Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3680. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec, stran 9990.

Na podlagi 23., 31., 77. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 55/03 in 58/03) ter 16. in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 17. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec« (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN 2003), ki jih je izdelal Razvojni center Planiranje Celje d.o.o. pod št. 774/03 in so sestavni del tega odloka. Spremembe in dopolnitve ZN 2003 so v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99 in 28/99) in s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 98/00 in 94/02).
2. člen
V 1. členu odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (Uradni list RS, št. 20/98) se na koncu besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (projekt št. 028/96 – RC Planiranje Celje d.o.o.,) se spremenijo in dopolnijo po projektu, ki ga je pod št. 774/03 izdelal RC Planiranje Celje d.o.o.«.
3. člen
Besedilo 3. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Spremembe in dopolnitve ZN 2003 vsebujejo naslednje sestavine:
I. TEKSTUALNI DEL
II. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
III. PRILOGE
IV. GRAFIČNE PRILOGE
Podrobnejši seznam prilog se nahaja v gradivu iz 1. člena tega odloka.«
4. člen
Ime severne obvoznice »magistralna cesta M 10 Celje-Ljubljana« se v členih, kjer je navedeno, črta in nadomesti z imenom »regionalna cesta« v ustreznem sklonu.
5. člen
V 4. členu odloka se na koncu drugega odstavka številka »33,70 ha« črta in nadomesti s številko »32,70 ha«.
V istem členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pretežni del ureditvenega območja leži v k.o. Gotovlje in delno v k.o. Žalec. Spisek vseh parcel se nahaja v prilogah sprememb in dopolnitev ZN 2003.«
6. člen
V 5. členu se v besedilu z naslovom »Kare A:« na koncu drugega odstavka številka »6,4 ha« črta in nadomesti s številko »6,34 ha«.
V istem členu se v besedilu z naslovom »Kare B:« v prvem odstavku črta zadnji del drugega stavka za besedo »in« ter tretji stavek in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»ob severnem robu parkirišč ob športnih igriščih. Zahodna meja pa poteka po vzhodnem robu atletske steze in zahodnem robu tenis igrišč.«
V istem členu se v besedilu z naslovom »Kare B:« na koncu drugega odstavka številka »2,5 ha« črta in nadomesti s številko »2,87 ha«.
V istem členu se v besedilu z naslovom »Kare C:« na koncu drugega odstavka številka »1,4 ha« črta in nadomesti s številko »1,27 ha«.
V istem členu se v besedilu z naslovom »Kare D:« na koncu drugega odstavka številka »1,4 ha« črta in nadomesti s številko »1,32 ha«.
V istem členu se v besedilu z naslovom »Kare E:« na koncu drugega odstavka številka »5,2 ha« črta in nadomesti s številko »7,44 ha«.
7. člen
V 6. členu se točka »Kare A« spremeni in dopolni na naslednji način:
V drugi alinei se za besedami »treh nizov stanovanjskih blokov« vstavi besedilo, ki se glasi:
»z lokacijo vrtca v pritličju južne lamele skrajnega zahodnega niza«.
Na koncu druge alinee se doda besedilo, ki se glasi:
»ter gradnji vrtca kot samostojnega objekta v podaljšku gradbene linije stanovanjskega niza v smeri proti zahodu,«
Tretja alinea se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»– v obcestnem pasu regionalne ceste je predvidena gradnja kotlovnice na plin (kot nadomestna lokacija kotlarne pri hotelu), bencinskega servisa s spremljajočimi prostori (prodajalna, avtopralnica, avtosalon, avtoservis, gostinski lokal), poslovnega objekta, niza garažnih boksov, garažne hiše, parkirne ploščadi, trgovskega centra z avtobusno postajo ter nadstrešnice nad odprtim prostorom avtobusne postaje in nad parkirišči za taxi službo in sprememba namembnosti obstoječe kotlarne,«
V peti alinei se črtata besedi »avtobusna postaja« in nadomestita z besedami »trgovski center z avtobusno postajo«
Šesta alinea se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»– zelenicam je namenjen prostor južno od regionalne ceste, pas ob Ulici heroja Staneta in internih dovoznih cestah (drevoredi) in površine ob stanovanjskih blokih, ki se proti stanovanjskemu območju zaključujejo z notranjimi dvorišči; zelenica ob vrtcu je urejena kot otroško igrišče, zasaditev dreves je predvidena tudi na parkirišču ob trgovskem centru,«
Besedilo sedme alinee se črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»– predvideno je podaljšanje Čopove ulice do severne obvoznice z ureditvijo novega »T« križišča in novega krožišča na obstoječem delu Čopove ulice ter ureditev hodnika za pešce ob trgovsko-avtobusnem kompleksu in ob južnem robu parkirne ploščadi.«
8. člen
V 6. členu se točka »Kare B« spremeni in dopolni tako, da v celoti glasi:
»Kare B:
– med regionalno cesto in osnovno šolo je predvidena ureditev parka z otroškim igriščem za učence nižjih razredov osnovne šole v 1. fazi in mladostnike v 2. fazi izvedbe ZN ter štiristezno balinišče s športnim parkom za rusko kegljanje, metanje krogov, pikado in streljanje,
– gradnja klubskih prostorov je načrtovana kot prizidek k zaklonišču in tribunam,
– na SV delu stadiona ob tekaški stezi je predvidena gradnja delavnice in skladišča orodja,
– gradnja servisnega objekta športnega centra je predvidena južno od tenis igrišča,
– ureditev pešpoti (obvezna prestavitev obstoječe ograje za širino poti proti jugu) je predvidena južno od regionalne ceste od Ulice heroja Staneta do Velenjske ceste,
– ob južnem robu atletskega stadiona je predvidena drevoredna zasaditev, ki sledi peš komunikaciji med zahodnim in vzhodnimi stanovanjskimi območji.«
9. člen
V 6. členu se na koncu točke »Kare D« dodajo alinee, ki se glasijo:
»– predvidena je nadzidava objekta »Policije« za eno etažo za potrebe ureditve garderob, arhiva in ostalih spremljajočih prostorov,
– ob severni fasadi objekta »Pošte« je načrtovan prizidek za ureditev paketnega skladišča,
– ob severni in južni fasadi »Gasilskega doma« je predvidena postavitev dveh nadstrešnic ter razširitev stopnišča ob južni fasadi,
– namenska sprememba prostorov vrtca v stanovanja je predvidena po ukinitvi vrtca v Prežihovi ulici 3,
– ureditev parkirišča za 7 osebnih vozil je predvidena ob severni fasadi vrtca v Tomšičevi ulici 5,
– ureditev začasnega parkirišča (do razširitve gasilskega doma) za 15 osebnih vozil je predvidena ob priključku gasilskega doma na Savinjsko cesto.«
10. člen
V 6. členu se točka »Kare E« spremeni in dopolni na naslednji način:
Tretja alinea se spremeni in dopolni tako, da v celoti glasi:
»– prostor južno od hotela je namenjen postavitvi zimskega vrta, vzhodno od hotela pa gradnji prizidka (v njem so poleg garderob in bazena še garaže in ostali prostori za potrebe hotela) in ureditvi odprtega kopališča z bazenom za odrasle, otroškim bazenom, igriščem za odbojko na mivki in bistrojem; severno od bazena je predvideno črpališče termalne vode, ob vzhodni fasadi pokritega bazena v smeri od športnega centra do kulturnega doma pa je predvidena ohranitev pešpoti,«.
Besedilo pete alinee se črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»– med odprtim kopališčem in Aškerčevo ulico je predvidena gradnja dvoetažnega parkirišča,«.
Za peto alineo se vstavi novih sedem alinei (preostale alinee se ustrezno preštevilčijo), ki se glasijo:
»– rušitev kotlovnice pri hotelu in ureditev 23 parkirnih mest za osebna vozila je predvidena v 2. etapi izvedbe ZN,
– razširitev kulturnega doma in knjižnice je predvidena s prizidkoma na zahodni in vzhodni strani kulturnega doma,
– nadomestna gradnja, adaptacija oziroma gradnja prizidkov pri objektu vrtca v Aškerčevi ulici je načrtovana v 1. etapi izvedbe ZN,
– rušitev vrtca v Aškerčevi ulici, ohranitev zahodnega dela otroškega igrišča za potrebe poslovno-stanovanjskih objektov na zahodu ter sprememba vzhodnega dela igrišča v večje parkirišče za 92 osebnih vozil je predvidena v 2. etapi izvedbe ZN,
– predvidena je določitev gradbene parcele k objektu »Banka Celje« in zmanjšanje gradbene parcele na vzhodni strani objekta kulturne dediščine Savinjska cesta 10,
– rekonstrukcija Aškerčeve ulice je predvidena tako, da je ob zahodni strani Aškerčeve ulice načrtovan hodnik za pešce in pred križiščem s Savinjsko cesto pas za levo zavijanje ter povečanje števila parkirnih mest ob meji Aškerčeve ulice z otroškim igriščem vrtca za 18 parkirnih mest v 1. etapi izvedbe ZN,
– pred kulturnim domom in glasbeno šolo je načrtovana ploščad amfiteaterske zasnove in ureditev zelenice z neformalnimi skupinami dreves,«.
Šesta alinea (po novem trinajsta alinea) se spremeni in dopolni tako, da v celoti glasi:
»– predvidena je razširitev obstoječih parkirišč za skupno 117 parkirnih mest v 1. fazi izvedbe ZN in za skupno 214 parkirnih mest v 2. fazi izvedbe ZN,«.
Na koncu 9. alinee (po novem šestnajste alinee) se doda besedilo, ki se glasi:
»Dovoljena je namenska sprememba poslovno-stanovanjskega objekta »CASINO RUBIN« v poslovni objekt za igralniško, gostinsko, hotelsko in zabaviščno dejavnost ter gradnja veznega hodnika med tem objektom in hotelom ter namenska sprememba poslovno-trgovskega objekta v poslovno-trgovsko-stanovanjski objekt.«
11. člen
V 6. členu se na koncu besedila z naslovom »Obstoječi objekti« doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– na gradbenih parcelah obstoječih stanovanjskih objektov (samostojne in vrstne stanovanjske hiše) je dovoljena postavitev pomožnih objektov za lastne potrebe (bazen, drvarnica, garaža, lopa, nadstrešek, steklenjak, uta) in ograj (medsosedska ograja, protihrupna ograja in oporni zid) kot to določa republiški predpis o vrstah enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja ter pogoji v nadaljevanju tega odloka.«
Na koncu istega člena se doda novo besedilo, ki se glasi:
»Celotno ureditveno območje ZN:
Na celotnem ureditvenem območju ZN je dovoljeno postavljati enostavne objekte brez gradbenega dovoljenja kot to določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03) ter pogoji v nadaljevanju tega odloka.«
12. člen
V 7. členu odloka se v prvem stavku prvega odstavka črta beseda »dveh« in nadomesti z besedo »naslednjih«, predvidenim rušenim objektom pa se na koncu dodata novi alinei, ki se glasita:
»– vrtec Aškerčeva ulica 7 (v 2. etapi izvedbe ZN),
– kotlarna pri hotelu (v 2. etapi izvedbe ZN).«
13. člen
V prvem odstavku 8. člena se za prvo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»– upoštevanje prostorskih omejitev obravnavanega območja in vsebine naročila naročnika.«
V istem členu se v točki »Kareji A, B, D in E« prva alinea spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»– upoštevanje v grafičnem delu določenih gradbenih linij (odmikov od ceste) za poslovne objekte v kareju A, B, D in E, trgovski center, servisni objekt športnega centra, prizidek k objektu »Pošte«, prizidek gasilskega doma, poslovno-trgovski objekt ob objektu Telekoma, prizidek na zahodni in vzhodni strani kulturnega doma, glasbeno šolo, prizidek hotela za bazen s spremljajočimi prostori, črpališče termalne vode, prizidek blagovnice ter ureditev dostopov do teh objektov z obstoječih prometnih površin.«
14. člen
V 9. členu se v prvem odstavku doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– pri navedbi vrste objekta pomeni številka v oklepaju oznako objekta v arhitektonski ureditveni situaciji sprememb in dopolnitev ZN 2003.«
V istem členu se v točki »Kare A« spremeni točka 2., ki se glasi:
»2. Poslovni objekt (1)
– minimalni odmik od regionalne ceste je 12 m,
– tlorisni gabarit 38 x 10 m,
– etažnost P+1,
– streha: ravna z zaključnim vencem ali dvokapnica s smerjo slemena sever-jug,
– oblikovanje: fasada moderno oblikovana, usklajena z objektom bencinskega servisa in trgovskega centra,
– klasična ali montažna gradnja;«
V istem členu se v točki »Kare A« dodajo nove točke 5., 6., 7. in 8., ki se glasijo:
»5. Kotlovnica (3)
– gradbeno linijo objekta določa podaljšek vzhodne fasade individualne stanovanjske hiše, minimalni odmik od regionalne ceste je 8 m,
– tlorisni gabarit 20 x 12 m,
– etažnost P,
– streha: ravna ali dvokapnica s smerjo slemena vzhod-zahod,
– oblikovanje: fasada klasična z mineralnimi ometi ali obloge, severna fasada mora biti skrbno oblikovana zaradi bližine obvoznice,
– klasična ali montažna gradnja;
6. Trgovski center z avtobusno postajo (2) in nadstrešnica nad parkirišči za taxi službo (24)
– postavitev objekta v smeri vzhod-zahod v 12 do 20 m odmiku od regionalne ceste, nadstrešnica nad odprtim prostorom avtobusne postaje ob južni fasadi trgovskega objekta, prostori avtobusne postaje so v objektu trgovskega centra, nadstrešnica 15 m x 5 m nad parkirišči za taxi službo,
– tlorisni gabarit trgovskega centra 75 x 45 m in nadstrešnice 68 x 22,5 m,
– etažnost trgovskega centra P in P+1 ter nadstrešnice P,
– streha: ravna,
– oblikovanje: skrbno oblikovanje fasad z modernimi materiali, z arhitekturnimi elementi, ki bodo omilili velike površine in poudarili vstop v mesto,
– klasična ali montažna gradnja;
7. Vrtec (5)
– gradbene linije objekta določa podaljšek severne fasade stanovanjskega niza blokov in zahodne fasade parkirne ploščadi,
– tlorisni gabarit 30 x 15 m,
– etažnost P ali P+1,
– streha: ravna s poudarjenim vencem ali dvokapnica s smerjo slemena vzhod-zahod,
– oblikovanje: usklajeno s funkcijo objekta,
– klasična ali montažna gradnja;
8. Stanovanjski blok (19)
– gradbeno linijo zahodne fasade objekta določa skrajna zahodna linija zadnjega stanovanjskega niza blokov,
– tlorisni gabarit 30 x 30m,
– etažnost K+P+3,
– streha dvokapnica z naklonom 25°–30°,
– členitev fasade je dovoljena do maksimalnega tlorisnega gabarita,
– oblikovanje: zaradi vedutno izpostavljene lokacije ob regionalni cesti morajo biti fasade primerno členjene in oblikovane,
– klasična ali montažna gradnja, obvezna dodatna protihrupna zaščita severnih fasad stanovanjskih blokov.«
15. člen
V 9. členu se v točki »Kare B« dodajo nove točke 2., 3., 4 in 5., ki se glasijo:
»2. Klubski prostori (17)
– na prostoru za tribunami v podaljšku zaklonišča,
– tlorisni gabarit prizidka k zaklonišču 12 x 5 m,
– etažnost P,
– streha: ravna,
– oblikovanje: usklajeno z oblikovnimi značilnostmi ostalih objektov v športnem centru;
3. Balinišče (18)
– štiristezno balinišče locirano v okviru športnega parka velikosti ca. 300 m2, ki nudi površine še za rusko kegljanje, metanje krogov, pikado in streljanje,
– tlorisni gabarit balinišča 28 x 17,5 m;
4. Otroško igrišče
– ograjena površina z igrali severno od osnovne šole velikosti ca. 7000 m2 za učence nižjih razredov osnovne šole v 1. fazi in za mladostnike v 2. fazi izvedbe,
– obvezna ureditev pešpoti (tlakovane oziroma utrjene površine) ob vzhodni in severni ograji igrišča ter nadaljevanje te poti ob obvoznici proti zahodu (nujna prestavitev obstoječe ograje športnega centra za širino poti proti jugu) in povezava poti s hodnikom za pešce ob vzhodni strani Ulice heroja Staneta;
5. Delavnica in skladišče orodja (21)
– na SV delu stadiona ob tekaški stezi,
– tlorisni gabarit 10,4 x 8,2 m,
– etažnost P,
– oblikovanje: usklajeno z oblikovnimi značilnostmi ostalih objektov v športnem centru;«.
16. člen
V 9. členu se v točki »Kare D« črta zadnji stavek.
V istem členu se v točki »Kare D« dodajo nove točke 4, 5 in 6, ki se glasijo:
»4. Nadzidava objekta za potrebe policije (7)
– tlorisni gabarit enak gabaritu obstoječega objekta »Policije«,
– etažnost (končna) P+2,
– streha: usklajena z obstoječim objektom,
– oblikovanje: usklajeno z obstoječim objektom;
5. Prizidek k objektu »Pošte« (20)
– tlorisni gabarit 4 x 10 m + 2 x 7 m,
– etažnost P,
– streha enokapnica v minimalnem naklonu,
– oblikovanje glede razporeditve fasadnih odprtin in izbora materialov skladno z obstoječim objektom,
– napajanje in peš dostop z obstoječega parkirišča;
6. Nadstrešnica ob »Gasilskem domu« (22 in 23)
– tlorisni gabariti 17,5 m x 3,5 m in 5 m x 7 m,
– etažnost P
– oblikovanje: usklajeno z obstoječim objektom;«.
17. člen
V 9. členu se v točki »Kare E« spremenijo točke 4., 6. in 7., ki se glasijo:
»4. Prizidek k hotelu na vzhodni strani – bazen s spremljajočimi prostori (10 in 11)
– južna gradbena linija je v podaljšku skrajne linije južne fasade hotela, vzhodna fasada bazena je v podaljšku gradbene linije zahodne fasade kulturnega doma,
– tlorisni gabarit 29 x 9 m in 35 x 25 m,
– etažnost K1+K2+P+1 in K1+K2+P,
– streha: usklajena z obstoječim objektom,
– členitev fasade je dovoljena do maksimalnega tlorisnega gabarita,
– oblikovanje: usklajeno z obstoječim hotelom in funkcijo prizidka,
– klasična ali montažna gradnja;
6. Poslovno-trgovsko-stanovanjski objekt s tribuno (8)
– tlorisni bruto gabarit objekta 700 m2,
– tlorisni bruto gabarit tribune 240 m2,
– etažnost objekta P+1+IP,
– tribuna P;
7. Objekt »CASINO RUBIN« z veznim hodnikom (9)
– tlorisni gabarit objekta 40 x 12 m + 14 x 5 m in veznega hodnika 19 x 3 m,
– etažnost objekta P+1+M in hodnika P,
– oblikovanje: zaradi lokacije ob mestni vpadnici in novem centru naselja morajo biti fasade skrbno oblikovane, kar velja še posebno za ulično fasado,
– napajanje in peš dostop s parkirišča na vzhodni strani objekta, v drugi etapi izvedbe ZN razširitev centralnega parkirišča za 23 parkirnih mest;«
V istem členu se v točki »Kare E« črta točka »8.« in dodajo nove točke 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. in 15., ki se glasijo:
»8. Odprto kopališče z bazenom (13)
– ograjen prostor v podaljšku pokritega bazena, med objektom bazena in odprtim kopališčem urediti peš komunikacijo iz smeri Športnega centra do kulturnega doma,
– tlorisni gabariti objektov znotraj kopališča: bazen za odrasle 25 x 18 m, bazen za otroke 30,7 x 15 m, igrišče odbojke na mivki 23 x 23 m (zamrežen prostor igrišča), bistro krožne oblike s premerom 15 m,
– etažnost bistroja P+1,
– streha bistroja: šotorasta,
– oblikovanje bistroja: usklajeno s funkcijo objekta,
– dostop do kopališča iz pokritega bazena preko mostu,
– ob ograji obvezna zasaditev dreves oziroma živice kot je prikazano v grafičnem delu ZN;
9. Črpališče termalne vode (12)
– mikrolokacija črpališča bo določena na osnovi podrobnejših geoloških raziskav,
– tlorisni gabarit 5 x 5 m,
– oblikovanje skladno s funkcijo objekta in oblikovnimi značilnostmi hotelsko-bazenskega kompleksa;
10. Dvoetažno parkirišče (14)
– tlorisni gabarit 35,5 x 17 m,
– etažnost K+P,
– uvoz v klet (24 PM) z južne strani z obstoječega servisnega dovoza h kulturnemu domu, na pritlično etažo (26 PM) pa s severne smeri z obstoječega parkirišča ob športnem centru,
– maksimalna zazelenitev zunanjih površin v smeri proti kopališkemu prostoru in stanovanjski soseski;
11. Prizidek h kulturnemu domu (15)
– severna in južna gradbena linija v podaljšku linije fasad kulturnega doma,
– tlorisni gabarit 10 x 30 m,
– etažnost P+1,
– členitev fasade je dovoljena do maksimalnega tlorisnega gabarita,
– oblikovanje prizidka skladno z oblikovnimi značilnostmi obstoječega objekta,
– ob zahodni fasadi kulturnega doma in glasbene šole je potrebno urediti ploščad amfiteaterske zasnove, ki jo je potrebno zaključiti z zelenico;
12. Prizidek h knjižnici (16)
– severna in južna gradbena linija v podaljšku linije fasad kulturnega doma,
– tlorisni gabarit 15 x 30 m,
– etažnost P+1,
– členitev fasade je dovoljena do maksimalnega tlorisnega gabarita,
– oblikovanje prizidka skladno z oblikovnimi značilnostmi obstoječega objekta,
– zunanje površine je potrebno nameniti predvsem ureditvi zelenice in peš dostopu do knjižnice;
13. Vrtec v Aškerčevi ulici (v 1. etapi izvedbe ZN)
– nadomestna gradnja, adaptacija oziroma gradnja prizidkov v tlorisnih dimenzijah, ki upoštevajo veljavne predpise za gradnjo vrtcev in prostorske možnosti obstoječe lokacije,
– etažnost P ali P+1,
– oblikovanje: skladno z objekti v bližini (glasbena šola, kulturni dom),
– obvezna drevoredna zasaditev ob vzhodni meji otroškega igrišča;
14. Rušitev vrtca v Aškerčevi ulici (v 2. etapi izvedbe ZN)
– ureditev večjega parkirišča na stavbišču in zunanjih površinah porušenega vrtca (92 PM) tako, da se obstoječi dovoz z Aškerčeve ulice pomakne za ca. 20.00m proti severu in da se temu ustrezno preuredi parkirišče pred poslovno-stanovanjskimi objekti,
– ureditev odprtega otroškega igrišča na zahodnem delu zunanjih površin vrtca in zelenih površin za stanovalce stanovanjskih blokov ob centru;
15. Objekt kulturne dediščine Žalec, Savinjska cesta 10 (v planskem dokumentu z oznako K4.20)
– pri vsaki spremembi funkcije varovanega objekta ali njegovega dela ter pri vseh posegih na objektu (gradnja in rekonstrukcija obstoječega objekta, odstranitev objekta ter vsa vzdrževalna dela) je obvezna pridobitev kulturnovarstvenih pogojev s strani pooblaščenega zavoda za varstvo nepremične kulturne dediščine,
– pogoje je v nadaljevanju vključiti v projektno dokumentacijo oziroma v način izvedbe vzdrževalnih del na objektu.«.
18. člen
V 9. členu se črta predzadnji stavek, ki se glasi:
»Za vse objekte je določena linija maksimalnega tlorisnega gabarita.«
Za zadnjim odstavkom istega člena se dodajo tri nova poglavja, ki se glasijo:
»Individualna stanovanjska gradnja v zahodnem in vzhodnem delu ZN
– nadomestna gradnja, nadzidava, adaptacija oziroma gradnja prizidkov v tlorisnih dimenzijah, ki upoštevajo veljavne predpise in prostorske možnosti obstoječe lokacije,
– nadomestne oziroma adaptirane objekte (skupno s prizidki) je potrebno oblikovati skladno s kvalitetnimi arhitekturnimi značilnostmi stanovanjskega območja in obstoječega objekta,
– tlorisna velikost in način gradnje pomožnih objektov za lastne potrebe morata biti v skladu z določbami republiškega predpisa o vrstah enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja s tem, da znaša razmerje med pozidanimi (stavbišče stanovanjskega objekta in površina pod pomožni objekti za lastne potrebe) in nepozidanimi površinami gradbene parcele 20% proti 80%,
– pri oblikovanju pomožnih objektov za lastne potrebe je potrebno upoštevati materiale in oblikovne značilnosti stanovanjskega objekta;
Postavitev reklamnih panojev
Na območju sprememb in dopolnitev ZN je dovoljenja postavitev reklamnih panojev v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03) in v skladu s »Strokovnimi podlagami za postavitev reklamnih panojev v Občini Žalec (RC Planiranje Celje d.o.o., proj. št. 778/03, oktober 2003).
Postavitev enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja
Na celotnem ureditvenem območju ZN je dovoljeno postavljati tiste vrste enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja iz skupin pomožnih objektov, začasnih objektov, vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme, katerih namen je v skladu z namensko rabo prostora, kot jo določa ZN in ki glede oblikovanja upoštevajo oblikovne značilnosti kareja oziroma območja, znotraj katerega bodo postavljeni.«
19. člen
V 10. členu se poglavje »Tolerance« dopolni in spremeni tako, da v celoti glasi:
»Elementi za zakoličbo objektov so opredeljeni v geodetski kotirani situaciji in so obvezni.
V grafičnih prilogah so določene okvirne linije tlorisnega gabarita za naslednje objekte oziroma skupine objektov:
– blokovno zazidavo in vrtec v kareju A,
– poslovne in trgovske objekte v kareju A, D in E,
– prizidek gasilskega doma v kareju D,
– glasbeno šolo, prizidek blagovnice, prizidek hotela (bazen s spremljajočimi dejavnostmi) in prizidka kulturnega doma v kareju E.
Za enodružinske stanovanjske hiše, za objekt »CASINO RUBIN« in dvoetažno parkirišče so določeni maksimalni možni tlorisni gabariti.
Odmiki vseh objektov od prometnic so obvezujoči.
Višinski gabariti so določeni okvirno s številom etaž, natančneje bodo določeni v idejnih zasnovah objektov.
Tolerance pri mikrolokaciji objektov:
Kot toleranca je dovoljena sprememba mikrolokacije objekta ob upoštevanju obveznih odmikov od cest, komunalnih in energetskih vodov, parcelnih mej in zagotovitvi primernega osončenja vseh objektov.
Tolerance pri tlorisnih in višinskih gabaritih:
Za vse objekte (razen za predvidene enodružinske stanovanjske hiše, objekt »CASINO RUBIN« in dvoetažno parkirišče) so kot tolerance dovoljene spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov pod pogoji, da spremembe ne bodo ovirale kasnejših izvajanj in realizacije zazidalnega načrta in da bodo v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na varovanje okolja.
Tolerance pri namembnosti objektov:
Pri spremembah in dopolnitvah ZN 1999 je kot toleranca mogoča sprememba dejavnosti, vendar le v primeru, da le-ta ne bo prekomerno obremenjevala okolja in da sodi v program poslovno-trgovskega in rekreacijskega centra.
V kareju C je dovoljena sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih objektov v poslovno-stanovanjske objekte kakor tudi dopolnilna gradnja (novogradnje, prizidave) za nehrupno storitveno in servisno dejavnost pod pogojem, da investitor z oceno vplivov na okolje dokaže, da vplivi na okolje ne bodo presegali zakonsko dovoljenih ravni.
Tolerance pri gradbenih parcelah:
Meje gradbenih parcel so informativne. Kot tolerance so možne korekcije pri zakoličbi na terenu ob soglasju mejašev. Dovoljena je tudi drugačna ureditev prostora pred zahodno fasado kulturnega doma in glasbene šole ter odprtega kopališča z bazenom, če to prispeva k boljši izrabi prostora in dviguje kvalitetno raven urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja.
Tolerance pri ureditvi parkirnih površin:
Zazidalni načrt predvideva tlorisne dimenzije parkirnega mesta 5 x 2,5 m, s talno obeležbo za dimenzije 4,8 x 2,3 m je možno pridobiti ustrezno večje število parkirnih mest. Dovoljena je tudi drugačna razmestitev parkirnih mest znotraj parkirišč, če takšna rešitev prispeva k racionalnejši izrabi prostora in ne spreminja oziroma poslabšuje vplivov na sosednja zemljišča.
Tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju:
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo obratovalni parameter, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (vključno z izvedbo krožišča R2-447 in Ulice heroja Staneta ter ceste v Podvin v mejah sprememb in dopolnitev ZN). V primeru, da se na obravnavanem območju odkrijejo neevidentirani komunalni in energetski vodi, je le-te potrebno ustrezno preurediti.«
20. člen
V 11. členu se na koncu doda novo besedilo, ki se glasi:
»Razvrstitev zelenih površin glede na funkcijo v spremembah in dopolnitvah ZN 2003:
Zelene površine z mestno-higiensko funkcijo:
– drevoredna zasaditev zelenice ob mejah gradbene parcele kotlovnice (3),
– zasaditev drevoreda ob zahodni fasadi poslovnega objekta (1),
– ozelenitev parkirišča ob trgovskem objektu z zasaditvijo dreves (2),
– drevored ob severnem robu parkirišča pri vrtcu v Tomšičevi ulici,
– drevored na vzhodni strani dvoetažnega parkirišča,
– zasaditev drevoreda ob robovih otroškega igrišča južno od glasbene šole,
– ozelenitev parkirišča v Aškerčevi ulici z zasaditvijo dreves;
Zelene površine z oblikovalsko funkcijo:
– drevored ob severnem robu servisne ceste (južno od bivše kotlovnice na premog),
– zeleni pas z drevoredom ob zahodnem robu Ulice heroja Staneta (v smeri proti trgovskemu centru),
– zasaditev drevoreda ob mejah hotelsko-bazenskega kompleksa,
– zeleni pas z drevoredom ob zahodnem robu Aškerčeve ulice,
– živica med športnim parkom in otroškim igriščem severno od osnovne šole,
– zasaditev drevoreda ob južnem robu atletskega stadiona;
Zelene površine z ambientalno funkcijo:
– neformalna zasaditev dreves in grmovnic na otroškem igrišču pri novem vrtcu (5) in na zelenici pri predvidenem stanovanjskem bloku (19),
– ureditev zelenice z neformalnimi skupinami dreves v povezavi z amfiteatersko zasnovo ploščadi pred kulturnim domom in glasbeno šolo,
– zelenica ob severni in vzhodni fasadi knjižnice,
– parkovna ureditev zelenice severno od osnovne šole;
Izbor drevesnih vrst
Pri izboru drevesnih vrst je potrebno upoštevati obstoječe drevesne vrste in drevesne vrste, ki so odporne na klimatske in specifične rastiščne razmere ter takšne vrste, ki hkrati odgovarjajo potrebam po zadrževanju prahu, zmanjševanju hrupa, velikosti in habitusu.«
Javne površine
Kot javne površine so opredeljene vse zelene, pohodne in prometne površine izven mej gradbenih parcel.«
21. člen
V 12. členu z naslovom »Promet« se druga alinea spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»– izgradnja notranjega cestnega omrežja v kareju A: povezovalna cesta vzhod–zahod (cesta 1), ki se priključuje na Ulico heroja Staneta (izgradnja pasu za levo zavijanje v njenem priključku) in na njo pravokotne podaljšana Arničeva ulica (cesta 3), podaljšana Bevkova ulica (cesta 2) in Čopova ulica (cesta 4),«
V istem členu se v četrti alinei za besedo »omrežje« vstavijo besede »v pretežni meri«, na koncu alinee pa se vejica nadomesti s podpičjem in doda besedilo, ki se glasi:
»na mestu križanja podaljška Čopove ulice in obvoznice, ki je od obstoječega križišča oddaljeno več kot 120m, je predvideti izgradnjo trokrakega križišča, preko katerega bo mogoč vstop na obravnavano območje; na predvidenem križanju s podaljšano Čopovo ulico in cesto "1" je potrebno načrtovati krožno križišče, ki ima v naseljenem okolju predvsem funkcijo umirjanja prometa, hkrati pa omogoča napajanje trgovskega centra neposredno iz obvoznice, saj lahko dostavna vozila na krožnem križišču obračajo v smeri severa proti obvoznici; zaradi te možnosti je na predvideni povezovalni cesti 1, ki poteka ob več stanovanjskih objektih, prepovedati promet tovornih vozil,«.
V istem členu se besedilo sedme alinee črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»– prometne površine avtobusne postaje je zasnovati z enosmernim prometom in postajnimi nišami za bočno vstopanje in izstopanje potnikov na sedmih čakalnih mestih (1 mesto za parkiranje); za predvideno avtobusno postajo je izdelati predpisano tehnično dokumentacijo, v fazi njene izdelave pa je mogoča modifikacija, ki se lahko izdela v sodelovanju z bodočim upravljavcem avtobusnega postajališča in načrtovalcem ZN,«
V istem členu se v deseti alinei črtajo besede »poslovnega objekta v kareju A in«.
V istem členu se črta zadnja dvanajsta alinea.
22. člen
V 13. členu z naslovom »Vodovodno omrežje« se na koncu prve alinee črta vejica in dodata besedi »oziroma preurediti,«
Na koncu druge alinee se doda besedilo, ki se glasi:
»vodovodno omrežje je predvideti v koridorju predvidenih cest, nadzemni hidranti za zagotavljanje ustrezne protipožarne zaščite pa morajo biti locirani izven cestišč v zelenicah,«.
V istem členu se četrta alinea spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»– pred priključitvijo novih porabnikov na obstoječe in predvideno vodovodno omrežje mesta Žalec je potrebno dograditi transportni vodovod ( 400 s povezavami na obstoječe in predvideno vodovodno omrežje, opredeliti dodatni vodni vir (usposobiti za obratovanje in ga vključiti v vodovodno omrežje mesta Žalec),«.
V istem členu se za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– v kareju E je potrebno obstoječi vodovod pod predvidenim objektom glasbene šole (GŠ) pred pričetkom gradnje trasno preurediti oziroma ukiniti in skleniti drugo krožno zanko od jaška zahodno od parc. št. 2037 do jaška zahodno od parc. št. 2025 k.o. Žalec.«.
23. člen
V 14. členu z naslovom »Kanalizacijsko omrežje« se na koncu prve alinee vejica nadomesti s podpičjem in doda besedilo, ki se glasi:
»na območju ob severni obvoznici med Ulico heroja Staneta in Gotoveljsko cesto (kare A) je urediti ločen zajem sanitarnih, meteornih in tehnoloških vod in jih voditi do predvidenega zbirnega kanala ob Ulici heroja Staneta, ki pa bo obratoval v mešanem sistemu,«.
V istem členu se v četrti alinei za besedo »omrežje« vstavijo besede »ki mora biti zasnovano v osi predvidenih prometnic,«.
V istem členu se za peto alineo vstavi nova šesta alinea (zadnji dve alinei pa se ustrezno preštevilčita), ki se glasi:
»– čiste vode s streh je potrebno voditi v ponikovalnice na območju objektov, kjer se te vode zbirajo oziroma jih je v primeru racionalnejše izvedbe dopustno predhodno združiti, da potem skupno poniknejo na območju obstoječih ali predvidenih zelenic znotraj obravnavanega območja,«.
24. člen
V 15. členu z naslovom »Plinovodno omrežje« se na koncu prve alinee vejica nadomesti s podpičjem in doda besedilo:
»pri projektiranju plinovodnih instalacij je potrebno upoštevati ekonomsko upravičenost gradnje novih cevovodov (predvideno zadostno porabo zemeljskega plina),«.
25. člen
V 16. členu z naslovom »Električno omrežje« se na koncu druge alinee vejica nadomesti s podpičjem in doda besedilo, ki se glasi:
»energetsko-komunikacijski vodi in kabli javne razsvetljave naj bodo položeni v trasah utrjenih površin, namenjenih pešcem,«
V istem členu se na koncu besedila doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– s spremembami in dopolnitvami ZN 2003 v koridorju nadzemnega visokonapetostnega daljnovoda DV 2x110kV Laško-Podlog niso predvideni novi posegi oziroma izgradnja objektov namenjenih bivanju oziroma zadrževanju ljudi.«.
26. člen
V 17. členu z naslovom »Telefonsko omrežje in omrežje kabelske televizije« se na koncu tretje alinee vejica nadomesti s podpičjem in doda besedilo, ki se glasi:
»po možnosti je energetske in komunikacijske kable potrebno položiti v skupni koridor kabelskih kanalizacij z upoštevanjem ustreznih odmikov ter izvedbo ločenih kabelskih jaškov za posamezne kabelske kanalizacije,«.
V istem členu se na koncu besedila doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– izhodiščno mesto za izvedbo zunanjih razvodov CATV omrežja za sosesko Frenga je obstoječe CATV omrežje v kotlovnici podjetja Sipro ob hotelu oziroma v kabelski kanalizaciji ob Ulici heroja Staneta, izhodiščno mesto za izvedbo zunanjih razvodov za sosesko V. pa je obstoječe CATV omrežje v opuščeni kotlovnici podjetja Sipro ob garažni hiši v Bevkovi ulici.«.
27. člen
V 18. členu z naslovom »Ogrevanje« se prvi odstavek spremeni in dopolni tako, da se v celoti glasi:
»Predvideni objekti bodo ogrevani preko centralnega sistema ogrevanja mesta Žalec, katerega upravljavec je Stanovanjsko podjetje SIPRO d.o.o. Žalec ali mestnega plinovoda, kolikor iz tehničnih razlogov ni možno uporabiti centralnega sistema ogrevanja.«.
28. člen
V 21. členu z naslovom »Hrup« se v prvem odstavku za črko »A« vstavita besedi »(pretežni del)« in pred besedama »območji D« vstavijo besede »del območja A (območje trgovskega centra z avtobusno postajo)«.
V drugem odstavku istega člena se v drugem stavku črta besedilo »ureditev zasajenega protihrupnega nasipa severno od šole na območju predvidenega parka« in nadomesti z besedo »zasaditev«.
Na koncu drugega odstavka istega člena se črta pika in dodajo besede »ter poslovno-stanovanjskih objektov in vrtca.«.
Na koncu drugega odstavka istega člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»V primeru, da po izvedbi posegov, meritve hrupa v naravnem in življenjskem okolju izkazujejo, da hrup presega s predpisi dovoljene ravni, je obvezno protihrupno zaščititi s hrupom obremenjene fasade stanovanjskih blokov ob Ulici heroja Staneta in Čopovi ulici.«.
V istem členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za omilitev vplivov komunalnega hrupa (promet) je v spremembah in dopolnitvah 2003 predvidena kot protihrupna zaščita zasaditev drevoredov na naslednjih lokacijah:
– ob zahodni fasadi poslovnega objekta (1),
– ob severnem robu parkirišča pri vrtcu v Tomšičevi ulici,
– na vzhodni strani dvoetažnega parkirišča,
– ob robovih otroškega igrišča južno od glasbene šole,
– ob severnem robu servisne ceste (južno od bivše kotlovnice na premog),
– ob zahodnem robu Ulice heroja Staneta (v smeri proti trgovskemu centru),
– ob zahodnem robu Aškerčeve ulice;«.
29. člen
V 22. členu z naslovom »Vode« se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Na obravnavanem območju sprememb in dopolnitev 2003 je predviden mešan sistem odvodnje odpadnih vod (z izjemo območja ob severni obvoznici med Ulico heroja Staneta in Gotoveljsko cesto, kjer je zajem ločen):
– odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki in podobno),
– čiste vode s streh je potrebno voditi v ponikovalnice na območju objektov, kjer se te vode zbirajo oziroma jih je v primeru racionalnejše izvedbe dopustno predhodno združiti, da potem skupno poniknejo na območju obstoječih ali predvidenih zelenic znotraj obravnavanega območja,
– odvodnja meteornih vod z voznih površin mora potekati preko požiralnikov s peskolovi,
– meteorne vode z manipulativnih površin in parkirišč je predhodno očistiti v lovilcih olj in maščob,
– meteorne in sanitarne vode je voditi v javno kanalizacijo preko skupnega zbirnega jaška meteornih in fekalnih vod z enim priključkom,
– v primeru nastajanja tehnoloških odpadnih vod na obravnavanem območju je potrebno le-te na mestu nastanka očistiti do stopnje, ki jo predpisuje Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96) in Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96 in 29/00), ki velja za vse vode, ki se izpuščajo v javno kanalizacijo.«.
30. člen
V 24. členu se za tretjim odstavkom dodajo nov četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Spremembe in dopolnitve ZN 2003 opredeljujejo izvajanje ZN v več etapah, katerih realizacija je pogojena z razvojnimi programi in finančnimi možnostmi investitorjev. Izjemoma je obseg dveh etap že opredeljen na naslednjih lokacijah:
– zemljišče pri gasilskem domu ob Savinjski cesti,
– vrtec v Aškerčevi ulici in
– kotlovnica pri hotelu;
1. etapa vključuje:
– ohranitev kotlovnice pri hotelu,
– ureditev začasnega parkirišča (do razširitve gasilskega doma) za 15 osebnih vozil ob priključku gasilskega doma na Savinjsko cesto,
– nadomestno gradnjo, adaptacijo oziroma gradnjo prizidkov pri objektu vrtca v Aškerčevi ulici in
– ureditev parkirišča ob vzhodni meji otroškega igrišča vrtca;
2. etapa vključuje:
– izgradnjo nove kotlovnice na plin na trikotnem delu zemljišča ob križišču Gotoveljske ceste s severno vpadnico (kot nadomestna lokacija za kotlovnico pri hotelu),
– ureditev dodatnih parkirišč južno od objekta »CASINO RUBIN«,
– razširitev gasilskega doma kot to določa veljavni ZN,
– rušitev vrtca v Aškerčevi ulici, ohranitev zahodnega dela otroškega igrišča (v smeri proti poslovno-stanovanjskim objektom) ter sprememba vzhodnega dela igrišča v večje parkirišče,
– namensko spremembo prostorov vrtca v stanovanja (po izgradnji novega vrtca v zahodnem delu ureditvenega območja ZN – lokacija z oznako 4 ali 5);«.
31. člen
V poglavju »IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV« se v 25. členu za drugim odstavkom dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Pred pričetkom gradnje predvidenih objektov je potrebno izdelati projekt zunanje ureditve obravnavanega območja ob severni obvoznici med Ulico heroja Staneta in Gotoveljsko cesto (kare A), izgraditi primarno komunalno in energetsko omrežje in predvidene prometnice, ki se izvedejo do zaključnega sloja. Po izgradnji predvidenih objektov pa je potrebno izvesti zaključne sloje in ostalo prometno opremo. Projektno dokumentacijo je potrebno izdelati za vse predvidene komunalne in energetske vode, ki bodo na obravnavanem območju. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v soglasju z upravljavci komunalne in energetske infrastrukture in z njihove strani tudi potrjena.
Za prestavitev kotlovnice na novo lokacijo je potrebno izdelati projektno dokumentacijo preureditve toplovodnega in plinovodnega omrežja, ki sta nujno potrebna za obratovanje kotlovnice.«.
32. člen
Spremembe in dopolnitve ZN 2003 so stalno na vpogled na Občini Žalec, Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora in Upravni enoti Žalec, Oddelku za okolje in prostor.
33. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005/00001/2003 02/02
Žalec, dne 17. junija 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti