Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004

Kazalo

90. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnem varovanju tajnosti izumov, ki so povezani z obrambo in za katere so bile vložene patentne prijave (MSVVTI), stran 4597.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VZAJEMNEM VAROVANJU TAJNOSTI IZUMOV, KI SO POVEZANI Z OBRAMBO IN ZA KATERE SO BILE VLOŽENE PATENTNE PRIJAVE (MSVVTI)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnem varovanju tajnosti izumov, ki so povezani z obrambo in za katere so bile vložene patentne prijave (MSVVTI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2004.
Št. 001-22-169/04
Ljubljana, dne 23. julija 2004
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VZAJEMNEM VAROVANJU TAJNOSTI IZUMOV, KI SO POVEZANI Z OBRAMBO IN ZA KATERE SO BILE VLOŽENE PATENTNE PRIJAVE (MSVVTI)
1. člen
Ratificira se Sporazum o vzajemnem varovanju tajnosti izumov, ki so povezani z obrambo in za katere so bile vložene patentne prijave, sestavljen 21. septembra 1960 v Parizu.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenski jezik glasi:
A G R E E M E N T
FOR THE MUTUAL SAFEGUARDING OF SECRECY OF INVENTIONS RELATING TO DEFENCE AND FOR WHICH APLICATIONS FOR PATENTS HAVE BEEN MADE
The Governments of Belgium, Canada, Denmark, France, the Federal Republic of Germany, Greece, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Portugal, Turkey, The United Kingdom and The United States of America,
Parties to the North Atlantic Treaty signed in Washington on 4th April, 1949;
desirous of encouraging economic collaboration between any or all of their Governments, as agreed in Article 2 of the Treaty,
mindful of the undertaking they have entered into under the terms of Article 3, to maintain and develop, by means of continuous and effective self-help, their individual and collective capacity to resist armed attack;
considering that the imposition of secrecy on an invention relating to defence in one of the North Atlantic Treaty Organization countries has generally as its corollary, when a patent has been applied for, or granted, the prohibition to apply for a patent for the same invention in other countries, including North Atlantic Treaty Organization countries;
considering that the territorial limitation resulting from this prohibition may cause prejudice to the applicants for patents and consequently adversely affect economic collaboration between North Atlantic Treaty Organization countries;
considering that mutual assistance makes desirable reciprocal communication of inventions relating to defence and that in some cases such communication may be obstructed by this prohibition;
considering that if the Government origination the prohibition is prepared to authorise the filing of an application for a patent in one or more of the other North Atlantic Treaty Organization countries, provided that the Governments of these countries also impose secrecy on the invention, the latter should not be free to refuse to impose secrecy;
considering that provision has been made between the Governments of the Parties to the North Atlantic Treaty for the mutual protection and safeguarding of the classified information they may interchange;
Have agreed as follows:
Article I
The Government Parties to this Agreement shall safeguard and cause to be safeguarded the secrecy of inventions for which applications for patents have been received under agreed procedures whenever the secrecy has been imposed on such inventions in the interests of national defence by the Government, hereinafter referred to as the “origination Government”, which was the first to receive an application for a patent covering these inventions.
Provided that this provision shall not prejudice the right of the originating Government to prohibit the filing of an application for a patent for the invention with one or more of the other Governments Parties to this Agreement.
The Governments Parties to this Agreement agree to develop such operational procedures as may be required to effectuate this Article.
Article II
The provisions of Article I shall be applied at the request either of the originating Government, or of the applicant for the patent, provided that latter produces evidence that secrecy has been imposed by the originating Government and that he has received authorisation from that Government to file this application for a secret patent in the country in question.
Article III
The Government called upon to safeguard the secrecy of an invention under the terms of Article I shall be entitled to demand from the applicant for the patent a waiver of any claim to compensation for loss or damage due solely to the imposition of secrecy on the invention as a condition prerequisite to the application of such safeguard.
Article IV
The secrecy measures imposed under Article I shall be removed only on the request of the originating Government. This Government shall give the other Governments concerned six weeks’ notice of its intention to remove its own measures.
The originating Government shall take into account as far as possible, having due regard to the security of the North Atlantic Treaty Organization, the representations made by other Governments within the said six weeks’ period.
Article V
This Agreement shall not prevent the signatory Governments from entering into bilateral agreements for the same purpose. Existing bilateral agreements shall remain unaffected.
Article VI
The instruments of ratification or approval of this Agreement shall be deposited as soon as possible with the government of the United States of America which will inform each signatory government of the date of deposit of each instrument.
This Agreement shall enter into force 30 days after deposit by two signatory Parties of their instruments of ratification or approval. It shall enter into force for each of the other signatory Parties 30 days after the deposit of its instrument of ratification or approval.
Article VII
This Agreement may be denounced by any contracting Party by written notice of denunciation given to the Government of the United States of America which will inform all the other signatory Parties of such notice. Denunciation shall take effect one year after receipt of notification by the Government of the United States of America but shall not affect obligations already contracted and the rights or prerogatives previously acquired by the signatory Parties under the provisions of this Agreement.
 
In witness whereof the undersigned Representatives duly authorised thereto, have signed this Agreement.
 
Done in PARIS this 21st day of September 1960 in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America which will transmit a duly certified copy to the Governments of the other signatory Parties.
S P O R A Z U M
O VZAJEMNEM VAROVANJU TAJNOSTI IZUMOV, KI SO POVEZANI Z OBRAMBO IN ZA KATERE SO BILE VLOŽENE PATENTNE PRIJAVE
Vlade Belgije, Kanade, Danske, Francije, Zvezne republike Nemčije, Grčije, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Turčije, Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike,
ki so pogodbenice Severnoatlantske pogodbe, podpisane v Washingtonu 4. aprila 1949 so se
v želji okrepiti gospodarsko sodelovanje med katerimi koli oziroma vsemi njihovimi vladami, kot je to dogovorjeno v 2. členu pogodbe;
zavedajoč se naloge, ki so jo prevzele v skladu z določbami 3. člena, da z nenehno in učinkovito samopomočjo vzdržujejo in razvijajo svojo individualno in kolektivno sposobnost upreti se oboroženemu napadu;
ob upoštevanju, da ima naložitev varovanja tajnosti za izum, povezan z obrambo, v eni od držav Organizacije Severnoatlantske pogodbe za posledico, če je bil patent prijavljen ali podeljen, prepoved prijave patenta za isti izum v drugih državah, vključno z državami Organizacije Severnoatlantske pogodbe;
ob upoštevanju, da lahko ozemeljske omejitve, ki izhajajo iz te prepovedi, povzročajo škodo prijaviteljem patentov in lahko zato poslabšajo gospodarsko sodelovanje med državami Organizacije Severnoatlantske pogodbe;
ob upoštevanju, da je zaradi vzajemne pomoči zaželeno medsebojno obveščanje o izumih, povezanih z obrambo in da lahko v nekaterih primerih omenjena prepoved ovira tako obveščanje;
ob upoštevanju, da vlade držav Organizacije Severnoatlantske pogodbe ne smejo imeti pravice zavrniti naložitev varovanja tajnosti, če je vlada, od katere omenjena prepoved izvira, pripravljena odobriti vložitev patentne prijave v eni ali več drugih omenjenih državah, če prav tako naložijo varovanje tajnosti izuma;
ob upoštevanju, da so vlade pogodbenic Severnoatlantske pogodbe poskrbele za vzajemno varovanje in zaščito tajnih podatkov, ki si jih lahko izmenjujejo
dogovorile o naslednjem:
I. člen
Vlade, ki so pogodbenice tega sporazuma, varujejo tajnost izumov in poskrbijo za varovanje tajnosti izumov, za katere so bile vložene patentne prijave v skladu z dogovorjenimi postopki, kadar koli je vlada, ki je prva prejela patentno prijavo za izume, v nadaljevanju izvorna vlada, naložila varovanje tajnosti takih izumov zaradi interesov državne obrambe.
Ta določba ne omejuje pravice izvorne vlade, da prepove vložitev patentne prijave za izum pri eni ali več drugih vladah pogodbenicah tega sporazuma.
Vlade pogodbenice tega sporazuma se strinjajo, da razvijejo take operativne postopke, ki so potrebni za uresničevanje tega člena.
II. člen
Določbe I. člena se uporabljajo na zahtevo izvorne vlade ali prijavitelja patenta, če ta predloži dokaz, da je izvorna vlada naložila varovanje tajnosti in je od te vlade prejel odobritev, da vloži svojo prijavo tajnega patenta v ustrezni državi.
III. člen
Vlada, od katere se zahteva, da varuje tajnost izuma v skladu z določbami I. člena, ima kot pogoj za izvajanje takšnega varovanja pravico zahtevati, da se prijavitelj patenta odreče vsakršnemu odškodninskemu zahtevku zaradi izgube ali škode, ki je izključna posledica naložitve varovanja tajnosti izuma.
IV. člen
Ukrepi varovanja tajnosti, naloženi v skladu I. členom, se odpravijo le na zahtevo izvorne vlade. Ta vlada šest tednov pred odpravo svojih ukrepov druge zadevne vlade obvesti o svojem namenu.
Ob upoštevanju varnosti Organizacije Severnoatlantske pogodbe izvorna vlada v omenjenem šesttedenskem obdobju, če je to mogoče, upošteva stališča drugih vlad.
V. člen
Ta sporazum ne preprečuje vladam podpisnicam, da zaradi istega namena sklenejo dvostranske sporazume. Obstoječi dvostranski sporazumi ostanejo nespremenjeni.
VI. člen
Listine o ratifikaciji ali odobritvi tega sporazuma se v najkrajšem možnem času deponirajo pri Vladi Združenih držav Amerike, ki vlade podpisnice obvesti o datumu deponiranja vsake listine.
Ta sporazum začne veljati 30 dni po tem, ko dve podpisnici deponirata svojo listino o ratifikaciji ali odobritvi. Za vsako drugo podpisnico začne veljati 30 dni po deponiranju njene listine o ratifikaciji ali odobritvi.
VII. člen
Ta sporazum lahko vsaka njegova pogodbenica odpove s pisnim obvestilom o odpovedi, ki ga pošlje Vladi Združenih držav Amerike, ta pa o tem obvesti vse druge podpisnice. Odpoved začne veljati eno leto potem, ko Vlada Združenih držav Amerike prejme ustrezno obvestilo, vendar ne vpliva na že sprejete obveznosti in pravice ali posebne pravice, ki so si jih predtem pridobile podpisnice v skladu z določbami tega sporazuma.
 
V potrditev tega so podpisani predstavniki, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.
 
Sestavljeno v PARIZU 21. septembra 1960 v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem samem izvirniku, shranjenem v arhivu Vlade Združenih držav Amerike, ki bo vladam drugih podpisnic poslala pravilno overjeno kopijo.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 200-08/04-3/1
Ljubljana, dne 15. julija 2004
EPA 1377-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti