Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1529. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu poslovnega središča "Lopan"; skrajšani postopek, stran 4006.

Župan Občine Mislinja v skladu s 27. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 31. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00 in 60/02) objavlja
P R O G R A M P R I P R A V E
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu poslovnega središča »Lopan«; skrajšani postopek
1. Ocena stanja, razlogi za spremembe in dopolnitve in pravna podlaga
Občinski svet občine Mislinja je na 13. seji sveta, dne 18. 3. 2004 sprejel sklep o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu poslovnega središča »Lopan« v Mislinji (sklep objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/04). Zazidalni načrt poslovno središče »Lopan« je bil sprejet z ustreznim odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 14/02 (v nadaljevanju: odlok o ZN).
Območje je v prostorskih sestavinah plana Občine Mislinja in tudi v odloku o ZN namenjeno poslovnim dejavnostim.
Z zazidalnim načrtom so v območju predvideni trije samostojni poslovni objekti, označeni z A, B in C, in pripadajoča zunanja ureditev (priključni cesti, napajalne oziroma servisne ceste, avtobusno postajališče, parkirišča, pohodne površine in zelenice). Naročnik je pridobil investitorja, ki načrtuje gradnjo enega trgovsko-poslovnega, objekta skupne površine objektov A in B, oziroma velikosti, ki jih zamejujejo skupne zunanje gradbene meje obeh objektov. Gradnja objekta z oznako C je predvidena po ZN v 3., za sedaj še v oddaljeni, fazi. Namen naročnika pa je, da na tem mestu uredi, do izgradnje tega objekta, (začasno) parkirišče.
Da se omogočijo pravne podlage za nameravane spremembe, je potrebno spremeniti in dopolniti odlok o ZN.
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), oziroma člen 34, omogoča po skrajšanem postopku sprejemati spremembe in dopolnitve prostorskega akta v primeru, če se te nanašajo na spremembo podrobnejše namenske rabe in ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe (ta je določena tako s prostorskimi sestavinami plana, kot z ZN, t.j. poslovna) ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine.
2. Predmet sprememb in dopolnitev
Predmet sprememb in dopolnitev odloka so le določila odloka, ki bodo omogočalo gradnjo enega objekta (funkcionalna celota) namesto dveh (A in B) na isti lokaciji in ureditev (začasnega) parkirišča na mestu objekta C, do pričetka njegove gradnje.
Sestavni del sprememb in dopolnitev odloka je dokumentacija k odloku z obrazložitvijo nameravanih sprememb in dopolnitev, grafičnim prikazom spremenjene situacije ter smernicami in mnenji nosilcev urejanja prostora).
3. Nosilci urejanja prostora (smernice in mnenja)
Organizacije, ki bodo podale smernice in mnenja:
– Elektro Celje, PE Slovenj Gradec;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor;
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Dravograd;
– Minstrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec.
4. Terminski plan priprave in sprejemanja odloka
---------------------------------------------------------------------------------
Aktivnost            Nosilec         Roki
---------------------------------------------------------------------------------
1. sprejem programa priprave   pripravljalec      do 10. aprila 2004
odloka in objava v uradnem    (Občina Mislinja)
glasilu
 
2. priprava dokumentacije k   načrtovalec       do 10. aprila 2004
odloku (obrazložitev       (pogodbena organizacija)
nameravanih sprememb in
dopolnitev odloka), izdelava
delovnega osnutka odloka
 
3. pridobivanje smernic     načrtovalec in      do 25. aprila 2004
                 pripravljalec
 
4. sklep o javni razgrnitvi in  pripravljalec      do 30. aprila 2004
objava odloka v uradnem glasilu
 
5. javna razgrnitev       pripravljalec      od 5. do 20. maja 2004
 
6. pridobivanje mnenj      pripravljalec in     v času javne razgrnitve
                 načrtovalec
 
7. javna obravnava        pripravljalec in     v času javne razgrnitve
                 načrtovalec
 
8. analiza pripomb in mnenj po  pripravljalec in     do 21. maja 2004
zaključku razgrnitve       načrtovalec
 
9. stališče do pripomb      pripravljalec      do 21. maja 2004
                 (župan)
 
10. priprava predloga odloka   načrtovalec       do 25. maja 2004
 
11. predlog odloka        župan posreduje     26. maja 2004
                 predlog odloka
                 svetu občine
 
12. obravnava in sprejem     svet občine       v juniju 2004
predloga odloka
 
13. objava sprememb in      pripravljalec      takoj po sprejemu
dopolnitev odloka v
uradnem glasilu
5. Financiranje obveznosti v zvezi s spremembami in dopolnitvami odloka
Vse obveznosti v zvezi s financiranjem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN prevzame Občina Mislinja.
Št. 35005-0002/2000
Mislinja, dne 2. aprila 2004.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti