Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004

Kazalo

3732. Odločba o razveljavitvi Spremembe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg pri Kokri, stran 10102.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti začetem na pobudo Jožeta Zormana iz Preddvora in drugih, ki jih zastopa Veljko Jan, odvetnik v Škofji Loki, na seji dne 9. julija 2004
o d l o č i l o:
Sprememba Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/98) se razveljavi.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Pobudniki izpodbijajo Spremembo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri (v nadaljevanju: PUP), ker ni bila sprejeta po postopku, določenem v Zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl. – v nadaljevanju: ZUN). Pobudniki navajajo, da ni bil sprejet program priprave, osnutek odloka ni bil javno razgrnjen, niti ni bila organizirana javna obravnava. Zato naj bi bil v neskladju z določbami od 34. do 40. člena ZUN. Z izpodbijanim PUP naj bi Občina spremenila namensko rabo zemljišča iz rekreacijskega v stanovanjsko območje, kar naj bi bilo v neskladju s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 18/84 in nasl. – ZUreP) in z 2. členom Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list št. 48/90 in nasl. – ZPUP). Pobudniki obširno navajajo, da je izpodbijani odlok tudi v neskladju s 3. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in nasl. – ZVO) ter s 67. in z 71. členom Ustave. V letu 2000 naj bi sicer Občina pričela s postopkom uskladitve planskega akta, zato naj bi izvedla njegovo razgrnitev, vendar naj bi bila na javni obravnavi zavrnjena predvidena gradnja novega stanovanjskega naselja. Po navedbah pobudnikov naj bi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorsko planiranje (v nadaljevanju: Urad) izdalo negativno mnenje k osnutku planskega akta, ker naj bi bila ta sprememba namembnosti v neskladju z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin državnega plana.
2. Občina odgovarja, da jo je Urad z dopisom št. 352-11-63/2000 z dne 4. 4. 2000 opozoril, da PUP ni bil sprejet po postopku, določenem z ZUN. Občina naj bi po opozorilu Urada pričela s postopkom uskladitve planskega akta, zato je sprejela program priprave, pripravila javno razgrnitev in javno obravnavo. Zavod za varstvo kulturne in naravne dediščine v Kranju naj bi izdal k osnutku negativno mnenje in naj bi predlagal, da se območje, ki ga ureja PUP, trajno nameni rekreaciji in ne stanovanjski gradnji. Pobudniki naj ne bi imeli pravnega interesa za vložitev pobude, ker naj bi bili trije izmed njih lokacijsko oddaljeni od območja, ki ga ureja PUP. Občina razveljavitvi PUP, kolikor se nanaša na kršitev postopka sprejemanja odloka, ne nasprotuje.
B)
3. Pobudo je vložilo pet pobudnikov, štirje izmed njih živijo v Preddvoru v neposredni bližini območja urejanja S 4/9 – Voke, na katerem je spremenjena namenska raba zemljišč in načrtovana gradnja novega stanovanjskega naselja, zato izkazujejo pravni interes za oceno zakonitosti PUP. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
4. Odlok je bil pripravljen in sprejet po določbah ZUN, ki so med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti prenehale veljati na podlagi 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1). Prehodna oziroma končna določba 173. člena ZUreP-1 podaljšuje veljavnost obstoječih prostorskih ureditvenih pogojev, zato Odlok še velja.
5. PUP v 1. členu določa novo območje urejanja S 4/9 – Voke za organizirano gradnjo vrstnih individualnih enodružinskih objektov, spremljajočih objektov ter gradnjo javne infrastrukture. V določbi 2. člena izpodbijanega PUP je določeno, da se območje urejanja R 4/3 športno igrišče Voke zmanjša tako, da se izloči iz območja urejanja zahodni del R 4/3 in se ga preimenuje v območje urejanja S 4/9 – Voke.
6. Pobudniki očitajo, da Občina pri sprejemanju PUP ni upoštevala postopkovnih določb in da je s PUP spremenila namensko rabo zemljišča, ne da bi predhodno spremenila planski akt, ki je osnova za sprejetje izvedbenega prostorskega akta.
7. PUP se lahko spremeni ali dopolni po postopku, ki je predpisan za njegov sprejem (43. člen ZUN). Iz navedb v odgovoru in iz spisne dokumentacije izhaja, da postopek priprave in sprejemanja izpodbijanega PUP ni potekal v skladu s pravili, ki so določena v 37. do 39. členu ZUN, ker ni bil sprejet program priprave, ni bila organizirana javna razgrnitev, niti ni bilo javne obravnave. Območje, ki je obravnavano s PUP, je po planskem aktu rekreacijska površina, zato ni bilo pravne podlage za sprejem izpodbijanega PUP, ki ureja stanovanjsko gradnjo. Na podlagi 22. člena ZUN se z izvedbenim prostorskim aktom, kot je PUP, obdelajo sprejete odločitve o gradnji ob upoštevanju usmeritev in odločitev iz dolgoročnega in srednjeročnega plana lokalne skupnosti. Z izvedbenimi prostorskimi akti se torej urbanistično načrtujejo gradnje, z njimi se ne ureja namenske rabe zemljišč, kot je v obravnavanem primeru. Ker je Ustavno sodišče Odlok o PUP razveljavilo že iz teh razlogov, se ni spuščalo še v presojo drugih očitkov pobudnikov.
8. Na podlagi prvega odstavka 45. člena ZUstS Ustavno sodišče protiustavne ali nezakonite podzakonske predpise ali splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil odpravi ali razveljavi. Ker pobudniki niso predlagali odprave, je Ustavno sodišče izpodbijani akt razveljavilo.
C)
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-313/02-17
Ljubljana, dne 9. julija 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti