Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004

Kazalo

3716. Uredba o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save in Završnice iz zadrževalnikov proda na vplivnem območju HE Moste, HE Završnica in HE Mavčiče, stran 10082.

Na podlagi 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save in Završnice iz zadrževalnikov proda na vplivnem območju HE Moste, HE Završnica in HE Mavčiče
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJ
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za odvzem naplavin iz zadrževalnikov proda na vplivnem območju HE Moste in HE Mavčiče na rekI Savi in iz zadrževalnika proda na vplivnem območju HE Završnica na reki Završnici.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli imetniku koncesije za energetsko izkoriščanje vode v HE Moste, HE Završnica oziroma HE Mavčiče, in sicer za izkoriščanje naplavin iz zadrževalnikov proda, ki so na vplivnem območju teh elektrarn.
(3) Imetniki koncesije za energetsko izkoriščanje reke Save v HE Moste, HE Završnica oziroma HE Mavčiče imajo pravico odvzema naplavin na območjih delov reke Save oziroma reke Završnice iz naslednje tabele:
+----------------------+-------------+--------------------+------------------+
|           |       |          |  KOORDINATE  |
|           |  OBČINA  |KOORDINATE GORVODNE |DOLVODNE MEJE DELA|
|    DELI REK    |   HE   |  MEJE DELA REKE  |    REKE    |
|           |       | Y       X | Y        X|
+----------------------+-------------+--------------------+------------------+
| reka Sava – prodni |       |          |         |
|zadrževalnik Javornik |  Jesenice | 429 450  142 920 |430 210  142 315|
|           |  HE Moste |          |         |
+----------------------+-------------+--------------------+------------------+
| reka Sava – prodni |       |          |         |
|zadrževalnik Majdičev |  Kranj  |          |         |
|     Log     | HE Mavčiče | 450 253  122 531 |450 214  122 203|
|           |       |          |         |
+----------------------+-------------+--------------------+------------------+
|  reka Završnica –  |       |          |         |
|   lovilna jama   | Žirovnica | 434 106  140 611 |435 995  140 625|
|akumulacije Završnica | HE Završnica|          |         |
+----------------------+-------------+--------------------+------------------+
(4) Območje posameznega dela rek Save in Završnice iz tabele v prejšnjem odstavku je določeno s koordinatami gorvodne meje in dolvodne meje dela reke, ki so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1: 5.000.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
2. člen
Imetnik koncesije za energetsko izkoriščanje vode v hidroelektrarnah iz drugega odstavka prejšnjega člena pridobi koncesijo za:
– odvzem in skladiščenje naplavin,
– pripravo frakcij peska iz naplavin za gradbene namene,
– dajanje v promet posameznih frakcij peska,
– urejanje in vzdrževanje objektov za dostop oziroma dovoz do mesta odvzema naplavin ter urejanje in vzdrževanje vodnih objektov na celotnem območju koncesije.
3. člen
(1) Koncesija se podeli za obdobje do 31. decembra 2010.
(2) Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
4. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter razlogi in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu z zakonom.
(2) V koncesijski pogodbi se podrobneje določi tudi način ureditve pravic in obveznosti med koncesionarjem in koncedentom v primeru spremenjenih razmer vodnega režima rek, na območju katerih koncesionar odvzema naplavine.
(3) Posebni pogoji, ki jih mora upoštevati koncesionar med izvajanjem koncesije v posameznem koledarskem letu (letna količina naplavin za odvzem, čas izvajanja odvzemov po koncesiji, način odvzemanja naplavin in ostali podrobni pogoji odvzemov) se določijo v aneksih h koncesijski pogodbi, ki se sklenejo za obdobje posameznega koledarskega leta.
(4) Aneks h koncesijski pogodbi iz prejšnjega odstavka se mora za tekoče leto skleniti najkasneje do 31. decembra prejšnjega leta.
(5) Aneks h koncesijski pogodbi se lahko tekom tekočega leta dopolni ali spremeni, če se zaradi izrednih dogodkov v naravi transport naplavin spremeni.
(6) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta Vlada Republike Slovenije.
(7) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
5. člen
(1) Oseba, ki je pridobila pravico odvzema naplavin na delih rek Save in Završnice iz tabele v 1. členu te uredbe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), mora poleg predpisanih pogojev zagotoviti odvzem naplavin izključno v skladu koncesijsko pogodbo in letnimi aneksi, in sicer samo, če:
– je dotok naplavin večji od transportne sposobnosti vodotoka,
– se začne dvigovati gladina vode in dna zaradi odlaganja naplavin,
– je treba zagotoviti konstantno pretočno sposobnost vodotoka in odlaganje naplavin ogroža vodne objekte.
(2) Količina v koledarskem letu odvzetih naplavin na območju posameznega dela rek Save in Završnice, ki je predmet koncesije, ne sme presegati količin, ki so določene s posebnimi pogoji v koncesijski pogodbi in letnih aneksih.
(3) Koncesionar sme odvzemati naplavine na odvzemnem mestu v času in na način, kot to določa koncesijska pogodba in letni aneks.
(4) Koncesionar ne sme pripravljati frakcij peska iz odvzetih naplavin na območju strug rek Save in Završnice. Mesta za pripravo frakcij se določijo v koncesijski pogodbi.
(5) Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev v skladu s predpisi zagotoviti, da:
– se ne poslabša vodni režim zaradi odvzema naplavin,
– zaradi odvzema naplavin niso ogroženi vodni objekti,
– ni ogrožena stabilnost naravnih odsekov struge vodotoka in s tem povzročena globinska ali bočna erozija,
– se ne poslabša kakovosti vode reke, kjer odvzema naplavine,
– je omogočena migracija vodnih organizmov,
– zadostni delež naplavin nemoteno potuje dolvodno po vodotoku,
– se ohrani biotska raznovrstnost in avtohtonost habitatov,
– se redno odstranjujejo plavine in odpadki iz območja odvzemanja naplavin v skladu s predpisi ravnanja z odpadki.
(6) Izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
6. člen
(1) Koncesionar mora redno voditi posebno ločeno računovodstvo za dejavnost koncesije ter evidenco odvzetih količin naplavin in količin prodanih frakcij peska.
(2) Koncesionar mora imeti poslovnik o odvzemu, skladiščenju in pripravi frakcij peska iz odvzetih naplavin.
(3) Koncesionar je dolžan v skladu s predpisi brezplačno odstopiti naplavine izvajalcu javne službe urejanja voda za potrebe vzdrževanja vodotokov in vodnih objektov na območju koncesije.
(4) Količine odstopljenih naplavin, potrebne za izvajanje javne službe, se določijo v koncesijski pogodbi.
(5) Koncesionar je dolžan za dejansko odvzete količine naplavin plačati vodno povračilo v skladu s predpisi.
7. člen
Koncesionar ima pravico, da frakcije peska, ki jih pripravlja iz odvzetih ali skladiščenih naplavin, uporabi sam zaradi izvajanja lastne dejavnosti ali jih daje v promet.
III. PLAČILO ZA KONCESIJO
8. člen
(1) Koncesionar mora plačati za koncesijo za vsako leto odvzema naplavin posebej ves čas trajanja koncesije.
(2) Koncesionar krije tudi vse stroške povzročitve obremenitve okolja v skladu z zakonom in nadomestne stroške ureditve prostora, ki nastanejo zaradi odvzema naplavin, ki je predmet koncesije.
9. člen
(1) Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna občin, na območju katerih so deli rek Save in Završnice, ki so namenjeni odvzemu naplavin.
(2) Plačilo za koncesijo se med državo in Občino Žirovnica, na območju katere je del reke Završnice, namenjen odvzemu naplavin, razdeli v razmerju 40: 60 v korist Občine Žirovnica.
(3) Plačilo za koncesijo se med državo in Občino Jesenice, na območju katere je del reke Save, namenjen odvzemu naplavin, razdeli v razmerju 50: 50.
(4) Plačilo za koncesijo se med državo in Občino Kranj, na območju katere je del reke Save, namenjen odvzemu naplavin, razdeli v razmerju 50: 50.
(5) Razdelitev plačila za koncesijo med državo in občinami Žirovnica, Jesenice in Kranj je določena na podlagi podatkov o razvitosti infrastrukture lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja v teh občinah v skladu s predpisom, ki ureja merila za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini.
10. člen
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto posebej na podlagi letne količine odvzema naplavin, določene s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek, ki je enak zmnožku količine naplavin iz prejšnjega odstavka in 10% povprečne tržne vrednosti 1 m3 frakcije peska 0/32 mm.
(3) Povprečna tržna vrednost frakcije peska iz prejšnjega odstavka se določa na podlagi prodajnih cen te frakcije peska, doseženih v preteklem letu, na območju porečja reke Save.
(4) Za količine odvzetih naplavin, ki jih koncesionar brezplačno v skladu s predpisi in koncesijsko pogodbo odstopi za potrebe javne službe, koncesionar ne plačuje koncesije in vodnega povračila.
(5) Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
IV. NADZOR
11. člen
Izvajanje te uredbe nadzirajo inšpektorji, pristojni za vode.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-08/2001-6
Ljubljana, dne 22. julija 2004.
EVA 2004-2511-0228
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti