Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004

Kazalo

3741. Sklep o poročilu glede vrst in vrednosti naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, stran 10109.

Na podlagi 9. točke 109. člena, 140. člena, 5. točke 139. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalnicah (Uradni list RS, št. 13/00, 31/00 – ZP-1, 91/00 – popravek, 21/02, 52/02 – ZJA, 29/03 – odločba US in 50/04; v nadaljevanju: ZZavar) izdaja Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor
S K L E P
o poročilu glede vrst in vrednosti naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
Predmet sklepa
1. člen
Ta sklep določa vsebino poročila o vrstah in vrednosti naložb zavarovalnic ter zavarovalnih in pozavarovalnih poolov (v nadaljevanju: zavarovalnica), ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij ter roke in način poročanja.
Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za pokojninske družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Vrste naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
2. člen
Naložbe, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij so naložbe, ki:
1. so enake vrstam naložb, ki so dovoljene kot naložbe kritnega premoženja,
2. niso dovoljene kot naložbe kritnega premoženja.
Vrednotenje naložb
3. člen
Naložbe, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij se vrednotijo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in sklepom o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov.
Poročilo o vrstah in vrednosti naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (v nadaljevanju: poročilo) mora biti izpolnjeno v tolarjih. Vrednosti v tujih valutah se preračunavajo v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki je veljal na dan za katerega se pripravlja poročilo.
Način in roki poročanja
4. člen
Zavarovalnica mora Agenciji za zavarovalni nadzor posredovati poročilo po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja.
Končni rok za predložitev poročila po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja je dva meseca po izteku posameznega obdobja, za poročilo po stanju na dan 31. 12. pa tri mesece po zaključku poslovnega leta. Zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle sklepanja in izvrševanja pogodb o pozavarovanju (pozavarovalnice) in poozavarovalni pooli predložijo poročilo z enomesečnim zamikom glede na navedene roke.
Zavarovalnice predložijo Agenciji za zavarovalni nadzor poročilo v elektronski obliki (disketa ali elektronska pošta) in pisno, in sicer:
– o naložbah iz 1. točke 2. člena tega sklepa v obliki predpisani z Navodilom o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada (v nadaljevanju: navodilo) in s prikazom natečenih in razmejenih obresti, ki se nanašajo na obstoječe naložbe,
– o naložbah iz 2. točke 2. člena tega sklepa najmanj v obsegu predpisanem v 5. do 8. členu tega sklepa.
5. člen
Zavarovalnica za poročanje o vrstah naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij in so:
1. obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev izven Republike Slovenije, držav EEA oziroma držav članic OECD,
2. obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, če njihov izdajatelj ni pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma državi EEA oziroma državi članici OECD,
3. delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev izven Republike Slovenije, države EEA oziroma držav članic OECD,
4. delnice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, če njihov izdajatelj ni pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD,
smiselno uporablja določila A) točke (Vrednostni papir) drugega poglavja Navodila, pri čemer uporabi šifrant vrst in podvrst naložb iz priloge 1 tega sklepa.
6. člen
Zavarovalnica za poročanje o vrstah naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij in so:
1. terjatve iz naslova posojil, zavarovanih z zastavno pravico na nepremičnini, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke prvega odstavka 121. člena ZZavar,
2. terjatve iz naslova posojil bankam, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD oziroma za izplačilo katerih, vključno z obrestmi, ne jamči banka s sedežem v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD ali Slovenska izvozna družba,
3. terjatve iz naslova posojil, ki so zavarovane z zastavno pravico na vrednostnih papirjih in niso zajete v 9. točki prvega odstavka 121. člena ZZavar,
4. terjatve iz naslova drugih posojil,
5. nepremičnine, ki niso namenjene neposrednemu izvajanju zavarovalne dejavnosti in ne izpolnjujejo pogojev iz 12. točke prvega odstavka 121. člena ZZavar, ter druge stvarne pravice na teh nepremičninah,
6. naložbe v depozite ali potrdila o vlogah pri banki, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD,
7. naložbe v depozite ali potrdila o vlogah pri hranilnici, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD,
smiselno uporablja določila B) točke (Predplačila in terjatve iz naslova posojil, nepremičnine, vloge v bankah, gotovina) drugega poglavja Navodila, pri čemer uporabi šifrant vrst in podvrst naložb iz priloge 1 tega sklepa, ter pri posameznih vrstah naložb prikaže tudi znesek natečenih in razmejenih obresti, ki se nanje nanašajo. Zavarovalnica, ki nalaga kritno premoženje v potrdila o vlogah, je dolžna v polje »Opomba« vnesti oznako potrdila o vlogi.
7. člen
Zavarovalnica za poročanje o naložbah v:
– investicijske kupone vzajemnih skladov oziroma delnice investicijskih družb, ki svojega premoženja ne nalagajo izključno v vrednostne papirje z namenom razpršitve in omejitve tveganj,
– plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno tržljivo blago,
– odkupljene lastne delnice,
– deleže in udeležbe v gospodarskih družbah,
– druge finančne naložbe,
smiselno uporablja določila A) točke (Vrednostni papir) oziroma B) točke (Predplačila in terjatve iz naslova posojil, nepremičnine, vloge v bankah, gotovina) drugega poglavja Navodila.
8. člen
Zavarovalnica pri poročanju o ostalih naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij in niso zajete v predhodnih členih tega sklepa navede smiselno uporablja določila B) točke (Predplačila in terjatve iz naslova posojil, nepremičnine, vloge v bankah, gotovina) pri čemer v polje »Naziv pogodbenika« navede vrsto naložbe, ki ni financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij in ni zajeta v predhodnih členih.
Prehodna določba
9. člen
Zavarovalnica prvič poroča o vrednosti in vrstah naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezevacij po stanju na dan 30. 6. 2004.
Uveljavitev sklepa
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
  Priloga 1: Šifrant vrst in podvrst naložb:

+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|Vrsta  |Podvrsta |Naložba                         |
|naložbe |naložbe  |                             |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|22   |39    |Dolžniški vrednostni papirji z organiziranega trga izven |
|    |     |RS, EEA/OECD                       |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|23   |40    |Dolžniški vrednostni papirji z neorganiziranega trga   |
|    |     |izven RS, EEA/OECD                    |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|24   |41    |Lastniški vrednostni papirji z organiziranega trga izven |
|    |     |RS, EEA/OECD                       |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|25   |42    |Lastniški vrednostni papirji z neorganiziranega trga   |
|    |     |izven RS, EEA/OECD                    |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|26   |43    |Posojila zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini v |
|    |     |RS, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke prvega    |
|    |     |odstavka 121. člena ZZavar                |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|26   |44    |Posojila zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini v |
|    |     |EEA, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke prvega    |
|    |     |odstavka 121. člena ZZavar                |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|26   |45    |Posojila zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini  |
|    |     |izven RS in EEA                     |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|27   |46    |Posojila bankam izven RS, EEA/OECD            |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|27   |47    |Posojila z jamstvom banke izven RS, EEA/OECD       |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|28   |48    |Posojila zavarovana z zastavno pravico na vrednostnih  |
|    |     |papirjih, ki niso zajeta v 9. točki, prvega odstavka 121.|
|    |     |člena ZZavar                       |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|29   |49    |Druga posojila                      |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|30   |50    |Nepremičnine, ki niso namenjene neposrednemu izvajanju  |
|    |     |zavarovalne dejavnosti in ne izpolnjujejo pogojev iz 12. |
|    |     |točke prvega odstavka 121. člena ZZavar ter druge stvarne|
|    |     |pravice na teh nepremičninah v RS            |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|30   |51    |Nepremičnine, ki niso namenjene neposrednemu izvajanju  |
|    |     |zavarovalne dejavnosti in ne izpolnjujejo pogojev iz 12. |
|    |     |točke prvega odstavka 121. člena ZZavar ter druge stvarne|
|    |     |pravice na teh nepremičninah izven RS          |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|31   |52    |Depoziti v banki izven RS, EEA/OECD           |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|31   |53    |Potrdila o vlogah pri banki izven RS, EEA/OECD      |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|32   |54    |Depoziti pri hranilnici izven RS, EEA/OECD        |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|32   |55    |Potrdila o vlogah pri hranilnici izven RS, EEA/OECD   |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|33   |56    |Investicijski kuponi vzajemnih skladov, ki ne nalagajo  |
|    |     |izključno v vrednostne papirje z namenom razpršitve in  |
|    |     |omejitve tveganj                     |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|33   |57    |Delnice investicijskih družb, ki ne nalagajo izključno v |
|    |     |vrednostne papirje z namenom razpršitve in omejitve   |
|    |     |tveganj                         |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|34   |58    |Plemenite kovine, dragi kamni, umetniška dela in podobno |
|    |     |tržljivo blago                      |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|35   |59    |Odkupljene lastne delnice                |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|36   |60    |Deleže in udeležbe v gospodarskih družbah        |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|37   |61    |Druge finančne naložbe                  |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+
|38   |62    |Ostale naložbe                      |
+--------+----------+---------------------------------------------------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti