Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004

Kazalo

3724. Pravilnik o vsebini, obliki in evidenci dovoljenj za gospodarski ribolov, stran 10088.

Na podlagi četrtega in petega odstavka 18. člena in četrtega odstavka 24. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vsebini, obliki in evidenci dovoljenj
za gospodarski ribolov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– obliko in podrobnejšo vsebino dovoljenja za gospodarski ribolov v skladu z Uredbo Sveta Evropske skupnosti o ustanovitvi sistema Skupnosti, ki določa predpise za osnovne podatke, ki jih morajo vsebovati ribolovna dovoljenja (UL L 341, z dne 20. 12. 1993) in Uredbo Komisije Evropske skupnosti o registru ribolovne flote Skupnosti (UL L 005, z dne 30. 12. 2003);
– obliko in podrobnejšo vsebino posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov v skladu z Uredbo Sveta Evropske skupnosti o splošnih določbah v zvezi s posebnimi ribolovnimi kartami (UL L 171, z dne 27. 6. 2004) in Uredbo Komisije Evropske skupnosti o registru ribolovne flote Skupnosti (UL L 005, z dne 30. 12. 2003);
– vsebino in način vodenja evidence o izdanih dovoljenjih za gospodarski ribolov in posebnih dovoljenj za gospodarski ribolov.
II. DOVOLJENJA ZA GOSPODARSKI RIBOLOV
2. člen
(oblika in vsebina dovoljenja za gospodarski ribolov)
Dovoljenje za gospodarski ribolov izda minister, pristojen za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: minister) na belem papirju A4 format in vsebuje vse podatke na način in v obliki, določeni v prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
III. POSEBNA DOVOLJENJA ZA GOSPODARSKI RIBOLOV
3. člen
(oblika in vsebina posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov)
Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov izda minister na belem papirju A4 format in vsebuje vse podatke na način in v obliki, določeni v prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
IV. EVIDENCA O IZDANIH DOVOLJENJIH
4. člen
(vsebina evidence izdanih dovoljenj)
(1) Ministrstvo, pristojno za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) vodi evidenco o izdanih dovoljenjih za gospodarski ribolov in posebnih dovoljenjih za gospodarski ribolov.
(2) Evidenco iz prejšnjega odstavka sestavljata računalniška evidenca izdanih dovoljenj za gospodarski ribolov in posebnih dovoljenj za gospodarski ribolov ter spisi ribiških plovil, ki jim je bilo izdano dovoljenje za gospodarski ribolov in posebno dovoljenje za gospodarski ribolov.
5. člen
(spis ribiškega plovila)
(1) Spis ribiških plovil se vodi in hrani za vsako ribiško plovilo posebej.
(2) Spis ribiškega plovila sestavljajo vloga, na podlagi katere je bilo ribiškemu plovilu izdano dovoljenje za gospodarski ribolov oziroma posebno dovoljenje za gospodarski ribolov, in na podlagi katere so bile vpisane spremembe v dovoljenje oziroma posebno dovoljenje za gospodarski ribolov ter vlogi priložene listine.
(3) V spis ribiškega plovila se vpisujejo tudi podatki o odvzemu in razlogih za prenehanje veljavnosti dovoljenja oziroma posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov.
(4) Spis ribiškega plovila hrani ministrstvo do prenehanja veljavnosti ali odvzema dovoljenja oziroma posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov.
6. člen
(računalniška evidenca)
Računalniška evidenca se vodi kot računalniška baza podatkov in je zbir podatkov iz spisa ribiških plovil.
7. člen
(vsebina računalniške evidence)
(1) V računalniško evidenco se glede dovoljenj za gospodarski ribolov vpišejo:
– številka in datum izdaje dovoljenja za gospodarski ribolov;
– ime in tip ribiškega plovila;
– registrska številka ribiškega plovila;
– interna številka iz registra flote;
– osebno ime in naslov imetnika (v primeru zakupnika: osebno ime in naslov zakupnika, v primeru pravne osebe ali organizacije: osebno(-a) ime(-na) predstavnika(-ov));
– podatki in razlogi za odvzem v primeru odvzema dovoljenja.
(2) V računalniško evidenco se glede posebnih dovoljenj za gospodarski ribolov vpišejo:
– številka in datum izdaje posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov;
– številka dovoljenja za gospodarski ribolov;
– ime in tip ribiškega plovila;
– registrska številka ribiškega plovila;
– za katere vrste in za katero območje velja posebno dovoljenje za gospodarski ribolov;
– čas veljavnosti posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov;
– podatki in razlogi za odvzem v primeru odvzema dovoljenja.
8. člen
(izbris iz računalniške evidence)
Ministrstvo izbriše iz računalniške evidence dovoljenja in posebna dovoljenja za gospodarski ribolov, ki so prenehala veljati in dovoljenja, ki so začasno ali trajno odvzeta.
9. člen
(vodenje in hranjenje evidence izdanih dovoljenj)
Evidenca izdanih dovoljenj se vodi in hrani v skladu s predpisi o pisarniškem poslovanju.
10. člen
(javnost podatkov iz evidence izdanih dovoljenj)
Podatki iz evidence izdanih dovoljenj so javni, razen osebnih podatkov, ki jih je dovoljeno obdelovati v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o vsebini in evidenci dovoljenj za gospodarski ribolov (Uradni list RS, št. 28/04).
12. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-14-217/2004
Ljubljana, dne 14. julija 2004.
EVA 2004-2311-0320
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti