Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3643. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Braslovče, stran 9924.

Na podlagi 33. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 14. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Braslovče
1. člen
Dolgoročni plan občine Žalec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90) ter spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 11/99, 28/99, 37/99 in 98/2000), v nadaljnjem besedilu: dolgoročni in srednjeročni plan, se dopolnijo in spremenijo za območje Občine Braslovče s sestavinami, navedenimi v členih tega odloka. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na izgradnjo bencinskega servisa v naselju Letuš.
DOLGOROČNI PLAN
2. člen
V točki 6.1.1. Kmetijska zemljišča se doda nov odstavek, ki glasi:
V Občini Braslovče je v območje najboljših kmetijskih zemljišč razvrščenih 2371 ha in v drugo območje kmetijskih zemljišč 3117 ha površin.
3. člen
V poglavju 4.3. Terciarni sektor, se na koncu podpoglavja 4.3.1.Trgovina, doda nov odstavek, ki glasi:
Zaradi zagotavljanja potreb po racionalnejši dnevni oskrbi kmetijske mehanizacije in prebivalcev Občine Braslovče z naftnimi derivati, se v občini predvidi izgradnja bencinskega servisa.
PROSTORSKE SESTAVINE SREDNJEROČNEGA IN DRUŽBENEGA PLANA
Programska zasnova za bencinski servis
4. člen
Obseg ureditvenega območja
Programska zasnova za bencinski servis Letuš obsega lokacijo bencinskega servisa, ki je lociran na skrajnem južnem robu ureditvenega območja naselja Letuš. Meja ureditvenega območja naselja Letuš se tako razširi za površino 3874 m2 in zajema parcele 177/1, 180/2, 181 in 183 k.o. Letuš.
Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje:
– bencinski servis s spremljajočimi objekti: avtopralnico, nadstrešnico in prostorom za plinske jeklenke mora biti oblikovan v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter značilnimi elementi distributerja naftnih derivatov ter v razvoju z urbano in krajinsko podobo prostora,
– ob stiku z naseljem Letuš ter kmetijskimi površinami je potrebno predvideti zasaditev z avtohtonimi vrstami grmastih dreves in grmovnic.
Usmeritve za komunalno urejanje območja:
– pri načrtovanju ter gradnji komunalnih in energetskih naprav in napeljav je potrebno upoštevati pogoje posameznih upravljalcev,
– v primeru oziroma potrebi po rekonstrukciji državne ceste R(1) 225/1246 je potrebno upoštevati pogoje upravljalca ceste.
Usmeritve za varovanje naravnega in bivalnega okolja:
– tla: v času gradnje so potrebni ukrepi za varstvo tal,
– kmetijska zemljišča: v času gradnje je investitor dolžan zagotavljati čimmanjše poseganje na kmetijske površine in ustrezno ravnati z rodovitno zemljo,
– vode: odvajanje meteornih vod iz povoznih površin mora biti urejeno preko usedalnikov in lovilcev olj. Odpadne vode iz avtopralnice je potrebno odvajati v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99). Fekalne vode iz bencinskega servisa je potrebno glede na to, da naselje Letuš nima zgrajenega kanalizacijskega omrežja, odvajati v vodonepropustno greznico na izpraznjevanje ali interno čistilno napravo,
– podtalnica: površino okoli avtomatov in pretakališč je potrebno izvesti v betonsko nepropustni podlagi, ki je tudi odporna na agresivnost naftnih derivatov,
– zrak: bencinski servis ne sme predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka in mora upoštevati veljavno zakonodajo o varstvu zraka,
– hrup: območje lokacije bencinskega servisa se opredeljuje s III. stopnjo varstva pred hrupom. Glede na to, da so najbližji stanovanjski objekti oddaljeni ca. 30 m je potrebno ob začetku obratovanja opraviti meritve hrupa in po potrebi stanje sanirati z ustreznimi ukrepi (pasivno ali aktivno zaščito),
– odpadki: pri ravnanju s komunalnimi odpadki je potrebno upoštevati odlok o ravnanju z odpadki; embalažo od olj, krpe, umazane z odpadnimi olji in podobnim je potrebno shranjevati v posebnih kontejnerjih in jih odvažati v skladu s pravilnikom o posebnih odpadkih.
5. člen
Ustrezno se spremeni in dopolni grafično gradivo:
– kartografska dokumentacija dolgoročnega plana občine Žalec za občino Braslovče s prikazom izjemnega posega na območje najboljših kmetijskih zemljišč ter razširjeno mejo ureditvenega območja naselja Letuš (I. območje kmetijskih zemljišč): list PKN 1:5000 št. Celje 2.
Grafično gradivo se dopolni s programsko zasnovo za bencinski servis Letuš, ki vsebuje naslednje grafične priloge:
– kopija katastrskega načrta M 1:2880,
– geodetski načrt obstoječega stanja M 1:500,
– prikaz območja bencinskega servisa na katastrskem načrtu M 1: 2880,
– predvidena raba prostora M 1:500.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01/04
Braslovče, dne 14. julija 2004.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti