Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004

Kazalo

3749. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990, za območje Občine Kidričevo, dopolnjenih v letu 2001, stran 10124.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 14. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990, za območje Občine Kidričevo, dopolnjenih v letu 2001
UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94), za območje Občine Kidričevo dopolnjen v letu 1996 (Uradni list RS, št. 49/97), popravek (Uradni list RS, št. 67/03), v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan, in prostorskih sestavin Srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86), za območje Občine Kidričevo dopolnjenega v letih 1986, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994, 1996 ter 1998 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94 in Uradni list RS, št. 49/97 ter 49/98), v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA PLANA
2. člen
Spremeni in dopolni se tekstualni in kartografski del dolgoročnega in srednjeročnega plana občine v merilu 1: 25.000 – karte z namensko rabo prostora in z infrastrukturnimi omrežji ter kartografska dokumentacija v merilu 1: 5.000 – karte z namensko rabo prostora.
3. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana se nanaša na:
– uskladitev z obveznimi izhodišči dolgoročnega in srednjeročnega plana RS,
– zasnovo organizacije dejavnosti v prostoru,
– strokovne podlage za posamezne posege v prostor na osnovi pobude občine ali individualnih pobud občanov.
4. člen
Sestavni deli dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kidričevo so:
– odlok z obrazložitvijo,
– kartografski del v merilu 1: 25.000,
– kartografska dokumentacija v merilu 1: 5.000,
– strokovne podlage:
· poselitev,
· prostorska opredelitev Kidričevega kot mesto,
· opredelitev urbanih vaških središč (Lovrenc, Cirkovce) in urbanega
vaškega naselja (Apače),                  PUP
· opredelitev vasi s pretežno kmetijskim gospodarstvom in prebivalci,
· sanacija opuščenih gramoznic skozi program sanacije divjih odlagališč
                              PUP
· opredelitev območja za konjeniško rejsko turistično kmetijo Starošince
                              PUP
· vojašnica v Apačah s skladiščem v Kidričevem in infrastrukturne
povezave vojašnice,                     LN
· obvoznica Kidričevo za tovorni promet,          LN
· prekvalificiranje nekaterih varovalnih gozdov na območju občine v lesno
predelovalne,                       PUP
· sistem kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav v Občini Kidričevo,
ČN Apače LN
· protikorozijska zaščita kovin Dragonja vas,       PUP
· parkirišče za tovornjake Pleterje,            PUP
· kamnoseštvo Stražgojnca,                 PUP
· predelava mesa Šikole,                  PUP
· območje IC Talum,   del                PUP
            del                 LN
· kopališče Kidričevo,                   LN
· širitev gramoznice GP Ptuj v k.o. Pleterje,        LN
· širitev gramoznice CP Ptuj v k.o. Pleterje,        LN
· območja varovanja kulturne dediščine v Občini Kidričevo, PUP
· območja varovanja naravne dediščine v Občini Kidričevo,
in
– programske zasnove:
· širitev gramoznice v k.o. Pleterje (GP Ptuj),   LN
· širitev gramoznice v k.o. Pleterje (CP Ptuj).   LN
5. člen
Za točko 5.2 se doda nova tabela bilance površin Občine Kidričevo:
Gozd s posebnim namenom              2, 3074 ha ali 23.074 m2
Lesno proizvodni gozd             571,5436 ha ali 5.715.436 m2
Najboljša kmetijska zemljišča       4.495, 8891 ha ali 44.958.891 m2
Druga kmetijska zemljišča            97, 2713 ha ali 972.713 m2
Območja razpršene poselitve           24, 8639 ha ali 248.639 m2
Ureditvena območja poselitve
  – strnjena naselja            471, 7366 ha ali 4.717.366 m2
Ostala območja, večji vodotoki,
  gramoznice              1.487, 3526 ha ali 14.873.526 m2
Skupaj površina Občine Kidričevo:     7.150, 9645 ha ali 71.509.645 m2
6. člen
(Varstvo naravne in kulturne dediščine):
»Občina Kidričevo je v plan vnesla republiška izhodišča za varstvo naravne in kulturne dediščine in zavarovane naravne znamenitosti na območju občine Kidričevo iz Odloka o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v občini Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 14/79).
Za vse posege na območju naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij bo pred posegi pridobljeno naravovarstveno soglasje. Za izdelavo vseh nadaljnjih prostorskih planskih in izvedbenih aktov je potrebno predhodno pridobiti naravovarstvene smernice, ki jih izdela pristojna javna strokovna služba za varstvo narave.
Občina Kidričevo bo v naslednjem obdobju sprejela Odlok o zavarovanju kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Strokovne podlage za kulturno dediščino, ki jih je izdelal Zavod za varstvo narave Maribor in Zavod za varstvo kulturne dediščine Maribor, so sestavni del tega odloka in zajemajo naslednjo pomembnejšo kulturno dediščino:
+-------+------------------------+--------+
| 612  |Kungota pri Ptuju-Grad |Ptuj 7 |
|    |Ravno polje,      |    |
+-------+------------------------+--------+
| 2924 |Cirkovce-Cerkev     |Ptuj 16 |
|    |Marijinega vnebovzetja, |    |
+-------+------------------------+--------+
| 2925 |Mihovce-Cerkev sv.   |Ptuj 26 |
|    |Antona Padovanskega,  |    |
+-------+------------------------+--------+
| 3008 |Kungota pri Ptuju-Cerkev|Ptuj 8 |
|    |sv. Kunigunde,     |    |
+-------+------------------------+--------+
| 3117 |Lovrenc na Dravskem   |Ptuj 27 |
|    |polju-Cerkev sv.    |    |
|    |Lovrenca,        |    |
+-------+------------------------+--------+
| 3118 |Župečja vas-Cerkev   |Ptuj 27 |
|    |sv.Antona Puščavnika,  |    |
+-------+------------------------+--------+
| 6472 |Spodnje Jablane-Gomilno |Ptuj 25 |
|    |grobišče,        |    |
+-------+------------------------+--------+
| 6474 |Lovrenc na Dravskem   |Ptuj 27 |
|    |polju-Villa rustica,  |    |
+-------+------------------------+--------+
| 6509 |Kungota pri Ptuju-Del  |Ptuj 7 |
|    |rimskega vodovoda med  |    |
|    |Framom in Ptujem,    |    |
+-------+------------------------+--------+
| 6511 |Ptuj-Rimska cesta    |Ptuj 14 |
|    |Celeia-Poetovio,    |    |
+-------+------------------------+--------+
| 6668 |Apače-Spomenik devetim |Ptuj 38 |
|    |padlim partizanom,   |    |
+-------+------------------------+--------+
| 9831 |Pleterje-Kovačija    |Ptuj 26 |
|    |Pleterje 60,      |    |
+-------+------------------------+--------+
| 13356 |Cirkovce-Prazgodovinska |Ptuj 16 |
|    |naselbina,       |    |
+-------+------------------------+--------+
|620324 |Stražgonjca-Arheološko |Ptuj 14 |
|    |najdišče Lavše,     |    |
+-------+------------------------+--------+
|620325 |Stražgonjca-Arheološko |Ptuj 15 |
|    |najdišče Dolge njive,  |    |
+-------+------------------------+--------+
|620326 |Šikole-Arheološko    |Ptuj 15 |
|    |najdišče Med cestami,  |    |
+-------+------------------------+--------+
|620327 |Starošince-Vaška kapela,|Ptuj 6 |
+-------+------------------------+--------+
|620328 |Šikole-Vaška kapela,  |Ptuj 15 |
+-------+------------------------+--------+
|620329 |Šikole-Forštatska    |Ptuj 15 |
|    |kapela,         |    |
+-------+------------------------+--------+
|620330 |Stražgonjca-Znamenje,  |Ptuj 14 |
+-------+------------------------+--------+
|620331 |Stražgonjca-Kapelica na |Ptuj 14 |
|    |polju,         |    |
+-------+------------------------+--------+
|620332 |Cirkovce-Šenova     |Ptuj  |
|    |kapelica,        |    |
+-------+------------------------+--------+
|620333 |Cirkovce-Vaška kapelica,|Ptuj  |
+-------+------------------------+--------+
|620334 |Cirkovce-Ružejva    |Ptuj 15 |
|    |kapelica,        |    |
+-------+------------------------+--------+
|620335 |Pleterje-Ružejva    |Ptuj 26 |
|    |kapelica,        |    |
+-------+------------------------+--------+
|620336 |Župečja vas-Zajčeva   |Ptuj 27 |
|    |kapelica,        |    |
+-------+------------------------+--------+
|620337 |Župečja vas-Rnejeva   |Ptuj 27 |
|    |kapelica,        |    |
+-------+------------------------+--------+
|620338 |Spodnje Jablane-Kapelica|Ptuj 15 |
|    |Pri starem križu,    |    |
+-------+------------------------+--------+
|620339 |Pongrce-Vaška kapela,  |Ptuj 15 |
+-------+------------------------+--------+
|620340 |Pleterje-Domijekova   |Ptuj 26 |
|    |kapelica,        |    |
+-------+------------------------+--------+
|620341 |Pleterje-Vaška kapelica,|Ptuj 27 |
+-------+------------------------+--------+
|620342 |Lovrenc na Dravskem   |Ptuj 27 |
|    |polju-Kapelica Podoba  |    |
|    |Ptujske gore,      |    |
+-------+------------------------+--------+
|620343 |Apače-Študentova    |Ptuj 28 |
|    |kapelica,        |    |
+-------+------------------------+--------+
|620344 |Apače-Kavčekova     |Ptuj 28 |
|    |kapelica,        |    |
+-------+------------------------+--------+
|620345 |Apače-Znamenje,     |Ptuj 28 |
+-------+------------------------+--------+
|620346 |Pleterje-Znamenje,   |Ptuj 26 |
+-------+------------------------+--------+
|620347 |Šikole-Znamenje,    |Ptuj 15 |
+-------+------------------------+--------+
|620348 |Kidričevo-Upravna stavba|Ptuj 18 |
|    |Tovarne glinice in   |    |
|    |aluminija,       |    |
+-------+------------------------+--------+
|620349 |Kidričevo-Naselbinsko  |Ptuj 18 |
|    |območje,        |    |
+-------+------------------------+--------+
|620350 |Šikole-Domačija Šikole |Ptuj 15 |
|    |23,           |    |
+-------+------------------------+--------+
|620351 |Spodnje Jablane-Domačija|Ptuj 15 |
|    |Spodnje Jablane 23,   |    |
+-------+------------------------+--------+
|620352 |Pleterje-Domačija    |Ptuj 27 |
|    |Pleterje 1,2,      |    |
+-------+------------------------+--------+
|620353 |Pleterje-Domačija    |Ptuj 26 |
|    |Pleterje 46,      |    |
+-------+------------------------+--------+
|620354 |Pleterje-Domačija    |Ptuj 26 |
|    |Pleterje 58,      |    |
+-------+------------------------+--------+
|620355 |Župečja vas-Hiša Župečja|Ptuj 27 |
|    |vas 3,         |    |
+-------+------------------------+--------+
|620356 |Lovrenc na Dravskem   |Ptuj 27 |
|    |polju-Domačija Lovrenc |    |
|    |na Dravskem polju 41,  |    |
+-------+------------------------+--------+
|620357 |Kidričevo-Dvorec    |Ptuj 18 |
|    |Sternthal,       |    |
+-------+------------------------+--------+
|620358 |Kidričevo-Spomenik   |Ptuj 18 |
|    |Borisu Kidriču,     |    |
+-------+------------------------+--------+
|620359 |Njiverce-Staro     |Ptuj 18 |
|    |pokopališče,      |    |
+-------+------------------------+--------+
|620360 |Kidričevo-Skladišče   |Ptuj 18 |
|    |boksita,        |    |
+-------+------------------------+--------+
|620361 |Lovrenc na Dravskem   |Ptuj 27 |
|    |polju-Spomenik padlim v |    |
|    |I.svetovni vojni,    |    |
+-------+------------------------+--------+
|620362 |Kungota pri Ptuju-   |Ptuj 7 |
|    |Grajski drevored,    |    |
+-------+------------------------+--------+
|620363 |Kungota pri Ptuju-   |Ptuj 7 |
|    |Topolov drevored,    |    |
+-------+------------------------+--------+
|620364 |Kidričevo-Grajski    |Ptuj 18 |
|    |drevored,        |    |
+-------+------------------------+--------+
Za vse posege na objektih in območjih kulturne dediščine si je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice, na izvedbene akte pa kulturnovarstveno mnenje«.
Besedilu prostorskega akta se doda poglavje »Ohranjanje narave« z navedbo seznamov območij naravnih vrednot ter naslednjo vsebino:
»Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Kidričevo« (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, februar 2004), ki je priloga temu odloku in se hrani na sedežu Občine Kidričevo«.
+-----------+----------------------------------------------------+
|EVID    |Ime predlagane naravne vrednote       Pomen  |
+-----------+----------------------------------------------------+
|6138    |Pragersko – glinokopna jezera        državni |
+-----------+----------------------------------------------------+
|7049    |Pongrce – gozd               državni |
+-----------+----------------------------------------------------+
|7267    |Medvedce –vodni zbiralnik          državni |
+-----------+----------------------------------------------------+
|7062    |Cirkovce – lipa               lokalni |
+-----------+----------------------------------------------------+
|7080    |Trnovec – dob                lokalni |
+-----------+----------------------------------------------------+
|7423    |Pleterje – gramoznica            lokalni |
+-----------+----------------------------------------------------+
7. člen
Na koncu točke 3.2.2.3 (Komunalni objekti) se dodata odstavka, ki glasita:
»Uredili bomo dva zbirna centra, kjer bomo zbirali komunalne odpadke iz območja Občine Kidričevo preden bodo odpeljani na komunalno odlagališče in sicer južno od železniške postaje Cirkovce in v opuščeni gramoznici v gozdu pri farmi, ob odcepu ceste v Njiverce.
Južno verigo naselij od Stražgonjce do Apač, vključno z južnim delom Kidričevega, bomo povezali v enoten sistem odvajanja in čiščenja odplak s čistilno napravo zmogljivosti do 10.000 enot pri Apačah«.
8. člen
Na koncu točke 3.2.2.5 (Ceste) se doda:
»Zasnova cestnega omrežja na kartah v merilu 1:5000, prikazuje državne ceste na območju občine Kidričevo, in sicer:
– Neizgrajena avtocesta na odseku Fram (Slivnica)-Ptuj (Draženci). Obravnavana varianta avtoceste je bila potrjena na Vladi Republike Slovenije, decembra 2003, Sklep Vlade Republike Slovenije št.: 350-17/2003-1;
– Glavna cesta I. reda, št. 2, Slovenska Bistrica-Hajdina-Ptuj;
– Regionalna cesta II. reda št 432 Rogatec-Majšperk- Hajdina (Kidričevo).
Izdelan bo lokacijski načrt in začele se bodo aktivnosti za izgradnjo obvoznice Kidričevega za tovorni promet s povezavo do vojašnice v Apačah in navezavami na obstoječe ceste Strnišča, v IC TALUM ter na druge krajevne ceste. Za naselje Strnišče bomo izdelali prostorske ureditvene pogoje, s katerimi bo omogočen zdrav razvoj naselja, za bližnji odlagališči jalovine in pepela pa lokacijski načrt.
Za vse posege v varovalni pas kategoriziranih državnih cest si je investitor dolžan pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste.
Na severovzhodnem delu Občine Kidričevo je predvidena izgradnja avtoceste od Frama do Hajdine – varianta H2. Pri umestitvi avtoceste v prostor morajo biti upoštevani lokalni interesi in vsi veljavni predpisi in zakoni
Izdelan bo lokacijski načrt za drugi tir železniške proge Pragersko – Ormož v koridorju 12,5 m levo in desno od osi obstoječega tira, ker natančen potek še ni opredeljen. Za posege v ta koridor je potrebno upoštevati Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov v varovalnem pasu (Uradni list SRS, št. 27/87 in 25/88). Uredili se bodo cestni prehodi preko železniške proge v km 5+810,05 in 9+410,00 in 11+974,60.
Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je za te objekte potrebno pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za promet- Uprave RS za civilno letalstvo. To lokacijo oziroma izgradnjo objekta je potrebno označiti in zavarovati v skladu z veljavnimi predpisi«.
9. člen
Na koncu točke 3.2.2.6 (Energetska oskrba) se doda odstavek, ki glasi:
»Izdelan bo lokacijski načrt in začele se bodo aktivnosti za gradnjo daljnovoda DV 2 x 400 KV Cirkovce – Pince* (odsek v Občini Kidričevo) in vzporednega plinovoda R 15/1 Kidričevo-Lendava.
Upoštevati je potrebno prenosne elektroenergetske objekte in koridorje, ki potekajo po območju Občine Kidričevo in so vključeni v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS št. 1/86, 41/87, 12/89, Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96-kartografski del in 11/99) ter prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986–1990 (Uradni list RS, št. 72/96, 13/96-kartografski del in 11/99), ki se nanašajo na zasnovo državnega elektroenergetskega omrežja, na kriterije, usmeritve in pogoje za umeščanje objektov ter Odlok o spremembah in dopolnitvah (OdPSDP – Uradni list RS, št. 4/03).
Upoštevati se mora širina elektroenergetskega koridorja daljnovoda, ki znaša:
– za napetostni nivo 110 kV:30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV),
– za napetostni nivo 220 kV:40 m (20 m levo in 20 m desno od osi DV),
– za napetostni nivo 440 kV:50 m (25 m levo in 25 m desno od osi DV).
Širina koridorja obstoječih in predvidenih daljnovodov je označena črtkano v enaki barvi kot je daljnovod.
V tekstualnem delu PUP je potrebno vnesti naslednje zahteve:
– navesti urbanistične širine koridorjev, ime in oznako (šifro) in navesti napetostni nivo daljnovoda,
– da je potrebno za vsako graditev objekta v koridorjih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov pridobiti pisno soglasje GJS Prenos električne energije,
– da je za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja, kot to določa veljavna Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96),
– da je za vse prenosne elektroenergetske objekte predvidena rekonstrukcija.
Potrebno je upoštevati Uredbo o elektroenergetskem sevanju v naravnem in življenjskem okolju Uradni list RS. št. 70/96), Pravilnik o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV (Uradni list SFRJ, št. 65/88), ter Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
Obstoječi prenosni elektroenergetski objekti:
– RTP 220/110 kV Cirkovce,
– RTP 110/10 kV Kidričevo,
– DV 400 kV Mihovce-Krško, z oznako D-410,
– DV 2X400 kV Maribor-Mihovce, z oznako D-411,
– DV 400 kV Mihovce-Podlog, z oznako D-412,
– DV 220 kV Cirkovce-Mracin, z oznako D-210,
– DV 220 kV Cirkovce-Podlog, z oznako D-211,
– DV 110 kV Maribor-Cirkovce I, z oznako D-1037/1,
– DV 110 kV Maribor-Cirkovce II, z oznako D-1036/1,
– DV 2X110 kV Cirkovce-Zlatoličje, z oznako D-1061,
– DV 110 kV Cirkovce-Kidričevo I, z oznako D-1038,
– DV 110 kV Cirkovce-Kidričevo II, z oznako D-1039,
– DV 110 kV Cirkovce-Kidričevo III, z oznako D-1040,
– DV 110 kV Formin-Cirkovce z oznako D-1041,
– DV 110 kV Ptuj-Kidričevo I, z oznako D-1067,
– DV 110 kV Cirkovce-Rogaška Slatina, z oznako D-1202.
Načrtovani prenosni elektroenergetski objekti:
– RTP 400/220/110 kV Cirkovce, izgradnja stikališča 400 Kv,
– DV 2X400 kV Mihovce-RH, z oznako D-425,
– DV 2X400 kV Mihovce-Krško, z oznako D-426,
– DV 2X400 kV Maribor-Mihovce, z oznako D-427,
– DV 2X400 kV Mihovce-Podlog, z oznako D-428,
– DV 2X400 kV Mihovce-Pince (Madžarska), še brez oznake.
Pri načrtovanju objektov na območjih, za katera bodo izdelane prostorske sestavine, bo potrebno upoštevati naslednje pravilnike, normative in tipizacijo:
– Tipizacijo elektroenergetskih kablovodov za napetost 1 kV, 10 kV in 20 kV (Tipizacija DES, januar 1981),
– Pravilnik o tehničnih normativih za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV (Uradni list SFRJ št. 65/88),
– Pravilnik o tehničnih normativih za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov ((Uradni list SFRJ št. 51/73) (za nizkonapetostne vode)),
– Pri projektiranju objektov, kjer je zahtevano električno gretje in kjer je poudarjena racionalna raba energije, je potrebno upoštevati »Pravilnik o racionalni rabi energije pri gretju in prezračevanju objektov ter pripravi tople vode (Uradni list SRS, št. 31/84)«.
Planiranje in izgradnja novih transformatorskih postaj (TP 20/0,4 kV) s pripadajočim omrežjem (20 kV in 0,4 kV) na obravnavanem območju bo odvisna od povečanja obremenitev in potreb, ter tam, kjer se bodo pojavile slabe napetostne razmere pri odjemalcih, priključenih na obstoječe elektroenergetske vode in objekte (NNO, SN in TP).
Na podeželju bodo grajeni srednje in nizkonapetostni vodi večinoma v nadzemni izvedbi, v podzemni oziroma kabelski izvedbi bodo grajeni le v strnjenih, urbanih območjih.
Nove transformatorske postaje bo možno graditi kot samostojne objekte in v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini. Pri tem je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96)) in Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).
Za potrebe izgradnje večjih obrtnih delavnic oziroma industrijskih objektov, za katere bo potrebna večja priključna moč, bo potrebno posebej naročiti raziskavo o možnosti napajanja z električno energijo.
Za vsako poznejšo detajlnejšo izdelavo prostorskih sestavin (Občinski prostorski red, občinski lokacijski načrt) si mora projektant pridobiti natančne podatke o poteku tras elektroenergetskih vodov in lokacije posameznih elektroenergetskih objektov ter jih vnesti (vrisati) v grafične podloge obdelave.
Za izgradnjo novih objektov oziroma območij je potrebno določiti koordinatorja izgradnje, ki bo poskrbel za financiranje minimalne komunalne infrastrukture območja in med drugim tudi za izgradnjo elektroenergetskih objektov.
V skladu z 71. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99), si mora investitor za vsako novo priključitev ali povečanje priključne moči pridobiti soglasje za priključitev in izpolniti z njimi predpisane pogoje.
Investitor si mora pridobiti smernice k lokacijskem načrtu oziroma projektne pogoje za predvidene objekte, ki bo izdelan za predvideno območje, ter mnenje oziroma soglasje k projektnim rešitvam.
Plinovod: za vse plinovode je potrebno pri nadaljnji obdelavi upoštevati Zakon o temeljni varnosti transporta po naftovodih in plinovodih (Uradni list SFRJ, št. 64/73).
Na območju Občine Kidričevo se nahajajo naslednji transportni plinovodi in naprave:
– M1; MMRP Ceršak – MMRP Rogatec; premer 500 mm; tlak 50 bar,
– P141; MRP Pragersko – Opekarna; premer 100 mm; tlak 3 bar,
– P141; od R14 v km 5+938 – MRP Pragersko; premer 100 mm; tlak 50 bar,
– P151; od R15 v km 2+856 – MRP Kidričevo; premer 250 mm; tlak 50 bar,
– P151; MRP Kidričevo – R15 v km 2+858; premer 250 mm; tlak 50 bar,
– R14; od M1 v km 38+358 – MRP Impol; premer 100 mm; tlak 50 bar,
– R15; od M1 v km 38+356 – MRP Lendava; premer 250 mm; tlak 50 bar,
– Kompresorska postaja Kidričevo.
Planirana je izgradnja naslednjih prenosnih plinovodov:
– vzporedni prenosni magistralni plinovod M1/1,
– vzporedni prenosni plinovod R15/1 Kidričevo – Lendava,
– prenosni magistralni plinovod Madžarska – Italija M-9.
Za visokotlačne plinovode se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001) ter spremembe in dopolnitve pravilnika (Uradni list RS, št. 54/2002).
Za vse gradbene posege oziroma izrabo prostora v 2 x 200 m zaščitnem pasu visokotlačnega plinovoda je potrebno pridobiti soglasje k lokaciji in gradnji upravljalca plinovodnega omrežja. Upoštevane morajo biti trajne omejitve glede gostote naseljenosti v zaščitnih cevovodnih pasovih, ki so bili opredeljeni in upoštevani v času projektiranja visokotlačnega plinovoda in so razvrščeni v štiri razrede. Opredeljenost cevovodnih pasov je razvidna iz grafične priloge.
V 2 x 30 m pasu visokotlačnega plinovoda je po zgraditvi plinovoda prepovedano graditi poslopja za stanovanja ali bivanje ljudi.
Poslopja za stanovanja ali bivanje ljudi se smejo graditi v pasu ožjem od 30 m, če je bila gradnja predvidena z urbanističnim načrtom pred projektiranjem visokotlačnega plinovoda in če se uporabljajo posebni varstveni ukrepi.
Za srednjetlačne plinovode (P 141, MRP Pragersko – Opekarna) je potrebno upoštevati minimalne odmike objektov od plinovoda oziroma 2 x 5 m nezazidljiv pas.
V 2 x 5 m pasu vseh plinovodov se smejo dela izvajati pod posebnimi pogoji in po predhodni pridobitvi soglasja Geoplina, ki je upravljalec plinovodov, ter pod nadzorstvom njegovega pooblaščenega predstavnika«.
10. člen
Točka 4.4., naslov »Splošna ljudska obramba in družbena samozaščita«, se črta in nadomesti z novim naslovom:
»Obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
Vsebina tega poglavja se v celoti spremeni in glasi:
Obramba: Za območje obrambe so perspektivna sledeča območja:
– vojašnice in vadišča v Apačah z varovalnim pasom, predviden je LN za obstoječe in planirano območje izključne rabe in
– skladišče v Kidričevem, izključna raba.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami: Elementi s področja zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami so določeni in prikazani v občinskem načrtu zaščite in reševanja.
11. člen
Na koncu točke 5. (Urejanje prostora in varstvo okolja) se doda besedilo, ki glasi:
– Urbanistično zasnovo bomo izdelali za širše območje Kidričevega kot nadaljevanje aktivnosti za opredelitev Kidričevega kot mesto.
– Programske zasnove se izdela za vsa območja prostorskih izvedbenih načrtov.
– Državni lokacijski načrti se izdelajo za kompleks vojašnice Apače, primarne infrastrukturne objekte iz 8. in 10. podalineje 4. člena tega odloka, drugi železniški tir Pragersko-Ormož, za daljnovod DV 2 x 400 KV Cirkovce-Pince in za vzporedni plinovod R 15/1 Kidričevo-Lendava.
– Lokacijski načrti bodo izdelani za novo območje Talum, širitev gramoznice GP in CP Ptuj v k.o. Pleterje, ter obe območji odlagališč industrijskih odpadkov v Občini Kidričevo (halda in pepelišče). LN bodo izdelani tudi za centralno in stanovanjsko območje naselja Kidričevo (prenova) in za širitev bazena v Kidričevem, od infrastrukturnih ureditev pa sistem kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav v Občini Kidričevo.
Prostorske ureditvene pogoje se izdela za naselje Strnišče, območje industrijske cone Talum, sanacijo opuščenih gramoznic (za šport, rekreacijo in vrnitev v primarno rabo), za oba zbirna centra za zbiranje komunalnih odpadkov pred odvozom na odlagališče (divji odlagališči severno od ž. p. Cirkovce in Njiverce 1).
Ureditvena območja naselij Lovrenc na Dr. polju, Apače in Cirkovce ter odprto območje občine urejamo s Prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/93), za območje Občine Kidričevo dopolnjenih leta 1997 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/97).
Pri vseh posegih v prostor bodo ob aktualni zakonodaji s področja urejanja prostora upoštevani še Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter vsi podzakonski akti, ki urejajo področja varstva zraka, tal, voda, varstvo pred prekomernim hrupom in elektromagnetnimi sevanji, ravnanje z odpadki, vsekakor pa tudi Integralni prostorski razvoj Občine Kidričevo – IRPOK, občinski program za sonaravni trajnostni razvoj občinskega prostora.
Iz področja varstva voda se doda besedilo:
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov za območje občine Kidričevo je potrebno prikazati predvidene ukrepe varovanja pred visokimi vodami, ki naj bodo obdelani za celotno območje Občine Kidričevo ob Framskem potoku in Polskavi in prikazani v strokovnih podlagah, kjer bodo proučene visokovodne razmere in podana rešitev protipoplavne varnosti.
Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati varovanje priobalnega zemljišča in sicer pri vodotokih 2. reda 5 metrov od meje vodnega zemljišča (Zakon o vodah (ZV-1), 14. člen, Uradni list RS, št. 67/02).
Upoštevati je potrebno Odlok o varstvenih pasovih v Občini Ptuj in ukrepih za zavarovanje voda (prečiščeno besedilo) Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 19/92 in Odlok o varstvenih pasovih in ukrepih za varovanje zalog pitne vode na Dravskem polju (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/92 in 12/96).
Pri pripravi prostorskih aktov so dovoljena tudi odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja v okviru zakona in osnovnih usmeritev in smernic ter utemeljena z mnenjem druge strokovne institucije.
V takih primerih mora pripravljalec svojo utemeljitev priložiti dopolnjenemu prostorskemu aktu, ki ga v skladu s 33. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, št. 58/03 – ZZK-1) pošlje pristojnemu nosilcu urejanja prostora v sprejem.
Skladno z določili Zakona o varstvu okolja je treba pri prostorskem načrtovanju upoštevati vplive predvidenih prostorskih ureditev na okolje tako, da le ti dosegajo cilje varstva okolja, ki so:
1. preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
2. ohranjanje in izboljšanje kakovosti stanja okolja,
3. trajnostna raba naravnih virov,
4. zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije,
5. odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti.
Pri doseganju ciljev varstva okolja se upoštevajo predvsem človekovo zdravje, počutje in kakovost življenja ter preživetje, varstvo pred okoljskimi nesrečami ter počutje drugih živih organizmov.
Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.
Skladno z določili Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96, 59/02 – ZJZ; v nadaljevanju: uredba I.) in Uredbe o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95; v nadaljevanju: uredba II.) je potrebno:
– upoštevati zahteve, ki se nanašajo na posamezna območja varstva pred hrupom, določenimi skladno s 4. členom uredbe I., glede še dopustnih prostorskih ureditev, kolikor so bila ta območja v planskih dokumentih že opredeljena. Če pa ta območja v obstoječih planskih aktih doslej še niso bila opredeljena jih je potrebno določiti istočasno s predvidenimi prostorskimi ureditvami v fazi priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev planskega akta, ki so predmet določitve teh smernic,
– upoštevati zahteve, ki se nanašajo na nedopustnost prekoračitve predpisane mejne ravni za vir hrupa po 12. členu uredbe I. in 1. členu uredbe II., oziroma povzročanju čezmerne obremenitve s hrupom v območju, kjer predpisane mejne ravni niso presežene; niti ne povzročajo povečanja čezmerne obremenitve s hrupom v območju, kjer je obremenitev s hrupom čezmerna. V ta namen je potrebno predhodno izdelati poročilo o stanju obremenjenosti okolja s hrupom in oceno glede zagotavljanja predpisanih mejnih vrednosti emisij hrupa pri predvidenih prostorskih ureditvah, na podlagi katere bo mogoče ugotoviti, ali bodo s predvidenimi ureditvami doseženi cilji varstva okolja.
V primeru, da je v okviru določitve obstoječe obremenjenosti okolja s hrupom ugotovljeno, da je celotna obremenjenost s hrupom presežena, so vsakršne nadaljnje prostorske ureditve možne le pod pogojem, da se predhodno sanira obstoječe stanje in da te ureditve ne pomenijo take dodatne obremenitve okolja s hrupom, ki ne bi bile skladne s predpisanimi mejnimi vrednostmi emisij ravni hrupa.
12. člen
V točki 5.1.14. za območje bivše Krajevne skupnosti Cirkovce (planska enota 14) se tabela spremeni tako, da se za 14. vrsto dodajo nove vrste:
P3 – Dragonja vas – (pobuda št. 84) protikorozijska zaščita kovin
P4 – Stražgojnca – (pobuda št. 17) kamnoseštvo
P5 – Šikole -(pobuda št. 15) predelava mesa
R2 – Starošince – (pobuda št. 1) konjeniško rejska turistična kmetija
Planska enota P14 se torej glasi takole:
+------------+-----------+--------------+----------+
|  Oznaka  |  Naziv  |Namembnost  |Prostorski|
|ureditvenega| območja |       | izvedbeni|
|  območja |      |       |  akt  |
+------------+-----------+--------------+----------+
|   S1   | Starošince|  SKP    |  PUP  |
+------------+-----------+--------------+----------+
|   S2   |Stražgonjca|  SKP    |  PUP  |
+------------+-----------+--------------+----------+
|   S3   |  Šikole |  SKP    |  PUP  |
+------------+-----------+--------------+----------+
|   S4   | Pongrce |  SKP    |  PUP  |
+------------+-----------+--------------+----------+
|   S5   |Zg. Jablane|  SKP    |  PUP  |
|      |   II  |       |     |
+------------+-----------+--------------+----------+
|   S6   |Zg. Jablane|  SKP    |  PUP  |
|      |   I   |       |     |
+------------+-----------+--------------+----------+
|   S7   |Sp. Jablane|  SKP    |  PUP  |
+------------+-----------+--------------+----------+
|   S8   |Cirkovce II|  SKP    |  PUP  |
+------------+-----------+--------------+----------+
|   S9   | Cirkovce I|  SKP    |  PUP  |
+------------+-----------+--------------+----------+
|   S10  | Dragonja |  SKP    |  PUP  |
|      |  vas II |       |     |
+------------+-----------+--------------+----------+
|   S11  | Dragonja |  SKP    |  PUP  |
|      |  vas I  |       |     |
+------------+-----------+--------------+----------+
|   S12  | Mihovce |  SKP    |  PUP  |
+------------+-----------+--------------+----------+
|   P1   | Starošince|perutninarstvo|  PUP  |
+------------+-----------+--------------+----------+
|   P2   | Cirkovce | transfor.  |  PUP  |
|      |  RTP  |  post.   |     |
+------------+-----------+--------------+----------+
|   P3   | Dragonja | poslovna   |  PUP  |
|      |  vas  |       |     |
+------------+-----------+--------------+----------+
|   P4   |Stražgonjca| poslovna   |  PUP  |
+------------+-----------+--------------+----------+
|   P5   |  Šikole | poslovna   |  PUP  |
+------------+-----------+--------------+----------+
|   R1   | Cirkovce | šport in   |  PUP  |
|      |      |rekreacija  |     |
+------------+-----------+--------------+----------+
|   R2   | Starošince|konjereja,  |  PUP  |
|      |      | šport,   |     |
|      |      |rekreacija,  |     |
|      |      | turizem   |     |
+------------+-----------+--------------+----------+
|   S14  |Sp. Gaj pri|  SKP    |  PUP  |
|      | Pragerskem|       |     |
+------------+-----------+--------------+----------+
| kmetijstvo,|KS Cirkovce|kmetijska,  |  PUP  |
| gozdarstvo |      |gozdarska.  |     |
|      |      | ostalo   |     |
+------------+-----------+--------------+----------+
13. člen
V točki 5.1.14. se za točko d) doda nova točka e), ki glasi:
Začeli bodo z gradnjo daljnovoda DV 2 x 400 KV Cirkovce – Pince (odsek
v Občini Kidričevo).                   LN
14. člen
V točki 5.1.15. za območje bivše Krajevne skupnosti Lovrenc na Dravskem polju (planska enota P15) se tabela spremeni tako, da se za 7. vrstico dodajo nove vrste:
O2 – Pleterje – (pobuda št. 86) obrtno proizvodna cona
K1 – Apače – (pobuda št. 133) čistilna naprava      LN
Planska enota P15 se torej glasi takole:
+--------------+--------------+----------+---------------+
|  Oznaka  |   Naziv  |Namembnost|  Prostorski |
| ureditvenega |  območja  |     | izvedbeni akt |
|  območja  |       |     |        |
+--------------+--------------+----------+---------------+
|   S1   | Pleterje I |  SKP  |   PUP   |
+--------------+--------------+----------+---------------+
|   S2   | Pleterje II |  SKP  |   PUP   |
+--------------+--------------+----------+---------------+
|   S3   | Župečja vas |  SKP  |   PUP   |
+--------------+--------------+----------+---------------+
|   S4   |  Lovrenc  |  SKP  |   PUP   |
+--------------+--------------+----------+---------------+
|   S5   |  Lovrenc  |  SKP  |   PUP   |
+--------------+--------------+----------+---------------+
|   D1   |  Deponija  | deponija |   PUP   |
|       |  rdečega  |     |        |
|       |  blata-  |     |        |
|       |  Pleterje  |     |        |
+--------------+--------------+----------+---------------+
|   P1   |  Pleterje  |gramoznica|   PUP   |
+--------------+--------------+----------+---------------+
|   O2   |  Pleterje  | obrtna |   PUP   |
|       |       |  cona  |        |
+--------------+--------------+----------+---------------+
|   K1   |   Apače  | čistilna |    LN   |
|       |       | naprava |        |
+--------------+--------------+----------+---------------+
|   R1   |  Lovrenc  | šport, |   PUP   |
|       |       |rekreacija|        |
+--------------+--------------+----------+---------------+
|   KG   | KS Lovrenc na|kmetijska,|   PUP   |
|       |  Dr. polju |gozdarska,|        |
|       |       | ostalo |        |
+--------------+--------------+----------+---------------+
15. člen
V točki 5.1.16 za območje bivše Krajevne skupnosti Kidričevo (planska enota P16)
se tabela spremeni tako, da se spremeni način urejanja za vrstico:
Za 26. vrsto se dodajo nove vrste:
K3 – Kidričevo – (pobuda št. 79) zbirni center za zbiranje komunalnih
odpadkov                         PUP
OB – Apače – obramba                   LN
Planska enota P16 se torej glasi takole:
+------------+----------+--------------+----------+
| Oznaka  | Naziv  | Namembnost  |Prostorski|
|ureditvenega| območja |       |izvedbeni |
| območja  |     |       |  akt  |
+------------+----------+--------------+----------+
|  S1   | Kungota |  SKP    |  PUP  |
|      |pri Ptuju |       |     |
|      |  I   |       |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  S3   |Kidričevo | stan.posl  |  PUP  |
|      |  I   |       |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  S4   | Njiverce | stan.posl  |  LN  |
|      |  I   |       |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  S5   | Njiverce |  SKP    |  PUP  |
|      |  II  |       |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  S6   | Njiverce |  SKP    |  PUP  |
|      |  III  |       |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  S7   | Strnišče |  SKP    |  PUP  |
+------------+----------+--------------+----------+
|  S8   |Kidričevo |  SKP    |  PUP  |
|      |  II  |       |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  S9   | Apače II |  SKP    |  PUP  |
+------------+----------+--------------+----------+
|  S10   | Apače I |  SKP    |  PUP  |
+------------+----------+--------------+----------+
|  K1   | Njiverce | kmetijska  |  PUP  |
+------------+----------+--------------+----------+
|  R1   |»stadion«-| šport in  |  PUP  |
|      |Kidričevo | rekreacija  |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  R2   | »bazen«- | šport in  |  PUP  |
|      |Kidričevo | rekreacija  |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  R3   | Apače  | šport in  |  PUP  |
|      |     | rekreacija  |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  P1   | KK Ptuj- | kmetijska  |  PUP  |
|      |Kidričevo |       |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  P2   |Železniška| skladišča  |  PUP  |
|      | postaja |       |     |
|      |Kidričevo |       |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  P3   |  TGA  | industrija  | PUP, LN |
|      |Kidričevo |       |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  P4   |Taborišče | industrija  |  PUP  |
|      |(Pleskar, |       |     |
|      | MIP)-  |       |     |
|      |Kidričevo |       |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  P5   |Perutnina |  farma   |  PUP  |
|      |  I –  |       |     |
|      |Kidričevo |       |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  P6   |Perutnina |  farma   |  PUP  |
|      |  II –  |       |     |
|      |Kidričevo |       |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  P7   |Perutnina |  farma   |  PUP  |
|      | III –  |       |     |
|      | Njiverce |       |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  P8   |Perutnina |  farma   |  PUP  |
|      |  IV  |       |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  O1   | obrtna |  obrtna   |  LN  |
|      | cona-  | dejavnost  |     |
|      |Kidričevo |       |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  D1   | Deponija |dep.rdeč.blata|  PUP  |
|  OO-S   |  –   |       |     |
|      |Kidričevo |       |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  D2   |Deponija- | dep.pepela  |  PUP  |
|  OO-S   |Kidričevo |       |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  Ku1   |Kidričevo |sakral.objekt |  PUP  |
+------------+----------+--------------+----------+
|  KG   |  KS  | kmetijska,  |  PUP  |
|      |Kidričevo | gozdarska,  |     |
|      |     |  ostalo   |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  K3   |Kidričevo |  zbirni   |  PUP  |
|      |     |  center   |     |
+------------+----------+--------------+----------+
|  OB   | Apače  | obramba   |  LN  |
+------------+----------+--------------+----------+
16. člen
Površine najboljših kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za 34,75 ha, površine drugih kmetijskih zemljišč za 9,12 ha, površine gozda pa za 39,5 ha. Površine za poselitev in druge urbane posege se povečajo za 83,37 ha.
17. člen
Kartografski del v merilu 1: 25.000 je dopolnjen na listih, kjer so predlagane spremembe, enako kartografska dokumentacija v merilu 1: 5.000. Strokovne podlage v merilu 1: 250, 1: 1.000 in 1: 5.000 so izdelane za pomembnejše odločitve in posege v prostor.
18. člen
V točki 5.2 »Prostorski izvedbeni akti«, se za zadnjo alinejo prvega odstavka doda nova alineja »Programska zasnova za širitev zahodnega dela gramoznice Pleterje«.
1. PROGRAMSKA ZASNOVA ZA ŠIRITEV ZAHODNEGA DELA GRAMOZNICE PLETERJE
Vsebina:
A - Tekstualni del.
1. namen in cilji
2. opis in meja območja
3. velikost in lastništvo zemljišč
4. naravne značilnosti območja
5. obstoječi objekti na območju
6. varstvo naravne in kulturne dediščine
7. zasnova nove ureditve in namembnosti območja
8. prometno omrežje
9. energetska in komunalna omrežja
10. ukrepi za varovanje okolja
B - Grafične priloge:
1. izsek iz dp (PKN)                1: 5.000
2. prikaz območja v širšem prostoru        1: 75.000
3. aero foto posnetek               1: 5.000
4. prikaz obstoječega stanja (TTN)         1: 5.000
5. ureditvena situacija– namembnost površin    1: 5.000
6. zasnova prometnega omrežja           1: 5.000
7. zasnova elektroenergetskega omrežja       1: 5.000
NAMEN IN CILJI
V razvojnem programu Občine Kidričevo zapisani cilji pomenijo razvojne zasnove dejavnosti v prostoru Občine Kidričevo na nekaterih področjih, med drugim tudi pridobivanja gramoznih agregatov. Občina Kidričevo v celoti leži na gramoznih naplavinah reke Drave, ki sestavljajo tla na celotnem območju Dravskega in Ptujskega polja. Te naplavine glede na geološko sestavo predstavljajo ogromne zaloge gramoznih agregatov.
Gramoznica Kungota pri Ptuju-Starošince je zaradi svoje centralne lege na Dravskem polju, vizualne neizpostavljenosti, prometne dostopnosti ter ustreznih materialov, aktivna že iz preteklosti. Izkop gramoznih materialov so v zadnjih letih začeli izvajati tudi pod gladino podtalnice, ki je na koti 236 mnm. Sestava agregata, količine zalog in lokacija izkopa so tukaj ustrezne, zato je smiselno obstoječ izkop širiti, seveda ob potrebni skrbi za podtalnico in okolje.
Obstoječa gramoznica, ki leži med vasmi Brunšvik, Starošince in Kungota pri Ptuju, je v eksploataciji že od leta 1986, ko je bilo izdano:
– dovoljenje za izkoriščanje I. faze (odločba št. 351-277/80-4-BJ z dne 31. 12. 1986).
Leta 1992 je bilo izdano še:
– dovoljenje za izkoriščanje II. faze (odločba št. 355-4792-4-PF z dne 9. 3. 1992).
Dovoljenji sta se nanašali na izkop nad gladino podtalnice, to je nad koto 236 m.
Za celotno območje je bilo za izkop izdano:
– lokacijsko dovoljenje št. 351–277/80-4-TM z dne 1. 7. 1985.
Zaloge proda do kote 236 m so skoraj izkoriščene. Investitor želi izkoriščanje nadaljevati 10,00 m globlje, do globine 226 m. Zato je bilo leta 2002 izdano
– dovoljenje za izkoriščanje gramoza pod koto 236 m do globine 226 m na območju I. faze izkoriščanja gramoza (odločba št. 351-382701-04-096 z dne 1. 3. 2002), to je na parcelah 388/2 (last GP Ptuj) in 388/1 (last CP Ptuj), obe k.o. Pleterje.
Obstoječa gramoznica leži severno od območja obdelave. Kompleks, ki ga obdelujemo s to programsko zasnovo, je danes poraščen z gozdom slabe kvalitete, saj rdeči bor, ki je zastopan kot pretežni del gozdnega sestoja, ne dosega običajnih dimenzij, podlega pa tudi različnim boleznim. Investitor želi v občinskih prostorskih planih zagotoviti prostor za nadaljevanje izkoriščanja gramoza na razširjenem območju gramoznice in v podtalnico, pod koto 236 m, t.j. 10,00 m globlje, do kote 226 m.
Po končanem izkopu in sanaciji bo območje urejeno kot naravni habitat, ribnik z naravno zarastjo plitvin na območju nihanja nivoja podtalnice.
Programska zasnova upošteva strokovne podlage:
– poročilo o vplivih na okolje »Gramoznica Pleterje III, z dne 1. 4. 2004 CP Ptuj;
– študijo presoje vplivov na okolje za I. in II. fazo pod koto 236 m (izdelalo Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d. pod št. 57-ID/01)) in
– idejno zasnovo sanacije in ureditve gramoznice Pleterje I. in II. (izdelal Vodnogospodarski inštitut d.o.o. Ljubljana pod št. 47/02-C)
ter smernice in izdana soglasja:
– Zavoda RS za varstvo narave, OE Maribor,
– Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor ter
– VGP Ptuj za področje vodnega gospodarstva.
Planska podlaga za spremembo namembnosti na območju sta:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986 –2000, za območje občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 49/97), popravek (Uradni list RS, št. 67/03)
in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1996, za območje Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94),(Uradni list RS, št. 49/97), popravek (Uradni list RS, št. 67/03).
Programska zasnova bo služila kot planska osnova za izdelavo prostorskega izvedbenega akta – lokacijskega načrta za širitev območja pridobivanja gramoznih agregatov.
OPIS IN MEJA OBMOČJA
Območje obsega parcele št. 399/61, 399/37, 399/62, 399/38, 399/51, 399/39, 399/22, 399/46, 399/40, 399/47, 399/41, 399/48, 399/42 in 399/43, vse k.o. Pleterje.
Teren je raven in ima obliko pravokotnika. Leži v gozdu, severno od državne ceste G 1/2 Slov. Bistrica – Ptuj in zato ni vizualno izpostavljeno. Povprečna kota terena je 246 mnm.
Izhodiščna točka opisa meje je jugozahodni vogal območja oziroma parcele št. 399/43.
Meja teče od tod proti severu po meji parcel 399/43, 399/48, 399/47, 399/46, 399/39, 399/38, 399/61, 399/52 in 399/36, nato zavije proti vzhodu ob severovzhodnih robovih parcel št. 399/36, 399/50, 399/62 in 399/22. Tukaj zavije proti jugu po vzhodnem robu parcele št. 399/22, nato proti zahodu po njenem južnem robu do parcele št. 399/40. Od tod se usmeri na jug po vzhodnih robovih parcel št. 3499/40, 399/41, 399/42 in 399/43 in zavije končno proti zahodu po južnem robu parcele št. 399/43 do izhodiščne točke opisa meje.
PRIDOBIVALNI PROSTOR: 399/61, 399/37, 399/62, 399/38, 399/51, 399/39, 399/46, 399/40, del 399/22.
RAZISKOVALNI PROSTOR: 399/47, 399/41, 399/48, 399/42, 399/43 in del 399/22.
VELIKOST IN LASTNIŠTVO ZEMLJIŠČA
+------------------+--------------------+------------------+-------+
|399/61      | privatno      |     6.345 m2| gozd |
+------------------+--------------------+------------------+-------+
| 399/37      | privatno      |     6.360 m2| gozd |
+------------------+--------------------+------------------+-------+
| 399/62      | privatno      |     6.339 m2| gozd |
+------------------+--------------------+------------------+-------+
| 399/38      | privatno      |     8.532 m2| gozd |
+------------------+--------------------+------------------+-------+
| 399/51      | privatno      |     10.058 m2| gozd |
+------------------+--------------------+------------------+-------+
| 399/39      | privatno      |     37.585 m2| gozd |
+------------------+--------------------+------------------+-------+
| 399/22      | privatno      |     19.980 m2| gozd |
+------------------+--------------------+------------------+-------+
| 399/46      | privatno      |     1.880 m2| gozd |
+------------------+--------------------+------------------+-------+
| 399/40      | privatno      |     17.053 m2| gozd |
+------------------+--------------------+------------------+-------+
| 399/47      | privatno      |     1.828 m2| gozd |
+------------------+--------------------+------------------+-------+
| 399/41      | privatno      |     18.175 m2| gozd |
+------------------+--------------------+------------------+-------+
| 399/48      | privatno      |     1.768 m2| gozd |
+------------------+--------------------+------------------+-------+
| 399/42      | privatno      |     18.474 m2| gozd |
+------------------+--------------------+------------------+-------+
| 399/43      | privatno      |     20.710 m2| gozd |
+------------------+--------------------+------------------+-------+
VSE PARCELE V k.o. Pleterje.
Velikost območja skupaj:    175.087 m2 (17 ha 50 a 87 m2).
Vir: OGU Ptuj, izpostava Ptuj
 
NARAVNE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
Nadmorska višina območja je 246 (+ – 1 m) mnm. Podtalnica je na koti okoli 236 mnm.
Geološka sestava tal je 18–25 m debela vodoprepustna gramozna naplavina iz pleistocena, do 12 m prepojena s podtalnico, ki doteka iz jugozahoda, na nepropustni meljni glini pliocena.
Po pedološki klasifikaciji je razmeroma plitev pokrovni sloj, do 50 cm peščeno glinaste plodne zemlje s prodniki, uvrščen v distrično rjava tla.
Območje je gozdnato. Gozdni sestoj je pretežno nizek rdeči bor, ki je zaradi majhnega preseka – debel do 20 cm – le slabo uporaben. V manjši meri je prisotna še smreka in avtohtono listnato gozdno drevje. Severno od območja je obstoječa gramoznica, pretežno izkoriščena do gladine podtalnice. Brežine so urejene v blagem naklonu 2: 1. Gozdni rob je večinoma že zaraščen z grmovjem.
 
OBSTOJEČI OBJEKTI NA OBMOČJU
Na območju širitve gramoznice ni klasično grajenih stavb in razen dovozne ceste, ki poteka po zahodnem robu območja, in električne transformatorske postaje ob jugozahodnem delu obstoječega izkopa, ni infrastrukturnih objektov ali naprav. Severno od območja je obstoječa gramoznica, ki je predvidena za razširitev na območje obdelave s to programsko zasnovo.
 
VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
Na območju obdelave ni območij ali objektov zavarovane naravne ali kulturne dediščine.
Pri izkopu je potrebno paziti na morebitna arheološka najdišča, zaradi česar je potrebna posebna pazljivost na celotnem kompleksu.
Če se ob izkopu naleti na arheološke ostanke, je treba dela takoj ustaviti in o tem obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine Maribor, ki bo odredil nadaljnje ukrepanje.
 
PREDVIDENA NOVA NAMEMBNOST IN ZASNOVA OBMOČJA
Nova namembnost območja bo pridobivanje gramoznih agregatov, ki jih GP Ptuj po koncesiji že pridobiva na sosednjem območju, severno od območja obdelave. Predviden je izkop do kote 226 mnm, kar je okoli 8 m v podtalnico, tako da bo na območju nastalo jezero.
Prometna navezanost na obstoječo cesto pomeni izkoriščanje že izgrajene prometne infrastrukture. Navezava na državni cesti, predvsem na G 1/2 Slov. Bistrica – Ptuj, pa tudi na cesto Maribor – Ptuj, je iz vidika transporta ugodna, saj sosednjih naselij ne obremenjuje z dodatnimi emisijami.
Po eksploataciji bo izvedena sanacija po posebnem sanacijskem projektu.
 
PROMETNO OMREŽJE
Območje je dostopno po (večji del za transport gramoza uporabljani) lokalni cesti, ki se odcepi od državne ceste G 1/2 Slov. Bistrica – Ptuj, pri Staršah pa se naveže na državno cesto Maribor – Ptuj. Lokalna cesta poteka mimo izkopa po zahodnem robu območja. Od odcepa od ceste Slov. Bistrica – Ptuj do gramoznice je (2,5 km makadama, do priključka na cesto Maribor – Ptuj pri Staršah pa (4 km, od tega (1,5 km makadama (skupno makadama (4 km).
Razširitev gramoznice ne bo generirala večjega prometa na območju. Cesto je treba protiprašno urediti in jo vključiti v cestno omrežje občin Kidričevo in Starše kot povezovalno prometnico s cestnim profilom širine najmanj 6,00 m.
 
ENERGETSKA IN KOMUNALNA OMREŽJA
– Elektrovodno omrežje:
Območje je na električno omrežje navezano preko zemeljskega voda ob cesti iz južne strani (parc. št. 696/2, k.o. Cirkovce) do trafo postaje ob sedanji separaciji v JZ vogalu obstoječega izkopa. Za izkop v podtalnico in razširitev gramoznice bo uporabljena ista, že obstoječa transformatorska postaja. Ob jugovzhodnem robu območja razširitve gramoznice sta dva koridorja visokonapetostnih daljnovodov, v katerih vplivno območje na izkop ne posega.
– Plinovodno omrežje:
Plinovodnega omrežja na območju ni in ga ne predvidevamo.
– Telefonsko omrežje:
V začetni fazi telefonski priključek do gramoznice ni predviden, saj za komuniciranje zadoščajo povezave preko mobilnega omrežja.
PTT priključek je predviden kot možnost v kasnejši fazi eksploatacije, do prostorov upravljalca bodoče gramoznice pa bo izveden, ko se bo izkazala potreba. Povezava bo potekala od najbližjega obstoječega krajevnega telefonskega omrežja. Predvidena sta dva ločena telefonska priključka.
– Kabelsko TV omrežje:
Območje na KTV omrežje ne bo priključeno.
– Toplovodno omrežje:
Oskrba območja s toplo vodo ni potrebna in je ne predvidevamo.
– Vodovodno omrežje:
Vodovodno omrežje na lokaciji ne obstaja in tudi ni potrebno.
Oskrba s pitno vodo je predvidena z mobilnimi rezervoarji. Na izkopu bodo le 2–4 stalno zaposleni delavci, zato bodo potrebe po pitni vodi minimalne.
– Kanalizacija:
Priključitev območja gramoznice na kanalizacijski sistem Občine Kidričevo ni predviden.
Za fekalne odplake zaposlenih na gramoznici so predvidene mobilne greznice na praznjenje.
– Odpadki:
Komunalni odpadki bodo zbirani, začasno deponirani ter odvažani na komunalno odlagališče v občini Kidričevo v skladu z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 44/03).
Posebnih odpadkov zaradi varstva podtalnice na območju ni dovoljeno skladiščiti niti v najmanjših količinah.
 
UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
– Študije, strokovne podlage:
Za predviden izkop v podtalnico v gramoznici Pleterje so predpisani posebni varstveni ukrepi. V ta namen so izdelane strokovne podlage, ki regulirajo smernice za izkop:
– Poročilo o vplivih na okolje Gramoznica Pleterje III, z dne 1. 4. 2004 CP Ptuj;
– Poročilo o vplivih na okolje izkopa gramoza Pleterje I in II pod koto 236 m (Drava, VGP Ptuj, št. proj. 57-ID/01, julij 01)
in
– Hidrogeološke razmere na širšem območju gramoznice Pleterje (Hidroconsulting, Dragomer, št. proj. Pleterje/2001, junij 01).
V študijah je obdelana kapaciteta izkopa, zaščita podtalnice in okolja, ter za sprejemljivost okolja najbolj primerna tehnologija izkopa s predlogi končne sanacije.
– Emisije:
Dejavnost ne bo sproščala prekomernih emisij, ki bi slabšale kvaliteto okolja.
Omejevanje prašenja je na obstoječem izkopu urejeno z vlaženjem izkopnih polj in protiprašno ureditvijo dovozne ceste. Prašenje ob izkopu do nivoja podtalnice je s sprotnim vlaženjem minimalno (le ob močno vetrovnem vremenu) in ne presega meje območja obdelave. Tudi granulacija prašnih delcev je večja, zato se prah zaradi lastne teže poleže v radiju do 30 m. Ko bo začet izkop v podtalnico, tudi tega prašenja več ne bo.
Emisija hrupa je v za proizvodno območje dovoljenih okvirjih. Viri hrupa so gradbena mehanizacija in transport gramoza s kamioni. Stanovanjskih naselij v neposredni bližini gramoznice ni, najbližja, t.j. Starošince, Brunšvik, Prepolje in Kungota pri Ptuju, pa so od gramoznice oddaljena več kot 1,5 km.
Ravnanje s komunalnimi odpadki bo urejeno v skladu z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 44/03).
Odpadke bo zbirala in odvažala občinska komunalna služba. Na območju je za zbiranje in začasno deponiranje komunalnih odpadkov potrebno namestiti proti izcejanju varen ekološki otok in plastične zaboje.
Odplak dejavnost ne bo producirala. Zaposleni na izkopu bodo za zbiranje fekalij uporabljali mobilno nepropustno greznico, ki bo po končani eksploataciji odstranjena.
– Zaščita podtalnice:
Preprečiti je treba onesnaženje podtalnice z divje odloženimi odpadki ali kemikalijami.
V ta namen je potrebno območje zavarovati z gostim pogozdovanjem pred začetkom brežine izkopa, ki bo izvedeno tako, da bo onemogočen dostop z avtomobilom do bodoče vodne površine.
Predvsem pa je potrebno upoštevati v obeh študijah predpisane ukrepe za zaščito podtalnice pred izcejanjem olj in goriv gradbene mehanizacije, ki bo za izkop gramoza uporabljana. Parkirišča gradbene mehanizacije morajo biti zaščitena pred izpiranjem maščob v podtalje, na lokaciji pa mora biti določena količina nevtralizacijskih sredstev za hitro razgradnjo morebitno razlitega olja ali goriva.
Tehnologija izkopa in način transporta gramoza za podtalnico ne smeta biti nevarna.
Sanitarne odplake iz sanitarij zaposlenih morajo biti zbirane v mobilnih zbirnih posodah na izpraznjevanje.
Območje gramoznice mora biti zaščiteno pred nenadzorovanim dostopom z avtomobilom in pod stalnim nadzorom. Za varovanje pred divjim odlaganjem odpadkov je odgovoren izvajalec eksploatacije gramoznice.
– Protipožarna zaščita:
Protipožarna zaščita bo izvedena s prenosnimi zaščitnimi napravami in sredstvi. Na območju je predviden izkop v podtalnico, kar pomeni možnost zajemanja gasilne vode in zato hidrantne ureditve niso potrebne.
– Sanacija po izkopu:
Območje bo v končni fazi jezero. Za podrobnejšo definicijo ureditve ob sanaciji po izkopu je izdelana strokovna podlaga s smernicami za ureditev, sanacijski projekt, v katerem je opredeljena končna namembnost jezera – naravni habitat.
 
2. PROGRAMSKA ZASNOVA ZA ŠIRITEV VZHODNEGA DELA GRAMOZNICE PLETERJE
Vsebina:
A - Tekstualni del
1. namen in cilji,
2. opis in meja območja,
3. velikost in lasništvo zemljišč,
4. naravne značilnosti območja,
5. obstoječi objekti na območju,
6. varstvo naravne in kulturne dediščine,
7. zasnova nove ureditve in namembnosti območja,
8. prometno omrežje,
9. energetska in komunalna omrežja,
10. ukrepi za varovanje okolja.
B - Grafične priloge
1. izsek iz dp (PKN)                1: 5.000,
2. prikaz območja v širšem prostoru        1: 75.000,
3. aero foto posnetek                1: 5.000,
4. prikaz obstoječega stanja (TTN)         1: 5.000,
5. ureditvena situacija – namembnost površin    1: 5.000,
6. zasnova prometnega omrežja            1: 5.000,
7. zasnova elektroenergetskega omrežja       1: 5.000.
 
NAMEN IN CILJI
V razvojnem programu Občine Kidričevo zapisani cilji pomenijo razvojne zasnove dejavnosti v prostoru Občine Kidričevo na nekaterih področjih, med drugim tudi pridobivanja gramoznih agregatov. Občina Kidričevo v celoti leži na gramoznih naplavinah reke Drave, ki sestavljajo tla na celotnem območju Dravskega in Ptujskega polja. Te naplavine glede na geološko sestavo predstavljajo ogromne zaloge gramoznih agregatov.
Gramoznica Kungota pri Ptuju-Starošince je zaradi svoje centralne lege na Dravskem polju, vizualne neizpostavljenosti, prometne dostopnosti ter ustreznih materialov, aktivna že iz preteklosti. Izkop gramoznih materialov so v zadnjih letih začeli izvajati tudi pod gladino podtalnice, ki je na koti 236 mnm. Sestava agregata, količine zalog in lokacija izkopa so tukaj ustrezne, zato je smiselno obstoječ izkop širiti, seveda ob potrebni skrbi za podtalnico in okolje.
Obstoječa gramoznica, ki leži med vasmi Brunšvik, Starošince in Kungota pri Ptuju, je v eksploataciji že od leta 1986, ko je bilo izdano:
– dovoljenje za izkoriščanje I. faze (odločba št. 351-277/80-4-BJ z dne 31. 12. 1986).
Leta 1992 je bilo izdano še:
– dovoljenje za izkoriščanje II. faze (odločba št. 355-4792-4-PF z dne 9. 3. 1992).
Dovoljenji sta se nanašali na izkop nad gladino podtalnice, to je nad koto 236 m.
Za celotno območje je bilo za izkop izdano:
– lokacijsko dovoljenje št. 351–277/80-4-TM z dne 1. 7. 1985.
Zaloge proda do kote 236 m so skoraj izkoriščene. Investitor želi izkoriščanje nadaljevati 10,00 m globlje, do globine 226 m. Zato je bilo leta 2002 izdano:
– dovoljenje za izkoriščanje gramoza pod koto 236 m do globine 226 m na območju I. faze izkoriščanja gramoza (odločba št. 351-382701-04-096 z dne 1. 3. 2002), to je na parcelah 388/2 (last GP Ptuj) in 388/1 (last CP Ptuj), obe k.o. Pleterje.
Obstoječa gramoznica leži severno od območja obdelave. Kompleks, ki ga obdelujemo s to programsko zasnovo, je danes poraščen z gozdom slabe kvalitete, saj rdeči bor, ki je zastopan kot pretežni del gozdnega sestoja, ne dosega običajnih dimenzij, podlega pa tudi različnim boleznim. Investitor želi zagotoviti prostor za nadaljevanje izkoriščanja gramoza na razširjenem območju gramoznice in v podtalnico, pod koto 236 m, do kote 226 m, 10,00 m globlje.
Po končanem izkopu in sanaciji bo območje urejeno kot naravni habitat, ribnik z naravno zarastjo plitvin na območju nihanja nivoja podtalnice.
Programska zasnova upošteva strokovne podlage:
– Poročilo o vplivih na okolje Gramoznica Pleterje III, z dne 1. 4. 2004 CP Ptuj;
– Študijo presoje vplivov na okolje za I. in II. fazo pod koto 236 m (izdelalo Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d. pod št. 57-ID/01) in
– Idejno zasnovo sanacije in ureditve gramoznice Pleterje I. in II. (izdelal Vodnogospodarski inštitut d.o.o. Ljubljana pod št. 47/02-C)
ter smernice in izdana soglasja:
– Zavoda RS za varstvo narave, OE Maribor,
– Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor ter
– VGP Ptuj za področje vodnega gospodarstva.
Planska podlaga za spremembo namembnosti na območju sta:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000, za območje občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 49/97), popravek (Uradni list RS, št. 67/03)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1996, za območje občine Kidričevo(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94) in popravek (Uradni list RS, št. 67/03).
Programska zasnova bo služila kot planska osnova za izdelavo prostorskega izvedbenega akta – lokacijskega načrta za širitev območja pridobivanja gramoznih agregatov.
 
OPIS IN MEJA OBMOČJA
Območje obsega parcele št. 399/21, 399/20, 399/19, 399/49, 399/18, 399/58, 399/17, 399/16, 399/15, 399/57, 399/14, 399/64, 399/13, 399/12, 399/11 in 399/9, vse k.o. Pleterje.
Teren je raven in ima obliko mnogokotnika. Leži v gozdu, severno od državne ceste G 1/2 Slov. Bistrica–Ptuj in zato ni vizualno izpostavljeno. Povprečna kota terena je 246 mnm.
Izhodiščna točka opisa meje je severovzhodni vogal območja oziroma parcele št. 399/9.
Meja teče od tod proti jugu po meji parcele 399/9, po severni meji parcel 399/14, 399/64, 399/13, 399/12, ob slednje vzhodni meji proti jugu, nato ob gozdni poti po južnih robovih parcel 399/12, 399/13, 399/64, 399/14, 399/57, 399/16, 399/17, 399/58, 399/18 in 399/49, nato zavije proti zahodu ob južnih robovih parcel štev. 399/49, 399/19, 399/20 in 399/21, proti severu po delu meje parcele 399/21, obide parcelo 399/21 zavije proti vzhodu ob meji obstoječega izkopa ter se po severnih robovih parcel 399/19, 399/49, 399/18, 399/17, 399/16, dela 399/15, nato po zahodnem in severnem robu parcele 399/9 do izhodiščne točke.
PRIDOBIVALNI PROSTOR: del (399/21, 399/20, 399/19, 399/49, 399/18, 399/58, 399/17)
RAZISKOVALNI PROSTOR: del (399/21, 399/20, 399/19, 399/49, 399/18, 399/58, 399/17), 399/16, 399/15, 399/57, 399/14, 399/64, 399/13, 399/12, 399/9.
 
VELIKOST IN LASTNIŠTVO ZEMLJIŠČA
+----------+----------+-----------+--------+
|399/9   | privatno | 18.285 m2| gozd  |
+----------+----------+-----------+--------+
| 399/11  | privatno |  3.546 m2| gozd  |
+----------+----------+-----------+--------+
| 399/12  | privatno |  6.197 m2| gozd  |
+----------+----------+-----------+--------+
| 399/13  | privatno |  4.066 m2| gozd  |
+----------+----------+-----------+--------+
| 399/64  | privatno |  4.744 m2| gozd  |
+----------+----------+-----------+--------+
| 399/14  | privatno |  9.697 m2| gozd  |
+----------+----------+-----------+--------+
| 399/57  | privatno | 11.746 m2| gozd  |
+----------+----------+-----------+--------+
| 399/15  | privatno | 11.747 m2| gozd  |
+----------+----------+-----------+--------+
| 399/16  | privatno | 27.176 m2| gozd  |
+----------+----------+-----------+--------+
| 399/17  | privatno | 31.158 m2| gozd  |
+----------+----------+-----------+--------+
| 399/58  | privatno | 12.230 m2| gozd  |
+----------+----------+-----------+--------+
| 399/18  | privatno | 13.796 m2| gozd  |
+----------+----------+-----------+--------+
| 399/49  | privatno |  7.135 m2| gozd  |
+----------+----------+-----------+--------+
| 399/19  | privatno | 42.063 m2| gozd  |
+----------+----------+-----------+--------+
| 399/20  | privatno | 21.688 m2| gozd  |
+----------+----------+-----------+--------+
| 399/21  | privatno | 22.047 m2| gozd  |
+----------+----------+-----------+--------+
 
VSE PARCELE V k.o. Pleterje.
Velikost območja skupaj:    247.321 m2 (24 ha 73 a 21 m2).
Vir: OGU PTUJ, IZPOSTAVA PTUJ
 
NARAVNE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
Nadmorska višina območja je 246 (+ – 1 m) mnm. Podtalnica je na koti okoli 236 mnm.
Geološka sestava tal je 18–25 m debela vodoprepustna gramozna naplavina iz pleistocena, do 12 m prepojena s podtalnico, ki doteka iz jugozahoda, na nepropustni meljni glini pliocena.
Po pedološki klasifikaciji je razmeroma plitev pokrovni sloj, do 50 cm peščeno glinaste plodne zemlje s prodniki, uvrščen v distrično rjava tla.
Območje je gozdnato. Gozdni sestoj je pretežno nizek rdeči bor, ki je zaradi majhnega preseka – debel do 20 cm – le slabo uporaben. V manjši meri je prisotna še smreka in avtohtono listnato gozdno drevje. Severno od območja je obstoječa gramoznica, pretežno izkoriščena do gladine podtalnice. Brežine so urejene v naklonu 2: 1. Gozdni rob je večinoma že zaraščen z grmovjem.
 
OBSTOJEČI OBJEKTI NA OBMOČJU
Na območju širitve gramoznice ni klasično grajenih stavb in razen makadamske gozdne dovozne ceste, speljane od državne ceste G1/2 z juga ob zahodnem robu območja celotnega izkopa, električne trafo postaje ob sedanji separaciji v JZ vogalu obstoječega izkopa (na območju gramoznice GP Ptuj) ter asfaltirane krajevne ceste Hajdina – Kungota pri Ptuju – Brunšvik – Rače ob severnem robu parcele št. 399/9, nobenih drugih infrastrukturnih objektov ali naprav. Severno od območja je obstoječa gramoznica, katere razširitev na območje obdelave je predvidena s to programsko zasnovo.
 
VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
Na območju obdelave ni območij ali objektov zavarovane naravne ali kulturne dediščine.
Pri izkopu je potrebno paziti na morebitna arheološka najdišča, zaradi česar je potrebna posebna pazljivost pri odkopu na celotnem kompleksu.
Če se ob izkopu naleti na arheološke ostanke, je treba dela takoj ustaviti in o tem obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine Maribor, ki bo odredil nadaljnje ukrepanje.
 
PREDVIDENA NOVA NAMEMBNOST IN ZASNOVA OBMOČJA
Nova namembnost območja bo pridobivanje gramoznih agregatov, ki jih CP Ptuj po koncesiji že pridobiva na sosednjem območju, severno od območja obdelave. Predviden je izkop do kote 226 mnm, kar je okoli 8 m v podtalnico, tako da bo na območju nastalo jezero.
Prometna navezanost na obstoječo cesto pomeni izkoriščanje že izgrajene prometne infrastrukture. Navezava na državni cesti G 1/2 Slov. Bistrica – Ptuj in na državno cesto Maribor – Ptuj je iz vidika transporta ugodna, saj sosednjih naselij ne obremenjuje z dodatnimi emisijami.
Po eksploataciji bo izvedena sanacija po sanacijskem projektu, ki predvideva vzpostavitev naravnega gozdno- jezerskega habitata.
 
PROMETNO OMREŽJE
Območje je dostopno po (večji del za transport gramoza uporabljani) lokalni cesti, ki se odcepi od državne ceste G 1/2 Slov. Bistrica – Ptuj, pri Staršah pa se naveže na državno cesto Maribor – Ptuj. Lokalna gozdna cesta poteka mimo izkopa po zahodnem robu območja. Od odcepa od ceste Slov. Bistrica – Ptuj do gramoznice je (2,5 km makadama, do priključka na cesto Maribor – Ptuj pri Staršah pa (4 km, od tega (1,5 km makadama (skupno makadama (4 km). Ob severnem delu območja (severni rob parc.št. 399/9) je asfaltirana lokalna cesta Hajdina-Kungota-Brunšvik-Rače.
Razširitev gramoznice ne bo generirala večjega prometa na območju. Dostopno cesto je vsekakor treba protiprašno urediti in jo vključiti v cestno omrežje občin Kidričevo in Starše kot povezovalno prometnico s cestnim profilom širine najmanj 6,00 m.
 
ENERGETSKA IN KOMUNALNA OMREŽJA
– Elektrovodno omrežje:
Območje je na električno omrežje navezano preko zemeljskega voda ob cesti iz južne strani (parc. št. 696/2, k.o. Cirkovce) do trafo postaje ob sedanji separaciji v JZ vogalu obstoječega izkopa (na območju gramoznice GP Ptuj). Za izkop v podtalnico in razširitev gramoznice bo uporabljena ista, že obstoječa transformatorska postaja.
Ob jugovzhodnem robu območja razširitve gramoznice sta dva koridorja visokonapetostnih daljnovodov, v katerih vplivno območje pa izkop ne posega.
– Plinovodno omrežje:
Plinovodnega omrežja na območju ni in ga ne predvidevamo.
– Telefonsko omrežje:
V začetni fazi telefonski priključek do gramoznice ni predviden, saj za komuniciranje zadoščajo povezave preko mobilnega omrežja.
PTT priključek je predviden kot možnost v kasnejši fazi eksploatacije, do prostorov upravljalca bodoče gramoznice pa bo izveden, ko se bo izkazala potreba. Povezava bo potekala od najbližjega obstoječega krajevnega telefonskega omrežja. Predvidena sta dva ločena telefonska priključka.
– Kabelsko TV omrežje:
Območje na KTV omrežje ne bo priključeno.
– Toplovodno omrežje:
Oskrba območja s toplo vodo ni potrebna in je ne predvidevamo.
– Vodovodno omrežje:
Vodovodno omrežje na lokaciji ne obstaja in tudi ni potrebno.
Oskrba s pitno vodo je predvidena z mobilnimi rezervoarji. Na izkopu bodo le 2–4 stalno zaposleni delavci, zato bodo potrebe po pitni vodi minimalne.
– Kanalizacija:
Priključitev območja gramoznice na kanalizacijski sistem Občine Kidričevo ni predviden.
Za fekalne odplake zaposlenih na gramoznici so predvidene mobilne greznice na praznjenje.
– Odpadki:
Komunalni odpadki bodo zbirani, začasno deponirani ter odvažani na komunalno odlagališče v občini Kidričevo v skladu z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 44/03).
Posebnih odpadkov zaradi varstva podtalnice na območju ni dovoljeno skladiščiti niti v najmanjših količinah.
 
UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
– Študije, strokovne podlage:
Predviden je izkop v podtalnico, zato so predpisani posebni varstveni ukrepi. V ta namen so izdelane strokovne podlage, ki regulirajo smernice za izkop:
– Poročilo o vplivih na okolje Gramoznica Pleterje III, z dne 1. 4. 2004 CP Ptuj;
– Poročilo o vplivih na okolje izkopa gramoza Pleterje I in II pod koto 236 m (Drava, VGP Ptuj, št. proj. 57-ID/01, julij 01)
in
– Hidrogeološke razmere na širšem območju gramoznice Pleterje (Hidroconsulting, Dragomer, št. proj. Pleterje/2001, junij 01).
V študijah je obdelana kapaciteta izkopa, zaščita podtalnice in okolja ter za sprejemljivost okolja najbolj primerna tehnologija izkopa s predlogi končne sanacije.
– Emisije:
Dejavnost ne bo sproščala prekomernih emisij, ki bi slabšale kvaliteto okolja.
Omejevanje prašenja je na obstoječem izkopu urejeno z vlaženjem izkopnih polj in protiprašno ureditvijo dovozne ceste. Prašenje ob izkopu do nivoja podtalnice je s sprotnim vlaženjem minimalno (le ob močno vetrovnem vremenu) in ne presega meje območja obdelave. Tudi granulacija prašnih delcev je večja, zato se prah zaradi lastne teže poleže v radiju do 30 m. Ko bo začet izkop v podtalnico, tudi tega prašenja več ne bo.
Emisija hrupa je v za proizvodno območje dovoljenih okvirjih. Viri hrupa so gradbena mehanizacija in transport gramoza s kamioni. Stanovanjskih naselij v neposredni bližini gramoznice ni, najbližja, t.j. Starošince, Brunšvik, Prepolje in Kungota pri Ptuju, pa so od gramoznice oddaljena več kot 1,5 km.
Ravnanje s komunalnimi odpadki bo urejeno v skladu z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 44/03).
Odpadke bo zbirala in odvažala občinska komunalna služba. Na območju je za zbiranje in začasno deponiranje komunalnih odpadkov potrebno namestiti proti izcejanju varen ekološki otok in plastične zaboje.
Odplak dejavnost ne bo producirala. Zaposleni na izkopu bodo za zbiranje fekalij uporabljali mobilno nepropustno greznico, ki bo po končani eksploataciji odstranjena.
– Zaščita podtalnice:
Preprečiti je treba onesnaženje podtalnice z divje odloženimi odpadki ali kemikalijami.
V ta namen je potrebno območje zavarovati z gostim pogozdovanjem pred začetkom brežine izkopa, ki bo izvedeno tako, da bo onemogočen dostop z avtomobilom do bodoče vodne površine.
Predvsem pa je potrebno upoštevati v obeh študijah predpisane ukrepe za zaščito podtalnice pred izcejanjem olj in goriv gradbene mehanizacije, ki bo za izkop gramoza uporabljana. Parkirišča gradbene mehanizacije morajo biti zaščitena pred izpiranjem maščob v podtalje, na lokaciji pa mora biti določena količina nevtralizacijskih sredstev za hitro razgradnjo morebitno razlitega olja ali goriva.
Tehnologija izkopa in način transporta gramoza za podtalnico ne smeta biti nevarna.
Sanitarne odplake iz sanitarij zaposlenih morajo biti zbirane v mobilnih zbirnih posodah na izpraznjevanje.
Območje gramoznice mora biti zaščiteno pred nenadzorovanim dostopom z avtomobilom in pod stalnim nadzorom. Za varovanje pred divjim odlaganjem odpadkov je odgovoren izvajalec eksploatacije gramoznice.
– Protipožarna zaščita:
Protipožarna zaščita bo izvedena s prenosnimi zaščitnimi napravami in sredstvi. Na območju je predviden izkop v podtalnico, kar pomeni možnost zajemanja gasilne vode in zato hidrantne ureditve niso potrebne.
– Sanacija po izkopu:
Območje bo v končni fazi jezero v gozdu. Za podrobnejšo definicijo ureditve ob sanaciji po izkopu je izdelana strokovna podlaga s smernicami za ureditev, idejni sanacijski projekt, v katerem je opredeljena končna namembnost jezera – naravni habitat.
19. člen
(Sklep o ugotovitvi usklajenosti)
K temu odloku je pridobljen Sklep vlade Republike Slovenije o ugotovitvi usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije, št. 350-00/2001-256, z dne 6. 7. 2004.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-40/04
Kidričevo, dne 14. julija 2004.
Župan
Občine Kidričevo,
Zvonimir Holc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti