Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1470. Zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1471. Uredba o dopolnitvi Uredbe o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju odpadnih voda

Odloki

1472. Odlok o programu priprave državnega lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Starod
1473. Odlok o spremembi Odloka o Svetu za nacionalno varnost

Sklepi

1474. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov
1475. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Bakuju
1476. Sklep o imenovanju častnega konzula v Bakuju

Drugi akti

1477. Odločba o imenovanju za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1478. Odločba o imenovanju za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

MINISTRSTVA

1479. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih
1480. Pravilnik o kakovosti mesnih izdelkov
1481. Pravilnik o sladkorjih
1482. Pravilnik o zvrsteh protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine
1483. Pravilnik o spremembi pravilnika o službeni oceni
1484. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o ugotavljanju skladnosti za ročne in prevozne gasilne aparate ter gasilna sredstva
1485. Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane dijakov in vajencev v srednjih šolah
1486. Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
1487. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
1488. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke pravnih režimov
1489. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
1490. Odločba o podelitvi statusa društva Slovenskemu društvu za zaščito voda
1491. Odločba o podelitvi statusa društva Regijskemu društvu ekološkega gibanja Ivančna Gorica - RDEG
1536. Pravilnik o spremembi pravilnika o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin
1537. Pravilnik o spremembi pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
1538. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
1539. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
1540. Pravilnik o kazenski evidenci
1541. Pravilnik o diplomatskem izpitu

BANKA SLOVENIJE

1492. Sklep o splošnih pravilih pri sklepanju poslov, s katerimi Banka Slovenije izvaja denarno politiko in politiko deviznega tečaja
1493. Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju
1494. Sklep o spremembi sklepa o izdajanju tolarskih blagajniških zapisov Banke Slovenije
1495. Sklep o spremembi sklepa o depozitu čez noč pri Banki Slovenije
1496. Sklep o spremembi sklepa o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank
1497. Sklep o spremembi sklepa o posojilu za čez dan
1498. Sklep o spremembi sklepa o lombardnem posojilu
1499. Sklep o začasnem odkupu vrednostnih papirjev
1500. Sklep o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic
1501. Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob 1000-letnici prve pisne omembe Bleda v prodajo in obtok

SODNI SVET

1502. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
1503. Sklep o imenovanju namestnikov članov volilne komisije Sodnega sveta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1504. Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene
1505. Sprememba statuta Zdravniške zbornice Slovenije
1506. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za marec 2004
1507. Pravilnik o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost
1508. Dogovor o podaljšanju uporabe kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji
1509. Splošni akt o določitvi pristojbine za podelitev izključne pravice uporabe radiofrekvenčnega spektra
1510. Dodatek k pravilom kviz loterije "Dobim podarim"
1511. Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije "Dobim podarim"

OBČINE

Cankova

1512. Odlok o komunalnih taksah
1513. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova v letu 2004
1514. Pravilnik o načinu sestave seznama upravičencev za vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cankova

Kamnik

1515. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta S6 - Graditelj
1516. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Kamnik
1517. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Kamnik
1518. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov

Kočevje

1519. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Občine Kočevje v letu 2004
1520. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna Šola ob Rinži, Kočevje
1521. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kočevje
1522. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje
1523. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Obkolpje (PUP4) v Občini Kočevje
1524. Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje

Komen

1525. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2003
1526. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2004

Koper

1527. Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta "Ob Šmarski cesti" v Kopru (bencinski servis)
1528. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta "Terasaste hiše v Semedeli"

Mislinja

1529. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu poslovnega središča "Lopan"; skrajšani postopek

Škocjan

1530. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 2003

Turnišče

1531. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2003

Vipava

1532. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2003
1533. Odlok o spremembah odloka o opravljanju gospodarske javne službe oskrbe s plinom iz lokalnega omrežja

Zavrč

1534. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2003
1535. Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu

POPRAVKI

1. Popravek odločbe o podaljšanju statusa Društva za varstvo in proti mučenju živali
2. Popravek pravilnika o tehničnih prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlih
3. Popravek pravilnika o pogojih za odobritev vzrejališč čebeljih matic, testnih postaj in priznanje drugih organizacij v čebelarstvu ter o pogojih glede reje in prometa s čebeljim plemenskim materialom
4. Popravek pravilnika o zootehniških in genealoških pogojih za uvoz čistopasemskih plemenskih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov iz tretjih držav
5. Popravek pravilnika o pogojih za udeležbo kopitarjev na tekmovanjih ter zbiranju podatkov s tekmovanj za kopitarje
6. Popravek pravilnika o identifikaciji in registraciji kopitarjev
7. Popravek pravilnika o poreklu žrebčevega semena, jajčnih celic in zarodkov registriranih plemenskih kopitarjev
8. Popravek pravilnika o pogojih za odbiro, ocenjevanje in priznavanje ter vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo
9. Popravek pravilnika o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za registrirane kopitarje
10. Popravek pravilnika o zootehniških in genealoških standardih za kopitarje
11. Popravek sklepa o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2004
12. Popravek pravilnika o odvzemu velikih zveri iz narave za leto 2004
13. Popravek pravilnika o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav
14. Popravek pravilnika o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg kunčjega mesa ter mesa gojene divjadi
15. Popravek pravilnika o posebnih veterinarskih pogojih za trgovanje in uvoz določenih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi
16. Popravek uredbe o ureditvi trga z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki
17. Popravek sklepa o spremembi sklepa o ustanovitvi in imenovanju članov Nadzornega odbora SAPARD
18. Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leto 2003
19. Popravek odloka o spremembah odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004
20. Popravek pravilnika o spremembi pravilnika o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu
21. Popravek pravilnika o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode
22. Popravek kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence
23. Popravek razlage kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije
24. Preklic sklepa o določitvi števila otrok v oddelkih vrtca Benedikt
25. Popravek sklepa o javni razgrnitvi osnutka Lokacijskega načrta za čistilno napravo Braslovče
26. Popravek sklepa o spremembi cene bolnišničnih oddelkov vrtca (Celje)
27. Popravek cenika daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore v Občini Štore
28. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Dvori III
29. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Dvori IV
30. Popravek odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica
31. Popravek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Krško
32. Popravek sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
33. Popravek sklepa o subvencioniranju osemenjevanja krav v letu 2004
34. Popravek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice
35. Popravek prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega plana Mestne občine Nova Gorica
36. Popravek sklepa o ukinitvi javnega dobra
37. Popravek sklepa o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
38. Popravek sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
39. Popravek odloka št. 2 (za morfološke enote 1A, 2A, 2B) o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica in odloka št. 1 o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica
40. Popravek sprememb in dopolnitev statuta Občine Šmartno pri Litiji
41. Popravek odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk
42. Popravek odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji
43. Preklic objave programa priprave lokacijskega načrta deponija in reciklaža gradbenih odpadkov ter zbiralnica in sortirnica komunalnih odpadkov Kmetov pruh

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

28. Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Evropske skupnosti k Mednarodni konvenciji EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 1960, ki je bila večkrat spremenjena in usklajena s protokolom z dne 27. junija 1997 (MPESEC)
29. Zakon o ratifikaciji Protokola za uskladitev Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 1960 (MPEC)
30. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Mednarodne konvencije o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov (z izjemo Dodatka III) (MPMKCP)

Vlada Republike Slovenije

31. Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o prehodnem sistemu točk, ki se dodelijo težkim tovornim vozilom, ki vozijo čez Avstrijo v obdobju od 1. januarja 2004 do 30. aprila 2004

Ministrstvo za zunanje zadeve

44. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost