Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004

Kazalo

3692. Zakon o spremembah Zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-C), stran 10077.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-C)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. julija 2004.
Št. 001-22-142/04
Ljubljana, dne 20. julija 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O DAVKU NA IZPLAČANE PLAČE (ZDIP-C)
1. člen
V Zakonu o davku na izplačane plače (Uradni list RS, št. 34/96, 31/97 in 109/01) se v 4. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Stopnje davka so:
če znaša mesečna bruto plača zaposlenega znaša davek
do 165.000 tolarjev                0,0%
od 165.001 do 400.000 tolarjev           3,8%
od 400.001 do 750.000 tolarje           7,8%
nad 750.000 tolarjev              14,8%.«
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 500.000 do 5,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje davčni zavezanec iz 2. člena tega zakona, če ne obračuna davka od osnove, na način in v roku, kot je določeno v 3., 4., 5., 6., in 7. členu tega zakona.
Z globo od 50.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.«.
3. člen
Globe, določene v prvem odstavku 2. člena tega zakona, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v višini najmanj 1,000.000 tolarjev, razen za odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika.
Odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori prekršek iz 2. člena tega zakona, se do začetka uporabe zakona iz prejšnjega odstavka kaznuje z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev.
4. člen
Ta zakon začne veljati 1. septembra 2004.
Št. 435-03/96-3/9
Ljubljana, dne 12. julija 2004.
EPA 1341-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti