Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004

Kazalo

3717. Uredba o koncesijah za odvzem naplavin iz prodnih zadrževalnikov na reki Savi Dolinki in reki Završnici, stran 10084.

Na podlagi 193. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesijah za odvzem naplavin iz prodnih zadrževalnikov na reki Savi Dolinki in reki Završnici
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJ
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se podelita koncesiji za odvzem naplavin iz prodnih zadrževalnikov na delu reke Save Dolinke in reke Završnice iz naslednje tabele:
+------------------------+---------+---------------------+--------------------+
|    DEL REKE    | OBČINA | KOORDINATE GORVODNE |KOORDINATE DOLVODNE |
|            |     |  MEJE DELA REKE  |  MEJE DELA REKE  |
|            |     |  Y       X  | Y        X |
+------------------------+---------+---------------------+--------------------+
|  reka Sava Dolinka – | Jesenice| 424 848  145 046 |425 688   144 656 |
|     prodni     |     |           |          |
| zadrževalnik Hrušica |     |           |          |
+------------------------+---------+---------------------+--------------------+
| reka Završnica – prodni|Žirovnica| 435 452  140 492 |435 336   140 511 |
| zadrževalnik Završnica |     |           |          |
+------------------------+---------+---------------------+--------------------+
(2) Prodna zadrževalnika iz prejšnjega odstavka sta objekta vodne infrastrukture, namenjena urejanju prodonostnosti reke Save Dolinke in reke Završnice.
(3) Območje prodnega zadrževalnika na delu reke Save Dolinke in reke Završnice iz tabele v prvem odstavku tega člena je določeno s koordinatami gorvodne meje in dolvodne meje dela reke, ki so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1: 5.000.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJ
2. člen
Koncesiji za odvzem naplavin iz struge delov rek iz prejšnjega člena se podelita za:
– odvzem in skladiščenje naplavin,
– pripravo frakcij peska iz naplavin za gradbene namene,
– dajanje v promet posameznih frakcij peska,
– urejanje in vzdrževanje objektov za dostop oziroma dovoz do mesta odvzema naplavin ter urejanje in vzdrževanje vodnih objektov na celotnem območju koncesije.
3. člen
(1) Koncesiji se podelita za obdobje do 31. decembra 2010.
(2) Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe za posamezno območje izvajanja koncesije iz 1. člena te uredbe.
4. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter razlogi in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu z zakonom.
(2) V koncesijski pogodbi se podrobneje določi tudi način ureditve pravic in obveznosti med koncesionarjem in koncedentom v primeru spremenjenih razmer vodnega režima rek, na območju katerih koncesionar odvzema naplavine.
(3) Posebni pogoji, ki jih mora upoštevati koncesionar med izvajanjem koncesije v posameznem koledarskem letu (letna količina naplavin za odvzem, čas izvajanja odvzemov po koncesiji, način odvzemanja naplavin in ostali podrobni pogoji odvzemov) se določijo v aneksih h koncesijski pogodbi, ki se sklenejo za obdobje posameznega koledarskega leta.
(4) Aneks h koncesijski pogodbi iz prejšnjega odstavka se mora za tekoče leto skleniti najkasneje do 31. decembra prejšnjega leta.
(5) Aneks h koncesijski pogodbi se lahko tekom tekočega leta dopolni ali spremeni, če se zaradi izrednih dogodkov v naravi transport naplavin spremeni.
(6) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta Vlada Republike Slovenije.
(7) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
5. člen
(1) Oseba, ki je pridobila pravico odvzema naplavin na delih rek iz tabele v 1. členu te uredbe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), mora poleg predpisanih pogojev zagotoviti odvzem naplavin izključno v skladu koncesijsko pogodbo in letnimi aneksi, in sicer samo, če:
– je dotok naplavin večji od transportne sposobnosti vodotoka,
– se začne dvigovati gladina vode in dna zaradi odlaganja naplavin,
– je treba zagotoviti konstantno pretočno sposobnost vodotoka in odlaganje naplavin ogroža vodne objekte.
(2) Količina v koledarskem letu odvzetih naplavin na območju posameznega dela reke Save, ki je predmet koncesije, ne sme presegati količin, ki so določene s posebnimi pogoji v koncesijski pogodbi in letnih aneksih.
(3) Koncesionar sme odvzemati naplavine na odvzemnem mestu v času in na način, kot to določa koncesijska pogodba in letni aneks.
(4) Koncesionar ne sme pripravljati frakcij peska iz odvzetih naplavin na območju delov rek iz tabele v 1. členu te uredbe. Mesta za pripravo frakcij se določijo v koncesijski pogodbi.
(5) Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev v skladu s predpisi zagotoviti, da:
– se ne poslabša vodni režim zaradi odvzema naplavin,
– zaradi odvzema naplavin niso ogroženi vodni objekti,
– ni ogrožena stabilnost naravnih odsekov struge vodotoka in s tem povzročena globinska ali bočna erozija,
– se ne poslabša kakovosti vode reke, kjer odvzema naplavine,
– je omogočena migracija vodnih organizmov,
– zadostni delež naplavin nemoteno potuje dolvodno po vodotoku,
– se ohrani biotska raznovrstnost in avtohtonost habitatov,
– se redno odstranjujejo plavine in odpadki iz območja odvzemanja naplavin v skladu s predpisi ravnanja z odpadki.
(6) Izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
6. člen
(1) Koncesionar mora redno voditi posebno ločeno računovodstvo za dejavnost koncesije ter evidenco odvzetih količin naplavin in količin prodanih frakcij peska.
(2) Koncesionar mora imeti poslovnik o odvzemu, skladiščenju in pripravi frakcij peska iz odvzetih naplavin.
(3) Koncesionar je dolžan v skladu s predpisi brezplačno odstopiti naplavine izvajalcu javne službe urejanja voda za potrebe vzdrževanja vodotokov in vodnih objektov na območju koncesije.
(4) Količine odstopljenih naplavin, potrebne za izvajanje javne službe, se določijo v koncesijski pogodbi.
(5) Koncesionar je dolžan za dejansko odvzete količine naplavin plačati vodno povračilo v skladu s predpisi.
7. člen
Koncesionar ima pravico, da frakcije peska, ki jih pripravlja iz odvzetih ali skladiščenih naplavin, uporabi sam zaradi izvajanja lastne dejavnosti ali jih daje v promet.
III. PODELITEV KONCESIJ
8. člen
(1) Koncesiji se podelita na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis izvede ministrstvo.
(3) O izbiri koncesionarja odloči Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo.
(4) Koncesionar mora v roku 6 mesecev od izdaje odločbe o izbiri koncesionarja skleniti koncesijsko pogodbo, sicer koncesija preneha veljati.
9. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– podatke o koncedentu,
– predmet in predviden obseg koncesije,
– pogoje za pridobitev koncesije,
– podatke, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– čas in kraj oddaje prijav,
– rok za izbor koncesionarja,
– prednostna merila za izbor koncesionarja,
– postopek za izbor koncesionarja,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorno osebo za dajanje informacij med razpisom.
10. člen
Kot prednostna merila se upoštevajo:
– boljša tehnična opremljenost za odvzem, skladiščenje in pripravo frakcij,
– ustreznejša rešitev zagotavljanja varstva okolja,
– ustreznejši načrt izvajanja koncesije, iz katerega je razviden način odvzema, skladiščenje in priprava frakcij ali druga predelava naplavin.
11. člen
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 40 dni od dneva objave.
(2) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena vsaj ena veljavna prijava.
(3) Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.
(4) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
IV. PLAČILO ZA KONCESIJO
12. člen
(1) Koncesionar mora plačati za koncesijo za vsako leto odvzema naplavin posebej ves čas trajanja koncesije.
(2) Koncesionar krije tudi vse stroške povzročitve obremenitve okolja v skladu z zakonom in nadomestne stroške ureditve prostora, ki nastanejo zaradi odvzema naplavin, ki je predmet koncesije.
13. člen
(1) Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna občin, na območju katerih so deli rek iz 1. člena te uredbe.
(2) Plačilo za koncesijo se med državo in Občino Žirovnica, na območju katere je del reke Završnice, namenjen odvzemu naplavin, razdeli v razmerju 40: 60 v korist Občine Žirovnica.
(3) Plačilo za koncesijo se med državo in Občino Jesenice, na območju katere je del reke Save, namenjen odvzemu naplavin, razdeli v razmerju 50: 50.
(4) Razdelitev plačila za koncesijo med državo in občinama Žirovnica in Jesenice je določena na podlagi podatkov o razvitosti infrastrukture lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja v teh občinah v skladu s predpisom, ki ureja merila za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini.
14. člen
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto posebej na podlagi letne količine odvzema naplavin, določene s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek, ki je enak zmnožku količine naplavin iz prejšnjega odstavka in 10% povprečne tržne vrednosti 1 m3 frakcije peska 0/32 mm.
(3) Povprečna tržna vrednost frakcije peska iz prejšnjega odstavka se določa na podlagi prodajnih cen te frakcije peska, doseženih v preteklem letu, na območju porečja reke Save.
(4) Za količine odvzetih naplavin, ki jih koncesionar brezplačno v skladu s predpisi in koncesijsko pogodbo odstopi za potrebe javne službe, koncesionar ne plačuje koncesije in vodnega povračila.
(5) Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
V. NADZOR
15. člen
Izvajanje te uredbe nadzirajo inšpektorji, pristojni za vode.
VI. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-08/2001-5
Ljubljana, dne 22. julija 2004.
EVA 2004-2511-0227
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti