob objektu, ki je ca. 1 m nižje od nivoja vhodnega platoja ob Ulici stare pravde (15 PM od tega 2 PM za invalide).
Parkirni prostori za zaposlene in dostavo se pa nahajajo v kletni etaži (uvoz iz Križičnikove ulice).
Izvede se peš poteza ki bo povezovala ulico Stare pravde, pošto, sprehajalno pot ob obzidju in ulico Pod obzidjem.
Na glavni peš komunikaciji je potrebno izvesti rampo za invalide in vhode na pločnike z utopljenimi robniki.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od upravljavca cest.
V 108. členu se v peti alinei doda stavek, ki glasi:
V »delu kareja F« – Pošta Brežice parc. št. 561, 562, 563, 564 k.o. Brežice;«
V 135. členu se doda odstavek, ki glasi:
V »delu kareja F« – Pošta Brežice – je potrebno prestaviti 20 kV kablovod oziroma ob njem izvesti novo elektro kabelsko kanalizacijo 3 x Ø 160, kar je potrebno obdelati v posebnem projektu.
V 139. členu se doda odstavek, ki glasi:
V »delu kareja F« – Pošta Brežice – je potrebna ukinitev obstoječega zračnega telefonskega kabla ter prestavitev obstoječega TK omrežja in sicer izvedba TK kabelske kanalizacije 4 x (110.
Pri Telekomu Slovenije je potrebno naročiti projektno dokumentacijo za zaščito oziroma prestavitev tangiranega TK omrežja in TK priključka za objekt Pošte Brežice.
V 143. členu se pred odstavkom KARE I doda odstavek, ki glasi:
KARE F
– zapuščeno gospodarsko poslopje na parcelni št. 561
V 156. členu se doda stavek, ki glasi:
Za vse ureditve v »delu kareja F« – Pošta Brežice so dovoljene tolerance (±10%).
4. člen
Za »del kareja F« – Pošta Brežice se vnesejo spremembe v tabelo in grafični del odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-42/01
Brežice, dne 12. julija 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti