Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3690. Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1)
3691. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-C)
3692. Zakon o spremembah Zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-C)
3693. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (ZPVZPDBH)

Sklepi

3694. Sklep o prenehanju mandata poslancem državnega zbora
3695. Sklep o potrditvi mandata poslanki
3696. Sklep o potrditvi mandata poslanki
3697. Sklep o potrditvi mandata poslancu
3698. Sklep o potrditvi mandata poslancu
3699. Sklep o dopolnitvi Sklepa o imenovanju predsednika, namestnice predsednika in treh članov Komisije za preprečevanje korupcije
3700. Sklep o imenovanju pooblaščenke za dostop do informacij javnega značaja
3701. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3702. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3703. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3704. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3705. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3706. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3707. Sklep o imenovanju generalnega državnega pravobranilca Republike Slovenije
3708. Sklep o imenovanju Nacionalnega sveta za kulturo
3709. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
3710. Sklep o imenovanju predsednika in treh članov Državne revizijske komisije
3711. Sklep o imenovanju članov Upravnega odbora Prešernovega sklada
3712. Sklep o razrešitvi sodnika porotnika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
3713. Sklep o razrešitvi sodnice porotnice Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
3714. Sklep o imenovanju drugega namestnika predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije
3715. Sklep o imenovanju viceguvernerja in člana Sveta Banke Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3716. Uredba o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save in Završnice iz zadrževalnikov proda na vplivnem območju HE Moste, HE Završnica in HE Mavčiče
3717. Uredba o koncesijah za odvzem naplavin iz prodnih zadrževalnikov na reki Savi Dolinki in reki Završnici
3718. Uredba o spremembi Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Cerov log, Občina Šentjernej; Poljčane, Občina Slovenska Bistrica; Andraž, Občina Polzela; Bereča vas, Občina Metlika; Log II, Občina Sevnica; Pragersko, Občina Slovenska Bistrica; Hom, Občina Ljubno; Elerji, Mestna občina Koper; Hoče, Občina Hoče-Slivnica; Bezena, Občina Ruše; Pišece, Občina Brežice; Grdadolnik, Občina Horjul; Sovra, Občina Žiri; Bradeško-Zadob­je, Občina Gorenja vas-Poljane; Zala, Občina Idrija; Križate, Občina Moravče in Hrovat, Občina Zreče
3719. Uredba o dopolnitvi Uredbe o ureditvi trga s poljščinami

Odloki

3720. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Starokrščanske krstilnice v Celju za kulturni spomenik državnega pomena

Drugi akti

3721. Odločba o imenovanju za državnega tožilca na mesto višjega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
3722. Odločba o napredovanju na mesto višje državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3723. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o oznakah v Slovenski vojski
3724. Pravilnik o vsebini, obliki in evidenci dovoljenj za gospodarski ribolov
3725. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
3726. Odločba o imenovanju kontrolne organizacije, ki bo opravljala tehtanje, kategorizacijo, ocenjevanje mesnatosti in razvrščanje polovic prašičev na klavni liniji
3727. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2004

USTAVNO SODIŠČE

3728. Odločba o delni razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Mariboru
3729. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in Višjega sodišča v Ljubljani
3730. Sklep, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje 32. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Dolenjske Toplice
3731. Sklep o začasnem zadržanju nekaterih določb Pravilnika o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu
3732. Odločba o razveljavitvi Spremembe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg pri Kokri
3733. Odločba o ugotovitvi, da 6. člen Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ni v neskladju z Ustavo
3734. Odločba o razveljavitvi odločbe Senata za prekrške in Sodnika za prekrške Novo mesto

BANKA SLOVENIJE

3735. Sklep o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati banka oziroma hranilnica za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev
3736. Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 5.000 tolarjev
3737. Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovcev za 1.000, 500 in 100 tolarjev
3738. Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 200 tolarjev
3739. Sklep o dajanju bankovcev za 5.000, 1.000 in 200 tolarjev v obtok
3740. Sprememba navodila za izdelavo poročila o depozitnem trgu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3741. Sklep o poročilu glede vrst in vrednosti naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
3742. Sklep o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic
3743. Kontni okvir za invalidske organizacije
3744. Pojasnila k slovenskim računovodskim standardom
3745. Razlaga Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije

OBČINE

Borovnica

3746. Sklep o plakatiranju v času volilne kampanje

Braslovče

3747. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmatevž

Kamnik

3748. Sklep o razpisu predčasnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Duplica

Kidričevo

3749. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990, za območje Občine Kidričevo, dopolnjenih v letu 2001

Komen

3750. Sklep o imenovanju člana Občinske volilne komisije občine Komen
3751. Sklep o razrešitvi članice Občinske volilne komisije občine Komen

Ljubljana

3752. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion
3753. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 5/7 Chemo

Majšperk

3754. Sklep o popolni zapori ceste LC 240070 Sitež-Grdina

Oplotnica

3761. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana - prostorski del Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica, dopolnitev 2002 - dodatek
3762. Odlok o občinskih cestah v Občini Oplotnica

Šempeter-Vrtojba

3755. Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja OKS, Občinske komunalne storitve d.o.o.
3756. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter-Vrtojba
3757. Sklep o določitvi cene za programe vrtca, določitvi rezervacij za novo vpisane otroke, ki bodo pričeli obiskovati vrtec po septembru 2004, določitvi fleksibilnega normativa, določitvi višine subvencije za poletne rezervacije, subvencioniranju prispevkov staršev zaradi daljših odsotnosti otrok iz zdravstvenih razlogov in izpisu šoloobveznih otrok v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec

Šentjur pri Celju

3758. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v na­jem

Škofljica

3759. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

Tabor

3760. Odlok o dopolnitvi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

86. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o statusu njihovih sil (MSPSPS)
87. Zakon o ratifikaciji Protokola o statusu mednarodnega vojaškega poveljstva, ustanovljenega v skladu s Severnoatlantsko pogodbo (MPSMVP)
88. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja (MSOSP)
89. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o statusu misij in predstavnikov tretjih držav pri Organizaciji Severnoatlantske pogodbe (MSMPTD)
90. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnem varovanju tajnosti izumov, ki so povezani z obrambo in za katere so bile vložene patentne prijave (MSVVTI)
91. Zakon o ratifikaciji Sporazuma NATO o sporočanju tehničnih informacij za obrambne namene (MSTION)
92. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o varnosti podatkov (MSPSPV)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti