Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004

Kazalo

3735. Sklep o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati banka oziroma hranilnica za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev, stran 10105.

Na podlagi prvega odstavka 38. člena ter 6. točke prvega odstavka 37. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 59/01, 55/03 in 42/04) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati banka oziroma hranilnica za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev
1. Ta sklep določa:
a) kadrovske, tehnične in organizacijske pogoje, ki jih mora izpolnjevati banka oziroma hranilnica (v nadaljevanju: banka) za:
– opravljanje bančnih storitev,
– opravljanje drugih finančnih storitev,
b) dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bo družba kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati dejavnosti, na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja,
c) način obveščanja Banke Slovenije o vzpostavitvi in uvajanju novih posameznih vrst bančnih in drugih finančnih storitev (produktov),
d) izkazovanje bank s tablo oziroma z nalepko »Banka Slovenija – Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev«.
 
2. Kadrovski pogoji, ki jih mora izpolnjevati banka za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev:
a) banka mora imeti ustrezno število delavcev, usposobljenih za izvajanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev; šteje se, da je ustrezno število tisto, ki zagotavlja tekoče in nemoteno opravljanje posamezne storitve v predvidenem obsegu; šteje se, da je delavec usposobljen, če ima vsa potrebna znanja za opravljanje del in nalog delovnega mesta v poslovnem procesu;
b) banka mora imeti delavce, ki so strokovno usposobljeni za vodenje in nemoteno izvajanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev; šteje se, da je delavec strokovno usposobljen za vodenje, če ima za to ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje.
 
3. Tehnični pogoji, ki jih mora izpolnjevati banka za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev:
a) banka mora imeti ustrezne poslovne prostore za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev; šteje se, da so poslovni prostori ustrezni, če so tehnično opremljeni tako, da omogočajo varno in nemoteno izvajanje vseh poslovnih procesov v okviru izvajanja storitev in da zagotavljajo ustrezno ločitev posameznih funkcij poslovanja in možnost njihove medsebojne povezave;
b) banka mora imeti ustrezno informacijsko tehnologijo; šteje se, da je informacijska tehnologija ustrezna, če zagotavlja stalno in varno podporo vsem poslovnim procesom v okviru bančnih oziroma drugih finančnih storitev; banka mora v svojem poslovanju upoštevati slovenska standarda SIST BS 7799-2:2003 in SIST ISO/IEC 17799:2003, ki ju izdaja Slovenski inštitut za standardizacijo oziroma drug pooblaščeni organ;
c) banka mora biti sposobna Banki Slovenije oziroma drugim organom v skladu z veljavno zakonodajo poročati v skladu z njihovimi zahtevami nemoteno takoj po pridobitvi dovoljenja za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev.
 
4. Organizacijski pogoji, ki jih mora izpolnjevati banka za opravljanje bančnih storitev:
a) banka mora imeti ustrezno organizacijsko strukturo, ki omogoča izvajanje vseh poslovnih procesov v okviru bančnih oziroma drugih finančnih storitev;
b) banka mora imeti definirane vse delovne postopke, ki se izvajajo pri posameznih poslovnih procesih v okviru bančnih oziroma drugih finančnih storitev;
c) banka mora imeti definiran ustrezen način sprejemanja odločitev pri posameznih poslovnih procesih v okviru bančnih oziroma drugih finančnih storitev in definirano odgovornost delavcev, ki sprejemajo te odločitve;
d) banka mora zagotoviti ustrezno delovanje sistema notranjega nadzora pri vseh poslovnih procesih v okviru bančnih oziroma drugih finančnih storitev; šteje se, da je sistem notranjega nadzora ustrezen, če je vzpostavljen povsod, kjer so prisotna tveganja v poslovnih procesih;
e) banka mora zagotoviti ustrezno delovanje notranje revizije vseh poslovnih procesov v okviru bančnih oziroma drugih finančnih storitev; šteje se, da je delovanje notranje revizije ustrezno, če notranja revizija pokriva (načrt dela, ki ga potrdi vodstvo banke) opravljanje posamezne storitve;
f) banka mora biti sposobna meriti, spremljati in obvladovati tveganja, ki se jim izpostavlja v okviru bančnih oziroma drugih finančnih storitev.
 
5. Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev je treba priložiti naslednjo dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bo družba kadrovsko sposobna opravljati dejavnosti, na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja:
a) dokumentacijo, iz katere je razvidno število delavcev, ki bodo izvajali bančne oziroma druge finančne storitve;
b) dokumentacijo, iz katere je razvidna izobrazbena struktura in strokovna usposobljenost delavcev, ki bodo izvajali bančne oziroma druge finančne storitve;
c) dokumentacijo, ki dokazuje strokovno usposobljenost (dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah) vodilnih delavcev.
 
6. Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev je treba priložiti naslednjo dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bo družba tehnično sposobna opravljati dejavnosti, na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja:
a) dokumentacijo, iz katere je razvidno, da so prostori, v katerih bo banka opravljala bančne in finančne storitve, tehnično opremljeni tako, da omogočajo varno in nemoteno izvajanje vseh poslovnih procesov v okviru izvajanja storitev in da zagotavljajo ustrezno ločitev posameznih funkcij poslovanja in možnost njihove medsebojne povezave;
b) elaborat o informacijski podpori (strojna in programska oprema, arhitektura informacijskega sistema, način vključevanja podpore posameznim finančnim storitvam v integralni informacijski sistem banke) izvajanja bančnih oziroma drugih finančnih storitev; banka mora Banki Slovenije predložiti tudi dokumentacijo varnostne politike, v kateri morajo biti upoštevana priporočila slovenskih standardov SIST BS 7799-2:2003 in SIST ISO/IEC 17799:2003, ki ju izdaja Slovenski inštitut za standardizacijo oziroma drug pooblaščeni organ;
c) dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da je banka sposobna pravočasno, točno in standardizirano zagotavljati potrebne podatke za nadzorne institucije.
 
7. Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev je treba priložiti naslednjo dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bo družba organizacijsko sposobna opravljati dejavnosti, na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja:
a) organigram, iz katerega je razvidno, da so upoštevana temeljna načela organiziranja;
b) pravilnike, navodila in druge akte, ki opredeljujejo izvajanje vseh delovnih postopkov v okviru bančnih in drugih finančnih storitev;
c) dokumentacijo, iz katere sta razvidna sistem sprejemanja odločitev in odgovornost posameznikov, ki sprejemajo odločitve pri posameznih delovnih procesih v okviru bančnih in drugih finančnih storitev;
d) dokumentacijo, iz katere je razviden obseg notranjega nadzora pri vseh delovnih procesih v okviru bančnih in drugih finančnih storitev;
e) dokumentacijo, iz katere sta razvidna delovanje notranje revizije in obseg aktivnosti v prvih dveh letih poslovanja pri posameznih delovnih procesih v okviru bančnih in drugih finančnih storitev, vključno s strategijo službe notranje revizije;
f) elaborat o merjenju, spremljanju in obvladovanju tveganj, ki se jim banka izpostavlja pri opravljanju bančnih in drugih finančnih storitev.
 
8. Če namerava banka v okviru pridobljenega dovoljenja za opravljanje bančnih in/ali drugih finančnih storitev uvesti novo posamezno vrsto produkta, mora Banko Slovenije pisno obvestiti o nameri uvedbe novega produkta ter o njegovi razvrstitvi v okviru bančnih oziroma drugih finančnih storitev, za katere ima dovoljenje. Banka mora natančno opredeliti lastnosti produkta, oblikovati natančen postopek njegovega uvajanja, to je najmanj izdelati podroben načrt s časovno opredelitvijo uvedbe novega produkta. V poskusnem obdobju mora biti obseg novega produkta omejen na obvladljivo raven, poskusna faza pa mora zajeti vse organizacijske enote, ki bodo pozneje sodelovale pri delu, vključno s službo notranje revizije v okviru njenih nalog.
Po uspešno končanem testnem obdobju, ko so ustrezno potrjeni vsi potrebni notranji akti (pravilniki, navodila ipd.), usposobljeno primerno število zaposlenih z ustreznim znanjem in izkušnjami, zagotovljena tehnična opremljenost in vzpostavljeni vsi mehanizmi za nadzor in obvladovanje tveganj, uprava sprejme sklep o izpolnitvi pogojev za izvajanje nove vrste produkta. O tem je banka dolžna Banko Slovenije obvestiti najmanj 14 dni pred začetkom trženja novega produkta. Prav tako mora uprava banke sprejeti sklep o prenehanju opravljanja in trženja posamezne vrste produkta ter o tem obvestiti Banko Slovenije.
Produkt je samostojna enota konkretne bančne ali druge finančne storitve in ga kot takega definira banka oziroma hranilnica, s tem da ima vsaj eno od naslednjih lastnosti:
– namenjen je le določeni, opredeljeni ciljni skupini (segmentu bančnega ali finančnega trga);
– določeni so pogoji, ki jih morajo komitenti izpolnjevati za njegovo uporabo;
– določena je tarifa (cena) za njegovo uporabo;
– postopek njegovega uvajanja oziroma izvajanja je opredeljen;
– banka/hranilnica ima opredeljene sisteme nadzora in spremljanja posameznega produkta;
– opredeljeni so postopki in načini za njegovo financiranje ali investiranje;
– ima specifični profil tveganja.
 
9. Banka Slovenije skupaj z odločbo o izdaji dovoljenja za opravljanje bančnih storitev izroči banki tablo (z napisom: Banka Slovenije, Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev) za sedež banke ter po eno nalepko (z napisom: Banka Slovenije, Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev) za vsako njeno posamezno poslovalnico na podlagi predloženega seznama. Ob odprtju nove poslovalnice banka zaprosi Banko Slovenije za izdajo nove nalepke. Ob prenehanju poslovanja mora banka tablo vrniti.
Če je nalepka pri zamenjavi uničena, mora banka imenovati komisijo, ki o tem sestavi zapisnik. Banka posreduje zapisnik Banki Slovenije ali pa vrne uničeno nalepko.
 
10. Tabla je štirioglate oblike, velika 370 krat 270 mm, zelene barve z napisom Banka Slovenije in belim poljem z napisom:
– Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev oziroma
– Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev in
– Autorizzazione a svolgere servizi bancari ali
– Engedély bankszolgáltatások elvégzésére.
Nalepka je štirioglate oblike z zaobljenimi vogali, velika 165 krat 117 mm, zelene barve z napisom Banka Slovenije in belim poljem z napisom:
– Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev oziroma
– Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev in
– Autorizzazione a svolgere servizi bancari ali
– Engedély bankszolgáltatások elvégzésére.
Table in nalepke z dvojezičnim napisom v slovenskem in italijanskem ali slovenskem in madžarskem jeziku se uporabljajo na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost. Banke in hranilnice se morajo z določbo 10. točke uskladiti do 1. 10. 2004.
 
11. Banka Slovenije lahko izda podrobnejša merila za izpolnjevanje posameznih pogojev iz tega sklepa.
 
12. Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati banka oziroma hranilnica za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev, ter o določitvi dokumentacije, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bo družba sposobna opravljati dejavnosti, na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja (Uradni list RS, št. 109/99, 52/00, 78/01 in 124/03).
 
13. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti