Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004

Kazalo

3730. Sklep, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje 32. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Dolenjske Toplice, stran 10099.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji dne 8. julija 2004
s k l e n i l o:
Izvrševanje 32. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 103/03) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
O b r a z l o ž i t e v
1. Predlagateljica izpodbija 32. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: Odlok), ki določa postopek izdelave lokacijskih dokumentacij za gradnjo objektov po določbah Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl. – v nadaljevanju: ZUN). Vlada navaja, da je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (v nadaljevanju: Ministrstvo), kot nadzorstveni organ nad zakonitostjo splošnih aktov lokalnih skupnosti, ugotovilo neskladnost izpodbijane določbe 32. člena Odloka s 153. in 87. členom Ustave ter s 179. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1). Ministrstvo naj bi Občini določilo rok, da ugotovljeno neskladnost odpravi in ga o tem obvesti. Ker naj Občina ne bi odgovorila, je Ministrstvo predlagalo Vladi, naj začne postopek za oceno ustavnosti izpodbijane določbe 32. člena Odloka na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02 in nasl. – ZDU-1). Z izpodbijano določbo odloka naj bi Občina uredila postopek izdelave lokacijske dokumentacije, kar naj bi bilo v neskladju z določbo 179. člena ZUreP-1. S podzakonskimi akti naj ne bi bilo mogoče urejati pravic in obveznosti državljanov in drugih oseb. Občina, kljub opozorilom Ministrstva, naj izpodbijane določbe ne bi spremenila. Vlada predlaga, naj Ustavno sodišče izpodbijano določbo 32. člena Odloka odpravi in do končne odločitve naj zadrži njeno izvrševanje.
2. Občina na predlog Vlade za začasno zadržanje izvrševanja predpisa ni odgovorila.
3. Po določbi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale škodljive posledice. Ustavno sodišče je izvrševanje 32. člena Odloka zadržalo. Občina, po prenehanju veljavnosti ZUN in ZUreP, podaljšuje njuno uporabo za izvedbo postopka izdelave lokacijske dokumentacije, kar pomeni, da bo gradbeno dovoljenje temeljilo na lokacijski dokumentaciji, urejeni po ZUN, in ne po drugem odstavku 58. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in nasl. – ZGO-1), ki določa izdelavo posebnega dela projekta. To lahko povzroči v postopku izdaje gradbenega dovoljenja škodljive posledice strankam, ki bi jih bilo v primeru morebitne nezakonitosti izpodbijane določbe 32. člena Odloka težko popraviti. Začasno zadržanje pomeni, da se Odlok v zadržanem delu do končne odločitve Ustavnega sodišča ne more izvrševati. Pri odločanju o začasnem zadržanju je Ustavno sodišče upoštevalo, da je predlagatelj Vlada, ki ne bo udeležena v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Če bi namreč šlo za pobudnika, ki je udeležen v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, pogoji za začasno zadržanje po ustaljeni ustavnosodni presoji ne bi bili izpolnjeni.
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-145/04-5
Ljubljana, dne 8. julija 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti