Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3669. Program priprave spremembe zazidalnega načrta stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju (skrajšan postopek), stran 9977.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03 – popr.; v nadaljevanju besedila: ZureP-1) in skladno z 8. in 37. členom statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99) je župan Občine Šentjur sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
spremembe zazidalnega načrta stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju (skrajšan postopek)
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo spremembe zazidalnega načrta)
Ob preučevanju potreb in bodoče namembnosti zazidalnega načrta stanovanjske cone III/1, je bila s strani lastnika zemljišč na območju zazidalnega načrta (IMMOBILIARE INVEST d.o.o.), izražena želja po spremembi namembnosti dela predvidenih objektov v veljavnem zazidalnem načrtu.
Prav tako je pobuda za spremembo zazidalnega načrta prišla s strani Doma starejših Šentjur, na območju obstoječega objekta Doma starejših.
Osnovni zazidalni načrt stanovanjske cone III/1 Šentjur je bil sprejet in objavljen v letu 1988 (Uradni list SRS, št. 13/88) in v letih 1991, 1997 in 2002 doživel delne spremembe in dopolnitve (Uradni list SRS, št. 37/97, 1/91 in 83/02).
V zazidalnem načrtu sta predvidena dva sklopa varovanih stanovanj s pripadajočo zunanjo ureditvijo, območje individualne gradnje in območje urejanja Doma starejših Šentjur.
Cilji priprave in sprejema spremembe zazidalnega načrta so, določitev meril, pogojev in ukrepov v zvezi z možnostjo spremembe namembnosti in rabe objektov ter možnosti ureditve dodatnih parkirnih prostorov in izgradnja pomožnega objekta za potrebe Doma starejših Šentjur.
Priprava spremembe Zazidalnega načrta stanovanjske cone III/1, poteka po skrajšanem postopku, skladno z določili ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.).
2. člen
(predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta)
Predmet spremembe zazidalnega načrta, je priprava prostorskega akta za realizacijo posegov na območju stanovanjske cone III/1 Šentjur.
Območje zazidalnega načrta ostaja znotraj obstoječih meja in enake namenske rabe. Celotno območje ostaja stanovanjsko z možnostjo spremljajočih programov (varovana stanovanja...). V sklopu obstoječe in predvidene zazidave se rešujejo parkirne površine in prometne površine, v navezavi na obstoječo komunalno in prometno infrastrukturo.
3. člen
(ureditveno območje lokacijskega načrta)
Območje spremembe zazidalnega načrta obsega naslednje parcelne številke:
– 237/2, 237/1, 236/1, 236/8, 236/10, 236/12, 236/5, 236/4, 236/3, 235, 240/2, 242/9, 251/1 in 252/2, vse k.o. Šentjur.
4. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Koordinator postopka priprave spremembe zazidalnega načrta je župan Občine Šentjur in Oddelek za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja v zakonsko določenem roku, so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova 36, Celje;
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje;
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, Ljubljana;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Javno komunalno podjetje Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 18, Šentjur;
– Elektro Celje d.d., Javno podjetje za distribucijo električne energije, Vrunčeva 2a, Celje;
– Elektro Turnšek, Mariborska cesta 86, Celje;
– Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur.
Kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v samem postopku priprave. V postopku priprave lokacijskega načrta morajo nosilci urejanja prostora v roku 15 dni podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Na usklajeni predlog lokacijskega načrta pa morajo nosilci urejanja prav tako v roku 15 dni podati svoje mnenje. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj se v skladu z 29., 30. in 34. členom ZureP-1, šteje kot da nimajo smernic.
5. člen
(seznam strokovnih podlag in način pridobitve)
Pripravljalec izdelave spremembe zazidalnega načrta je Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur. Izdelavo strokovnih podlag in izdelave lokacijskega načrta, financira Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur.
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati naslednje strokovne podlage:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Šentjur za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Šentjur za obdobje od leta 1986 do leta 1990, vse dopolnitev leta 2000/03,
– veljavni zazidalni načrt stanovanjske cone III/1
– idejna zasnova objekta in zunanje ureditve dela območja Doma starejših (proj: Jože Vrečko, inž. grad.)
6. člen
(terminski plan priprave lokacijskega načrta)
Terminski plan priprave in sprejem odloka:
7. člen
(končna določba)
Ta program priprave sprememb in dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-24/2004-131
Župan
Občine Šentjur
Štefan Tisel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti