Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3645. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice, stran 9927.

Na podlagi 12. in 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), 29 člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/97, 74/98 in 59/99 – odl. US) in 16. člen Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 12. seji dne 28. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice (Uradni list RS, št. 27/94, 74/97), ki jih je izdelal projektivni biro Region d.o.o. Brežice pod št. 2176/U2001 in so sestavni del tega odloka. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na »del kareja J« – ureditev kompleksa Trg izgnancev 12, 12a, 12b; ureditev parkirišč med ZD Brežice in Gimnazijo Brežice.
Meja območja sprememb in dopolnitev poteka po naslednjih parcelah: 130, 131/1, 132, 137, 138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 140, 141, 144, 232, 255/5, 255/9, 257/2 k.o. Brežice.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namembnosti in spremembo zazidalne zasnove »del kareja J« – enote širšega mestnega jedra.
Za preostali del veljajo še naprej določila odloka navedenega v 1. členu tega odloka.
Za območje sprememb, ki ga obravnava ta odlok, se lahko smiselno uporabi določila odloka navedenega v 1. členu tega odloka, kolikor ni v tem odloku drugače navedeno.
3. člen
(spremembe in dopolnitve)
V 6. členu se doda odstavek, ki glasi:
V »delu kareja J« so dopustni naslednji posegi v prostor:
– ureditev oziroma preureditev obstoječih objektov,
– rušitve motečih objektov in ureditev,
– izvedba novega objekta za potrebe knjižnice ob objektu obstoječe knjižnice – dograditev obstoječe knjižnice,
– ureditev parkirnih prostorov,
– ureditev okolice objektov v celoti,
– ureditev dostopov oziroma dovozov do objektov – obiskovalci, zaposleni, dostava,
– ureditev povezovalnih pešpoti,
– ureditev komunalne in elektroenergetske infrastrukture,
– ureditev parkirnih prostorov med ZD Brežice in Gimnazijo Brežice.
V 47. členu se doda odstavek, ki glasi:
V »delu kareja J« se urejajo zelene površine in sicer okolica celotnega kompleksa Trg izgnancev 12, 12a, 12b in ozelenitev parkirišča med ZD Brežice in Gimnazijo Brežice.
V 92. členu se za besedo »namembnost« črta tekst in nadomesti z novim tekstom, ki glasi:
in sicer za potrebe centralne, poslovne, uslužne dejavnosti, stanovanja.
V 92. členu se doda novi odstavek, ki glasi:
V »delu kareja J« se urejuje kompleks Trg izgnancev 12, 12a, 12b.
Zaradi potrebe po bistveno večjemu prostoru se dogradi obstoječi objekt knjižnice in sicer na vzhodni strani. Izvede se objekt iste namembnosti dim. 36.5 x 16.5 m(± 10%), vertikalnega gabarita P + 1. Etaži se funkcionalno povežeta z obstoječim objektom. Novi objekt mora biti pravilno dimenzioniran in izoblikovan, arhitektonski izraz strog, čist, skulpturski, brez odvečnih detajlov in poudarkov.
Skladno z oblikovanjem novega objekta naj se preoblikujejo obstoječi objekti in fasade obstoječih objektov in ravno tako naj se skladno s tem izvaja zunanja ureditev kompleksa v celoti:
– vhodi v objekt se uredijo ločeno za obiskovalce, zaposlene in dostavo.
– obstoječi trg se poveže s parkovno ureditvijo na način da zunanji prostor dobi še dodatno funkcijo – učilnice, delavnice na odprtem. To se doseže z uporabo elementov oblikovanja: stebri, panoji, ograje, klopi, mize, skulpture. Z atraktivnimi in usmerjenimi peš potezami (element drevoreda, vode, različnega tlakovanja) naj se
– poveže z novim delom objekta oziroma glavnim vhodom v celoto. Predvidena ureditev z svojo novo podobo mora biti nadgradnja obstoječega prostora. Dosežena mora biti oblikovna celota, medsebojen sklad vseh elementov v danem prostoru – objekti, trg, park, cerkev. Dovoljena je uporaba sodobnih materialov,
– objekt se priključi na obstoječe komunalno in elektroenergetsko omrežje.
V 101. členu se doda odstavek, ki glasi:
V »delu kareja J« so pogoji za prometno urejanje naslednji: Dovozi oziroma dostopi do obravnavanega območja so – s Trga izgnancev, iz ulice Ob stadionu, ter Černeličeve ceste.
Črta se tekst 112. člena in nadomesti z novim tekstom, ki glasi:
V »delu kareja J« se parkirni prostori za potrebe celotnega kompleksa Trg izgnancev 12, 12a, 12b, in sicer za obiskovalce zagotovijo z ureditvijo novega parkirišča na vzhodni meji območja; parkirni prostori za zaposlene in dostavo se uredijo ob novi dovozno dostavni cesti na severni meji območja, katera se priključi na ulico Ob stadionu.
Izvede se parkirišče med Zdravstvenim domom Brežice in Gimnazijo Brežice, uredijo se pločniki, zeleni otoki. Predviden je enosmeren režim vožnje po parkirišču. Dovoz je obstoječ iz Černelčeve ceste.
V 134. členu se doda odstavek, ki glasi:
V »delu kareja J« je organizirano ločeno zbiranje odpadkov. Zabojniki za komunalne odpadke so locirani na prostorih namenjenih za ta namen, papir in steklo pa je potrebno zbirati v posebnih zabojnikih.
V 152. členu se doda odstavek, ki glasi:
V »delu kareja J« je dovoljena fazna izvedba urejanja kompleksa Trg izgnancev 12, 12a, 12b.
V 156. členu se doda stavek, ki glasi:
Za vse ureditve v »delu kareja J« so dovoljene tolerance. Potrebno je zagotoviti optimalno dispozicijo in velikost objektov ter pripadajoče zunanje ureditve, glede na aktualne potrebe in dosežke stroke. Skladno s tem so dovoljene tolerance oziroma odstopanja v horizontalnih in vertikalnih gabaritih objektov in v elementih zunanje ureditve če so prostorsko in tehnološko opravičene (če se s strokovno analizo ugotovi je dovoljena tudi rušitev oziroma delna rušitev obstoječih objektov in elementov zunanje ureditve).
4. člen
Za »del kareja J« se vnesejo grafične spremembe v grafični del odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-957/02
Brežice, dne 12. julija 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti