Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3658. Odlok o spremembah in dopolnitvah z odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas-Poljane, stran 9959.

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 31. in 32. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 47/04), 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter 16. in 94. člena Statuta Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je občinski svet Občine Gorenja vas-Poljane na 12. redni seji dne 1. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas-Poljane
1. člen
3. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 60/98, 102/02, 60/02) se spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
1. Zazidano stavbno zemljišče
Za zazidano stavbno zemljišče se štejejo zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožene s faktorjem 1.5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
1. Nezazidano stavbno zemljišče
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.”
2. člen
5. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 60/98, 102/02, 60/02) se spremeni in se glasi:
“5. člen
Nadomestilo za zazidana stavbna zemljišča se plačuje za vsa naselja v občini, ki so razvrščena v štiri območja. Območja so določena glede na opremljenost stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo, gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti, oddaljenost od upravnega središča občine in dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi. Pri uvrščanju zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v IV. območje se dodatno upošteva strnjenost poselitve.
Razdelitev naselij na posamezna območja je naslednja:
I. območje:
Gorenja vas (razen Lajš), Poljane, Hotavlje,
II. območje:
Trebija, Podgora, Hotovlja, Dobje, Predmost, Todraž, Gorenja Dobrava, Dolenja Dobrava, Dobravšce, Dobenska Amerika, Lajše (Gorenja vas),
III. območje:
Delnice, Volča, Javorje, Murave, Žabja vas, Podobeno, Srednja vas, Sovodenj, Fužine, Lučine, Dolge Njive,
IV. območje:
Bačne, Čabrače, Debeni, Hlavče Njive, Jelovica, Kopačnica, Leskovica, Krnice pri Novakih, Laze, Robidnica, Srednje Brdo, Studor, Suša, Volaka, Žirovski Vrh Sv. Antona, Žirovski Vrh Sv. Urbana, Bukov Vrh, Dolenja Ravan, Dolenje Brdo, Gorenje Brdo, Jazbine, Kremenik, Lom nad Volčo, Lovsko Brdo, Malenski Vrh, Smoldno, Vinharje, Zakobiljek, Hobovše pri Stari Oselici, Javorjev Dol, Laniše, Nova Oselica, Podjelovo Brdo, Stara Oselica, Četena Ravan, Dolenčice, Gorenja Ravan, Dolenja Žetina, Gorenja Žetina, Jarčje Brdo, Krivo Brdo, Mlaka nad Lušo, Podvrh, Zapreval, Brebovnica, Goli Vrh, Prelesje, Zadobje, Kladje.”.
3. člen
V 10. členu se spremeni točkovanje glede na lego in namembnost stavbnega zemljišča
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST       |           Število točk          |
+-----------------------+------------+------------+-------------+-------------+
|            | I. območje| II. območje| III. območje| IV. območje|
+-----------------------+------------+------------+-------------+-------------+
|A – gospodarske    |     160|     120|     100|      80|
| dejavnosti      |      |      |       |       |
+-----------------------+------------+------------+-------------+-------------+
|B – poslovne      |     200|     150|     100|      70|
+-----------------------+------------+------------+-------------+-------------+
|C – trgovinske     |     160|     120|      70|      50|
|in storitvene     |      |      |       |       |
+-----------------------+------------+------------+-------------+-------------+
|D – družbene      |     100|     80|      60|      30|
|dejavnosti,      |      |      |       |       |
|javne funkcije     |      |      |       |       |
+-----------------------+------------+------------+-------------+-------------+
|E – stanovanjski namen |     50|     40|      20|      10|
+-----------------------+------------+------------+-------------+-------------+
|F – počitniški     |     50|      0|      0|      0|
+-----------------------+------------+------------+-------------+-------------+
4. člen
11. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 60/98, 102/02, 60/02) se spremeni v celoti in se glasi:
“11. člen
Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se plačuje na območju celotne občine, glede na razvrstitev naselij v 5. členu tega odloka. Obračuna se tako, da seštevek točk, ugotovljenih po merilih iz 8. in 10. člena odloka, pomnožimo s faktorjem 0.3.”
5. člen
V 12. členu se črta tretji odstavek.
6. člen
15. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 60/98, 102/02, 60/02) se spremeni in se glasi:
“15. člen
Občina za namene nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča brezplačno pridobi podatke katastra stavb. Občina mora v namene nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča uporabiti podatke, ki so vpisani v kataster stavb kot katastrski ali registrski podatki v skladu predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin. Občina za namene nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča lahko uporabi tudi podatke katastra stavb, ki so prevzeti iz drugih evidenc. Podatke o površini zemljiških parcel, ki so vključene v območja, za katera je občina določila, da se na njih plačuje nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča, pa pridobi občina tudi brezplačno iz uradnih evidenc o zemljiškem katastru. Če fundus stavbe ni evidentiran v zemljiškem katastru kot samostojna zemljiška parcela ali del parcele, se za takšen fundus šteje tloris stavbe iz katastra stavb.
Občina obvesti lastnike stavb in delov stavb o podatkih, ki še niso vpisani v kataster stavb kot katastrski ali registrski podatki, ter z njimi povezanih gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča) o podatkih za odmero nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča, ki jih pridobi na način, kot to določa prejšnji odstavek, z javnim naznanilom. Javno naznanilo, ki se ga objavi na krajevno običajen način, mora vsebovati navedbo, da se razgrinjajo podatki za odmero nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča, kje in kdaj so takšni podatki na vpogled ter jih seznanijo z možnostmi dajanja pripomb.
Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča s podatki občine ne strinja, mora v roku enega meseca, od javnega naznanila, predlagati vpis novih podatkov ali predlagati vpis sprememb podatkov katastra stavb pri pristojni geodetski upravi v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
Če zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča ne predlaga vpisa novih ali spremenjenih podatkov v skladu z določili prejšnjega odstavka, se šteje, da so podatki občine pravilni.
Občina, ki je, v skladu z drugim odstavkom tega člena, obvestila zavezance za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča o podatkih za odmero nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča, po dveh mesecih od javnega naznanila, za namene odmere nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ponovno brezplačno pridobi podatke katastra stavb.
Po vzpostavitvi katastra stavb na način, ki ga določajo predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, ministrstvo, pristojno za geodetske zadeve, obvesti lastnike stavb in delov stavb o vpisu tistih podatkov v kataster stavb, ki so prevzeti iz drugih evidenc, če stavbe in deli stavb do tedaj niso vpisani v kataster stavb. Za ta namen ministrstvo, pristojno za geodetske zadeve, brezplačno pridobi podatke občin, ki so namenjeni za odmero nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč. V primeru nestrinjanja z vpisanimi podatki so dolžni lastniki stavb in delov stavb v roku 30 dni od prejema obvestila prijaviti spremembe v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.”
7. člen
V 17. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Nadomestilo se ne plačuje za nezazidano stavbno zemljišče, če je površina parcele manjša od 400 m².”
9. člen
V 18. členu se doda nova alinea, ki se glasi:
“– za dobo dveh let od prevzema obrata Alpina Gorenja vas prevzemniku za dejavnost v skladu s smernicami sprejete gospodarske strategije občine Gorenja vas – Poljane.”
10. člen
Ta odlok začne veljati 1. avgusta 2004.
Št. 0200-389-11/04
Gorenja vas-Poljane, dne 1. julija 2004.
Župan
Občine Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti