Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004

Kazalo

89. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o statusu misij in predstavnikov tretjih držav pri Organizaciji Severnoatlantske pogodbe (MSMPTD), stran 4595.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O STATUSU MISIJ IN PREDSTAVNIKOV TRETJIH DRŽAV PRI ORGANIZACIJI SEVERNOATLANTSKE POGODBE (MSMPTD)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o statusu misij in predstavnikov tretjih držav pri Organizaciji Severnoatlantske pogodbe (MSMPTD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2004.
Št. 001-22-176/04
Ljubljana, dne 23. julija 2004
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O STATUSU MISIJ IN PREDSTAVNIKOV TRETJIH DRŽAV PRI ORGANIZACIJI SEVERNOATLANTSKE POGODBE (MSMPTD)
1. člen
Ratificira se Sporazum o statusu misij in predstavnikov tretjih držav pri Organizaciji Severnoatlantske pogodbe, podpisan 14. septembra 1994 v Bruslju.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenski jezik glasi:
A G R E E M E N T
ON THE STATUS OF MISSIONS AND REPRESENTATIVES OF THIRD STATES TO THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION
Considering the Declaration on Peace and Cooperation issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Rome on 7th and 8th November 1991 calling for the establishment of a North Atlantic Cooperation Council and the North Atlantic Cooperation Council Statement on Dialogue, Partnership and Cooperation of 20th December 1991;
Noting the Partnership for Peace invitation issued and signed by the Heads of State and Government of the member States of the North Atlantic Treaty Organization at the meeting of the North Atlantic Council in Brussels on 10th January 1994;
Recognizing the need to determine the status of the missions and representatives of third States to the Organization;
Considering that the purpose of immunities and privileges contained in the present Agreement is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of their function in connection with the Organization;
The Parties to the present Agreement have agreed as follows:
Article 1
For the purpose of the present Agreement:
"Organization" means: The North Atlantic Treaty Organization;
"Member State" means: A State Party to the North Atlantic Treaty done in Washington on 4th April 1949;
"Third State" means: A State which is not a Party to the North Atlantic Treaty done in Washington on 4th April 1949, and which has accepted the invitation to the Partnership for Peace and subscribed to the Partnership for Peace Framework Document, is a member State of the North Atlantic Cooperation Council or is any other State invited by the North Atlantic Council to establish a Mission to the Organization.
Article 2
(a) The member State in whose territory the Organization has its headquarters shall accord to the missions of third States to the Organization and the members of their Staff the immunities and privileges accorded to diplomatic missions and their staff;
(b) In addition, the member State in whose territory the Organization has its headquarters shall accord the customary immunities and privileges to the representatives of third States, on temporary mission, who are not covered by paragraph (a) of the present Article, while present in its territory for the purpose of ensuring the representation of third States in relation to the proceedings of the Organization.
Article 3
(a) The present Agreement shall be open for signature by member States and shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the Kingdom of Belgium which shall notify all signatory States of the deposit of each such instrument;
(b) As soon as two or more signatory States, including the member State in whose territory the Organization has its headquarters, have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval, the present Agreement shall come into force in respect of those States. It shall come into force in respect of each other signatory State on the date of the deposit of its instrument.
Article 4
(a) The present Agreement may be denounced by any contracting State by giving written notification of denunciation of the Government of the Kingdom of Belgium which shall notify all signatory States of each such notification;
(b) The denunciation shall take effect one year after the receipt of the notification by the Government of the Kingdom of Belgium.
 
In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement of which the English and French texts are equally authentic.
 
Done in Brussels, this 14th Day of September 1994.
S P O R A Z U M
O STATUSU MISIJ IN PREDSTAVNIKOV TRETJIH DRŽAV PRI ORGANIZACIJI SEVERNOATLANTSKE POGODBE
Ob upoštevanju Deklaracije o miru in sodelovanju, ki so jo sprejeli voditelji držav in vlad, ki so sodelovali na sestanku Severnoatlantskega sveta v Rimu 7. in 8. novembra 1991, in poziva k ustanovitvi Sveta za severnoatlantsko sodelovanje, in Izjave Sveta za severnoatlantsko sodelovanje o dialogu, partnerstvu in sodelovanju z dne 20. decembra 1991;
po seznanitvi s povabilom za Partnerstvo za mir, ki so ga izdali in podpisali voditelji držav in vlad držav članic Organizacije Severnoatlantske pogodbe na sestanku Severnoatlantskega sveta v Bruslju 10. januarja 1994;
ob zavedanju, da je treba določiti status misij in predstavnikov tretjih držav pri organizaciji;
ob upoštevanju, da ni namen imunitet in privilegijev iz tega sporazuma, da bi posamezniki imeli od njih koristi, ampak zagotoviti, da bi učinkovito opravljali svoje naloge, povezane z organizacijo;
so pogodbenice tega sporazuma sklenile:
1. člen
V tem sporazumu
»organizacija« pomeni Organizacijo Severnoatlantske pogodbe;
»država članica« pomeni državo pogodbenico Severnoatlantske pogodbe, sklenjene v Washingtonu 4. aprila 1949;
»tretja država« pomeni državo, ki ni pogodbenica Severnoatlantske pogodbe, sklenjene v Washingtonu 4. aprila 1949, a je sprejela povabilo v Partnerstvo za mir in podpisala Okvirni dokument Partnerstva za mir, državo članico Sveta za severnoatlantsko sodelovanje ali kako drugo državo, ki jo je Severnoatlantski svet povabil, naj pri organizaciji ustanovi misijo.
2. člen
a) Država članica, na katere ozemlju ima organizacija svoje poveljstvo, podeli misijam tretjih držav pri organizaciji in članom njihovega osebja imunitete in privilegije, podeljene diplomatskim misijam in njihovemu osebju.
b) Poleg tega država članica, na katere ozemlju ima organizacija svoje poveljstvo, podeli običajne imunitete in privilegije začasno poslanim predstavnikom tretjih držav, za katere ne velja odstavek a) tega člena, za čas, ko so navzoči na njenem ozemlju, da bi zastopali tretje države v zvezi s postopki organizacije.
3. člen
a) Ta sporazum je na voljo za podpis državam članicam in ga je treba ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri Vladi Kraljevine Belgije, ki vse države podpisnice obvesti o deponiranju vsake take listine.
b) Takoj ko dve ali več držav podpisnic, med njimi tudi tista država članica, na katere ozemlju ima organizacija svoje poveljstvo, deponirajo svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, ta sporazum začne veljati za te države. Za vsako drugo državo podpisnico začne veljati na dan deponiranja njene listine.
4. člen
a) Ta sporazum lahko vsaka država pogodbenica odpove s pisnim uradnim obvestilom o odpovedi, poslanim Vladi Kraljevine Belgije, ki o vsakem takem uradnem obvestilu obvesti vse države podpisnice.
b) Odpoved začne veljati eno leto po tem, ko Vlada Kraljevine Belgije prejme uradno obvestilo.
 
V potrditev tega so podpisani, ki so jih za to pravilno pooblastile njihove vlade, podpisali ta sporazum, katerega angleško in francosko besedilo sta enako verodostojni.
 
Sestavljeno v Bruslju 14. septembra 1994.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 200-10/04-37/1
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
EPA 1401-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost