Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3646. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice, stran 9928.

Na podlagi 12. in 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/97, 74/98 in 59/99 – odl. US) in 16. člen Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 12. seji dne 28. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice (Uradni list RS, št. 27/94, 74/97), ki jih je izdelal projektivni biro Region d.o.o. Brežice pod št. 2263/U-03 in so sestavni del tega odloka. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na »del kareja K« – Trg izgnancev 3, – adaptacija, rekonstrukcija, nadzidava in dozidava obstoječih dvoriščnih pomožnih objektov in delna sprememba namembnosti obstoječih objektov.
Meja območja sprememb in dopolnitev poteka po naslednjih parcelah: 643 in 644 k.o. Brežice.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namembnosti in spremembo zazidalne zasnove »del kareja K« – enote širšega mestnega jedra.
Za preostali del veljajo še naprej določila odloka navedenega v 1. členu tega odloka.
Za območje sprememb, ki ga obravnava ta odlok, se lahko smiselno uporabi določila odloka navedenega v 1. členu tega odloka, kolikor ni v tem odloku drugače navedeno.
3. člen
(spremembe in dopolnitve)
V 93. členu se doda odstavek, ki glasi:
V »delu kareja K« – Trg izgnancev 3, se urejuje poslovni kompleks z možnostjo ureditve stanovanj – dovoljena je fazna izvedba.
Obstoječi objekti se adaptirajo, rekonstruirajo, nadzidajo, dozidajo in po potrebi preuredijo, spremeni se jim namembnost.
Osnovni objekt Trg izgnancev 3 se nadzida za eno etažo, izvede se izkoriščena mansarda (P+1+M).
Ohranijo se vsi dvoriščni objekti ter se adaptirajo, rekonstruirajo, nadzidajo in dozidajo – (P+1+M).
V primeru da statična presoja izkaže slabost konstrukcije, se objekt oziroma del objekta poruši in ponovno pozida v enakih gabaritih.
Na zahodnem delu parcele se po njeni celotni širini zgradi novi objekt – (K+P+1+M) – objekt ima prehodno vežo v pritličju in na ta način povezuje dvorišče z Vrbino.
Za vse objekte in sicer skozi vse etaže se predvidi poslovno uslužnostna dejavnost z možnostjo izvedbe stanovanj.
Dvoriščni prostor se tlakuje, ozeleni, hortikulturno uredi in poveže z Vrbino.
Obstoječi peš dostop iz Trga izgnancev – skozi pasažo se ohrani in se po potrebi rekonstruira.
Dovoz do območja je iz Trga izgnancev.
Parkirne površine za potrebe obravnavanih objektov se zagotovijo na javnih parkirnih površinah na Trgu izgnancev in Cesti prvih borcev.
Objekti se priključijo na obstoječe komunalno in elektroenergetsko omrežje. Ogrevanje objektov bo centralno iz obstoječe kotlovnice na tekoča goriva (v primeru plinifikacije je možna priključitev na plin).
V 134. členu se doda odstavek, ki glasi:
V »delu kareja K« – Trg izgnancev 3, je organizirano ločeno zbiranje odpadkov. Zabojniki za komunalne odpadke so locirani na prostorih namenjenih za ta namen, papir in steklo pa je potrebno zbirati v posebnih zabojnikih.
V 143. členu se v odstavku »KARE K« v prvi alineji črta parcelna št. 644.
V 156. členu se doda stavek, ki glasi:
Za vse ureditve v »delu kareja K« – Trg izgnancev 3, so tolerance ±10%.
4. člen
Za »del kareja K« – Trg izgnancev 3, se vnesejo grafične spremembe v tabelo in grafični del odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-646/03
Brežice, dne 12. julija 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti