Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004

Kazalo

3743. Kontni okvir za invalidske organizacije, stran 10119.

Na podlagi 12. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01) in 12. člena slovenskega računovodskega standarda (SRS) 40 – Računovodske rešitve v invalidskih organizacijah – je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 9. 7. 2004 sprejel
K O N T N I O K V I R
za invalidske organizacije
RAZRED 0 – NALOŽBE IN DOLGOROČNA
SREDSTVA
00 – NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
V tej skupini se izkazujejo materialne pravice, dolgoročno razmejeni stroški oziroma odhodki in druga neopredmetena dolgoročna sredstva ter popravek vrednosti sredstev, ki se amortizirajo.
01 – NEPREMIČNINE
V tej skupini se izkazujejo vrednosti zemljišč in zgradb ter popravek vrednosti nepremičnin, katerih doba koristnosti je časovno omejena, pa tudi vrednosti in popravek vrednosti nepremičnin, pridobljenih na podlagi finančnega najema. V njej se izkazujejo tudi prevrednotovalni popravki zaradi okrepitve ali oslabitve teh sredstev. Prav tako se v njej izkazujejo podatki o vrednosti in popravkih vrednosti nepremičnin v lasti države ali občine, ki jih je invalidska organizacija prejela v uporabo in upravljanje, ter prevrednotovalni popravki zaradi okrepitve ali oslabitve teh sredstev.
02 – OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
V tej skupini se izkazujejo vrednosti opreme, drobnega inventarja, katerega doba koristnosti je daljša od leta dni, in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter popravek vrednosti teh sredstev. V njej se izkazujejo tudi vrednosti in popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, pridobljenih na podlagi finančnega najema. V tej skupini se izkazuje tudi prevrednotovalni popravek zaradi okrepitve ali oslabitve teh sredstev.
03 – PREDUJMI ZA PRIDOBITEV NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SRESTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
V tej skupini se izkazujejo predujmi, dani za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih srestev in opredmetenih osnovnih sredstev.
06 – DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
V tej skupini se izkazujejo dolgoročne naložbe v delnice in deleže pravnih oseb, dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih in depozitnih pogodb oziroma odkupa obveznic ali drugih vrednostnih papirjev, ter popravek vrednosti zaradi oslabitve teh naložb. V njej se izkazujejo tudi naložbe v nepremičnine, umetniška dela, drage kamne, plemenite kovine in podobno, če je bil namen nakupa teh sredstev začasna naložba denarnih sredstev. Umetniška dela, ki so namenjena okrasitvi prostorov, se izkazujejo kot druga opredmetena osnovna sredstva.
08 – DRUGE DOLGOROČNE TERJATVE
V tej skupini se izkazujejo dolgoročne terjatve iz poslovanja s pravnimi in fizičnimi osebami ter popravek vrednosti teh terjatev.
RAZRED 1 – KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG, KRATKOROČNE NALOŽBE IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
10 – DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI
V tej skupini se izkazujejo gotovina, čeki in drugi takoj unovčljivi vrednostni papirji. Izdani čeki se izkazujejo kot odbitna postavka.
11 – DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH
V tej skupini se izkazujejo denarna sredstva na vpogled na računih pri bankah ali hranilnih službah ter depoziti na odpoklic. Ločeno se izkazujejo denarna sredstva na računih, ki se uporabljajo za določen namen.
12 – KRATKOROČNE TERJATVE DO ČLANOV IN KUPCEV
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve do članov invalidske organizacije ter kratkoročne terjatve do pravnih ali fizičnih oseb za prodane stvari in storitve pa tudi terjatve iz danih kratkoročnih blagovnih kreditov. Posebej se izkazuje popravek vrednosti teh terjatev zaradi oslabitve.
13 – DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
V tej skupini se izkazujejo druge kratkoročne terjatve iz poslovanja, tudi predujmi, dani za obratna sredstva, dane varščine in terjatve do zaposlencev ter vse tiste, ki se ne izkazujejo v drugih skupinah kratkoročnih terjatev. Posebej se izkazuje popravek vrednosti teh terjatev zaradi oslabitve.
14 – KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA ZA TUJ RAČUN
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve do pravnih in fizičnih oseb, za katerih račun opravlja invalidska organizacija dogovorjene posle. Posebej se izkazuje popravek vrednosti teh terjatev zaradi oslabitve.
16 – KRATKOROČNE TERJATVE, POVEZANE S FINANČNIMI PRIHODKI
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve, ki se nanašajo na obresti, terjatve, ki se nanašajo na deleže v dobičku oziroma dividende ter druge terjatve, ki se nanašajo na finančne prihodke. Posebej se izkazuje popravek vrednosti teh terjatev zaradi oslabitve.
18 – KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne naložbe sredstev na podlagi posojilnih in depozitnih pogodb z vračilom do leta dni pa tudi na podlagi nakupa vrednostnih papirjev, ki zapadejo v plačilo ali jih invalidska organizacija namerava prodati v letu dni. Posebej se izkazuje popravek vrednosti teh naložb zaradi oslabitve.
19 – AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo največ do leta dni vnaprej plačani stroški oziroma odhodki in prehodno nezaračunani prihodki. V tej skupini se izkazujejo tudi vrednotnice.
RAZRED 2 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (KRATKOROČNI DOLGOVI) IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
22 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
V tej skupini se izkazujejo obveznosti do dobaviteljev za obratna, osnovna in druga sredstva pa tudi obveznosti iz prejetih blagovnih kreditov.
23 – DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti za obračunane davke, prispevke in druge dajatve, obveznosti do članov, obveznosti za izdane menice, obveznosti iz naslova prejetih predujmov in varščin ter preostale kratkoročne obveznosti, ki se ne izkazujejo v drugih skupinah kratkoročnih obveznosti.
24 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA ZA TUJ RAČUN
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti do pravnih in fizičnih oseb, za katerih račun opravlja invalidska organizacija dogovorjene posle.
25 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENCEV
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti do zaposlencev za plače, nadomestila plač in druge prejemke iz delovnega razmerja ter obveznosti za dajatve, ki se plačujejo iz teh prejemkov.
26 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI, POVEZANE S FINANČNIMI ODHODKI
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti, ki se nanašajo na obresti, in druge kratkoročne obveznosti, ki se nanašajo na finančne odhodke.
28 – KRATKOROČNA POSOJILA
V tej skupini se izkazujejo obveznosti, ki se nanašajo na dobljena kratkoročna posojila.
29 – PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo za največ leto dni vnaprej plačani prihodki in vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki.
RAZRED 3 – ZALOGE
31 – ZALOGE MATERIALA
V tej skupini se izkazujejo nabavne vrednosti materiala. Če vodi invalidska organizacija material po stalnih cenah, se odmiki od stalnih cen izkazujejo posebej.
32 – ZALOGE BLAGA
V tej skupini se izkazujejo nabavne vrednosti blaga, ki ga invalidska organizacija nabavi za nadaljnjo prodajo. Če vodi invalidska organizacija blago po stalnih cenah, se odmiki od njih izkazujejo posebej. Posebej se izkazujeta tudi vračunani DDV ter vračunana razlika v prodajnih cenah zalog blaga, če invalidska organizacija vodi zaloge blaga po prodajnih cenah.
33 – ZALOGE PROIZVODOV
V tej skupini se izkazujejo vrednosti gotovih proizvodov, ob obračunavanju poslovanja pa tudi vrednost nedokončane proizvodnje. Če vodi invalidska organizacija zaloge proizvodov po stalnih cenah, se odmiki od njih izkazujejo posebej. Za vrednost prodanih proizvodov, ugotovljeno v skladu z izbrano metodo, se obremeni ustrezni konto skupine 80 – Ugotovitev izida poslovanja. Če invalidska organizacija ugotavlja vrednost zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje le ob koncu poslovnega leta s popisom, se razlika med stanjema začetnih in končnih zalog poračuna prek skupine 80 – Ugotovitev izida poslovanja.
RAZRED 4 – STROŠKI IN ODHODKI
40 – STROŠKI MATERIALA IN BLAGA
V tej skupini se izkazujejo stroški materiala, stroški porabljene embalaže, odpisi drobnega inventarja, ki se vodi v okviru zalog materiala, stroški energije, stroški prodanih zalog blaga, stroški za nakup strokovne literature, stroški pisarniškega materiala in podobni. Če se vrednost porabljenih zalog materiala in blaga ugotavlja v skladu z drugim odstavkom 1. točke SRS 40.8, se med letom knjiži na konte te skupine nabavna vrednost nabavljenih količin materiala in blaga, na koncu leta pa se na podlagi popisa zalog materiala in blaga tako izkazana vrednost uskladi na raven vrednosti dejansko porabljenih količin materiala in blaga.
41 – STROŠKI STORITEV
V tej skupini se izkazujejo stroški vseh vrst porabljenih storitev. V njej se izkazujejo tudi stroški po pogodbah o delu, stroški po pogodbah o avtorskem delu oziroma stroški iz drugih pravnih razmerij, razen stroškov iz delovnega razmerja s fizičnimi osebami.
42 – STROŠKI DELA
V tej skupini se izkazujejo stroški plač, nadomestila plač, ki bremenijo invalidsko organizacijo, in drugi prejemki iz delovnega razmerja ter dajatve, ki se plačujejo za socialno varnost zaposlencev v breme invalidske organizacije, pa tudi druge dajatve, ki se obračunavajo od prejemkov zaposlencev v breme invalidske organizacije.
43 – DOTACIJE DRUGIM PRAVNIM OSEBAM
V tej skupini se izkazujejo zneski dotacij, ki jih invalidska organizacija skladno z nameni, za katere je ustanovljena, odstopi drugim invalidskim organizacijam in drugim pravnim osebam.
44 – AMORTIZACIJA
V tej skupini se izkazuje obračunana amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja.
45 – STROŠKI NALOŽBENJA
V tej skupini se izkazujejo stroški financiranja pridobivanja osnovnih sredstev, ki se zagotavljajo iz prihodkov obračunskega obdobja. Zanje se oblikuje sklad osnovnih sredstev, ki je sestavni del društvenega sklada.
46 – FINANČNI ODHODKI
V tej skupini se izkazujejo stroški obresti, negativne tečajne razlike ter popravek oziroma odpis finančnih naložb in terjatev.
47 – DRUGI ODHODKI
V tej skupini se izkazujejo stroški zaradi popravka oziroma odpisa terjatev iz poslovanja, izredni odhodki in ostali stroški, ki se ne izkazujejo v drugih skupinah stroškov.
V tej skupini se izkazujejo tudi odhodki (izgube), nastali (nastale) pri prodaji osnovnih sredstev, za katera je oblikovan sklad osnovnih sredstev, in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki so razlika med njihovo neodpisano vrednostjo in kupnino.
48 – DAJATVE
V tej skupini se izkazujejo davki, prispevki, takse in druge dajatve, ki jih plačuje invalidska organizacija iz svojih prihodkov, razen tistih, ki so stroški dela ali pa so del stroškov nakupa materiala, storitev, blaga in osnovnih sredstev. V tej skupini se izkazuje tudi obračunani davek od dobička pravnih oseb.
49 – PRENOS STROŠKOV
Prek te skupine se prenašajo stroški na konte skupine 33 – Proizvodi – oziroma v breme ustreznih kontov skupine 80 – Ugotovitev izida poslovanja.
RAZRED 5
Uporaba tega razreda je prosta.
RAZRED 6
Uporaba tega razreda je prosta.
RAZRED 7 – PRIHODKI
70 – PRIHODKI OD DEJAVNOSTI
V tej skupini se izkazujejo dotacije Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev, dotacije drugih fundacij, skladov in ustanov, donacije pravnih in fizičnih oseb, prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov, članarine in prispevki članov invalidskih organizacij ter prihodki, ki jih invalidska organizacija ustvari s prodajo proizvodov, blaga, materiala in storitev.
73 – FINANČNI PRIHODKI
V tej skupini se izkazujejo prejete obresti, pozitivne tečajne razlike, odpisi obveznosti iz prejetih posojil in drugi donosi na podlagi finančnih naložb.
74 – DRUGI PRIHODKI
V tej skupini se izkazujejo odpisi obveznosti razen obveznosti iz prejetih posojil ter ostali prihodki, ki se ne izkazujejo v drugih skupinah prihodkov.
V tej skupini se izkazujejo tudi prihodki (dobički) od prodaje osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki so razlika med njihovo kupnino in neodpisano vrednostjo.
79 – PRENOS PRIHODKOV
Prek te skupine se prenašajo prihodki na ustrezni konto skupine 80 – Ugotovitev izida poslovanja.
RAZRED 8 – UGOTOVITEV IZIDA POSLOVANJA
80 – UGOTOVITEV IZIDA POSLOVANJA
V tej skupini se izkazujejo odhodki in prihodki obračunskega obdobja. V njej se izkazuje tudi del presežka prihodkov iz prejšnjih let, ki je bil razporejen za pokritje izbranih stroškov obračunskega obdobja, ter presežek odhodkov iz prejšnjih let, ki se pokriva iz presežka prihodkov tega obračunskega obdobja. Presežek prihodkov nad odhodki se prenese v dobro skupine 81, presežek odhodkov nad prihodki pa v breme skupine 83.
81 – PRESEŽEK PRIHODKOV
V tej skupini se izkazujeta presežek prihodkov in njegova razporeditev v društveni sklad za posamezne namene v skladu s predpisi oziroma odločitvijo invalidske organizacije.
83 – PRESEŽEK ODHODKOV
V tej skupini se izkazujeta presežek odhodkov nad prihodki obračunskega obdobja in njegovo pokritje v skladu z odločitvijo invalidske organizacije.
RAZRED 9 – LASTNI IN TUJI VIRI SREDSTEV
90 – DRUŠTVENI SKLAD
V tej skupini se izkazujejo ustanovne vloge v velikosti sredstev, ki so jih ustanovitelji v skladu z ustanovnim aktom zagotovili za začetek poslovanja invalidske organizacije, če ta sredstva niso namenjena pokrivanju stroškov poslovanja, in skladi, ki jih invalidska organizacija oblikuje za določene namene. V tej skupini se izkazuje tudi prevrednotovalni popravek društvenega sklada zaradi okrepitve opredmetenih osnovnih sredstev.
Sklad osnovnih sredstev, ki ga invalidska organizacija oblikuje v breme stroškov naložbenja, se izkazuje ločeno. Popravek nabavne vrednosti ali odpis osnovnih sredstev, za katera je bil oblikovan sklad osnovnih sredstev, se knjiži v breme tega sklada.
V tej skupini se ločeno izkazujejo tudi rezervni sklad, namenjen pokrivanju izgub, in rezervacije, namenjene poravnavanju obveznosti, ki bodo nastale po obravnavanem obračunskem obdobju in se nanašajo na dejavnost v obračunskem obdobju, v katerem so bile oblikovane. Rezervacije za poravnavanje obveznosti, ki bodo nastale po obračunskem obdobju, se oblikujejo v breme ustrezne skupine stroškov v razredu 4. V tej skupini se ločeno izkaže tudi tisti del presežka prihodkov, ki ga invalidska organizacija nameni pokritju izbranih stroškov oziroma odhodkov v prihodnjih obračunskih obdobjih.
Ločeno se v tej skupini izkazujeta tisti del presežka prihodkov, ki ni bil razporejen za določene namene, in presežek odhodkov, ki jih invalidska organizacija ni pokrila že pri sprejemanju letnega obračuna.
97 – DOLGOROČNA POSOJILA
V tej skupini se izkazujejo obveznosti, ki se nanašajo na dobljena dolgoročna posojila.
98 – DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
V tej skupini se izkazujejo druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja. V njej se izkazujejo tudi obveznosti za vrednost opredmetenih osnovnih sredstev v lasti države ali občine, prejetih v uporabo in upravljanje, ter prevrednotovalni popravek teh obveznosti zaradi okrepitve opredmetenih osnovnih sredstev, prejetih v uporabo in upravljanje.
98 – ZUNAJBILANČNI KONTI
V tej skupini se izkazujejo postavke, ki nimajo neposrednega učinka na velikost in sestavo sredstev in obveznosti do njihovih virov, prav tako pa tudi ne na prihodke, stroške ali odhodke invalidske organizacije, vendar so pomembne za predstavitev finančno-materialnega položaja invalidske organizacije.
Št. 7/04
Ljubljana, dne 9. julija 2004.
dr. Ivan Turk l. r.
Predsednik
strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti