Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3674. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2004, stran 9985.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2004 (Uradni list RS, št. 135/03) 40., 41. in 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 30/02) ter 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 10. redni seji dne 23. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2004
1. člen
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2004 se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
Proračun Občine Tržič za leto 2004 se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------
                                Proračun
                              za leto 2004
                               v tolarjih
-----------------------------------------------------------------------
       A) Bilanca prihodkov in odhodkov
-----------------------------------------------------------------------
skupina   podskupina
-----------------------------------------------------------------------
       I. Skupaj prihodki
       (70+71+72+73+74)               2.437,556.504
       Tekoči prihodki (70+71)           1.728,572.099
70  *   Davčni prihodki               1.198,558.934
   700  Davki na dohodek in dobiček          850,297.000
   703  Davki na premoženje              180,601.000
   704  Domači davki na blago in storitve       167,660.934
   706  Drugi davki                       –
71  *   Nedavčni prihodki               530,013.165
   710  Udeležba na dobičku in dohodki
       od premoženja                  94,746.482
   711  Takse in pristojbine               8,395.000
   712  Denarne kazni                  3,536.000
   713  Prihodki od prodaje blaga in storitev      4,318.020
   714  Drugi nedavčni prihodki            419,017.663
72  *   Kapitalski prihodki              241,980.025
   720  Prihodki od prodaje
       osnovnih sredstev               207,700.025
   721  Prihodki od prodaje zalog                –
   722  Prihodki od prodaje zemljišč
       in nematerialnega premoženja          34,280.000
73  *   Prejete donacije                37,500.000
   730  Prejete donacije iz domačih virov            –
   731  Prejete donacije iz tujine           37,500.000
74  *   Transferni prihodki              429,504.380
   740  Transferni prihodki iz drugih
       javnofinančnih institucij           429,504.380
       II. Skupaj odhodki
       (40+41+42+43)                2.606,584.507
40  *   Tekoči odhodki                 732,515.655
   400  Plače in drugi izdatki zaposlenim       138,743.872
   401  Prispevki delodajalcev
       za socialno varnost               22,203.427
   402  Izdatki za blago in storitve          547,680.054
   403  Plačila domačih obresti             11,700.520
   409  Rezerve                     12,187.782
41  *   Tekoči transferi                685,465.357
   410  Subvencije                   19,065.404
   411  Transferi posameznikom
       in gospodinjstvom               130,402.185
   412  Transferi neprofitnim organizacijam
       in ustanovam                  80,110.059
   413  Drugi tekoči transferi             455,887.709
   414  Tekoči transferi v tujino                –
42  *   Investicijski odhodki            1.139,583.850
   420  Nakup in gradnja
       osnovnih sredstev              1.139,583.850
43  *   Investicijski transferi             49,019.645
   430  Investicijski transferi             49,019.645
 
       III. Proračunski presežek           -169,028.003
       oziroma primanjkljaj (I.-II.)
 
       B) Račun finančnih terjatev in naložb
       IV. Prejeta vračila danih posojil
       in prodaja kapitalskih deležev
       (750+751+752)                  67,566.000
75  *   Prejeta vračila danih posojil          67,566.000
   750  Prejeta vračila danih posojil              –
   751  Prodaja kapitalskih deležev           67,566.000
   752  Kupnine iz naslova privatizacije             –
       V. Dana posojila in povečanje
       kapitalskih deležev (440+441+442)            –
44  *   Dana posojila in povečanje
       kapitalskih deležev                   –
   440  Dana posojila                      –
   441  Povečanje kapitalskih deležev
       in naložb                        –
   442  Poraba sredstev kupnin
       iz naslova privatizacije                 –
       VI. Prejeta minus dana posojila
       in spremembe kapitalskih deležev
       (IV.-V.)                    67,566.000
 
       C) Račun financiranja
       VII. Zadolževanje (500)            100,000.000
50  *   Zadolževanje                  100,000.000
   500  Domače zadolževanje              100,000.000
       VIII. Odplačila dolga (550)          135,500.000
55  *   Odplačila dolga                135,500.000
   550  Odplačila domačega dolga            135,500.000
       IX. Sprememba stanja sredstev
       na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     -136,962.003
       X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)       -35,500.000
       XI. Neto financiranje
       (VI.+VII.-VIII.-IX=-III)            169,028.003
Stanje sredstev na računih
na dan 31. 12. 2003                   137,418.839 SIT
Koriščenje sredstev, ki so ostala na računih,
v letu 2004                       136,962.003 SIT
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka proračuna Občine Tržič za leto 2004 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 401-013/03-06
Tržič, dne 23. junija 2004.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti