Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004

Kazalo

3761. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana - prostorski del Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica, dopolnitev 2002 - dodatek, stran 10154.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99 in 01/01), 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 – ZZK-1) in sklepa Vlade RS z dne 11. 5. 2004 št. 350-00/2001-193, je Občinski svet občine Oplotnica na 8. seji dne 15. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica, dopolnitev 2002 – dodatek
1. člen
Sprejme se dolgoročni in srednjeročni plan – prostorski del občine Slovenska Bistrica, za območje občine Oplotnica, spremembe in dopolnitve v letu 2002 – dodatek.
2. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del (v nadaljevanju: plan, Uradni list RS, št. 27/85, 42/92, 35/94, 35/96, 41/97, 26/04) se nanašajo na dodatno usklajeno področje poselitve v postopku sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine v letu 2002; področje poselitve je sicer del vsebine sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Oplotnica, določene v Programu priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica – dopolnitev 2000 (Uradni list RS, št. 20/00).
Sestavni del plana je sklep Vlade Republike Slovenije, št. 350-00/2001-193 z dne 11. 5. 2004, sprejet na podlagi Strokovnega mnenja Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Urada RS za prostorsko planiranje, št. 352-11-110/00 z dne 5. 5. 2004 o usklajenosti predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah planskih aktov Občine Oplotnica z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije.
3. člen
2. V podpoglavju 3.2. Zasnova namenske rabe:
– se prvi stavek četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Na področju kmetijstva bomo izkoristili naravne danosti najboljših kmetijskih zemljišč; teh je 744,13 ha od 1.638,97 ha vseh obdelovalnih površin. Zaradi širjenja poselitve se površine najboljših kmetijskih zemljišč zmanjšujejo za 0,42 ha. Druga kmetijska zemljišča, ki so manj primerna za kmetijsko obdelavo, obsegajo 894,84 ha, zaradi širjenja poselitve se bodo tudi te površine zmanjšale za 1,02 ha.«,
– v šestindvajsetem odstavku se, skladno s predvidenimi širitvami naselij, površina v naselju Oplotnica spremeni. Številka 109,55 se nadomesti s številko 110,99.
V podpoglavju 11.2. Kartografska dokumentacija v merilu 1:5000 se v četrtem odstavku besedilo »bilanca površin« spremeni tako, da se glasi:
+-------------------+-------------------+-----------+-------------+
|          |     Plan 2002| Sprememba|  Plan 2002|
|          |        v ha|    v ha|  – dodatek|
|          |          |      |     v ha|
+-------------------+-------------------+-----------+-------------+
|najboljše kmetijsko|       744,13|   –0,42|    743,71|
|zemljišče     |          |      |       |
+-------------------+-------------------+-----------+-------------+
|drugo kmetijsko  |       894,84|   –1,02|    893,82|
|zemljišče     |          |      |       |
+-------------------+-------------------+-----------+-------------+
|gozd        |      1.588,11|      |   1.588,11|
+-------------------+-------------------+-----------+-------------+
|stavbno zemljišče |       311,81|   +1,44|    313,25|
+-------------------+-------------------+-----------+-------------+
|neplodno      |       12,11|      |    12,11|
+-------------------+-------------------+-----------+-------------+
|          |      3.551,00|      |   3.551,00|
+-------------------+-------------------+-----------+-------------+
4. člen
Določbe Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica, v delu, ki se nanaša na območje Občine Oplotnica (Uradni list SRS, št. 29/89, Uradni list RS, št. 43/92, 35/94) in Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica, v delu. ki se nanaša na območje Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 16/93) se smiselno uporabljajo tudi za spremembe in dopolnitve prostorskega plana v letu 2002.
5. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskega plana občine Oplotnica so stalno na vpogled na sedežu Občine Oplotnica. Grafični del prostorskega plana je izdelan v digitalni obliki in vnesen v prostorski informacijski sistem Občine Oplotnica.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 011.8/2004
Oplotnica, dne 15. julija 2004.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti