Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004

Kazalo

3691. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-C), stran 10076.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. julija 2004.
Št. 001-22-141/04
Ljubljana, dne 20. julija 2004
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O REFERENDUMU IN O LJUDSKI INICIATIVI (ZRLI-C)
1. člen
V tretjem stavku petega odstavka 13. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba US, 38/96, 43/96 – odločba US, 59/01, 11/03 – odločba US in 48/03 – odločba US) se na koncu stavka pika spremeni v vejico in doda besedilo »ne glede na kraj stalnega prebivališča.«.
2. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
Državni zbor pošlje zakon, ki je bil potrjen na naknadnem referendumu, v razglasitev in v objavo takoj po preteku pritožbenega roka, določenega v 53.a členu tega zakona, v primeru vložitve pritožbe pa, ko je pritožbeni postopek pravnomočno končan.«.
3. člen
V 39. členu se doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z izvedbo referenduma na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini in ugotavlja skupen izid glasovanja z volišč na teh predstavništvih ter po pošti iz tujine, če je volilno gradivo v zakonitem roku prispelo k Republiški volilni komisiji.«.
Dosedanji peta in šesta alinea postaneta šesta in sedma alinea.
4. člen
Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi:
»47.a člen
Za glasovanje na referendumu na lokalni ravni ne veljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini in na glasovanje pri diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije.
Volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, kjer tam začasno ali stalno prebivajo, lahko na referendumu na državni ravni glasujejo po pošti, če to sporočijo Republiški volilni komisiji najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja.
Volivci, ki so na dan glasovanja začasno v tujini, lahko na referendumu na državni ravni glasujejo tudi na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, če to sporočijo Republiški volilni komisiji v roku iz prejšnjega odstavka.«.
5. člen
V 51. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Vsak glasovalec ima pravico vložiti ugovor pri Republiški volilni komisiji v istem roku tudi zaradi nepravilnosti pri delu okrajne volilne komisije v zvezi z ugotavljanjem izida glasovanja za območje okraja oziroma zaradi nepravilnosti pri delu volilne komisije volilne enote v zvezi z ugotavljanjem izida glasovanja za območje volilne enote ter zoper ugotovitev Republiške volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini.
Republiška volilna komisija mora o ugovoru odločiti v roku treh dni od vložitve ugovora.«.
6. člen
V 52. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če Republiška volilna komisija na podlagi ugovora ugotovi nepravilnost pri delu volilne komisije pri ugotovitvi izida glasovanja, volilni komisiji naloži odpravo nepravilnosti ali sama ugotovi izid glasovanja.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
7. člen
Za 53. členom se doda nov 53.a člen, ki se glasi:
»53.a člen
Zoper poročilo Republiške volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu lahko vsak glasovalec vloži pritožbo v treh dneh po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
O pritožbi iz prejšnjega odstavka odloči Vrhovno sodišče Republike Slovenije v 30 dneh. Zoper odločitev sodišča ni dovoljena pritožba.
Pri odločanju se uporabljata drugi in tretji odstavek prejšnjega člena.«.
8. člen
Za 59. členom se doda novo IV.a poglavje, ki vsebuje nov 59.a člen, in se glasi:
»IV.a KAZENSKE DOLOČBE
59.a člen
Z globo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju s 44. členom tega zakona.
Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, ki ravna v nasprotju s 44. členom tega zakona.
Z globo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju s 44. členom tega zakona.
Prekrškovni organ za postopke odločanja o prekrških po tem členu je ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.«.
9. člen
Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) izrekajo kot denarne kazni.
10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 005-01/92-1/47
Ljubljana, dne 12. julija 2004.
EPA 1332-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti