Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004

Kazalo

3752. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion, stran 10135.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 12. seji, dne 28. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Ureditveni načrt za območje urejanja ŠR 2/1 – Stadion, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod – LUZ, Ljubljana, pod št. 5196 v decembru 2001.
2. člen
Sestavni deli odloka so:
Tekstualni del:
– besedilo odloka.
Grafični del:
list 5: – Načrt obodne parcelacije, M 1:1000,
list 6: – Načrt gradbenih parcel, M 1:1000,
list 7: – Arhitektonsko-zazidalno situacijo, M 1:500,
list 7a: – Arhitektonsko zazidalna situacija – klet, M 1:500,
list 8: – Prometno-tehnično situacijo, M 1:500,
list 9: – Idejno-višinsko regulacijo, M 1:500,
list 10: – Zbirni načrt komunalnih vodov, M 1:500,
list 10a: – Zbirni načrt komunalnih vodov na katastrskem načrtu, M 1:1000,
list 11: – Načrt ureditve zelenih površin, M 1:500,
list 12: – Načrt gradbenih parcel z zakoličbenimi elementi, M 1:1000.
3. člen
Ureditveni načrt vsebuje še:
Tekstualni del:
1. Obrazložitev spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta,
2. Mnenja soglasodajalcev,
3. Ocena stroškov za izvedbo ureditvenega načrta,
4. Seznam parcel – lastništvo,
5. Strokovno mnenje o vplivu posega in dejavnosti na vodni vir, št. 310-352-226/02 z dne 4. 11. 2002, ki ga je izdelal Inštitut za varovanje zdravja RS.
Grafični del:
list 1: – Izsek iz dolgoročnega plana, M 1:25.000,
list 2: – Izsek iz dolgoročnega plana, M 1:5000,
list 3: – Situacijski načrt, M 1:500,
list 4: – Kopijo katastrskega načrta, M 1:1000,
list 8a: – Prometno-tehnična situacija – klet, M 1:500,
list 13: – Urgenca, M 1:500.
4. člen
Območje se nahaja v k.o. Spodnja Šiška. Meja prične na severozahodnem delu območja v točki št. 2, ki je severozahodni vogal parcele št. 1451/5, od koder poteka proti vzhodu po osi parcele št. 1451/5 (Magistrova ulica), prečka parcele št. 104/8, 104/9, 104/3, 101/1, 97/6, 101/7, 97/9, 97/15, 97/16 do točke 16 na tej parceli. Od te točke dalje poteka proti jugu vzporedno s tirom kamniške proge po parceli št. 97/16. Nato poteka vzporedno Ob kamniški progi in seka parcele št. 97/6, 97/4, 1452/2, 1452/1 do točke št. 22, kjer seka parc. št. 102/1 (Ob kamniški progi). Od tu poteka ponovno vzporedno s kamniško progo preko parcel št. 104/2, 102/1, 106, 2224 do točke 27 na tej parceli.
Od te točke meja poteka proti severozahodu vzporedno z železniškim tirom Ljubljana–Vižmarje, in sicer preko parcel št.: 1444, 106, 107, 166/1, 233, 232, 216/1, 216/2, 215/7, 217/2, 217/1, 217/3, 236/1, 237/2, 238, 245/1, 245/2, 1451/5 do izhodiščne točke 2.
Območje je analitično obdelano s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije. Izračunana površina znaša 14 ha 66 a 32 m2.
Del območja urejanja ŠR 2/1 se ureja z lokacijskim načrtom za II. tir železniške proge Ljubljana Vižmarje.
II. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA IN POGOJI ZA IZRABO
5. člen
Območje urejanja ŠR 2/1 – Stadion Ljubljana je namenjeno športno-rekreacijski dejavnosti.
6. člen
Površine območja urejanja so po funkciji in namenu razdeljeno v tri dele:
– Osrednji, stanovanjski del ob Milčinskega ulici, kjer so dopustne funkcionalne dopolnitve obstoječih stanovanjskih objektov in nadomestne gradnje obstoječih nefunkcionalnih objektov in možna sprememba namembnosti stanovanjskih objektov v objekte za poslovno dejavnost, ki je združljiva z dejavnostjo športa in rekreacije ter nima negativnega vpliva na razvoj teh dejavnosti.
– Vzhodni športno-rekreacijski del ob centralnem atletskem stadionu, kjer so predvidene ureditve, ki služijo dopolnitvi atletskega, teniškega in balinarskega centra in drugih športnih panog ter kompatibilnim dejavnostim: kulturniški program.
– Zahodni športno-rekreacijski del, kjer je lociran center atletskih metališč: krogle, diska in kladiva z večnamensko travnato površino – rugby igrišče združeno z metališčem za kopje, Holmerjevo stezo, paviljonskim objektom garderob ter drugih športnih panog in ohranjenim stanovanjskim objektom, kjer je možna postopna sprememba namembnosti v dejavnost, ki je združljiva z dejavnostjo športa in rekreacije.
7. člen
V območju urejanja so naslednji obstoječi objekti in naprave:
1. – centralni atletski stadion,
1.a – zahodna tribuna, pokrite tekaške steze, trim kabinet,
1.b – garderobe, sanitarije, pisarne, press center, pošta, bife,
1.c – atletska hala,
2. – pomožni stadion,
3. – teniška igrišča,
4. – teniška igrišča,
M 4 – stanovanjski in spremljajoči objekt Magistrova 4,
5.e – proizvodna hala.
MU 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16a, 16b, 18, 20, 22, 24, 26 – stanovanjski in spremljajoči objekti ob Milčinskega ulici.
V območju urejanja so predvideni naslednji novi gradbeni posegi:
1.d – slavnostna ploščad,
1.e – VIP tribuna,
1.f – pokriti slavnostni vhod,
1.g – južna tribuna,
1.h – vzhodna tribuna,
1.i – mala tribuna, gostinski in sanitarni objekt,
1.j – severna tribuna, večnamenski prostor,
G1 – dvoetažna kletna garaža pred objektom južna tribuna;
5. – dvorana z možnostjo podzemnega parkiranja,
5.a – squash igrišča,
5.b – teniška igrišča,
5.c – balinišče,
5.d – plezalna stena,
5. f – spremljajoči in javni program,
5. e – kiparska delavnica ali objekt za športne dejavnosti (adaptirana proizvodna hala),
G2 – kletna garaža pod objektom 5;
6. – večnamenska travnata površina – rugby igrišče,
6.a – metališče kopja,
7. – metališča krogle,
8. – metališči diska in kladiva,
9. – Holmer steza,
10. – paviljonski objekt – priročne garderobe;
– znotraj gradbenih linij, ki opredeljujejo objekt, so možne zamenjave ali spremembe športnih panog. Do izgradnje dvorane je na zemljišču dovoljeno urejanje zunanjih igrišč za šport in rekreacijo in prometnih površin. Dovoljena je tudi sprememba namembnosti zunanjih igrišč, izjemoma tudi sprememba položaja oziroma lokacije posameznih zunanjih igrišč.
MU 1a, 1b, 9, 11, 13 – nadomestna gradnja in novogradnja stanovanjskih hiš ob Milčinskega ulici.
– spremembe namembnosti za poslovne dejavnosti v stanovanjskih objektih Milčinskega ulice so dovoljene, vendar ob pogoju, da investitor zagotovi parkiranje osebnih vozil po normativih na lastni parceli;
– pripadajoče zunanje ureditve posameznih objektov (ceste, pešpoti, ploščadi, skulpture, vodnjaki, ograje, parkirišča, hortikulturne ureditve ter komunalni vodi).
III. POGOJI URBANISTIČNEGA OBLIKOVANJA OBMOČJA, ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN DOVOLJENE TOLERANCE
8. člen
Pri vseh obstoječih stanovanjskih objektih so dovoljene funkcionalne prizidave in nadzidave obstoječih objektov ter nadomestne gradnje obstoječih objektov pod naslednjimi pogoji:
– maksimalna višina objektov je K+(V)P+1+M;
– gradbene linije prizidkov morajo biti odmaknjene od ograj najmanj:
– od ograje ob Milčinskega ulici 3 m, na mestu uvoza v garažo pa 6 m,
– od ograje ob pešpoti v podaljšku Verovškove ulice 6 m, od ograje med parcelami 4 m;
– zasnova prizidkov mora upoštevati svetlobno tehnične zahteve;
– dveh obstoječih stanovanjskih objektov na skrajnem južnem delu Milčinskega ulice št. 1a in 1b ni možno prizidavati in nadzidavati, dovoljena so samo redna vzdrževalna dela ali nadomestna gradnja s skupnim objektom (s tremi stanovanjskimi enotami) tlorisne dimenzije 12 m x 12 m, etažnosti K+(V)P+1+M (z izkoriščeno podstreho), upoštevati je treba obstoječo gradbeno linijo zahodne strani Milčinskega ulice, v liniji objekta MU 1B. Ob objektu je treba predvideti zadostno število parkirišč;
– v objektu M4 ob Magistrovi ulici so dovoljene adaptacije znotraj obstoječih gabaritov. Dovoljena je stanovanjska in poslovna namembnost. Pri spremembi namembnosti je treba zagotoviti zadostno število parkirnih mest po normativih.
Za nove objekte osrednjega stanovanjskega dela veljajo naslednji pogoji:
– novi stanovanjski objekti Milčinskega ulice MU 9, MU 11 in MU 13 so tlorisnih dimenzij 14 m x 14 m ± 2,5 m, etažnost K+(V)P+1+M, streha dvokapnica, z izkoriščeno podstreho ali etažnost K+VP+2 z ravno streho z minimalnim naklonom ali enokapnico, s skupno garažo v kleti (ta lahko sega izven gabarita objektov). Objekti morajo upoštevati obstoječo gradbeno linijo zahodne strani Milčinskega ulice, linije drugih fasad se lahko prilagodijo v okviru gradbenih toleranc, pri čemer je treba upoštevati, da bodo objekti osončeni po predpisih. V objektih, ki morajo biti zasnovani enotno, je po šest stanovanj. Parkiranje je treba zagotoviti v kletni etaži in na parkirišču ob Magistrovi ulici po normativu min. 1,5 parkirnega mesta na stanovanje. V okviru gradbene parcele je treba predvideti še zelenice, prostor za igro otrok in prostor za smeti.
Objekt MU 1a – nadomestni stanovanjski vila – blok
12 m x 12 m ± 1 m
K+VP+1+M
Hmax strehe 12 m
 
Objekti MU 9, 11, 13 – stanovanjski vila – bloki
14 m x 14 m ± 2,50 m
K+VP+1+M ali K+VP+2
hmax strehe je 12 m
 
Objekt G3 – kletna garaža za objekte MU 9, 11, 13
70 m ± 1 m x 16,50 m ± 2,5 m
+ zavita rampa širine maks 8 m
kota kleti = – 3 m ± 1 m
1K
– glavni vhodi v stanovanjske objekte so iz Milčinskega ulice. Dovoz do kletne garaže je iz Milčinskega ulice po dovozni rampi na severni strani objekta MU 13.
9. člen
Za nove objekte, naprave in ureditve vzhodnega športno-rekreacijskega dela veljajo naslednji pogoji:
– na objektih, ki so predvideni za rušenje, so dovoljena samo redna vzdrževalna dela;
– na obstoječih objektih, ki se ohranjajo, so poleg tekočih vzdrževalnih del dovoljene adaptacije, tudi spremembe namembnosti, ki služijo razvoju atletskega centra, teniškega centra, balinarskega centra ter komplementarnim dejavnostim (kultura – kiparske delavnice);
– novi objekti imajo gradbene meje vzporedne in pravokotne na glavne tribune centralnega stadiona z izjemo severne in južne tribune, VIP tribune, ki so prilagojeni krožni obliki južne in severne tribune;
– objekti in naprave morajo biti oblikovani tako, da bodo tvorili skupaj z obstoječim objekti in ureditvami skladno celoto. Elementi skladnosti so predvsem poenotene strešne kritine, fasadni elementi in barve.
Pogoji za posamezne nove objekte so naslednji:
 
Objekt številka 1.d – vstopna ploščad
13 m × 21 m
K+P
kota pritličja +- 0,00 = 302,80 m ± 0,5 m
 
Objekt številka 1.e – VIP tribuna
21 m × 23 m
H(max) = 10,10 m
K+P+T
kota pritličja +- 0,00 = 302,80 m ± 0,5 m
 
Objekt številka 1.f – pokriti slavnostni vhod
6 × 43,50 m
H(max) = 5 m
P
kota pritličja +- 0,00 = 302,80 m ± 0,5 m
 
Objekt številka 1.g – južna tribuna
28,50 × 112 m
H(max) = 15,65 m
K+P+1 (+2 na severni strani)
kota pritličja +- 0,00 = 302,80 m ± 0,5 m
 
– tlorisna oblika objekta je določena z radialnostjo južne tribune centralnega stadiona – okvir je določen z radijem 56,50 m (severni rob tribune), globina objekta 28,50 m, vzhodni in zahodni rob okvirja (fasade) pa določata kota po 41° od simetrale oziroma osi centralnega stadiona;
– glavni vhodi v objekt so na južni strani, iz ploščadi, arhitekturno poudarjeni, arkade v pritličju;
– namembnost objekta: v pritličju in kletni etaži: lokali, trgovine s športno-rekreacijskimi artikli, gostinstvo, servisne in uslužnostne dejavnosti, v nadstropju: poslovni prostori, športni klubi ipd.
Objekt številka 1.h – vzhodna tribuna
120 m × 5 m
H(max) = 6 m
P
kota pritličja +- 0,00 = 303 m ± 0,5 m
Tribuna mora biti pokrita in proti železniški progi zaprta, da se prepreči odmetavanje predmetov na železniško progo.
 
Objekt številka 1.i – mala tribuna, gostinski in sanitarni objekt
17 m × 13,50 m
H(max) = 5,50 m
K+P
kota pritličja +- 0,00 = 303,20 m ± 0,5 m
 
Objekt številka 1.j – severna tribuna, večnamenski prostor s hidropostajo:
11 × 77 m
H(max) = 10 m
K+P+1
kota pritličja +- 0,00 = 302,80 m ± 0,5 m
 
tlorisna oblika objekta je določena z radialnostjo severne tribune centralnega stadiona – okvir je določen z radijem 54,00 m (južna fasada), globina objekta 11,00 m, vzhodni in zahodni rob okvirja (fasade) pa določata kota po 36,5° od simetrale oziroma osi centralnega stadiona;
vstopi na tribune so s severne strani.
 
Objekt številka 5 – dvorana z možnostjo podzemnega parkiranja
45 m × 152,90 m (z vhodi)
51 m × 158,90 m (s požarnimi stopnicami)
H(max) = 10 m
K+P
kota pritličja +- 0,00 = 302,80 m ± 0,5 m
 
Objekt številka 5.a – squash igrišča
21,90 m × 20 m
H(max) = 10 m
P
kota pritličja +- 0,00 = 302,80 m ± 0,5 m
 
Objekt številka 5.b – teniška igrišča
45 m × 53 m
H(max) = 10 m
P
kota pritličja +- 0,00 = 302,80 m ± 0,5 m
 
Objekt številka 5.c – balinišče
40 m × 45 m
H(max) = 10 m
P
kota pritličja +- 0,00 = 302,80 m ± 0,5 m
 
Objekt številka 5.d – plezalna steza
21,90 × 10,65 m
H(max) = 10 m
P
kota pritličja +- 0,00 = 302,80 m ± 0,5 m
 
Objekt številka 5.f – spremljajoči in javni program (2x)
13,50 m × 20 m × 2
H(max) = 10 m
P +1
kota pritličja +- 0,00 = 302,80 m ± 0,5 m
 
Objekt številka 5.e – adaptacija obstoječe hale v kiparsko delavnico (v obstoječih tlorisnih gabaritih, možna je nadzidava za eno etažo) ali v objekt za športne dejavnosti
59 x 14,50 m
H(max) = 10 m
P+1
kota pritličja +- 0,00 = 302,80 m ± 0,5 m
 
Objekt G1 – kletna garaža
77,50 m x 49,50 m
kota 2. kleti = – 7 m
2K
kota pritličja +- 0,00 = 302,80 m ± 0,5 m
 
Objekt G 2 – kletna garaža
51 m x 158,90 m (s požarnimi stopnicami)
69,50 m x 171,30 m (z rampo)
kota kleti = – 3,50 m ± 0,5 m
 
– glavni vhodi v objekt so na zahodni in južni strani z obeh vstopnih ploščadi, vhod v kiparske delavnice je na vzhodni strani, dovoz pa po rampi vzdolž vzhodne fasade;
– novo balinišče bo imelo 6 stez oziroma enako kapaciteto kot obstoječe balinišče na južni strani centralnega stadiona, ki ga bo potrebno porušiti ob izgradnji objekta južne tribune.
Pri tlorisnih gabaritih je možno odstopanje od gradbenih mej navznoter. Izjemoma, če to zahteva notranja organizacija objekta, tudi navzven pod pogojem, če se na podlagi strokovne presoje ugotovi, da ne vpliva negativno na sosednja območja.
Toleranca pri višinskih kotah je ± 0,5 m.
10. člen
Za ureditev zahodnega dela območja veljajo naslednji pogoji:
– večnamensko travnato igrišče (objekt št. 6) dimenzij 115 m x 70 m in sanitarno – garderobni objekt (objekt št. 10) dimenzij 4,50 m x 18 m, višina objekta 5 m max, vkopanim v brežino. Dovoljena je sprememba namembnosti za druge športne panoge, izjemoma tudi sprememba položaja, lege in velikosti posameznih igrišč in objektov pod pogojem, če se na podlagi strokovne presoje ugotovi, da ne vpliva negativno na sosednja območja;
– reliefna ureditev območja – nasipi ob gorenjski železnici, stanovanjskih objektih, ob Magistrovi ulici, zasaditev visoke vegetacije ter ureditev vseh pešpoti v makadamu.
11. člen
Na vstopnih ploščadih je v času, ko ni prireditev, možno urediti začasna zunanja igrišča.
V območju urejanja ŠR 2/1 Stadion je dovoljeno postavljati samo tiste pomožne objekte, ki jih določa ta odlok.
V območju urejanja ŠR 2/1 je dovoljena postavitev tipizirane mobilne urbane opreme (klopi, smetnjaki, cvetlična korita, reklamne in oglasne table ter spominska obeležja itd.) in enotno oblikovane obodne ograje in ograje med posameznimi igrišči ter šotora nad teniškimi igrišči.
IV. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA TER DOVOLJENE TOLERANCE
1. Promet
12. člen
Obračališče na južnem delu Milčinskega ulice se lahko izvede, ko bodo nadomeščene obstoječe stanovanjske hiše z novim skupnim objektom MU 1a.
Nivojsko parkirišče (102 PM) in dve podzemni parkirni etaži (164 PM) ob predvidenem objektu južne tribune centralnega atletskega stadiona je potrebno zgraditi sočasno z izgradnjo objekta južne tribune 1g. Sočasno je potrebno dograditi cesto in pešpot ob drugem tiru gorenjske železniške proge do priključka na poglobljeno Magistrovo ulico pod bodočo dvotirno gorenjsko progo.
Ob izgradnji objekta 5 (a, b, c, d in f) in rekonstrukciji objekta 5e je potrebno dograditi pešpot v podaljšku Verovškove ulice do ploščadi pred centralnim stadionom in cesto v podzemno parkirišče pod objektom 5 (dve etaži 273 PM) ter pešpot za dostop v objekt 5.
2. Kanalizacija
13. člen
Obravnavano območje je urejeno s kanalizacijo mešanega sistema za odvod komunalne odpadne in padavinske odpadne vode iz utrjenih površin. Padavinske vode iz streh se ponikajo v teren. Obravnavano območje prečkata dva zbiralnika in sicer zbiralnik z oznako A2 v smeri vzhod – zahod ter v južnem delu zbiralnik z oznako A4, dimenzij DN 2100 mm. Na zbiralnik A2 se priključujeta še dva kanala in sicer kanal dimenzije DN 500 mm, ki odvaja komunalno odpadno vodo iz območja Verovškove ceste ter kanal dimenzije DN 700 mm, ki odvaja komunalno odpadno vodo iz območja podjetja Tiki. Zbiralnika A2 in A4 odvajata odpadno vodo do zbiralnika z oznako A0, ki odvaja odpadno vodo do CČN Zalog.
Zaradi širitve južnih tribun, ki tangirajo zbiralnik A4, je potrebna delna prestavitev zbiralnika A4, ki je obdelana v PN št. 2838K. Dolžina prestavljenega zbiralnika je 125 m, zaradi hidravlične prevodnosti je potrebno zbiralnik povečati na DN 2200. Za potrebe vzdrževanja je na trasi predviden tangencialni revizijski jašek.
Po Milčinskega ulici je predvidena gradnja kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode. Po Magistrovi ulici je predvidena gradnja kanala za odvod padavinske odpadne vode.
V obstoječo kanalizacijo se bo spuščala samo odpadna sanitarna voda in meteorna voda iz voznih površin preko lovilcev olj.
Padavinska voda iz strešin, travnatih površin, teniških igrišč bo speljana v ponikovalnice.
3. Vodovod
14. člen
Vodovodno omrežje, ki poteka na obravnavanem območju se oskrbuje iz ljubljanskega centralnega vodovodnega sistema.
Obstoječe stanje vodovoda
V vzhodnem delu vozišča Miličinskega ulice poteka vodovod LTŽ DN 80. Na severu je priključen na vodovod LTŽ DN 100, ki poteka v severnem robu Magistrove ulice, na južnem pa se po prečkanju železniške proge Ljubljana –Jesenice in vodovoda LTŽ DN 80 v Goriški nadaljuje kot LTŽ DN 80 v južnem delu Verovškove.
Na vodovodu v Miličinskega ulici je izveden priključek NL DN 100 za oskrbo zahodnega dela športno rekreacijskega dela območja.
Na vodovod na Miličinskega ulici se priključuje tudi sekundarni vodovod, ki je zgrajen na centralnem območju športnega parka Ljubljana. Vodovod je zgrajen iz več materialov in sicer iz PVC d 160, JE DN 150 in JE DN 200. Vodovod se na vzhodu po prečkanju železniške proge Ljubljana – Kamnik navezuje na primarni vodovod LTŽ DN 400.
Obstoječi primarni vodovod LTŽ DN 400 iz Kleč vzdolž in pod železniško progo Ljubljana – Kamnik poteka pretežno med voznimi tiri te proge.
V severnem delu Verovškove ulice je bil že v dveh fazah zgrajen del nadomestnega vodovoda DN 400. V križišču Verovškove in Magistrove ulice je vodovod v jašku, po izgradnji druge faze, začasno zaprt oziroma preko vodovoda NL DN 150 povezan z vodovodom DN 100 v Magistrovi ulici.
Predvideno stanje
Območje ŠR 2/1, ki se ureja z UN, tangira tudi primarni vodovod DN 400 iz vodarne Kleče, ki je zaradi neugodne obstoječe trase med tiri kamniške železniške proge predviden za prestavitev. Za kritje potreb po sanitarno pitni in požarni vodi je potrebno dograditi sekundarno vodovodno omrežje na območju urejanja ŠR 2/1. Pri tem je potrebno upoštevati Projektno nalogo, št. 2176V iz marca 2003, ki jo je izdelalo JP vodovod – Kanalizacija, TIS – razvojna služba, Vodovodna 90, Ljubljana.
Primarno vodovodno omrežje
Gradnja nadomestnega vodovoda DN 400 iz vodarne Kleče je predvidena skozi območje Stadiona. Po navezavi na že zgrajeni vodovod DN 400 severno od križišča Verovškova – Magistrova predviden primarni vodovod prečka Magistrovo ulico, nato po robu dovozno – servisne poti poteka vzdolž severnega stadiona do teniških igrišč, vodovod prečka kanalski zbiralnik A2. V zelenici ob parkirišču je na vodovodu DN 400 predvidena gradnja merilnega jaška. Južneje, po prečkanju vročevodne kinete bo zgrajen nov armaturni jašek. V njem bo izvedena povezava sekundarnega vodovoda DN 150 na območju stadiona s primarnim vodovodom DN 400. Za jaškom bo v zaščitni cevi izvedeno prečkanje, po potrebi poglobitev primarnega vodovoda pod gorenjsko železniško progo. Prečkanje vodovoda bo izvedeno vzporedno z vročevodno kineto.
Sekundarno vodovodno omrežje
Nov vodovod v Magistrovi ulici je po UN predviden v južnem pločniku in bo aktualen šele po izgradnji obeh podvozov na Magistrovi in ureditvi cestnih križišč. Vodovod NL DN 150, ki je vzporeden primarnemu vodovodu DN 400 v Verovškovi ulici se po prečkanju Magistrove zgradi v južnem pločniku do Miličinskega ulice. Zaradi predvidene nadaljnje gradnje vodovoda DN 150 v smeri Magistrove ulice, se začasno na mestu odcepa vodovoda v smeri Miličinskega ulice vgradi Q kos, v smeri Miličinskega pa se po redukciji na DN 100 izvede predvidena obnova vodovoda. Obstoječi vodovod LTŽ DN 100 v severnem robu vozišča Magistrove se po izgradnji vodovoda DN 150 na odseku med Verovškovo in Miličinskega ulico opusti.
Obnova vodovoda ob Miličinskega ulici je predvidena ob trasi obstoječega vodovoda, ob njegovi zahodni strani. Po navezavi na predviden vodovod v Magistrovi ulici na severu, se vodovod na južni strani zaključi v obstoječem jašku pred gorenjsko železniško progo.
Oskrbovalni vodovod za območje stadiona je potrebno obnoviti. Trasa obnovljenega vodovoda poteka ob trasi obstoječega vodovoda z izjemo južnega dela, kjer se vodovod prestavi zaradi prestavitve kanalskega zbiralnika A4. Oskrbovalni vodovod je po ukinjeni povezavi z DN 400 potrebno dograditi do povezave na najbližji obstoječi vodovod v Meškovi ulici.
Prečkanje vodovodov in železniških prog naj se predvidi v zaščitnem koridorju.
Območje se nahaja v širšem varstvenem pasu z blagim režimom varovanja toka podtalnice, kar je potrebno upoštevati pri nadaljnjem projektiranju.
Do trase primarnega vodovoda, ki poteka po zemljišču Stadiona Ljubljana, mora biti možen stalen in neoviran dostop vzdrževalnih vozil JP VO-KA.
4. Vročevod
15. člen
Območje urejanja prečka primarno vročevodno omrežje DN 450, ki že sedaj oskrbuje s toplotno energijo osrednji športni objekt ob centralnem atletskem stadionu in posamezne individualne objekte ob Milčinskega ulici.
Na omenjeno omrežje bo možno priključiti novopredvidene objekte.
Za priključitev bo potrebno zgraditi sekundarno vročevodno omrežje, priključne vročevode in toplotne postaje. Objekti se priključujejo neposredno oziroma posredno na primarni vročevod DN 450, ki poteka preko ureditvenega območja v smeri sever-jug.
Za novopredvideni športni objekt (5) bo potrebno zgraditi sekundarni vročevod DN 100 oziroma DN 80 v skupni dolžini ca. 200 m. Če ne bo predhodno porušen obstoječi objekt je predvidena tudi alternativna varianta izvedbe vročevoda.
Za novopredvidene stanovanjske objekte ob Milčinskega ulici (MU 9, 11, 13) bo potrebno podaljšati obstoječi sekundarni vročevod DN 50, ki poteka ob južni strani objekta na Milčinskega ulico 18.
5. Plinovod
16. člen
Po obrobju oziroma po obravnavanem območju potekajo plinovodi:
– po zahodni strani pomožnega stadiona do Goriške ulice plinovod DN 200 z obratovalnim tlakom 1 bar;
– po zahodni in južni strani pomožnega stadiona ter proti vzhodu po severnem robu Stadiona Ljubljana proti občini Bežigrad plinovod DM 200 z obratovalnim tlakom 1 bar;
– nizkotlačni plinovod DN 400 od Gorenje Tiki, ob podhodu 1 čez progo in čez Goriško ulico, nato po Goriški ulici. Omenjeni plinovod je predviden, da se rekonstruira v DN 200.
Na obravnavanem območju do sedaj ni porabnikov plina.
Zaradi predvidenih podhodov 1 in 4 je potrebno tangirane plinovode prestaviti. Na obravnavanem območju se bo plin uporabljal za tehnologijo in za kuho, razen obstoječih individualnih hiš, ki bodo uporabljale plin tudi za ogrevanje. Obstoječe individualne hiše se bodo priključile na nizkotlačna predvidena plinovoda DN 50, spremljajoči objekti stadiona pa se lahko priključijo na obstoječe plinovode z obratovalnim tlakom 1 bar.
6. Elektrika
17. člen
Območje urejanja se napaja v pretežni meri iz TP Kamniška 38, delno iz TP Milčinskega. V transformatorsko postajo TP Kamniška 38 sta vgrajena dva transformatorja, od katerih je transformator 400 KVA namenjen samo za stadion. Obstoječa TP Kamniška 38 je napajana po srednje nivojskem kablu, ki poteka med RTP Šiška in RTP Center.
Za celoten program obravnavanega območja obstoječa TP ne bo zmogla napajanja, zato je potrebno v kasnejši fazi predvideti novo TP Železničarsko športno društvo, ki bo take velikosti, da bo možno vgraditi transformator 1000 KVA.
Predvidena TP bo vpeta v obstoječo srednje nivojsko povezavo med RTP Šiška in RTP Center med TP Mostovna, TP Verovškova in TP Kamniška 38. Večina predvidenih nizkonapetostnih povezav bo izvedenih v cevi, da bo možna tudi kasnejša povezava.
7. Telefon
18. člen
Telekomunikacijsko omrežje je na obravnavanem območju izvedeno s kabelsko kanalizacijo in vključeno na TC Center II.
V obstoječem kablu iz TC Center II. Je 400 parna rezerva na Drenikovi ulici, ki se lahko uporabi za nove telefonske priključke predvidenih objektov. Predvideni priključek bo izveden z dvocevno kabelsko kanalizacijo.
8. Javna razsvetljava
19. člen
Za osvetljevanje podaljška Magistrove ulice naj se uporabijo svetilke CJ 1206-1250 NaVT pritrjene na kandelabrih višine 10 m.
Za podaljšek Milčinskega ulice naj se uporabijo svetilke UE 1282-2125 pritrjene na kandelabrih tipa goba višine 4 m.
Podhodi naj se osvetlijo s svetilkami 316-1125 pritrjene na strop podhoda.
Kabelske povezave bodo izvedene z zemeljskim kablom položenim v zemljo v globino 80 cm, v cevi pa v globino 70 cm. Napajanje svetilk bo preko obstoječih prižigališč, ki jih bo potrebno predelati.
Z razporeditvijo svetlobnih teles in z izborom svetilk se bo dosegla vrednost srednje osvetljenosti za Magistrovo ulico 21,9 1x in za Milčinskega ulico 13,77 1x.
20. člen
Pri projektiranju in izvedbi infrastrukturnega omrežja so za zagotovitev optimalnih rešitev dopustne smiselne in utemeljene tolerance v poteku tras in v dimenzioniranju, če so potrebne zaradi toleranc gabaritov objektov, etapnosti izgradnje ali ekonomskih razlogov.
Investitorji so dolžni ob izvedbah kovinskih komunalnih inštalacij zagotoviti zaščito pred blodečimi tokovi v vplivnih območjih železniških prog.
V. VAROVANJE OKOLJA
21. člen
Varovanje voda
Območje urejanja se nahaja v območju III. varstvenega pasu vodnih virov.
Po Odloku o varstvu pitne vode je potrebno za vse posege v prostor, z izjemo individualnih stanovanjskih hiš, pridobiti mnenje pristojne institucije (Inštitut za varovanje zdravja RS) o vplivu posega na podtalnico.
Objekti in zunanje površine v območju urejanja morajo biti zasnovani tako, da ni možno nikakršno onesnaženje podtalnice in vodotokov. Objekti in pretakališča morajo biti zasnovani po principu lovilnih skled, vse zunanje površine morajo biti asfaltirane, preprečeno mora biti morebitno izlitje škodljivih snovi in požarnih vod v omrežje za odvajanje odpadnih in padavinskih voda in pronicanje v podtalnico.
V območju je mešan sistem odvajanja odpadnih in padavinskih voda, preko katerega se odvajajo odpadne sanitarne vode in meteorne vode z utrjenih površin, ki se vodijo preko lovilcev olj. Čiste meteorne vode s streh in zelenic se odvajajo v ponikovalnice.
22. člen
Varstvo pred hrupom
Zagotoviti je treba varstvo pred hrupom v skladu z uredbo o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95) in uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96).
Po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju velja za območje urejanja ŠR 2/1 III. stopnja varstva pred hrupom. Mejne vrednosti ravni hrupa so 50 dBA nočno in 60 dBA dnevno.
23. člen
Varstvo pred požarom
Pred vsakim posegom v prostor je treba izdelati strokovno požarnovarstveno oceno gradnje, ki je obvezni sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
24. člen
Blodeči tokovi
Če bodo cevovodi komunalnih tokov kovinski, je potrebna njihova katodna zaščita zaradi blodečih tokov elektrificirane železnice.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA NAČRTA IN DRUGI POGOJI
25. člen
Ureditev posameznih delov območja urejanja (osrednji stanovanjski del, vzhodni športno-rekreacijski (z objekti in napravami) in zahodni rekreacijski (samo z napravami) je časovno neodvisna.
Osrednji stanovanjski del:
– deviacija Milčinskega ulice (nov priključek na Magistrovo) bo potreben šele ob realizaciji podvoza pod Kamniško železniško progo in povezavi Magistrove na Posavskega ulico oziroma ob realizaciji križišča Verovškova – Magistrova;
– izravnava in obračališče južnega dela Miličinskega ulice je pogojena z nadomestno gradnjo stanovanjskega objekta št. 1a, namesto obstoječih provizorijev 1a in 1b;
– ob eventualni nadomestni gradnji stanovanjskega objekt MU 1a so investitorji dolžni izvesti zaščito proti blodečim tokovom zaradi elektrificiranja železniške proge.
Vzhodni športno-rekreacijski del (z objekti in napravami):
– izgradnja posameznih objektov ni v časovni odvisnosti;
– ob izgradnji posameznega objekta je potrebno urediti pripadajočo okolico ter zagotoviti potrebno število parkirnih mest za osebna vozila v skladu z določili UN.
Zahodni rekreacijski del (samo z napravami):
– poleg reliefne ureditve in pešpoti je potrebno izvesti zasaditev visoke vegetacije;
– v sklopu ureditve celotne površine je potrebna tudi ureditev pripadajočega parkirišča.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA
26. člen
Investitorji in izvajalci so dolžni sočasno z izgradnjo posameznih objektov in naprav arhitektonsko, infrastrukturno in hortikulturno zaključiti zunanjo ureditev novih objektov in zgraditi podzemna in nadzemna parkirišča.
Investitor je dolžan urediti zemljiški kataster z vrisanimi komunalnimi vodi, v katerem mora biti za vsak vod zgrajen na posamezni parceli zagotovljena služnostna pravica.
Pred vsakim posegom v prostor si mora investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti strokovno gradivo (izvleček iz UN) ter mnenje o vplivih hrupa na okolje.
VIII. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion (Uradni list RS, št. 26/92).
28. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Šiška,
– Četrtni skupnosti Šiška.
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-5/00-18
Ljubljana, dne 28. junija 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti